สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

assignment
กิจกรรม : ลงพื้นที่สัมภาษณ์สถานประกอบการ โรงพยาบาลป่าตอง
people
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำแนกตามองค์กร/หน่วยงาน
องค์กร/หน่วยงานคน
5
รวม 5
groups
รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม