สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการการขยายผลรูปแบบการดำเนินงานบูรณาการระบบอาหารปลอดภัยใน ต.นาท่อม อ.เมือง จ.พัทลุง

รหัสโครงการ
สัญญาเลขที่ 61-ข-067

รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ

ชื่อโครงการ โครงการการขยายผลรูปแบบการดำเนินงานบูรณาการระบบอาหารปลอดภัยใน ต.นาท่อม อ.เมือง จ.พัทลุง
รหัสโครงการ สัญญาเลขที่ 61-ข-067

ระยะเวลาตามสัญญา 15 มิถุนายน 2561 - 14 มิถุนายน 2562
ระยะเวลาดำเนินการจริง 31 กรกฎาคม 2561 - 31 สิงหาคม 2562

จำนวนเงินตามสัญญา 150,000.00 บาท

จำนวนเงิน(บาท)
รายรับรวม (1) รับโอนจริงจาก สสส. งวดที่ 1 = 150,000.00 บาท

รวมโอนทั้งสิ้น 150,000.00 บาท
(2) ดอกเบี้ยรับ งวดที่ 1 = 412.01 บาท

รวมดอกเบี้ยรับทั้งสิ้น 412.01 บาท
(3) เงินรับอื่น ๆ งวดที่ 1 = 0.00 บาท

รวมเงินรับอื่น ๆ ทั้งสิ้น 0.00 บาท
รายจ่ายรวม (4) รายจ่ายทั้งโครงการ 151,440.00 บาท
สุทธิ รายรับหักรายจ่าย (1)+(2)+(3)-(4) -1,027.99 บาท

ตารางเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับ กับงบใช้จริง

กิจกรรมงบที่ได้รับ (บาท)งบใช้จริง (บาท)

รวมงบทั้งหมด

0.00 0.00

ยอดรวมของงบใช้จริง จะต้องเท่ากับ(4) รายจ่ายทั้งโครงการ

ขอรับรองรายงานการเงินข้างต้นถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ

ลงชื่อ .............................................. หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
          ( นายถาวร คงศรี )
วันที่รายงาน