สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ กรณีศึกษา โครงการขับเคลื่อนแรงงานนอกระบบ แรงงานต่างด้าว โดยระบบสุขภาพชุมชน จังหวัดระนอง

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
1 มิ.ย. 61 - 31 ส.ค. 61 1) ทบทวนเอกสาร (Documentary review) แผนงาน/โครงการหลักและโครงการที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน 20 3,000.00 3,000.00
1 ก.ย. 61 - 31 ต.ค. 61 2) สัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview) หรือทำ Focus group ผู้รับผิดชอบโครงการย่อยและพี่เลี้ยงจังหวัด 20 5,000.00 5,792.00
1 พ.ย. 61 - 31 ธ.ค. 61 3) วิเคราะห์ข้อมูลและคาดการณ์ผลกระทบเบื้องต้นที่เกิดจากโครงการ 1 5,000.00 5,000.00
20 ก.พ. 62 1) วิเคราะห์กิจกรรมสำคัญของโครงการจากการทบทวนเอกสาร 0 5,000.00 5,000.00
25 ก.พ. 62 4) ติดตาม ข้อมูลสถานการณ์แรงงานนอกระบบของพื้นที่จังหวัดระนอง 1 3,000.00 3,792.00
27 ก.พ. 62 2) เวทีรับฟังความคิดเห็น Public Screening and Scoping 50 25,000.00 26,184.00
28 ก.พ. 62 3) จัดทำร่างตัวชี้วัด และเครื่องมือในการสำรวจข้อมูลผลกระทบทางสุขภาพของโครงการ 0 3,000.00 3,000.00
28 ก.พ. 62 5) จัดประชุมถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานทีมประเมิน 3 3,000.00 3,000.00
1 - 31 มี.ค. 62 ุ6) จัดทำข้อเสนอแนะโครงการ 1 3,000.00 3,000.00
รวม 96 55,000.00 9 57,768.00