สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

ประเมินผลกระทบทางสุขภาพเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
1 ส.ค. 61 รับฟังคำชี้แจง โครงการ 10 5,000.00 3,920.00
8 - 9 ก.ย. 61 ลงพื้นที่ ครั้งที่ 1 10 10,000.00 10,628.00
6 - 7 ต.ค. 61 ลงพื้นที่ ครั้งที่ 2 20 15,000.00 17,128.00
15 ต.ค. 61 ลงพื้นที่ ครั้งที่ 3 5 15,000.00 4,128.00
20 - 21 ต.ค. 61 ลงพื้นที่ ครั้งที่ 4 20 15,000.00 22,348.00
9 - 10 ธ.ค. 61 ลงพิ้นที่ ครั้งที่ 5 20 15,000.00 20,128.00
18 ธ.ค. 61 รายงานผลโครงการ 10 5,000.00 3,920.00
19 - 20 ม.ค. 62 ลงพื้นที่ ครั้งที่ 6 10 15,000.00 22,487.00
16 - 17 ก.พ. 62 ลงพื้นที่ สรุปผลการศึกษาต่อสาธารณะ 20 15,000.00 15,128.00
รวม 125 110,000.00 9 119,815.00