สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ กรณีศึกษา โครงการขับเคลื่อนแรงงานนอกระบบ แรงงานต่างด้าว โดยระบบสุขภาพชุมชน จังหวัดระนอง

assignment
บันทึกกิจกรรม
ุ6) จัดทำข้อเสนอแนะโครงการ31 มีนาคม 2562
31
มีนาคม 2562รายงานจากพื้นที่ โดย ดร.พิเชตวุฒิ นิลละออ
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อทบทวนรายละเอียดของแผนงาน โครงการ กิจกรรม ของโครงการลดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพแรงงานนอกระบบจังหวัดระนอง และทบทวนโครงการลักษณะที่คล้ายกัน เพื่อคาดการณ์ผลกระทบเบื้องต้นจากแผนงาน/โครงการ และใช้ผลการประเมินในการปรับแผนงาน /โครงการ ให้เหมาะสมมากขึ้น

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 • สรุปข้อมูลแรงงานนอกระบบพื้นที่เป้าหมาย
 • จัดทำข้อเสนอเพื่อแนะนำโครงการ
circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • มีข้อเสนอเพื่อแนะนำโครงการใน phase ต่อไป
circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

เกือบได้ตามเป้าหมาย (2)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 1 คน จากที่ตั้งไว้ 1 คน
ประกอบด้วย

ดร.พิเชตวุฒิ นิลละออ

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
 • ขาดข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการวางแผนพัฒนาแรงงานนอกระบบ
circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่
 • ศึกษาข้อมูลสถานการณ์แรงงานนอกระบบในพื้นที่เป้าหมาย
5) จัดประชุมถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานทีมประเมิน28 กุมภาพันธ์ 2562
28
กุมภาพันธ์ 2562รายงานจากพื้นที่ โดย ดร.พิเชตวุฒิ นิลละออ
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อทบทวนรายละเอียดของแผนงาน โครงการ กิจกรรม ของโครงการลดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพแรงงานนอกระบบจังหวัดระนอง และทบทวนโครงการลักษณะที่คล้ายกัน เพื่อคาดการณ์ผลกระทบเบื้องต้นจากแผนงาน/โครงการ และใช้ผลการประเมินในการปรับแผนงาน /โครงการ ให้เหมาะสมมากขึ้น

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 • วิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์แรงงานนอกระบบ
 • วางแผนการดำเนินงานในขั้นตอนต่อไป
circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • มีแผนดำเนินงานในขั้นตอนต่อไป
circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

เกือบได้ตามเป้าหมาย (2)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 1 คน จากที่ตั้งไว้ 3 คน
ประกอบด้วย

ดร.พิเชตวุฒิ นิลละออ

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
 • ขาดข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการจัดทำแผนพัฒนาแรงงานนอกระบบในพื้นที่เป้าหมาย
circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่
 • เร่งดำเนินการศึกษาข้อมูลแรงงานนอกระบบพื้นที่เป้าหมาย
3) จัดทำร่างตัวชี้วัด และเครื่องมือในการสำรวจข้อมูลผลกระทบทางสุขภาพของโครงการ28 กุมภาพันธ์ 2562
28
กุมภาพันธ์ 2562รายงานจากพื้นที่ โดย ดร.พิเชตวุฒิ นิลละออ
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อทบทวนรายละเอียดของแผนงาน โครงการ กิจกรรม ของโครงการลดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพแรงงานนอกระบบจังหวัดระนอง และทบทวนโครงการลักษณะที่คล้ายกัน เพื่อคาดการณ์ผลกระทบเบื้องต้นจากแผนงาน/โครงการ และใช้ผลการประเมินในการปรับแผนงาน /โครงการ ให้เหมาะสมมากขึ้น

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

-

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1) ทราบปัญหาการกำหนดกิจกรรมสำคัญของโครงการ ตัวชี้วัด และข้อจำกัดการดำเนินโครงการ
2) ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมรับรู้และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อเสนอโครงการ

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
 • ขาดข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับแรงงานนอกระบบจังหวัดระนอง
circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่
 • ควรทำการศึกษาข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับแรงงานนอกระบบจังหวัดระนอง และข้อมูลสถานการณ์แรงงานนอกระบบของพื้นที่เป้าหมาย
2) เวทีรับฟังความคิดเห็น Public Screening and Scoping27 กุมภาพันธ์ 2562
27
กุมภาพันธ์ 2562รายงานจากพื้นที่ โดย ดร.พิเชตวุฒิ นิลละออ
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อทบทวนรายละเอียดของแผนงาน โครงการ กิจกรรม ของโครงการลดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพแรงงานนอกระบบจังหวัดระนอง และทบทวนโครงการลักษณะที่คล้ายกัน เพื่อคาดการณ์ผลกระทบเบื้องต้นจากแผนงาน/โครงการ และใช้ผลการประเมินในการปรับแผนงาน /โครงการ ให้เหมาะสมมากขึ้น

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

1) ประสานงานกับผู้รับผิดชอบโครงการในพื้นที่และผู้เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนจัดกิจกรรม 2) จัดเตรียมพื้นที่และประสานกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ 3) ดำเนินการจัดกิจกรรมเวทีรับฟังความคิดเห็น เพื่อนำเสนอร่างตัวชี้วัดที่จัดทำขึ้น 4) สรุปกิจกรรม

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ภาคีเครื่อข่ายมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแรงงานนอกระบบตรงกัน
 • มีการกำหนดแผนงานกิจกรรมร่วมกัน
 • เกิดแนวทางในการขับเคลื่อนแรงงานนอกระบบในพื้นที่เป้าหมาย
circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

เกือบได้ตามเป้าหมาย (2)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 50 คน จากที่ตั้งไว้ 50 คน
ประกอบด้วย

1) คณะทำงาน 15 คน โดยประกอบไปด้วยผู้แทนจาก 6 ภาคส่วน คือ (1) ภาคราชการ

(2) ภาควิชาการ

(3) ภาคประชาสังคม

(4) ภาคเอกชน

(5) ภาคสื่อมวลชน

(6) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

7) คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอเมืองระนอง 21 คน

8) ผู้แทนกองทุนฯ 7 กองทุนๆละ 2 คน รวม 14 คน

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
 • ขาดข้อมูลสถานการณ์ปัญหาแรงงานนอกระบบในพื้นที่เป้าหมาย
circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่
 • ทำการศึกษาข้อมูลสถานการณ์แรงงานนอกระบบในพื้นที่เป้าหมายเพิ่มเติม
4) ติดตาม ข้อมูลสถานการณ์แรงงานนอกระบบของพื้นที่จังหวัดระนอง25 กุมภาพันธ์ 2562
25
กุมภาพันธ์ 2562รายงานจากพื้นที่ โดย ดร.พิเชตวุฒิ นิลละออ
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อทบทวนรายละเอียดของแผนงาน โครงการ กิจกรรม ของโครงการลดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพแรงงานนอกระบบจังหวัดระนอง และทบทวนโครงการลักษณะที่คล้ายกัน เพื่อคาดการณ์ผลกระทบเบื้องต้นจากแผนงาน/โครงการ และใช้ผลการประเมินในการปรับแผนงาน /โครงการ ให้เหมาะสมมากขึ้น

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

1) ประสานผู้รับผิดชอบโครงการเพื่อสำรวจข้อมูลแรงงานนอกระบบพื้นที่เป้าหมายเพิ่มเติม 2) สรุปข้อมูลสถานการณ์แรงงานนอกระบบพื้นที่เป้าหมาย

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

เกือบได้ตามเป้าหมาย (2)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 1 คน จากที่ตั้งไว้ 1 คน
ประกอบด้วย

ดร.พิเชตวุฒิ นิลละออ

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
 • ไม่มีข้อมูลสถานการณ์แรงงานนอกระบบของพื้นที่เป้าหมาย
circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่
 • ควรเร่งดำเนินการศึกษาข้อมูลสถานการณ์แรงงานนอกระบบของพื้นที่เป้าหมาย
1) วิเคราะห์กิจกรรมสำคัญของโครงการจากการทบทวนเอกสาร20 กุมภาพันธ์ 2562
20
กุมภาพันธ์ 2562รายงานจากพื้นที่ โดย ดร.พิเชตวุฒิ นิลละออ
circle
วัตถุประสงค์

-

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

1) ประสานงานพื้นที่และผู้เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมกิจกรรม

2) ดำเนินการ Public Screening

3) สรุปกิจกรรม

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ได้ทราบข้อมูลสภาพปัญหาและข้อจำกัดของการดำเนินงานกิจกรรมต่างๆ ของโครงการ
 • Stake holder เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ปัญหาแรงงานนอกระบบ
circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

เกือบได้ตามเป้าหมาย (2)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 1 คน จากที่ตั้งไว้ 0 คน
ประกอบด้วย

ดร.พิเชตวุฒิ นิลละออ

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
 • ขาดข้อมูลที่จำเป็นเกี่ยวกับแรงงานนอกระบบในพื้นที่ทำการศึกษา
 • ดังนั้นจึงควรมีการศึกษาสถานการณ์ปัญหาแรงงานนอกระบบในพื้นที่ทำการศึกษาเพิ่มเติม
circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ
circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่
 • ควรทำการศึกษาสถานการณ์ปัญหาแรงงานนอกระบบของพื้นที่เป้าหมายให้ชัดเจน ก่อนวางแผนแก้ไขปัญหาดังกล่าว
3) วิเคราะห์ข้อมูลและคาดการณ์ผลกระทบเบื้องต้นที่เกิดจากโครงการ31 ธันวาคม 2561
31
ธันวาคม 2561รายงานจากพื้นที่ โดย ดร.พิเชตวุฒิ นิลละออ
circle
วัตถุประสงค์

  เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลและคาดการณ์ผลกระทบเบื้องต้นที่เกิดจากโครงการ

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

1) รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแรงงานนอกระบบ

2) รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริบทพื้นที่ และข้อมูลแรงงานนอกระบบของพื้นที่ศึกษา

3) ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูล

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1) ทำให้ทราบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแรงงานนอกระบบ

2) ทราบข้อมูลบริบทพื้นที่ และสภาพปัญหาของการดำเนินงานโครงการ

2) ทราบสภาพปัญหาของโครงการ และแนวทางแก้ไขเพื่อให้สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

เกือบได้ตามเป้าหมาย (2)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 1 คน จากที่ตั้งไว้ 1 คน
ประกอบด้วย

ดร.พิเชตวุฒิ นิลละออ

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
 • ขาดข้อมูลแรงงานนอกระบบในพื้นที่ทำการศึกษา ทำให้ไม่สามารถวางแผนดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • แนวทางแก้ไข ควรทำการศึกษาข้อมูลสภานการณ์แรงงานนอกระบบของพื้นที่ก่อนวางแผนดำเนินงาน
circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ
 • ควรกำหนดให้พื้นที่ศึกษาข้อมูลและระบุสถานการณ์ปัญหาให้ชัดเจน ก่อนสนับสนุนโครงการ
circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

2) สัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview) หรือทำ Focus group ผู้รับผิดชอบโครงการย่อยและพี่เลี้ยงจังหวัด31 ตุลาคม 2561
31
ตุลาคม 2561รายงานจากพื้นที่ โดย ดร.พิเชตวุฒิ นิลละออ
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อทบทวนรายละเอียดของแผนงาน โครงการ กิจกรรม ของโครงการลดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพแรงงานนอกระบบจังหวัดระนอง และทบทวนโครงการลักษณะที่คล้ายกัน เพื่อคาดการณ์ผลกระทบเบื้องต้นจากแผนงาน/โครงการ และใช้ผลการประเมินในการปรับแผนงาน /โครงการ ให้เหมาะสมมากขึ้น

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

1) ประสานพื้นที่ และกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง 2) สัมภาษณ์เชิงลึกผู้รับผิดชอบโครงการ (indept interview) 3) สนทนากลุ่ม (Focus group)

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1) ทำให้ทราบบริบทของโครงการ และสภาพปัญหาของการดำเนินงานโครงการ 2) คณะทำงานได้ทบทวน

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 12 คน จากที่ตั้งไว้ 20 คน
ประกอบด้วย

ผู้เข้าร่วมจำนวน 12 คน ประกอบด้วย ตัวแทนจาก
1) คณะทำงาน

2) หน่วยงานราชการ

3) หน่วยงานภาคประชาสังคม

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
 • ขาดข้อมูลตั้งต้นในการวิเคราะห์ภาพรวมของโครงการ เช่น ข้อมูลสภาพปัญหา และสถานการณ์ปัญหาของแรงงานนอกระบบในจังหวัดระนอง
 • กลุ่มเป้าหมาย ยังไม่ครอบคลุมทุกกลุ่ม
 • แนวทางแก้ไข ควรศึกษาข้อมูลภาพรวมของโครงการ และสถานการณ์แรงงานนอกระบบของพื้นที่ศึกษา เพิ่มเติม และพิจารณากลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่มเข้าร่วมกิจกรรม
circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ
circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

ข้อมูลรายละเอียดของโครงการ

1) ทบทวนเอกสาร (Documentary review) แผนงาน/โครงการหลักและโครงการที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน31 สิงหาคม 2561
31
สิงหาคม 2561รายงานจากพื้นที่ โดย ดร.พิเชตวุฒิ นิลละออ
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อทบทวนเอกสาร (Documentary review)

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 1. ทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้องกับแรงงานนอกระบบ และแรงงานนอกระบบจังหวัดระนอง
 2. ศึกษารายละเอียดของโครงการและกิจกรรมสำคัญที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
 3. สัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบโครงการ
circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • เกิดการทบทวนรายละเอียดโครงการ กิจกรรม รวมถึงการทบทวนนิยามความหมายของแรงงานนอกระบบ
 • คณะทำงานมีความรู้ความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกันเกี่ยวกับแรงงานนอกระบบ ในบริบทของโครงการ
circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 1 คน จากที่ตั้งไว้ 20 คน
ประกอบด้วย

นายพิเชตวุฒิ นิลละออ

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

มีข้อมูลกิจกรรมที่ทำ แต่ขาดข้อมูลรายละเอียดของโครงการและรายละเอียดกิจกรรมสำคัญ ซึ่งส่งผลต่อการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ดังนั้นพื้นที่ควรมีการดำเนินการเขียนโครงการเพื่อแสดงให้เห็นสถานการณ์ปัญหา ข้อมูลเชิงสถิติต่างๆ เกี่ยวกับแรงงานนอกระบบจังหวัดสุราษฎร์ธานี และรายละเอียดอื่นๆ 

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่
 1. ทบทวนความหมายของแรงงานนอกระบบ
 2. รวบรวมข้อมูลแรงงานนอกระบบจังหวัดระนอง
 3. เพิ่มเติมรายละเอียดโครงการลดปัจจัยเสี่ยงแรงงานนอกระบบ