สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

assignment
กิจกรรม : การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "หพุวัฒนธรรมด้านการท่องเที่ยวกลุ่มลูกค้ามุสลิม"
people
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำแนกตามองค์กร/หน่วยงาน
องค์กร/หน่วยงานคน
72
รวม 72
groups
รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม