สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

แบบการติดตามประเมินผลการดำเนินกิจกรรมของโครงการ (Process Evaluation)

กิจกรรมระยะเวลาเป้าหมาย/วิธีการผลการดำเนินงานปัญหา/อุปสรรค/แนวทางแก้ไข
ตามแผนปฏิบัติจริงตามแผนปฏิบัติจริงตามแผนปฏิบัติจริง
ประชุมวางแผนการจัดกระบวนการการสื่อสาธารณะ จังหวัดภูเก็ต 17 ก.ย. 2565 17 ก.ย. 2565

 

*

 

ได้แผนการจัดกระบวนการการสื่อสาธารณะ จังหวัดภูเก็ต