สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

ประเมินผลกระทบทางสุขภาพเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง

แบบรายงานการดำเนินงานฉบับสมบูรณ์

รายงานฉบับสมบูรณ์

สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.)


“ ประเมินผลกระทบทางสุขภาพเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง ”

ตำบลม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง

หัวหน้าโครงการ
นายวิโรจน์ ภู่ต้อง

ชื่อโครงการ ประเมินผลกระทบทางสุขภาพเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง

ที่อยู่ ตำบลม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง จังหวัด

รหัสโครงการ เลขที่ข้อตกลง 61-ข-060

ระยะเวลาดำเนินงาน ตั้งแต่ 15 มิถุนายน 2561 ถึง 15 มีนาคม 2562


กิตติกรรมประกาศ

"ประเมินผลกระทบทางสุขภาพเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง จังหวัด" สำเร็จได้ด้วยดี ด้วยความร่วมมือจาก สมาชิกในชุมชน ตำบลม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง

คณะทำงานโครงการฯ ขอขอบคุณ สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) ที่ให้การสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการฯ รวมทั้ง ภาคีเครือข่ายที่สำคัญระดับพื้นที่ ที่ให้การสนับสนุน ช่วยเหลือ ชี้แนะ สุดท้ายขอขอบคุณผู้เกี่ยวข้องที่มิได้ระบุชื่อไว้ในที่นี้ ซึ่งมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงานให้มีความยั่งยืนในพื้นที่ต่อไป

คณะทำงานโครงการ
ประเมินผลกระทบทางสุขภาพเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนองบทคัดย่อ

โครงการ " ประเมินผลกระทบทางสุขภาพเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง " ดำเนินการในพื้นที่ ตำบลม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง รหัสโครงการ ระยะเวลาการดำเนินงาน 15 มิถุนายน 2561 - 15 มีนาคม 2562 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจำนวน 100,000.00 บาท จาก สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) เพื่อใช้ในการดำเนินกิจกรรมโครงการ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นสมาชิกในชุมชนจำนวน 20 คน หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาโครงการ ผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานปรากฏดังนี้

โครงการนี้ยังไม่มีการเขียนหรือแก้ไขบทคัดย่อ

หมายเหตุ : รายละเอียดของบทสรุปคัดย่อการดำเนินงาน ให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้เขียนสรุปภาพรวมของโครงการใน "ผลลัพธ์โครงการ"


สารบัญ

กิตติกรรมประกาศ»
บทคัดย่อ»
   ความเป็นมา/หลักการเหตุผล»
   วัตถุประสงค์โครงการ»
   กิจกรรม/การดำเนินงาน»
   กลุ่มเป้าหมาย»
   ผลลัพธ์ที่ได้»
   การประเมินผล»
   ปัญหาและอุปสรรค»
   ข้อเสนอแนะ»
   เอกสารประกอบอื่นๆ»

ความเป็นมา/หลักการเหตุผล

โครงการประเมินผลกระทบทางสุขภาพเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านม่วงกลวง ตำบลม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง มีวัตถุประสงค์ เพื่อทบทวนสถานการณ์ (ปัจจัยเอื้อ ปัจจัยเสริม ปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินงานท่องเที่ยวชุมชนโซนอันดามัน) เพื่อจัดทำรายละเอียดความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวชุมชนระดับชาติ/ระดับภาคใต้/ระดับโซนอันดามัน/ระดับจังหวัด/ระดับชุมชน เพื่อคาดการณ์ผลกระทบเบื้องต้นจากยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวชุมชนทั้งระดับชาติ ระดับภาค ระดับโซนอันดามัน ระดับจังหวัด และระดับชุมชน และเพื่อใช้ผลการประเมินในการปรับยุทธศาสตร์โซนอันดามันให้เหมาะสมมากขึ้น ได้ดำเนินการตามขั้นตอนการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ ขั้นตอนที่ 1 กลั่นกรองความจำเป็นในการประเมิน (Screening) ได้ดำเนินกิจกรรมตามเป้าหมายที่กำหนด และปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานท่องเที่ยวชุมชน โดยจะเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวชุมชนระดับชาติ ระดับอันดามัน และระดับจังหวัด โดยใช้ขั้นตอนของการ Scoping and Assessment ซึ่งอยู่ในระหว่างดำเนินการตามแผน

