สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

ประชุมวางแผนการจัดกระบวนการการสื่อสาธารณะ จังหวัดภูเก็ต

17 กันยายน 2565
อารียา มอซูอารียา มอซู
รายงานจากพื้นที่
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

*

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ได้แผนการจัดกระบวนการการสื่อสาธารณะ จังหวัดภูเก็ต

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
1,500.00 0.00 3,402.00 0.00 0.00 0.00 4,902.00 lock_open