สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

assignment
กิจกรรม : สรุปผลการจัดงานประชุม "ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ พหุวัฒนธรรมด้านการท่องเที่ยวกลุ่มลูกค้ามุสลิม"
people
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำแนกตามองค์กร/หน่วยงาน
องค์กร/หน่วยงานคน
5
รวม 5
groups
รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม