สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

assignment
บันทึกกิจกรรม
ประชุมวางแผนการจัดกระบวนการการสื่อสาธารณะ จังหวัดภูเก็ต17 กันยายน 2565
17
กันยายน 2565รายงานจากพื้นที่ โดย อารียา มอซู
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อให้ได้แผนการจัดกระบวนการการสื่อสาธารณะ จังหวัดภูเก็ต

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

*

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ได้แผนการจัดกระบวนการการสื่อสาธารณะ จังหวัดภูเก็ต

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

()

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
circle
ข้อเสนอแนะต่อ
circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่