สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

การประเมินผลกระทบการท่องเที่ยวชุมชน จังหวัดกระบี่

assignment
กิจกรรม : ประชุมคณะทำงานการวิจัย ครั้งที่ 5 (เพื่อวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลพื้นที่ท่องเที่ยวหนองทะเล)
people
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำแนกตามองค์กร/หน่วยงาน
องค์กร/หน่วยงานคน
รวม 0