สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)

วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 : เพื่อให้นักเรียนมีอาหาร กลางวัน ที่มีคุณค่าทาง โภชนาการบริโภคตลอดช่วง การศึกษา โดยใช้ผลผลิต ทางการเกษตรที่ผลิตขึ้น ภายในโรงเรียนมาประกอบ อาหาร

รวม 0 0.00 0 0.00

วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 : เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน เกิดการเรียนรู้ด้านผลิต อาหารสุขภาพที่ดี โภชนาการ และสุขภาพ อนามัย

รวม 0 0.00 0 0.00

วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 : เพื่อส่งเสริมให้เกิดการบูร ณาการการเกษตรเศรฐกิจ พอเพียงตามศาสตร์ พระราชากับการเรียนการ สอน

รวม 0 0.00 0 0.00

ไม่ระบุวัตถุประสงค์

1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62 การเลี้ยงปลาดุก 5.00 -
1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62 การปลูกผักสวนครัว 5.00 -
20 ม.ค. 62 - 29 มี.ค. 62 เพาะเห็ดนางฟ้า 9,700.00 -
28 มิ.ย. 62 เก็บเกี่ยวผลผลิต(ผัก)สู่โรงครัว 0.00 -

หมายเหตุ : งบประมาณ และ ค่าใช้จ่าย รวมทุกวัตถุประสงค์อาจจะไม่เท่ากับงบประมาณรวมได้