สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

ลงพื้นที่ สรุปผลการศึกษาต่อสาธารณะ

กิจกรรม : ลงพื้นที่ สรุปผลการศึกษาต่อสาธารณะ
วันที่ 16/02/2019 - 17/02/2019
งบประมาณที่ตั้งไว้ 15,000.00 บาท
กลุ่มเป้าหมาย 20 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย
รายละเอียดกิจกรรม :
รอดำเนินการสรุปผลการศึกษา การวิเคราะห์ร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตำบลม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง