สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

ประเมินผลกระทบทางสุขภาพเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง

รายงานผลโครงการ

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

1.รายงานผลการดำเนินงานโครงการ
2.แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการศึกษาในแต่ละพื้นที่ 3.หารือแนวทางการนำความต้องการของชุมชนมากำหนดยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวในอนาคต

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1.รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของโครงการ

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 20 คน จากที่ตั้งไว้ 10 คน
ประกอบด้วย

ผู้รับผิดชอบโครงการศึกษาผลกระทบด้านสุขภาวะในการจัดการท่องเที่ยวชุมชนโซนอันดามัน ประกอบด้วยจังหวัด สตูล กระบี่ พังงา ภูเก็ต ตรังและระนอง จำนวน 12 คน และผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สจรส.จำนวน 4 คน

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 3,920.00 0.00 0.00 0.00 3,920.00 lock_open

ลงพื้นที่ ครั้งที่ 6

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

-พูดคุยประเด็นความภาคภูมิใจในการจัดการท่องเที่ยวชุมชนแบบพึ่งตนเองของชุมชนคลองลัดโนด ตำบลม่วงกลวง -เปิดประเด็นภาพมองในอนาคต นำไปสู่การระดมความคิดเห็นเรื่องวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายด้านการจัดการท่องเที่ยวของชุมชน -ความคาดหวังในการสนับสนุนของหน่วยงานในท้องถิ่น/หน่วยงานภาครัฐต่อการจัดการท่องเที่ยวชุมชน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1.ได้รับทราบข้อมูลเพิ่มเติมในการจัดการท่องเที่ยวชุมชนแบบพึ่งตนเอง
2.ได้วิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายของชุมชนในด้านการจัดการท่องเที่ยว 3.ได้รับทราบความคาดหวังการสนับสนุนของภาครัฐ รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 23 คน จากที่ตั้งไว้ 10 คน
ประกอบด้วย

1.กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการท่องเที่ยวชุมชน 2.กลุ่มแกนนำในการบริหารจัดการ 3.ผู้นำกลุ่มย่อย เช่น กลุ่มบริการเรือนำเที่ยว กลุ่มแม่ครัว กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน เป็นต้น

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
5,000.00 0.00 17,487.00 0.00 0.00 0.00 22,487.00 lock_open

ลงพื้นที่ ครั้งที่ 3

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ลงพื้นที่ ครั้งที่ 3 ในการเก็บข้อมูล

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ได้ทราบข้อมูลว่าผลิตภัณฑ์ของชุมชนส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์ประมง เช่น กุ้งเคยอบแห้ง น้ำพริกปลาป่น กะปิผงสำเร็จรูป ปลาเค็มฝังดินและเมล็ดมะม่วงหินพานต์
 • ท่าเรือที่กลุ่มเรือใช้บริการนักท่องเที่ยวเดินทางไปยังหมู่เกาะนอกชายฝั่งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ โดยกลุ่มเรือหางยาวหลายกลุ่มใช้ประโยชน์ร่วมกัน เพื่อเดินทางไปยังเกาะกำ เกาะค้างคาวและเกาะญี่ปุ่น รวมทั้งเส้นทางเชื่อมต่อไปยังแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมคือ เกาะพยามและเกาะสิมิลัน
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 5 คน จากที่ตั้งไว้ 5 คน
ประกอบด้วย

นักวิจัย 2 คน

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
1,000.00 0.00 3,128.00 0.00 0.00 0.00 4,128.00 lock_open

ลงพิ้นที่ ครั้งที่ 5

กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 • ประชุมกลุ่มย่อยให้ชุมชนได้เล่าถึงพัฒนาการการจัดการท่องเที่ยวชุมชนม่วงกลวง
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องผลิตภัณฑ์ของชุมชนและเส้นทางการขสยผลิตภัณฑ์
 • เข้าสังเกตการณ์การจัดงานของชุมชน เพื่อรับรองผู้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันวิ่งระยะไกล จ.ระนอง
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1.ได้ทราบถึงพัฒนาการการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนของกลุ่มการท่องเที่ยวชุมชนม่วงกลวง ตั้งแต่ปี พ.ศ.2545 - 2561 ซึ่งจัดการท่องเที่ยวบนความใส่ใจต่อฐานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวมทั้งคำนึงถึงความต้องการของคนในชุมชน 2.ได้เข้าสังเกตการณ์การจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวชุมชน (เป็นช่วงที่จังหวัดระนองจัดการแข่งขันวิ่งระยะไกล ปลายทางอยู่ที่ชุมชนม่วงกลวง)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 22 คน จากที่ตั้งไว้ 20 คน
ประกอบด้วย
 • ผู้นำชุมชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการท่องเที่ยวชุมชนของตำบลม่วงกลวง จำนวน 22 คน
รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
5,000.00 0.00 15,128.00 0.00 0.00 0.00 20,128.00 lock_open

ลงพื้นที่ สรุปผลการศึกษาต่อสาธารณะ

17 กุมภาพันธ์ 2562
สุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สินสุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน
รายงานจากพื้นที่
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

1.แจ้งวัตถุประสงค์ของการจัดประชุม
2.นำเสนอผลการศึกษาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาวะการจัดการท่องเที่ยวชุมชนตำบลม่วงกลวง 3.รับฟัง/แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอเพิ่มเติม

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ได้รายงานผลการศึกษาต่อสาธารณะ ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการท่องเที่ยวชุมชนม่วงกลวงได้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และรับฟังความคิดเห็นและความต้องการเพิ่มเติมของชุมชน
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 23 คน จากที่ตั้งไว้ 20 คน
ประกอบด้วย
 • ตัวแทนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากกลุ่มต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ผู้นำชุมชนและลูกบ้านที่สนใจ
 • แกนนำกลุ่มบริหารจัดการท่องเที่ยวชุมชน
รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
5,000.00 0.00 10,128.00 0.00 0.00 0.00 15,128.00 lock_open

ลงพื้นที่ ครั้งที่ 4

กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 • ประชุมกลุ่มย่อยตัวแทนกลุ่มเรือหางยาวนำเที่ยว ซึ่งมีอยู่ 3 กลุ่ม
 • จัดกลุ่มพูดคุยผู้ถือหุ้นท่องเที่ยวชุมชนคลองลัดโนด ประเด็นแนวความคิดและความเชื่อมั่นในการลงหุ้นจัดการท่องเที่ยวในชุมชน
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ได้ข้อมูลสภาพการทำงานของกลุ่มเรือหางยาวนำเที่ยวซึ่งเป็นอาชีพเสริมจากการทำประมงชายฝั่ง และการทำงานร่วมกับกลุ่มท่องเที่ยวคลองลัดโนด
 • ได้ทราบถึงความเป็นมาและจุดเริ่มต้นของการร่วมมือร่วมใจของชุมชนในการลงหุ้นเพื่อจัดการท่องเที่ยวชุมชนคลองลัดโนด ตำบลม่วงกลาง ผลการดำเนินงานในระยะ 3-4 ปีที่ผ่านมา วิธีการบริหารจัดการ จนถึงการปันผลให้ผู้ถือหุ้นและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน รวมถึงการบริจาคเงินบางส่วนเพื่อกิจกรรมสาธารณประโยชน์ในชุมชน
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 23 คน จากที่ตั้งไว้ 20 คน
ประกอบด้วย
 • ตัวแทนกลุ่มเรือหางยาวนำเที่ยวและผู้ถือหุ้นกลุ่มท่องเที่ยวชุมชนม่วงกลวง จำนวน 15 คน นั่งพูดคุยให้ข้อมูล แยกกันในแต่ละกลุ่ม
รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
5,000.00 0.00 17,348.00 0.00 0.00 0.00 22,348.00 lock_open

ลงพื้นที่ ครั้งที่ 2

กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 • พบปะพูดคุยเพื่อรับทราบข้อมูลเบื้องต้น
 • ลงดูพื้นที่หลักในการจัดกิจกรรมของกลุ่มท่องเที่ยวชุมชนคลองลัดโนด ต.ม่วงกลวง
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ได้ทราบถึงการดำเนินงานของการจัดการท่องเที่ยวชุมชนคลองลัดโนด ต.ม่วงกลวง อ.กะเปอร์ จ.ระนอง
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 23 คน จากที่ตั้งไว้ 20 คน
ประกอบด้วย
 • กลุ่มแกนนำที่จัดการท่องเที่ยวชุมชน ตัวแทนกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้ร่วมจัดกิจกรรมการท่องเที่ยว
รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
5,000.00 0.00 12,128.00 0.00 0.00 0.00 17,128.00 lock_open

รับฟังคำชี้แจง โครงการ

กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 • แนะนำขอบเขตงานของสถาบันการจัดการระบบสุขภาวะ ม.อ.
 • รับฟังการชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการ
 • วิธีการศึกษาวิจัยประเมินผลกระทบด้านสุขภาวะ (HIA) ในการจัดการท่องเที่ยวชุมชน
 • แลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็น
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ได้รู้จักสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ ม.อ.
 • เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของโครงการและวิธีการศึกษาวิจัยประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ (HIA) ในการจัดการท่องเที่ยวชุมชน
 • สามารถกำหนดแนวทางการศึกษาและแผนงานในการลงพื้นที่อย่างคร่าว ๆ
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 10 คน จากที่ตั้งไว้ 10 คน
ประกอบด้วย
 • อาจารย์ในสถาบันการศึกษา
 • นักศึกษาปริญญาโท
 • ผู้สนใจที่ทำงานคลุกคลีอยู่กับชุมชน
รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 3,920.00 0.00 0.00 0.00 3,920.00 lock_open

ลงพื้นที่ ครั้งที่ 1

8 กันยายน 2561
นายวิโรจน์ ภู่ต้องนายวิโรจน์ ภู่ต้อง
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลชุมชนม่วงกลวง พบชาวบ้านในที่ประชุมของตำบล สัมภาษณ์ประธานการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านม่วงกลวง คุณวิลาวัลย์  เสบสบาย 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ได้ทราบข้อมูลชุมชน บริบทชุมชน ที่มาของกลุ่มเครือข่ายท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการท่องเที่ยวชุมชนตำบลม่วงกลวง

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 5 คน จากที่ตั้งไว้ 10 คน
ประกอบด้วย

สมาชิกกลุ่มเครือข่ายท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง จำนวน 5 คน นักวิจัย 4 คน เข้าร่วมในที่ประชุมของตำบลม่วงกลวง ซึ่งประกอบด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชน จำนวนประมาณ 40 คน

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
3,500.00 0.00 7,128.00 0.00 0.00 0.00 10,628.00 lock_open