สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ กรณีศึกษา โครงการเสริมสร้างศักยภาพตำบลสุขภาวะ “คลองท่อม Model” แหล่งท่องเที่ยวน้ำตกร้อนปลอดบุหรี่ 100% อบต.คลองท่อมเหนือ อ.คลองท่อม จ.กระบี่

assignment
บันทึกกิจกรรม
ประชุมสรุปผลการจัดเวทีการกลั่นกรองและการกำหนดขอบเขตโดยสาธารณะ25 สิงหาคม 2562
25
สิงหาคม 2562รายงานจากพื้นที่ โดย Aitsara
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อทบทวนตัวชี้วัดและสร้างเครื่องมือในการสำรวจผลกระทบทางสุขภาพที่เกิดขึ้นจากโครงการ

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

ประชุมปรึกษาหารือ

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1 ตัวชี้วัดหลักของโครงการ และปัจจัยกำหนดสุขภาพ 2 ปัจจัยความสำเร็จ และอุปสรรค และร่างรายงาน

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

เกือบได้ตามเป้าหมาย (2)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 7 คน จากที่ตั้งไว้ 10 คน
ประกอบด้วย

คณะทำงานและนักวิชาการ

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

เวทีการกลั่นกรองโดยสาธารณะ (public screening) และการกำหนดขอบเขตการศึกษาโดยสาธารณะ กรณีศึกษาโครงการปัจจัยเสี่ยงโซนภาคใต้ตอนบน22 กรกฎาคม 2562
22
กรกฎาคม 2562รายงานจากพื้นที่ โดย Aitsara
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อกำหนดขอบเขตการศึกษาโดยสาธารณะ (Public scoping) อำเภอคลองท่อมเหนือ จังหวัดกระบี่

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

จัดเวทีรับฟังความคิดเห็น ในการหาแนวทางการดำเนินงาน ขอบเขต ตัวชี้วัดและวางแผนโครงการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ได้ข้อเสนอแนะและตัวชี้วัดเพิ่มเติมจากพื้นที่ 

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 30 คน จากที่ตั้งไว้ 30 คน
ประกอบด้วย

ผู้นำชุมชน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น สาธารณสุขจังหวัด ชาวบ้านในพื้นที่ นักวิชาการ ตัวแทนรพสต. เครือข่ายในพื้นที่

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

ประชุมวางแผนการกลั่นกรองโดยสาธารณะ (public screening) และการกำหนดขอบเขตการศึกษาโดยสาธารณะ (public scoping)19 ธันวาคม 2561
19
ธันวาคม 2561รายงานจากพื้นที่ โดย Aitsara
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบจากกิจกรรมของโครงการ

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

ประชุมวิเคราะห์ผลกระทบจากโครงการ

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ทราบข้อมูลสถาพปัญหา และเมื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์เกิดการกำกนดตัวชี้วัดการดำเนินการและวางแผนการดำเนินการในอาคต

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 6 คน จากที่ตั้งไว้ 5 คน
ประกอบด้วย

นักวิชาการ อาจารย์

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ข้อมูลที่ได้บางประเด็นยังไม่ครบถ้วน สมบูรณ์

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

ประชุมวางแผนงานประเมินผลกระทบด้านสุขภาพโครงการพื้นที่ภาคใต้ตอนบนในโครงการวิชาการสร้างเสริมสุขภาพภาคใต้ (ศวสต.)28 พฤษภาคม 2561
28
พฤษภาคม 2561รายงานจากพื้นที่ โดย Aitsara
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อทบทวนเอกสาร/โครงการ และวิเคราะห์คาดการณ์ผลกระทบต่อสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นเบื้องต้น

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง
  1. นำข้อมูล รายละเอียดของแผนงาน/โครงการ มาศึกษา ทบทวนแผนการดำเนินงานที่ผ่านมา เพื่อวิเคราะห์ว่ามีผลกระทบใดบ้างที่เกิดขึ้นจากโครงการเดิม หากมีผลกระทบเชิงลบต้องดำเนินการแก้ไขอย่างไร และหากมีผลกระทบเชิงบวกจะดำเนินการอย่างไรให้ดียิ่งขึ้น
  2. focus group แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
  3. นำเสนอผลการวิเคราะห์
circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
  1. เกิดการทบทวนแผนการดำเนินการของโครงการ
  2. คณะทำงานมีความรู้ความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกันเกี่ยวกับบริบทของโครงการ
circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 10 คน จากที่ตั้งไว้ 20 คน
ประกอบด้วย

นักวิชาการ ตัวแทนท้องถิ่น โรงพยาบาล และหน่วยงานภาครัฐ

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
  • ศักยภาพของแกนนำ/พี่เลี้ยง
  • ความเข้มแข็งของหน่วยงานในการดำเนินงาน
circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-