สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

assignment
กิจกรรม : ประชุมคณะทำงาน โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพฯ ครั้งที่ 2/2565
people
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำแนกตามองค์กร/หน่วยงาน
องค์กร/หน่วยงานคน
6
รวม 6
groups
รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม