สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

assignment
กิจกรรม : การเข้าร่วมงานจัดแสดงนิทรรศการงานสร้างสุขภาคใต้ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2566
people
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำแนกตามองค์กร/หน่วยงาน
องค์กร/หน่วยงานคน
4
รวม 4
groups
รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม