สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการวิจัยประเมินผลการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าวอินทรีย์จังหวัดพัทลุง

แบบรายงานการดำเนินงานฉบับสมบูรณ์

รายงานฉบับสมบูรณ์

สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.)


“ โครงการวิจัยประเมินผลการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าวอินทรีย์จังหวัดพัทลุง ”

จังหวัดพัทลุง

หัวหน้าโครงการ
นายบุญเรือง ขาวนวล

ชื่อโครงการ โครงการวิจัยประเมินผลการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าวอินทรีย์จังหวัดพัทลุง

ที่อยู่ จังหวัดพัทลุง จังหวัด

รหัสโครงการ เลขที่ข้อตกลง 61-ข-068

ระยะเวลาดำเนินงาน ตั้งแต่ 15 มิถุนายน 2561 ถึง 31 สิงหาคม 2562


กิตติกรรมประกาศ

"โครงการวิจัยประเมินผลการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าวอินทรีย์จังหวัดพัทลุง จังหวัด" สำเร็จได้ด้วยดี ด้วยความร่วมมือจาก สมาชิกในชุมชน จังหวัดพัทลุง

คณะทำงานโครงการฯ ขอขอบคุณ สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) ที่ให้การสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการฯ รวมทั้ง ภาคีเครือข่ายที่สำคัญระดับพื้นที่ ที่ให้การสนับสนุน ช่วยเหลือ ชี้แนะ สุดท้ายขอขอบคุณผู้เกี่ยวข้องที่มิได้ระบุชื่อไว้ในที่นี้ ซึ่งมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงานให้มีความยั่งยืนในพื้นที่ต่อไป

คณะทำงานโครงการ
โครงการวิจัยประเมินผลการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าวอินทรีย์จังหวัดพัทลุงบทคัดย่อ

โครงการ " โครงการวิจัยประเมินผลการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าวอินทรีย์จังหวัดพัทลุง " ดำเนินการในพื้นที่ จังหวัดพัทลุง รหัสโครงการ ระยะเวลาการดำเนินงาน 15 มิถุนายน 2561 - 31 สิงหาคม 2562 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจำนวน 150,000.00 บาท จาก สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) เพื่อใช้ในการดำเนินกิจกรรมโครงการ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นสมาชิกในชุมชนจำนวน 200 คน หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาโครงการ ผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานปรากฏดังนี้

โครงการนี้ยังไม่มีการเขียนหรือแก้ไขบทคัดย่อ

หมายเหตุ : รายละเอียดของบทสรุปคัดย่อการดำเนินงาน ให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้เขียนสรุปภาพรวมของโครงการใน "ผลลัพธ์โครงการ"


สารบัญ

กิตติกรรมประกาศ»
บทคัดย่อ»
   ความเป็นมา/หลักการเหตุผล»
   วัตถุประสงค์โครงการ»
   กิจกรรม/การดำเนินงาน»
   กลุ่มเป้าหมาย»
   ผลลัพธ์ที่ได้»
   การประเมินผล»
   ปัญหาและอุปสรรค»
   ข้อเสนอแนะ»
   เอกสารประกอบอื่นๆ»

ความเป็นมา/หลักการเหตุผล

ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) เป็นยุทธศาสตร์พัฒนาประเทศไทยให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้ความสำคัญกับการสร้างสมดุลความมั่นคงด้านพลังงานและอาหาร รักษาไว้ซึ่งความหลากหลายเชิงนิเวศ มีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจ พัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศ ในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความ เสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชน เพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม และได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน โดยพัฒนาการเกษตรสร้างมูลค่า ให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในผู้เล่นสำคัญด้านการผลิตและการค้าสินค้าเกษตรในเวทีโลกด้วยพื้นฐานทางพืชเกษตรเขตร้อน และมีข้อได้เปรียบด้านความหลากหลายทางชีวภาพที่สามารถพัฒนาต่อยอดโครงสร้างธุรกิจการเกษตรด้วยการสร้างมูลค่าเพิ่ม เน้นเกษตรคุณภาพสูงและขับเคลื่อนการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่ให้ความสำคัญกับการเพิ่มผลิตภาพการผลิตทั้งเชิงปริมาณและมูลค่าและความหลากหลายของสินค้าเกษตร เพื่อรักษาฐานรายได้เดิมและสร้างฐานอนาคตใหม่ที่สร้างรายได้สูง ทั้งเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น เกษตรปลอดภัย เกษตรชีวภาพ เกษตรแปรรูป และเกษตรอัจฉริยะ เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้สูงขึ้น พัฒนาเกษตรปลอดภัย สร้างความตระหนักแก่ผู้ผลิตและผู้บริโภคทั่วโลก ในเรื่องความสำคัญของมาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหาร จูงใจและวางกรอบให้เกษตรกรและผู้ผลิตทำการผลิตสินค้าที่สอดคล้องกับมาตรฐาน และเข้าสู่ระบบมาตรฐานการจัดการคุณภาพทางการเกษตรที่ได้รับการรับรองจากสถาบันที่มีความน่าเชื่อถือ พร้อมทั้งให้ความรู้เกษตรกรด้านกระบวนการผลิตตามมาตรฐานสากลเพื่อมุ่งสู่การเลิกใช้สารเคมีในภาคเกษตร การเพิ่มพื้นที่และปริมาณการผลิตเกษตรอินทรีย์ในระยะต่อไป โดยส่งเสริมการถ่ายทอดองค์ความรู้แก่เกษตรกรในการทำเกษตรปลอดสาร และเปลี่ยนผ่านไปสู่การทำเกษตรอินทรีย์ ตลอดจนสนับสนุนกลไกทางการตลาดแก่เกษตรกรที่ต้องการทำการเกษตรอินทรีย์ การพัฒนาระบบการตรวจรับรองคุณภาพและมาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์ของไทย รวมถึงระบบตรวจสอบย้อนกลับ สำหรับการตรวจสอบที่มาของสินค้าในทุกขั้นตอนให้เป็นไปตามมาตรฐานอันเป็นที่ยอมรับของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งนี้ พื้นที่เกษตรอินทรีย์ของประเทศไทยในปี 2558 มีพื้นที่การผลิต 284,918.45 ไร่เพิ่มขึ้นจาก 235,523.35 ไร่ ในปี 2557 หรือเพิ่มร้อยละ 20.97 โดยเฉพาะพื้นที่ของการปลูกข้าว และผัก/ผลไม้ผสมผสานอินทรีย์ มีอัตราเพิ่มโดยเฉลี่ยร้อยละ 27.99 และ 187.31 ตามลำดับ สำหรับตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ ในปี 2557 พบว่า มูลค่าสินค้าเกษตรอินทรีย์ รวม 2,311.55 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 1,914.80 ล้านบาท ในปี 2556 หรือ เพิ่มขึ้นร้อยละ 20.72 โดยแบ่งเป็นตลาดส่งออก มีมูลค่า 1,817.10 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 77.94 และตลาดในประเทศมีมูลค่า 514.45 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 22.06 ซึ่งยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ แห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2564 มีฐานคิดการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ดำเนินการภายใต้พื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง มีความสมดุลพอประมาณ มีเหตุมีผลและภูมิคุ้มกัน สอดคล้องกับภูมิสังคมแต่ละพื้นที่และวิถีชีวิตดั้งเดิม เป็นการพัฒนาตามลำดับขั้น เริ่มจากการผลิตสำหรับบริโภคในครัวเรือนและ พัฒนาไปสู่การแลกเปลี่ยนการรวมกลุ่มช่วยเหลือพึ่งพากันในชุมชนให้เข้มแข็ง เน้นการส่งเสริม เกษตรกรไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน และพัฒนาการผลิตในเชิงการค้า ขยายเครือข่ายเชื่อมโยงสู่การค้าระดับประเทศ/ต่างประเทศ การสร้างความเข้มแข็งในการผลิตเกษตรอินทรีย์ จะต้องมีการพัฒนาด้านต่างๆ ในกระบวนการผลิต ทั้งบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนโครงสร้างพื้นฐาน รูปแบบในการผลิต ปัจจัยการผลิต ความรู้ทางการผลิต การแปรรูป การบรรจุเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้า เป็นการเพิ่มศักยภาพการผลิต ให้ตรงตามมาตรฐานและความต้องการของตลาด ก่อให้เกิด การพัฒนาอย่างยั่งยืนที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ในระบบการผลิตเกษตรอินทรีย์ สำหรับกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย มีปริมาณการผลิตข้าว ในปี 2559 ปริมาณ 256,913 ตัน หรือร้อยละ 13.34 โดยมีพื้นที่ปลูกข้าวรวม 624,722 ไร่ และเป็นพื้นที่ให้ผลผลิตรวม 551,285 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 73.14 ของพื้นที่ให้ผลผลิตของภาคใต้ ซึ่งผลผลิตรวม 256,913 ตัน คิดเป็นร้อยละ 76.93 ของผลผลิตรวมของภาคใต้ จัดเป็น ลำดับหนึ่งของภาคใต้ ทั้งนี้ เป้าหมายการพัฒนาของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยให้เป็นศูนย์กลางการเกษตร การค้ำ การลงทุน การท่องเที่ยวนานาชาติ โลจิสติกส์ที่สมบูรณ์ สิ่งแวดล้อมยั่งยืน และสังคมคุณภาพ และได้กำหนดแนวทางการพัฒนาการเกษตร ด้านการผลิต แปรรูป การตลาดและ การบริหาร จัดการพืชเศรษฐกิจหลักอย่างครบวงจร เน้นการผลิตพืชผัก ปลอดสารพิษในระดับอุตสาหกรรม ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ แห่งชาติ พ.ศ.2560 – 2564 สำหรับจังหวัดพัทลุง เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่การทำนาลำดับต้นๆ ของภาคใต้ อีกทั้งยังมีชื่อเสียงของพันธุ์ข้าวสังข์หยด ซึ่งเป็นข้าวที่ได้รับการจดทะเบียนเป็นสินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geografical Indication: GI) และได้ประกาศและดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าวอินทรีย์จังหวัดพัทลุง พ.ศ. 256 – 2566 เพื่อขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติในการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ไปสู่การปฏิบัติ ตั้งแต่ระดับท้องถิ่นให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยบูรณาการกับทุกภาคส่วน การวิจัยประเมินผลครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อประเมินผลนโยบายยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าวอินทรีย์จังหวัดพัทลุง ติดตามการผลักดันและขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติ และให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าวอินทรีย์ของจังหวัดพัทลุง

สถานการณ์

วัตถุประสงค์โครงการ

 1. วิเคราะห์สถานการณ์การพัฒนาข้าวอินทรีย์ของจังหวัดพัทลุง
 2. ศึกษาและประเมินผลการนำนโยบายการพัฒนาข้าวอินทรีย์ของจังหวัดพัทลุงไปสู่การปฏิบัติ
 3. ประเมินประสิทธิผลยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าวอินทรีย์ของจังหวัดพัทลุง

กิจกรรม/การดำเนินงาน

  กลุ่มเป้าหมาย

  กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้

  ผลที่คาดว่าจะได้รับ

   


  ส่วนที่ 1 ผลการดำเนินงาน

  วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
  ผลลัพธ์และตัวชี้วัดผลลัพธ์**
  กิจกรรมของโครงการ
  ผลผลิต*
  ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

  1. ทีมวิชาการทบทวนยุทธศาสตร์ข้าวอินทรีย์

  วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 เวลา 09:00 น.

  กิจกรรมที่ทำ

  ประชุมทีมวิชาการเพื่อทบทวนข้อมูลการจัดทำยุทธศาสตร์ข้าวอินทรีย์ และศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง

  ผลผลิต/ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

  • ได้ข้อมูลเอกสารเกี่ยวกับการจัดทำยุทธศาสตร์ข้าวอินทรีย์ และแผนยุทธศาสตร์ข้าวอินทรีย์ในระดับจังหวัดพัทลุง

   

  5 5

  2. การประชุมร่วมกับผู้ให้ทุนเพื่อวางแผนการทำวิจัยและประเมินผล

  วันที่ 13 สิงหาคม 2561 เวลา 09:00 น.

  กิจกรรมที่ทำ

  • ผู้เชี่ยวชาญแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินการ

  ผลผลิต/ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

  • ได้กระบวนการดำเนินการใหม่ๆเพิ่มเติม และเป็นระบบมากขึ้น

   

  2 5

  3. ทีมวิชาการเก็บข้อมูลสถานการณ์ข้าวในจังหวัดพัทลุง

  วันที่ 1 กันยายน 2561 เวลา 09:00 น.

  กิจกรรมที่ทำ

  ลงเก็บข้อมูลสถานการณ์ข้าวอินทรีย์ในจังหวัดพัทลุง และศึกษาข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง

  ผลผลิต/ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

  ได้ข้อมูลสถานการณ์ข้าวอินทรีย์

   

  10 20

  4. การประชุมร่วมกับ สจรส.ม.อ.เรื่องการบริหารโครงการด้านการเงิน

  วันที่ 4 กันยายน 2561 เวลา 13:00 น.

  กิจกรรมที่ทำ

  • ชี้แจงรายละเอียดโครงการแก่ทีมผู้บริหาร
  • ทีมผู้บริหารร่วมกันเสนอแนวทางในการดำเนินโครงการ
  • แลกเปลี่ยนข้อเสนอแนะร่วมกันระหว่างทีมผู้บริหารและผู้รับผิดชอบโครงการวิจัย

  ผลผลิต/ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

  • ทีมผู้บริหารทราบรายละเอียดโครงการอย่างครบถ้วน
  • ได้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางในการดำเนินโครงการวิจัย
  • ได้แนวทางในการจัดทำเครื่องมือวิจัย และแนวคำถามเพื่อลงเก็บข้อมูล

   

  6 6

  5. การประชุมร่วมกับทีมผู้บริหารคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา เพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินการและสนับสนุนชี้แจงโครงการ

  วันที่ 4 กันยายน 2561 เวลา 13:00 น.

  กิจกรรมที่ทำ

  ผู้เชี่ยวชาญแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้ข้อเสนอแนะในการกำหนดกรอบในการดำเนินการ

  ผลผลิต/ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

  ได้กระบวนการดำเนินโครงการวิจัยที่เป็นระบบเพิ่มมากยิ่งขึ้น

   

  5 5

  6. ทีมวิชาการรวบรวมข้อมูลยุทธศาสตร์และข้าวในจังหวัดพัทลุง

  วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เวลา 09:00 น.

  กิจกรรมที่ทำ

  นำเอกสารข้อมูลที่เก็บได้มารวบรวมและเขียนเป็นเอกสารวิชาการ

  ผลผลิต/ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

  ได้งานวิชาการในส่วนที่ 1 คือ การจัดทำยุทธศาสตร์ข้าวอินทรีย์

   

  10 10

  7. ประชุมการจัดทำรายงานผลงานและการจัดทำระบบการเงินและบัญชี

  วันที่ 5 ตุลาคม 2561 เวลา 10:00 น.

  กิจกรรมที่ทำ

  • นำเสนอรายงานความก้าวหน้าของโซนอันดามัน
  • เสนอความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ

  ผลผลิต/ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

  • ได้เรียนรู้การนำเสนอรายงานความก้าวหน้าในแต่ละโครงการ
  • photo
  • photo
  • photo

   

  2 10

  8. การประชุมทีมวิจัย เพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินการและการเก็บข้อมูล

  วันที่ 23 ตุลาคม 2561 เวลา 11:00 น.

  กิจกรรมที่ทำ

  • ทีมนักวิจัยร่วมกันเสนอแนวทางในการดำเนินการโครงการวิจัย
  • ทีมนักวิจัยร่วมกันเสนอการจัดทำเครื่องมือ และคิดหาแนวคำถามเพื่อเก็บข้อมูล

  ผลผลิต/ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

  • ได้แนวทางการจัดทำเครื่องมือวิจัย และแนวคำถามเพื่อการลงเก็บข้อมูล

   

  3 5

  9. สัมภาษณ์และสนทนากับแกนนำในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าวอินทรีย์จังหวัดพัทลุง

  วันที่ 24 ตุลาคม 2561 เวลา 09:00 น.

  กิจกรรมที่ทำ

  สัมภาษณ์และสนทนาร่วมกับแกนนำ เก็บข้อมูลการผลักดันข้าวอินทรีย์สู่ยุทธศาสตร์อินทรีย์

  ผลผลิต/ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

  มีข้อมูลการประเมินผลกระทบทางสุขภาพด้านการขับเคลื่อนยทุธศาสตร์ข้าวอินทรีย์

   

  5 5

  10. การประชุมทีมวิจัย เพื่อชี้แจงโครงการและกำหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยประเมินผล

  วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09:00 น.

  กิจกรรมที่ทำ

  • ผู้รับผิดชอบโครงการวิจัยชี้แจงรายละเอียดโครงการวิจัยอย่างครบถ้วน
  • ทีมนักวิจัยร่วมเสนอแนะแนวทางการดำเนินการโครงการวิจัย
  • ทีมนักวิจัยร่วมให้ข้อเสนอเกี่ยวกับจริยธรรมการวิจัย
  • ทีมนักวิจัยร่วมกันให้ข้อคิดเห็นในการจัดทำเครื่องมือวิจัย และการเลือกกลุ่มตัวอย่างเพิ่มเติม

  ผลผลิต/ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

  • มีการวางแผนการดำเนินโครงการอย่างเป็นระบบ
  • มีแนวทางในการจัดทำเครื่องมือการวิจัยที่ชัดเจน
  • ได้แนวคำถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ชัดเจนและเข้าใจง่ายมากขึ้น
  • ได้ข้อเสนอแนะที่ดีในการจัดทำจริยธรรมการวิจัย
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo

   

  8 8

  11. ทีมวิชาการสังเคราะห์ข้อมูลเรียบเรียงเป็นเอกสารในส่วนยุทธศาสตร์และสถานการณ์ข้าวในจังหวัดพัทลุง

  วันที่ 1 ธันวาคม 2561 เวลา 09:00 น.

  กิจกรรมที่ทำ

  ทีมวิชาการสังเคราะห์ข้อมูลและเรียบเรียงเป็นเอกสารในส่วนยุทธศาสตร์และสถานการณ์ข้าวในจังหวัดพัทลุง และจัดทำรายงานความก้าวหน้างวดที่ 1

  ผลผลิต/ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

  ได้รายงานความก้าวหน้างวดที่ 1

   

  5 5

  12. สัมภาษณ์เชิงลึกการขับเคลื่อนนโยบายข้าวอินทรีย์จังหวัดพัทลุง และเตรียมการประชุม

  วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13:00 น.

  กิจกรรมที่ทำ

  สัมภาษณ์ และหารือเตรียมการประชุม

  ผลผลิต/ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

  ได้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก เกี่ยวกับสุขภาพเพิ่มมากขึ้น พร้อมทั้งทราบการเตรียมการประชุมในครั้งถัดไปที่ชัดเจน

   

  3 3

  13. ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามความก้าวหน้า สรุปบทเรียน และวิจัยประเมินผลการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าวอินทรีย์จังหวัดพัทลุง

  วันที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 08:00 น.

  กิจกรรมที่ทำ

  ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสรุปบทเรียน การวิจัยและประเมินผลที่ได้จากการดำเนินโครงการ

  ผลผลิต/ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

  ได้ข้อมูลจากการสรุปบทเรียน เพื่อนำไปพัฒนาโครงการ และดำเนินโครงการต่อไปให้สำเร็จลุล่วง

  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo

   

  40 26

  14. การประชุมคณะทำงานเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าวอินทรีย์จังหวัดพัทลุง

  วันที่ 18 มีนาคม 2562 เวลา 13:00 น.

  กิจกรรมที่ทำ

  ประชุมเพื่อกำหนดแนวทางในการขับเคลื่อนโครงการ

  ผลผลิต/ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

  มีแนวทางในการนำมาพัฒนาและต่อยอดโครงการ

   

  3 3

  15. ประชุมคณะทำงานเพื่อวางแผนการเก็บข้อมูลวิจัยประเมินผลการขับเคลื่อนยุทธสาสตร์การพัฒนาข้าวอินทรีย์จังหวัดพัทลุง

  วันที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 13:00 น.

  กิจกรรมที่ทำ

  ทีมวิจัย จำนวน 5 คน ประชุมร่วมกันเพื่อวางแผนการเก็บข้อมูลวิจัยประเมินผลการขับเคลื่อนยุทธสาสตร์การพัฒนาข้าวอินทรีย์จังหวัดพัทลุง

  ผลผลิต/ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

  แผนการเก็บข้อมูลวิจัยประเมินผลการขับเคลื่อนยุทธสาสตร์การพัฒนาข้าวอินทรีย์จังหวัดพัทลุง

   

  5 5

  16. ประชุมคณะทำงานเพื่อสรุปบทเรียนการเก็บข้อมูลวิจัยประเมินผลการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าวอินทรีย์จังหวัดพัทลุง

  วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 13:00 น.

  กิจกรรมที่ทำ

  คณะทำงานประชุมร่วมกัยเพื่อสรุปบทเรียนการเก็บข้อมูลวิจัยประเมินผลการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าวอินทรีย์จังหวัดพัทลุง

  ผลผลิต/ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

  บทเรียนการเก็บข้อมูลวิจัยประเมินผลการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าวอินทรีย์จังหวัดพัทลุง

   

  7 7

  17. ประชุมคณะทำงานเพื่อวางแผนการเก็บข้อมูลรอบต่อไป วิจัยประเมินผลการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าวอินทรีย์จังหวัดพัทลุง

  วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 เวลา 13:00 น.

  กิจกรรมที่ทำ

  ทีมวิจัยประชุมร่วมกันเพื่อวางแผนการเก็บข้อมูลรอบต่อไป วิจัยประเมินผลการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าวอินทรีย์จังหวัดพัทลุง

  ผลผลิต/ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

  แผนการเก็บข้อมูลรอบต่อไป

   

  6 6

  18. การเก็บข้อมูล ภาคสนาม ทั้งการสังเกตแบบมีส่วนร่วม การสัมภาษณ์ สัมภาษณ์เชิงลึก อภิปรายกลุ่ม

  วันที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 09:00 น.

  กิจกรรมที่ทำ

  ดำเนินการสัมภาษณ์ และอภิปลายกลุ่ม

  ผลผลิต/ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

  ได้ข้อมูลจากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลภาคสนาม เพื่อนำไปอภิปลายผลโครงการ

   

  5 5

  19. การประชุมเชิงปฏิบัติการในการให้ความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ

  วันที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 13:00 น.

  กิจกรรมที่ทำ

  อาจารย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จำนวน 3 คน ประชุมร่วมกันเพื่อให้ความคิดเห็นในการประเมินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าวอินทรีย์จังหวัดพัทลุง

  ผลผลิต/ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

  ความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญในการประเมินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าวอินทรีย์จังหวัดพัทลุง

   

  3 3

  20. ประชุมคณะทำงานเพื่อสรุปบทเรียนการเก็บข้อมูลวิจัยประเมินผลการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าวอินทรีย์จังหวัดพัทลุง

  วันที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 13:00 น.

  กิจกรรมที่ทำ

  ทีมวิจัยประชุมร่วมกันเพื่อสรุปบทเรียนการเก็บข้อมูลวิจัยประเมินผลการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าวอินทรีย์จังหวัดพัทลุง

  ผลผลิต/ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

  ผลการสรุปบทเรียนการเก็บข้อมูล

   

  7 7

  21. ประชุมคณะทำงานเพื่อเตรียมนำเสนอความก้าวหน้าโครงการวิจัยประเมินผลการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าวอินทรีย์จังหวัดพัทลุง ต่อ สจรส.

  วันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 13:00 น.

  กิจกรรมที่ทำ

  ทีมวิจัยประชุมร่วมกันเพื่อเตรียมนำเสนอความก้าวหน้าโครงการวิจัยประเมินผลการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าวอินทรีย์จังหวัดพัทลุง ต่อ สจรส.

  ผลผลิต/ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

  ทีมวิจัยประชุมร่วมกันเพื่อเตรียมนำเสนอความก้าวหน้าโครงการวิจัยประเมินผลการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าวอินทรีย์จังหวัดพัทลุง ต่อ สจรส.

   

  6 6

  22. ประชุมคณะทำงานเพื่อสรุปผลการเก็บข้อมูลวิจัยประเมินผลการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าวอินทรีย์จังหวัดพัทลุง

  วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 16:00 น.

  กิจกรรมที่ทำ

  ทีมวิจัยประชุมร่วมกันเพื่อสรุปผลการเก็บข้อมูลวิจัยประเมินผลการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าวอินทรีย์จังหวัดพัทลุง

  ผลผลิต/ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

  สรุปผลการเก็บข้อมูลวิจัย

   

  7 7

  23. การเก็บข้อมูล ภาคสนาม ทั้งการสังเกตแบบมีส่วนร่วม การสัมภาษณ์ สัมภาษณ์เชิงลึก อภิปรายกลุ่ม

  วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 เวลา 13:00 น.

  กิจกรรมที่ทำ

  ดำเนินการเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ และร่วมอภิปลายกลุ่ม

  ผลผลิต/ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

  ได้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์อย่างครบถ้วน

   

  4 4

  24. ประชุมคณะทำงานเพื่อสรุปผลการเก็บข้อมูลวิจัยประเมินผลการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าวอินทรีย์จังหวัดพัทลุง

  วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 เวลา 13:00 น.

  กิจกรรมที่ทำ

  ทีมวิจัยประชุมร่วมกันเพื่อสรุปผลการเก็บข้อมูลวิจัยประเมินผลการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าวอินทรีย์จังหวัดพัทลุง

  ผลผลิต/ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

  รุปผลการเก็บข้อมูลวิจัยประเมินผลการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าวอินทรีย์จังหวัดพัทลุง

   

  6 6

  25. การเก็บข้อมูล ภาคสนาม ทั้งการสังเกตแบบมีส่วนร่วม การสัมภาษณ์ สัมภาษณ์เชิงลึก อภิปรายกลุ่ม

  วันที่ 7 กรกฎาคม 2562 เวลา 09:00 น.

  กิจกรรมที่ทำ

  เก็บข้อมูล ภาคสนาม ทั้งการสังเกตแบบมีส่วนร่วม การสัมภาษณ์ สัมภาษณ์เชิงลึก อภิปรายกลุ่มกลุ่ม  และข้อมูลเชิงปริมาณได้แก่ แบบสัมภาษณ์

  ผลผลิต/ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

  มีข้อมูลการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ

   

  3 3

  26. การเก็บข้อมูล ภาคสนาม ทั้งการสังเกตแบบมีส่วนร่วม การสัมภาษณ์ สัมภาษณ์เชิงลึก อภิปรายกลุ่ม

  วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 เวลา 13:00 น.

  กิจกรรมที่ทำ

  การเก็บข้อมูล ภาคสนาม ทั้งการสังเกตแบบมีส่วนร่วม การสัมภาษณ์ สัมภาษณ์เชิงลึก อภิปรายกลุ่ม  และข้อมูลเชิงปริมาณได้แก่ แบบสัมภาษณ์

  ผลผลิต/ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

  ได้ข้อมูลผลกระทบด้านสุขภาพ

   

  5 5

  27. ประชุมคณะทำงานเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณวิจัยประเมินผลการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าวอินทรีย์จังหวัดพัทลุง

  วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 เวลา 13:00 น.

  กิจกรรมที่ทำ

  ทีมวิจัยประชุมร่วมกันเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณวิจัยประเมินผลการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าวอินทรีย์จังหวัดพัทลุง

  ผลผลิต/ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณวิจัยประเมินผลการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าวอินทรีย์จังหวัดพัทลุง

   

  7 7

  28. การเก็บข้อมูล ภาคสนาม ทั้งการสังเกตแบบมีส่วนร่วม การสัมภาษณ์ สัมภาษณ์เชิงลึก อภิปรายกลุ่ม

  วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 เวลา 09:00 น.

  กิจกรรมที่ทำ

  เก็บข้อมูล ภาคสนาม ทั้งการสังเกตแบบมีส่วนร่วม การสัมภาษณ์ สัมภาษณ์เชิงลึก อภิปรายกลุ่มกลุ่ม  และข้อมูลเชิงปริมาณได้แก่ แบบสัมภาษณ์

  ผลผลิต/ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

  ข้อมูลการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าวอินทรีย์จังหวัดพัทลุง

   

  5 3

  29. ประชุมคณะทำงานเพื่อวิเคราะห์ผลข้อมูลวิจัยประเมินผลการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าวอินทรีย์จังหวัดพัทลุง

  วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 เวลา 13:00 น.

  กิจกรรมที่ทำ

  ทีมวิจัยประชุมร่วมกันเพื่อวิเคราะห์ผลข้อมูลวิจัยประเมินผลการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าวอินทรีย์จังหวัดพัทลุง

  ผลผลิต/ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลวิจัยประเมินผลการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าวอินทรีย์จังหวัดพัทลุง

   

  6 6

  30. การเก็บข้อมูล ภาคสนาม ทั้งการสังเกตแบบมีส่วนร่วม การสัมภาษณ์ สัมภาษณ์เชิงลึก อภิปรายกลุ่ม

  วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 เวลา 09:00 น.

