สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

assignment
กิจกรรม : เตรียมความพร้อมโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงส่งเสิรมสุขภาพฯ ครั้งที่ 3/2565
people
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำแนกตามองค์กร/หน่วยงาน
องค์กร/หน่วยงานคน
11
รวม 11
groups
รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม