สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

assignment
กิจกรรม : ลงพื้นที่สัมภาษณ์สถานประกอบการ ภูมนตราสปา (ภาคผนวกเกี่ยวกับศาสนาพุทธ)
people
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำแนกตามองค์กร/หน่วยงาน
องค์กร/หน่วยงานคน
3
รวม 3
groups
รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม