สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรม 0 4,000.00 1 4,902.00
17 ก.ย. 65 ประชุมวางแผนการจัดกระบวนการการสื่อสาธารณะ จังหวัดภูเก็ต 0 4,000.00 4,902.00