สถานการณ์

วัตถุประสงค์โครงการ

 1. เพื่อประเมินผลกระทบทางสุขภาพของยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวชุมชนโซนอันดามัน 3 จังหวัด (ระนอง ภูเก็ต และพังงา) การท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านม่วงกวง ต.ม่วงกลวง อ. กะเปอร์ จ.ระนอง
 2. เพื่อเสนอแนวทางการกำหนดยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง ที่เหมาะสมกับสุขภาพ

กิจกรรม/การดำเนินงาน

 1. ลงพื้นที่ สรุปผลการศึกษาต่อสาธารณะ

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 


ส่วนที่ 1 ผลการดำเนินงาน

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพธ์และตัวชี้วัดผลลัพธ์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

1. รับฟังคำชี้แจง โครงการ

วันที่ 1 สิงหาคม 2561 เวลา 09:00 น.

กิจกรรมที่ทำ

 • แนะนำขอบเขตงานของสถาบันการจัดการระบบสุขภาวะ ม.อ.
 • รับฟังการชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการ
 • วิธีการศึกษาวิจัยประเมินผลกระทบด้านสุขภาวะ (HIA) ในการจัดการท่องเที่ยวชุมชน
 • แลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็น

ผลผลิต/ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

 • ได้รู้จักสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ ม.อ.
 • เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของโครงการและวิธีการศึกษาวิจัยประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ (HIA) ในการจัดการท่องเที่ยวชุมชน
 • สามารถกำหนดแนวทางการศึกษาและแผนงานในการลงพื้นที่อย่างคร่าว ๆ

 

10 10

2. ลงพื้นที่ ครั้งที่ 1

วันที่ 8 กันยายน 2561 เวลา 09:00 น.

กิจกรรมที่ทำ

ลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลชุมชนม่วงกลวง พบชาวบ้านในที่ประชุมของตำบล สัมภาษณ์ประธานการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านม่วงกลวง คุณวิลาวัลย์  เสบสบาย 

ผลผลิต/ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

ได้ทราบข้อมูลชุมชน บริบทชุมชน ที่มาของกลุ่มเครือข่ายท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการท่องเที่ยวชุมชนตำบลม่วงกลวง

 

10 5

3. ลงพื้นที่ ครั้งที่ 2

วันที่ 6 ตุลาคม 2561 เวลา 09:00 น.

กิจกรรมที่ทำ

 • พบปะพูดคุยเพื่อรับทราบข้อมูลเบื้องต้น
 • ลงดูพื้นที่หลักในการจัดกิจกรรมของกลุ่มท่องเที่ยวชุมชนคลองลัดโนด ต.ม่วงกลวง

ผลผลิต/ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

 • ได้ทราบถึงการดำเนินงานของการจัดการท่องเที่ยวชุมชนคลองลัดโนด ต.ม่วงกลวง อ.กะเปอร์ จ.ระนอง

 

20 23

4. ลงพื้นที่ ครั้งที่ 3

วันที่ 15 ตุลาคม 2561 เวลา 07:00 น.

กิจกรรมที่ทำ

ลงพื้นที่ ครั้งที่ 3 ในการเก็บข้อมูล

ผลผลิต/ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

 • ได้ทราบข้อมูลว่าผลิตภัณฑ์ของชุมชนส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์ประมง เช่น กุ้งเคยอบแห้ง น้ำพริกปลาป่น กะปิผงสำเร็จรูป ปลาเค็มฝังดินและเมล็ดมะม่วงหินพานต์
 • ท่าเรือที่กลุ่มเรือใช้บริการนักท่องเที่ยวเดินทางไปยังหมู่เกาะนอกชายฝั่งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ โดยกลุ่มเรือหางยาวหลายกลุ่มใช้ประโยชน์ร่วมกัน เพื่อเดินทางไปยังเกาะกำ เกาะค้างคาวและเกาะญี่ปุ่น รวมทั้งเส้นทางเชื่อมต่อไปยังแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมคือ เกาะพยามและเกาะสิมิลัน

 

5 5

5. ลงพื้นที่ ครั้งที่ 4

วันที่ 21 ตุลาคม 2561 เวลา 08:30 น.

กิจกรรมที่ทำ

 • ประชุมกลุ่มย่อยตัวแทนกลุ่มเรือหางยาวนำเที่ยว ซึ่งมีอยู่ 3 กลุ่ม
 • จัดกลุ่มพูดคุยผู้ถือหุ้นท่องเที่ยวชุมชนคลองลัดโนด ประเด็นแนวความคิดและความเชื่อมั่นในการลงหุ้นจัดการท่องเที่ยวในชุมชน

ผลผลิต/ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

 • ได้ข้อมูลสภาพการทำงานของกลุ่มเรือหางยาวนำเที่ยวซึ่งเป็นอาชีพเสริมจากการทำประมงชายฝั่ง และการทำงานร่วมกับกลุ่มท่องเที่ยวคลองลัดโนด
 • ได้ทราบถึงความเป็นมาและจุดเริ่มต้นของการร่วมมือร่วมใจของชุมชนในการลงหุ้นเพื่อจัดการท่องเที่ยวชุมชนคลองลัดโนด ตำบลม่วงกลาง ผลการดำเนินงานในระยะ 3-4 ปีที่ผ่านมา วิธีการบริหารจัดการ จนถึงการปันผลให้ผู้ถือหุ้นและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน รวมถึงการบริจาคเงินบางส่วนเพื่อกิจกรรมสาธารณประโยชน์ในชุมชน

 

20 23

6. ลงพิ้นที่ ครั้งที่ 5

วันที่ 9 ธันวาคม 2561 เวลา 08:00 น.

กิจกรรมที่ทำ

 • ประชุมกลุ่มย่อยให้ชุมชนได้เล่าถึงพัฒนาการการจัดการท่องเที่ยวชุมชนม่วงกลวง
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องผลิตภัณฑ์ของชุมชนและเส้นทางการขสยผลิตภัณฑ์
 • เข้าสังเกตการณ์การจัดงานของชุมชน เพื่อรับรองผู้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันวิ่งระยะไกล จ.ระนอง

ผลผลิต/ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

1.ได้ทราบถึงพัฒนาการการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนของกลุ่มการท่องเที่ยวชุมชนม่วงกลวง ตั้งแต่ปี พ.ศ.2545 - 2561 ซึ่งจัดการท่องเที่ยวบนความใส่ใจต่อฐานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวมทั้งคำนึงถึงความต้องการของคนในชุมชน 2.ได้เข้าสังเกตการณ์การจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวชุมชน (เป็นช่วงที่จังหวัดระนองจัดการแข่งขันวิ่งระยะไกล ปลายทางอยู่ที่ชุมชนม่วงกลวง)

 

20 22

7. รายงานผลโครงการ

วันที่ 18 ธันวาคม 2561 เวลา 09:00 น.

กิจกรรมที่ทำ

1.รายงานผลการดำเนินงานโครงการ
2.แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการศึกษาในแต่ละพื้นที่ 3.หารือแนวทางการนำความต้องการของชุมชนมากำหนดยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวในอนาคต

ผลผลิต/ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

1.รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของโครงการ

 

10 20

8. ลงพื้นที่ ครั้งที่ 6

วันที่ 20 มกราคม 2562 เวลา 08:00 น.

กิจกรรมที่ทำ

-พูดคุยประเด็นความภาคภูมิใจในการจัดการท่องเที่ยวชุมชนแบบพึ่งตนเองของชุมชนคลองลัดโนด ตำบลม่วงกลวง -เปิดประเด็นภาพมองในอนาคต นำไปสู่การระดมความคิดเห็นเรื่องวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายด้านการจัดการท่องเที่ยวของชุมชน -ความคาดหวังในการสนับสนุนของหน่วยงานในท้องถิ่น/หน่วยงานภาครัฐต่อการจัดการท่องเที่ยวชุมชน

ผลผลิต/ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

1.ได้รับทราบข้อมูลเพิ่มเติมในการจัดการท่องเที่ยวชุมชนแบบพึ่งตนเอง
2.ได้วิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายของชุมชนในด้านการจัดการท่องเที่ยว 3.ได้รับทราบความคาดหวังการสนับสนุนของภาครัฐ รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 

10 23

9. ลงพื้นที่ สรุปผลการศึกษาต่อสาธารณะ

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09:00 น.

กิจกรรมที่ทำ

1.แจ้งวัตถุประสงค์ของการจัดประชุม
2.นำเสนอผลการศึกษาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาวะการจัดการท่องเที่ยวชุมชนตำบลม่วงกลวง 3.รับฟัง/แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอเพิ่มเติม

ผลผลิต/ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

 • ได้รายงานผลการศึกษาต่อสาธารณะ ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการท่องเที่ยวชุมชนม่วงกลวงได้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และรับฟังความคิดเห็นและความต้องการเพิ่มเติมของชุมชน

 

20 23

* ผลผลิต หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นเชิงปริมาณจากการทำกิจกรรม เช่น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม จำนวนผู้ผ่านการอบรม จำนวนครัวเรือนที่ปลูกผักสวนครัว เป็นต้น
** ผลลัพธ์ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่นำไปสู่การแก้ปัญหา เช่น หลังอบรมมีผู้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจำนวนกี่คน มีข้อบังคับหรือมาตรการของชุมชนที่นำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือสภาพแวดล้อม เป็นต้น ทั้งนี้ต้องมีข้อมูลอ้างอิงประกอบการรายงาน เช่น ข้อมูลรายชื่อแกนนำ , แบบสรุปการประเมินความรู้ , รูปภาพกิจกรรมพร้อมคำอธิบายใต้ภาพ เป็นต้น


ส่วนที่ 2 ประเมินความพึงพอใจต่อความสำเร็จและปัญหาอุปสรรคในการดำเนินโครงการในภาพรวม

ผลการดำเนินโครงการ

สรุปผลการดำเนินโครงการ

ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม:
บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
บรรลุตามวัตถุประสงค์บางส่วนของโครงการ
ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

 

ผลผลิตโครงการ

วัตถุประสงค์สถานการณ์เป้าหมายผลผลิตอธิบาย
1 เพื่อประเมินผลกระทบทางสุขภาพของยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวชุมชนโซนอันดามัน 3 จังหวัด (ระนอง ภูเก็ต และพังงา) การท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านม่วงกวง ต.ม่วงกลวง อ. กะเปอร์ จ.ระนอง
ตัวชี้วัด : ข้อมูลผลกระทบทางสุขภาพของยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง ด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม

 

2 เพื่อเสนอแนวทางการกำหนดยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง ที่เหมาะสมกับสุขภาพ
ตัวชี้วัด : แนวทางการกำหนดยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง ที่เหมาะสมกับสุขภาพของชุมชนโดยคำนึงถึงมิติ ด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม

 

3
ตัวชี้วัด :

 

4
ตัวชี้วัด :

 

ผู้เข้าร่วมโครงการ

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)

บทคัดย่อ*

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อประเมินผลกระทบทางสุขภาพของยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวชุมชนโซนอันดามัน 3 จังหวัด (ระนอง ภูเก็ต และพังงา) การท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านม่วงกวง ต.ม่วงกลวง อ. กะเปอร์ จ.ระนอง (2) เพื่อเสนอแนวทางการกำหนดยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง ที่เหมาะสมกับสุขภาพ (3)  (4)

ผลการดำเนินงานที่สำคัญ ได้แก่ (1) ลงพื้นที่ สรุปผลการศึกษาต่อสาธารณะ

ข้อเสนอแนะ ได้แก่ (1) ...

หมายเหตุ *

 • บทคัดย่อ จะนำไปใส่ในส่วนบทคัดย่อของรายงานฉบับสมบูรณ์
 • หากต้องการใช้ค่าเริ่มต้นของบทคัดย่อ ให้ลบข้อความในช่องบทคัดย่อ ทั้งหมด แล้วกดปุ่ม Refresh

ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ

ปัญหาและอุปสรรคสาเหตุข้อเสนอแนะ

 

 

 


ส่วนที่ 3 ประเมินคุณค่าโครงการ

แบบประเมินคุณค่าของโครงการที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพ

ชื่อโครงการ ประเมินผลกระทบทางสุขภาพเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง

รหัสสัญญา 61-ข-060 ระยะเวลาโครงการ 15 มิถุนายน 2561 - 15 มีนาคม 2562

แบบประเมินคุณค่าของโครงการที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพ เป็นการคุณค่าที่เกิดจากโครงการในมิติต่อไปนี้

 • ความรู้ด้านการสร้างเสริมสุขภาพและนวัตกรรมเชิงระบบสุขภาพชุมชน
 • การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มีผลต่อสุขภาวะ
 • การปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาวะ
 • ผลกระทบเชิงบวกและนโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อการสร้างสุขภาวะชุมชน
 • กระบวนการชุมชน
 • มิติสุขภาวะปัญญา / สุขภาวะทางจิตวิญญาณ

คุณค่าที่เกิดขึ้น
ประเด็น
ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียด/การจัดการหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
ใช่ไม่ใช่

1. เกิดความรู้ หรือ นวัตกรรมชุมชน

คุณค่าที่เกิดขึ้น
ประเด็น
ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียด/การจัดการหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
ใช่ไม่ใช่
1. ความรู้ใหม่ / องค์ความรู้ใหม่

 

 

 

คุณค่าที่เกิดขึ้น
ประเด็น
ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียด/การจัดการหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
ใช่ไม่ใช่
2. สิ่งประดิษฐ์ / ผลผลิตใหม่

 

 

 

คุณค่าที่เกิดขึ้น
ประเด็น
ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียด/การจัดการหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
ใช่ไม่ใช่
3. กระบวนการใหม่

 

 

 

คุณค่าที่เกิดขึ้น
ประเด็น
ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียด/การจัดการหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
ใช่ไม่ใช่
4. วิธีการทำงาน / การจัดการใหม่

 

 

 

คุณค่าที่เกิดขึ้น
ประเด็น
ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียด/การจัดการหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
ใช่ไม่ใช่
5. การเกิดกลุ่ม / โครงสร้างในชุมชนใหม่

 

 

 

คุณค่าที่เกิดขึ้น
ประเด็น
ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียด/การจัดการหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
ใช่ไม่ใช่
6. แหล่งเรียนรู้ใหม่

 

 

 

คุณค่าที่เกิดขึ้น
ประเด็น
ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียด/การจัดการหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
ใช่ไม่ใช่
99. อื่นๆ

 

 

 

2. เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เอื้อต่อสุขภาพ

คุณค่าที่เกิดขึ้น
ประเด็น
ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียด/การจัดการหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
ใช่ไม่ใช่
1. การดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคล

 

 

 

คุณค่าที่เกิดขึ้น
ประเด็น
ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียด/การจัดการหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
ใช่ไม่ใช่
2. การบริโภค

 

 

 

คุณค่าที่เกิดขึ้น
ประเด็น
ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียด/การจัดการหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
ใช่ไม่ใช่
3. การออกกำลังกาย

 

 

 

คุณค่าที่เกิดขึ้น
ประเด็น
ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียด/การจัดการหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
ใช่ไม่ใช่
4. การลด ละ เลิก อบายมุข เช่น การพนัน เหล้า บุหรี่

 

 

 

คุณค่าที่เกิดขึ้น
ประเด็น
ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียด/การจัดการหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
ใช่ไม่ใช่
5. การลดพฤติกรรมเสี่ยง เช่น พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ การขับรถโดยประมาท

 

 

 

คุณค่าที่เกิดขึ้น
ประเด็น
ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียด/การจัดการหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
ใช่ไม่ใช่
6. การจัดการอารมณ์ / ความเครียด

 

 

 

คุณค่าที่เกิดขึ้น
ประเด็น
ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียด/การจัดการหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
ใช่ไม่ใช่
7. การดำรงชีวิต / วิถีชีวิต เช่น การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น / สมุนไพรในการดูแลสุขภาพตนเอง

 

 

 

คุณค่าที่เกิดขึ้น
ประเด็น
ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียด/การจัดการหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
ใช่ไม่ใช่
8. พฤติกรรมการจัดการตนเอง ครอบครัว ชุมชน

 

 

 

คุณค่าที่เกิดขึ้น
ประเด็น
ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียด/การจัดการหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
ใช่ไม่ใช่
9. อื่นๆ

 

 

 

3. การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ (กายภาพ สังคม และเศรษฐกิจ)

คุณค่าที่เกิดขึ้น
ประเด็น
ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียด/การจัดการหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
ใช่ไม่ใช่
1. กายภาพ เช่น มีการจัดการขยะ ป่า น้ำ การใช้สารเคมีเกษตร และการสร้างสิ่งแวดล้อมในครัวเรือนที่ถูกสุขลักษณะ

 

 

 

คุณค่าที่เกิดขึ้น
ประเด็น
ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียด/การจัดการหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
ใช่ไม่ใช่
2. สังคม เช่น มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ลดการเกิดอุบัติเหตุ ครอบครัวอบอุ่น การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อเด็ก เยาวชน และกลุ่มวัยต่าง ๆ มีพื้นที่สาธารณะ/พื้นที่ทางสังคม เพื่อเอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพของคนในชุมชน มีการใช้ศาสนา/วัฒนธรรมเป็นฐานการพัฒนา

 

 

 

คุณค่าที่เกิดขึ้น
ประเด็น
ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียด/การจัดการหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
ใช่ไม่ใช่
3. เศรษฐกิจสร้างสรรค์สังคม /สร้างอาชีพ / เพิ่มรายได้

 

 

 

คุณค่าที่เกิดขึ้น
ประเด็น
ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียด/การจัดการหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
ใช่ไม่ใช่
4. มีการบริการสุขภาพทางเลือก และมีช่องทางการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพ

 

 

 

คุณค่าที่เกิดขึ้น
ประเด็น
ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียด/การจัดการหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
ใช่ไม่ใช่
5. อื่นๆ

 

 

 

4. การพัฒนานโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อสุขภาวะ

คุณค่าที่เกิดขึ้น
ประเด็น
ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียด/การจัดการหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
ใช่ไม่ใช่
1. มีกฎ / กติกา ของกลุ่ม ชุมชน

 

 

 

คุณค่าที่เกิดขึ้น
ประเด็น
ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียด/การจัดการหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
ใช่ไม่ใช่
2. มีมาตรการทางสังคมของกลุ่ม ชุมชน

 

 

 

คุณค่าที่เกิดขึ้น
ประเด็น
ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียด/การจัดการหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
ใช่ไม่ใช่
3. มีธรรมนูญของชุมชน

 

 

 

คุณค่าที่เกิดขึ้น
ประเด็น
ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียด/การจัดการหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
ใช่ไม่ใช่
4. อื่นๆ เช่น ออกเป็นข้อบัญญัติท้องถิ่น ฯลฯ

 

 

 

5. เกิดกระบวนการชุมชน

คุณค่าที่เกิดขึ้น
ประเด็น
ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียด/การจัดการหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
ใช่ไม่ใช่
1. เกิดการเชื่อมโยงประสานงานระหว่างกลุ่ม / เครือข่าย (ใน และหรือนอกชุมชน)

 

 

 

คุณค่าที่เกิดขึ้น
ประเด็น
ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียด/การจัดการหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
ใช่ไม่ใช่
2. การเรียนรู้การแก้ปัญหาชุมชน (การประเมินปัญหา การวางแผน การปฏิบัติการ และการประเมิน)

 

 

 

คุณค่าที่เกิดขึ้น
ประเด็น
ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียด/การจัดการหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
ใช่ไม่ใช่
3. การใช้ประโยชน์จากทุนในชุมชน เช่น การระดมทุน การใช้ทรัพยากรบุคคลในชุมชน

 

 

 

คุณค่าที่เกิดขึ้น
ประเด็น
ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียด/การจัดการหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
ใช่ไม่ใช่
4. มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานของกลุ่มและชุมชนที่เกิดจากโครงการอย่างต่อเนื่อง

 

 

 

คุณค่าที่เกิดขึ้น
ประเด็น
ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียด/การจัดการหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
ใช่ไม่ใช่
5. เกิดกระบวนการจัดการความรู้ในชุมชน

 

 

 

คุณค่าที่เกิดขึ้น
ประเด็น
ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียด/การจัดการหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
ใช่ไม่ใช่
6. เกิดทักษะในการจัดการโครงการ เช่น การใช้ข้อมูลในการตัดสินใจ การทำแผนปฏิบัติการ

 

 

 

คุณค่าที่เกิดขึ้น
ประเด็น
ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียด/การจัดการหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
ใช่ไม่ใช่
7. อื่นๆ

 

 

 

6. มิติสุขภาวะปัญญา / สุขภาวะทางจิตวิญญาณ

คุณค่าที่เกิดขึ้น
ประเด็น
ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียด/การจัดการหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
ใช่ไม่ใช่
1. ความรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเอง / กลุ่ม / ชุมชน

 

 

 

คุณค่าที่เกิดขึ้น
ประเด็น
ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียด/การจัดการหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
ใช่ไม่ใช่
2. การเห็นประโยชน์ส่วนรวมและส่วนตนอย่างสมดุล

 

 

 

คุณค่าที่เกิดขึ้น
ประเด็น
ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียด/การจัดการหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
ใช่ไม่ใช่
3. การใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย และพอเพียง

 

 

 

คุณค่าที่เกิดขึ้น
ประเด็น
ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียด/การจัดการหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
ใช่ไม่ใช่
4. ชุมชนมีความเอื้ออาทร

 

 

 

คุณค่าที่เกิดขึ้น
ประเด็น
ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียด/การจัดการหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
ใช่ไม่ใช่
5. มีการตัดสินใจโดยใช้ฐานปัญญา

 

 

 

คุณค่าที่เกิดขึ้น
ประเด็น
ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียด/การจัดการหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
ใช่ไม่ใช่
6. อื่นๆ

 

 

 

ประเมินผลกระทบทางสุขภาพเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง จังหวัด

รหัสโครงการ

ได้ดำเนินกิจกรรมตามที่เสนอไว้เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว

................................
( นายวิโรจน์ ภู่ต้อง )
ผู้รับผิดชอบโครงการ
......./............/.......

vertical_align_topไปบนสุด