  กิจกรรมที่ทำ

  เก็บข้อมูล ภาคสนาม ทั้งการสังเกตแบบมีส่วนร่วม การสัมภาษณ์ สัมภาษณ์เชิงลึก อภิปรายกลุ่มกลุ่ม  และข้อมูลเชิงปริมาณได้แก่ แบบสัมภาษณ์

  ผลผลิต/ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

  ข้อมูลการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าวอินทรีย์จังหวัดพัทลุง

   

  4 4

  31. การประชุมเชิงปฏิบัติการในการให้ความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ

  วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 เวลา 13:00 น.

  กิจกรรมที่ทำ

  อาจารย์ ม.ทักษิณ และเจ้าหน้าที่ จำนวน 8 คน ประชุมร่วมกันเพื่อร่วมกันให้ความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญในการดำเนินโครงการวิจัยประเมินผลการขับเคลื่อนยุทธสาสตร์การพัฒนาข้าวอินทรีย์จังหวัดพัทลุง

  ผลผลิต/ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

  ความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญในการดำเนินโครงการวิจัยประเมินผลการขับเคลื่อนยุทธสาสตร์การพัฒนาข้าวอินทรีย์จังหวัดพัทลุง

   

  13 8

  32. ประชุมคณะทำงานเพื่อจัดทำข้อเสนอรายงานวิจัยประเมินผลการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าวอินทรีย์จังหวัดพัทลุง

  วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 เวลา 13:00 น.

  กิจกรรมที่ทำ

  ทีมวิจัยประชุมร่วมกันเพื่อจัดทำข้อเสนอรายงานวิจัยประเมินผลการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าวอินทรีย์จังหวัดพัทลุง

  ผลผลิต/ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

  ข้อเสนอรายงานวิจัยประเมินผลการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าวอินทรีย์จังหวัดพัทลุง

   

  6 6

  33. ประชุมคณะทำงานเพื่อพิจารณาและเสนอแนะรายงานผลการประเมินวิจัยประเมินผลการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าวอินทรีย์จังหวัดพัทลุง

  วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 เวลา 13:00 น.

  กิจกรรมที่ทำ

  ทีมวิจัยประชุมร่วมกันเพื่อพิจารณาและเสนอแนะรายงานผลการประเมินวิจัยประเมินผลการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าวอินทรีย์จังหวัดพัทลุง

  ผลผลิต/ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

  ผลการพิจารณาและเสนอแนะรายงานผลการประเมินวิจัยประเมินผลการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าวอินทรีย์จังหวัดพัทลุง

   

  7 7

  34. จัดทำเอกสารรายงานสรุปผลโครงการวิจัย ประมวลและสังเคราะห์แนวทางการขับเคลื่อนเชิงนโยบาย

  วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 เวลา 09:00 น.

  กิจกรรมที่ทำ

  จัดทำเอกสารรายงานสรุปผลโครงการวิจัยประมวลและสังเคราะห์แนวทางการขับเคลื่อนเชิงนโยบาย

  ผลผลิต/ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

  ได้เอกสารเชิงวิชาการเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ข้าวอินทรีย์สู่การปฏิบัติการตามแผนโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

   

  30 5

  35. ค่าบริหารจัดการในการดำเนินโครงการ

  วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 เวลา 09:00 น.

  กิจกรรมที่ทำ

  บริหารจัดการตลอดการทำโครงการ (ประสานงาน ไปรษณีย์ เป็นต้น)

  ผลผลิต/ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

  ดำเนินโครงการได้สำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

   

  5 5

  * ผลผลิต หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นเชิงปริมาณจากการทำกิจกรรม เช่น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม จำนวนผู้ผ่านการอบรม จำนวนครัวเรือนที่ปลูกผักสวนครัว เป็นต้น
  ** ผลลัพธ์ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่นำไปสู่การแก้ปัญหา เช่น หลังอบรมมีผู้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจำนวนกี่คน มีข้อบังคับหรือมาตรการของชุมชนที่นำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือสภาพแวดล้อม เป็นต้น ทั้งนี้ต้องมีข้อมูลอ้างอิงประกอบการรายงาน เช่น ข้อมูลรายชื่อแกนนำ , แบบสรุปการประเมินความรู้ , รูปภาพกิจกรรมพร้อมคำอธิบายใต้ภาพ เป็นต้น


  ส่วนที่ 2 ประเมินความพึงพอใจต่อความสำเร็จและปัญหาอุปสรรคในการดำเนินโครงการในภาพรวม

  ผลการดำเนินโครงการ

  สรุปผลการดำเนินโครงการ

  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม:
  บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
  บรรลุตามวัตถุประสงค์บางส่วนของโครงการ
  ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

   

  ผลผลิตโครงการ

  วัตถุประสงค์สถานการณ์เป้าหมายผลผลิตอธิบาย
  1 วิเคราะห์สถานการณ์การพัฒนาข้าวอินทรีย์ของจังหวัดพัทลุง
  ตัวชี้วัด : องค์ความรู้และข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาข้าวอินทรีย์ของจังหวัดพัทลุง เพื่อเสริมแนวคิดและกระบวนการในการประเมินผลเชิงนโยบาย

   

  2 ศึกษาและประเมินผลการนำนโยบายการพัฒนาข้าวอินทรีย์ของจังหวัดพัทลุงไปสู่การปฏิบัติ
  ตัวชี้วัด : องค์ความรู้และข้อมูลการนำนโยบายการพัฒนาข้าวอินทรีย์ของจังหวัดพัทลุงไปสู่การปฏิบัติ

   

  3 ประเมินประสิทธิผลยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าวอินทรีย์ของจังหวัดพัทลุง
  ตัวชี้วัด : ผลการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าวอินทรีย์ของจังหวัดพัทลุง

   

  ผู้เข้าร่วมโครงการ

  กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
  จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
  กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)

  บทคัดย่อ*

  โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) วิเคราะห์สถานการณ์การพัฒนาข้าวอินทรีย์ของจังหวัดพัทลุง (2) ศึกษาและประเมินผลการนำนโยบายการพัฒนาข้าวอินทรีย์ของจังหวัดพัทลุงไปสู่การปฏิบัติ (3) ประเมินประสิทธิผลยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าวอินทรีย์ของจังหวัดพัทลุง

  ผลการดำเนินงานที่สำคัญ ได้แก่

  ข้อเสนอแนะ ได้แก่ (1) ...

  หมายเหตุ *

  • บทคัดย่อ จะนำไปใส่ในส่วนบทคัดย่อของรายงานฉบับสมบูรณ์
  • หากต้องการใช้ค่าเริ่มต้นของบทคัดย่อ ให้ลบข้อความในช่องบทคัดย่อ ทั้งหมด แล้วกดปุ่ม Refresh

  ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ

  ปัญหาและอุปสรรคสาเหตุข้อเสนอแนะ

   

   

   


  ส่วนที่ 3 ประเมินคุณค่าโครงการ

  แบบประเมินคุณค่าของโครงการที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพ

  ชื่อโครงการ โครงการวิจัยประเมินผลการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าวอินทรีย์จังหวัดพัทลุง

  รหัสสัญญา 61-ข-068 ระยะเวลาโครงการ 15 มิถุนายน 2561 - 31 สิงหาคม 2562

  แบบประเมินคุณค่าของโครงการที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพ เป็นการคุณค่าที่เกิดจากโครงการในมิติต่อไปนี้

  • ความรู้ด้านการสร้างเสริมสุขภาพและนวัตกรรมเชิงระบบสุขภาพชุมชน
  • การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มีผลต่อสุขภาวะ
  • การปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาวะ
  • ผลกระทบเชิงบวกและนโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อการสร้างสุขภาวะชุมชน
  • กระบวนการชุมชน
  • มิติสุขภาวะปัญญา / สุขภาวะทางจิตวิญญาณ

  คุณค่าที่เกิดขึ้น
  ประเด็น
  ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียด/การจัดการหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
  ใช่ไม่ใช่

  1. เกิดความรู้ หรือ นวัตกรรมชุมชน

  คุณค่าที่เกิดขึ้น
  ประเด็น
  ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียด/การจัดการหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
  ใช่ไม่ใช่
  1. ความรู้ใหม่ / องค์ความรู้ใหม่

   

   

   

  คุณค่าที่เกิดขึ้น
  ประเด็น
  ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียด/การจัดการหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
  ใช่ไม่ใช่
  2. สิ่งประดิษฐ์ / ผลผลิตใหม่

   

   

   

  คุณค่าที่เกิดขึ้น
  ประเด็น
  ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียด/การจัดการหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
  ใช่ไม่ใช่
  3. กระบวนการใหม่

   

   

   

  คุณค่าที่เกิดขึ้น
  ประเด็น
  ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียด/การจัดการหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
  ใช่ไม่ใช่
  4. วิธีการทำงาน / การจัดการใหม่

   

   

   

  คุณค่าที่เกิดขึ้น
  ประเด็น
  ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียด/การจัดการหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
  ใช่ไม่ใช่
  5. การเกิดกลุ่ม / โครงสร้างในชุมชนใหม่

   

   

   

  คุณค่าที่เกิดขึ้น
  ประเด็น
  ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียด/การจัดการหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
  ใช่ไม่ใช่
  6. แหล่งเรียนรู้ใหม่

   

   

   

  คุณค่าที่เกิดขึ้น
  ประเด็น
  ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียด/การจัดการหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
  ใช่ไม่ใช่
  99. อื่นๆ

   

   

   

  2. เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เอื้อต่อสุขภาพ

  คุณค่าที่เกิดขึ้น
  ประเด็น
  ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียด/การจัดการหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
  ใช่ไม่ใช่
  1. การดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคล

   

   

   

  คุณค่าที่เกิดขึ้น
  ประเด็น
  ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียด/การจัดการหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
  ใช่ไม่ใช่
  2. การบริโภค

   

   

   

  คุณค่าที่เกิดขึ้น
  ประเด็น
  ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียด/การจัดการหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
  ใช่ไม่ใช่
  3. การออกกำลังกาย

   

   

   

  คุณค่าที่เกิดขึ้น
  ประเด็น
  ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียด/การจัดการหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
  ใช่ไม่ใช่
  4. การลด ละ เลิก อบายมุข เช่น การพนัน เหล้า บุหรี่

   

   

   

  คุณค่าที่เกิดขึ้น
  ประเด็น
  ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียด/การจัดการหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
  ใช่ไม่ใช่
  5. การลดพฤติกรรมเสี่ยง เช่น พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ การขับรถโดยประมาท

   

   

   

  คุณค่าที่เกิดขึ้น
  ประเด็น
  ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียด/การจัดการหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
  ใช่ไม่ใช่
  6. การจัดการอารมณ์ / ความเครียด

   

   

   

  คุณค่าที่เกิดขึ้น
  ประเด็น
  ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียด/การจัดการหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
  ใช่ไม่ใช่
  7. การดำรงชีวิต / วิถีชีวิต เช่น การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น / สมุนไพรในการดูแลสุขภาพตนเอง

   

   

   

  คุณค่าที่เกิดขึ้น
  ประเด็น
  ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียด/การจัดการหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
  ใช่ไม่ใช่
  8. พฤติกรรมการจัดการตนเอง ครอบครัว ชุมชน

   

   

   

  คุณค่าที่เกิดขึ้น
  ประเด็น
  ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียด/การจัดการหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
  ใช่ไม่ใช่
  9. อื่นๆ

   

   

   

  3. การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ (กายภาพ สังคม และเศรษฐกิจ)

  คุณค่าที่เกิดขึ้น
  ประเด็น
  ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียด/การจัดการหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
  ใช่ไม่ใช่
  1. กายภาพ เช่น มีการจัดการขยะ ป่า น้ำ การใช้สารเคมีเกษตร และการสร้างสิ่งแวดล้อมในครัวเรือนที่ถูกสุขลักษณะ

   

   

   

  คุณค่าที่เกิดขึ้น
  ประเด็น
  ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียด/การจัดการหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
  ใช่ไม่ใช่
  2. สังคม เช่น มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ลดการเกิดอุบัติเหตุ ครอบครัวอบอุ่น การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อเด็ก เยาวชน และกลุ่มวัยต่าง ๆ มีพื้นที่สาธารณะ/พื้นที่ทางสังคม เพื่อเอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพของคนในชุมชน มีการใช้ศาสนา/วัฒนธรรมเป็นฐานการพัฒนา

   

   

   

  คุณค่าที่เกิดขึ้น
  ประเด็น
  ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียด/การจัดการหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
  ใช่ไม่ใช่
  3. เศรษฐกิจสร้างสรรค์สังคม /สร้างอาชีพ / เพิ่มรายได้

   

   

   

  คุณค่าที่เกิดขึ้น
  ประเด็น
  ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียด/การจัดการหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
  ใช่ไม่ใช่
  4. มีการบริการสุขภาพทางเลือก และมีช่องทางการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพ

   

   

   

  คุณค่าที่เกิดขึ้น
  ประเด็น
  ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียด/การจัดการหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
  ใช่ไม่ใช่
  5. อื่นๆ

   

   

   

  4. การพัฒนานโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อสุขภาวะ

  คุณค่าที่เกิดขึ้น
  ประเด็น
  ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียด/การจัดการหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
  ใช่ไม่ใช่
  1. มีกฎ / กติกา ของกลุ่ม ชุมชน

   

   

   

  คุณค่าที่เกิดขึ้น
  ประเด็น
  ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียด/การจัดการหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
  ใช่ไม่ใช่
  2. มีมาตรการทางสังคมของกลุ่ม ชุมชน

   

   

   

  คุณค่าที่เกิดขึ้น
  ประเด็น
  ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียด/การจัดการหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
  ใช่ไม่ใช่
  3. มีธรรมนูญของชุมชน

   

   

   

  คุณค่าที่เกิดขึ้น
  ประเด็น
  ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียด/การจัดการหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
  ใช่ไม่ใช่
  4. อื่นๆ เช่น ออกเป็นข้อบัญญัติท้องถิ่น ฯลฯ

   

   

   

  5. เกิดกระบวนการชุมชน

  คุณค่าที่เกิดขึ้น
  ประเด็น
  ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียด/การจัดการหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
  ใช่ไม่ใช่
  1. เกิดการเชื่อมโยงประสานงานระหว่างกลุ่ม / เครือข่าย (ใน และหรือนอกชุมชน)

   

   

   

  คุณค่าที่เกิดขึ้น
  ประเด็น
  ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียด/การจัดการหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
  ใช่ไม่ใช่
  2. การเรียนรู้การแก้ปัญหาชุมชน (การประเมินปัญหา การวางแผน การปฏิบัติการ และการประเมิน)

   

   

   

  คุณค่าที่เกิดขึ้น
  ประเด็น
  ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียด/การจัดการหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
  ใช่ไม่ใช่
  3. การใช้ประโยชน์จากทุนในชุมชน เช่น การระดมทุน การใช้ทรัพยากรบุคคลในชุมชน

   

   

   

  คุณค่าที่เกิดขึ้น
  ประเด็น
  ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียด/การจัดการหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
  ใช่ไม่ใช่
  4. มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานของกลุ่มและชุมชนที่เกิดจากโครงการอย่างต่อเนื่อง

   

   

   

  คุณค่าที่เกิดขึ้น
  ประเด็น
  ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียด/การจัดการหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
  ใช่ไม่ใช่
  5. เกิดกระบวนการจัดการความรู้ในชุมชน

   

   

   

  คุณค่าที่เกิดขึ้น
  ประเด็น
  ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียด/การจัดการหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
  ใช่ไม่ใช่
  6. เกิดทักษะในการจัดการโครงการ เช่น การใช้ข้อมูลในการตัดสินใจ การทำแผนปฏิบัติการ

   

   

   

  คุณค่าที่เกิดขึ้น
  ประเด็น
  ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียด/การจัดการหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
  ใช่ไม่ใช่
  7. อื่นๆ

   

   

   

  6. มิติสุขภาวะปัญญา / สุขภาวะทางจิตวิญญาณ

  คุณค่าที่เกิดขึ้น
  ประเด็น
  ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียด/การจัดการหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
  ใช่ไม่ใช่
  1. ความรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเอง / กลุ่ม / ชุมชน

   

   

   

  คุณค่าที่เกิดขึ้น
  ประเด็น
  ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียด/การจัดการหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
  ใช่ไม่ใช่
  2. การเห็นประโยชน์ส่วนรวมและส่วนตนอย่างสมดุล

   

   

   

  คุณค่าที่เกิดขึ้น
  ประเด็น
  ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียด/การจัดการหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
  ใช่ไม่ใช่
  3. การใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย และพอเพียง

   

   

   

  คุณค่าที่เกิดขึ้น
  ประเด็น
  ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียด/การจัดการหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
  ใช่ไม่ใช่
  4. ชุมชนมีความเอื้ออาทร

   

   

   

  คุณค่าที่เกิดขึ้น
  ประเด็น
  ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียด/การจัดการหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
  ใช่ไม่ใช่
  5. มีการตัดสินใจโดยใช้ฐานปัญญา

   

   

   

  คุณค่าที่เกิดขึ้น
  ประเด็น
  ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียด/การจัดการหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
  ใช่ไม่ใช่
  6. อื่นๆ

   

   

   

  โครงการวิจัยประเมินผลการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าวอินทรีย์จังหวัดพัทลุง จังหวัด

  รหัสโครงการ

  ได้ดำเนินกิจกรรมตามที่เสนอไว้เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว

  ................................
  ( นายบุญเรือง ขาวนวล )
  ผู้รับผิดชอบโครงการ
  ......./............/.......

  vertical_align_topไปบนสุด