สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการบริหาร/ติดตาม ประเด็นการจัดการฐานทรัพยากรธรรมชาติ

hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรม 50 127,970.00 3 125,320.00
1 - 2 มิ.ย. 65 การประชุมวางแผนการดำเนินงานความมั่นคงทางฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโซนอันดามัน 50 100,000.00 97,349.00
16 - 18 ก.ค. 66 ลงพื้นที่ติดตามงานประเด็นทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มะรุ่ยแหงความสุข 0 22,970.00 22,971.00
5 ต.ค. 66 ประชุมสรุปผลการประเมินการขับเคลื่อนนโยบายสาาธารณะ ด้านความมั่นคงทางฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 0 5,000.00 5,000.00