สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

assignment
กิจกรรม : การประชุมการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพในมิติพหุวัฒนธรรมกลุ่มจังหวัดอันดามัน
people
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำแนกตามองค์กร/หน่วยงาน
องค์กร/หน่วยงานคน
32
รวม 32
groups
รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม