สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

attach_money

การประเมินผลกระทบการท่องเที่ยวชุมชน จังหวัดกระบี่

attach_money
รายงานการเงินประจำงวดที่ 11 พ.ค. 2559 - 31 ธ.ค. 2559
1เริ่มทำรายงาน
2ส่งรายงานจากพื้นที่
3ผ่านการตรวจสอบของพี่เลี้ยงโครงการ
4ผ่านการตรวจสอบของสจรส. ม.อ.
5ผ่านการตรวจสอบของสสส.
attach_money
รายงานการเงินประจำงวดที่ 21 ม.ค. 2560 - 31 พ.ค. 2560
1เริ่มทำรายงาน
2ส่งรายงานจากพื้นที่
3ผ่านการตรวจสอบของพี่เลี้ยงโครงการ
4ผ่านการตรวจสอบของสจรส. ม.อ.
5ผ่านการตรวจสอบของสสส.
attach_money
รายงานการเงินประจำงวดที่ 31 มิ.ย. 2560 - 30 มิ.ย. 2560
ยังไม่มีการสร้างรายงานการเงินประจำงวดที่ 3