สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

การประเมินผลกระทบการท่องเที่ยวชุมชน จังหวัดกระบี่

แบบประเมินผลการดำเนินงาน (Performance/Product Evaluation)

 เป้าประสงค์หรือวัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด(Indicator)สถานการณ์เป้าหมายผลผลิต
(Output)
ผลลัพธ์
(Outcome)
ผลกระทบ
(Impact)
อธิบายข้อสังเกตที่สำคัญ
1 เพื่อศึกษารูปแบบและวิเคราะห์สถานการณ์ การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน จังหวัดกระบี่
ตัวชี้วัด : 1. ชุมชนท่องเที่ยวแหลมสัก ชุมชนท่องเที่ยวบ้านถ้ำเสือ ชุมชนท่องเที่ยวบ้านหนองทะเล และชุมชนท่องเที่ยวบ้านทุ่งหยีเพ็ง มีรูปแบบการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน 2. ชุมชนท่องเที่ยวแหลมสัก ชุมชนท่องเที่ยวบ้านถ้ำเสือ ชุมชนท่องเที่ยวบ้านหนองทะเล และชุมชนท่องเที่ยวบ้านทุ่งหยีเพ็งได้รับการวิเคราะห์สถานการณ์ การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน

 

 

 

2 เพื่อประเมินผลกระทบที่เกิดจากการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน จังหวัดกระบี่
ตัวชี้วัด : มีดัชนีและตัวชี้วัดสำคัญในการดำเนินการศึกษาตามขั้นตอนการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ

 

 

 

3 เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและจัดทำยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดกระบี่ต่อไป
ตัวชี้วัด : 1. ได้แผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดกระบี่ ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติจำนวน 5 ยุทธศาตร์ เพื่อนำสู่แผนงานโครงการ 2. แผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดกระบี่ นำเสนอสู่เวทีผู้กำหนดนโยบายและมีหน่วยงานผู้รับผิดชอบนำแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติเห็นผลเป็นรูปธรรม