สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

รหัสโครงการ 65-00336
สัญญาเลขที่

รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ

ชื่อโครงการ อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่
รหัสโครงการ 65-00336 สัญญาเลขที่

ระยะเวลาตามสัญญา 1 พฤษภาคม 2565 - 31 ตุลาคม 2566
ระยะเวลาดำเนินการจริง -

จำนวนเงินตามสัญญา 150,000.00 บาท

จำนวนเงิน(บาท)
รายรับรวม (1) รับโอนจริงจาก สสส.
รวมโอนทั้งสิ้น 0.00 บาท
(2) ดอกเบี้ยรับ
รวมดอกเบี้ยรับทั้งสิ้น 0.00 บาท
(3) เงินรับอื่น ๆ
รวมเงินรับอื่น ๆ ทั้งสิ้น 0.00 บาท
รายจ่ายรวม (4) รายจ่ายทั้งโครงการ 140,301.00 บาท
สุทธิ รายรับหักรายจ่าย (1)+(2)+(3)-(4) -140,301.00 บาท

ตารางเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับ กับงบใช้จริง

กิจกรรมงบที่ได้รับ (บาท)งบใช้จริง (บาท)
กิจกรรมหลัก : พชอ.เกาะลันตา 148,950.00 140,301.00
1. กิจกรรมที่ 1. สนับสนุนการประชุม ชี้แจงคณะทำงาน
2. กิจกรรมที่ 2. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนกองทุน
3. กิจกรรมที่ 3. ประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการแผน พชอ.
4. กิจกรรมที่ 4. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโครงการ
5. กิจกรรมที่ 5. ประชุมคณะทำงานติดตามประเมินผล
6. กิจกรรมที่ 6.ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามรายงานผลและประเมินคุณค่าโครงการ
7. กิจกรรมที่ 7. ประชุมคณะทำงานติดตามประเมินผล

รวมงบทั้งหมด

148,950.00 140,301.00

ยอดรวมของงบใช้จริง จะต้องเท่ากับ(4) รายจ่ายทั้งโครงการ

ขอรับรองรายงานการเงินข้างต้นถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ

ลงชื่อ .............................................. หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
          ( นางสาววิริยา ตุลารักษ์ )
วันที่รายงาน