สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

assignment
กิจกรรม : ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบบริการพหุวัฒนธรรมสำหรับ Wellness Tourism
people
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำแนกตามองค์กร/หน่วยงาน
องค์กร/หน่วยงานคน
38
รวม 38
groups
รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม