สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

assignment
กิจกรรม : การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การออกแบบบริการพหุวัฒนธรรมสำหรับ Wellness Tourism"
people
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำแนกตามองค์กร/หน่วยงาน
องค์กร/หน่วยงานคน
52
รวม 52
groups
รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม