สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการบริหาร/ติดตาม ประเด็นการจัดการฐานทรัพยากรธรรมชาติ

assignment
บันทึกกิจกรรม
ประชุมสรุปผลการประเมินการขับเคลื่อนนโยบายสาาธารณะ ด้านความมั่นคงทางฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม5 ตุลาคม 2566
5
ตุลาคม 2566รายงานจากพื้นที่ โดย อารียา มอซู
circle
วัตถุประสงค์

 

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

*

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

*

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

()

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

 

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

 

ลงพื้นที่ติดตามงานประเด็นทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มะรุ่ยแหงความสุข16 กรกฎาคม 2566
16
กรกฎาคม 2566รายงานจากพื้นที่ โดย อารียา มอซู
circle
วัตถุประสงค์

 

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

*

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

*

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

()

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

 

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

 

การประชุมวางแผนการดำเนินงานความมั่นคงทางฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโซนอันดามัน1 มิถุนายน 2565
1
มิถุนายน 2565รายงานจากพื้นที่ โดย อารียา มอซู
circle
วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ได้แผนการดำเนินงานความมั่นคงทางฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

กำหนดการประชุม จัดทำแผนการดำเนินงานความมั่นทางฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโซนอันดามัน
วันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2565 ณ ห้องเซาท์ซีเพิร์ล 1 ชั้น 2 โรงแรม เพิร์ลภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 1. ลงทะเบียน 2. หลักการแนวคิด โครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ โดย ดร.เพ็ญ สุขมาก สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 3. แผนการดำเนินงานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโซนอันดามัน โดย ดร.เพ็ญ สุขมาก สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 4. แบ่งกลุ่ม จัดทำแผนการดำเนินกิจกรรมจังหวัดพังงา และจังหวัดกระบี่ 5. นำเสนอ (ร่าง) แผนการดำเนินกิจกรรมจังหวัดพังงา และจังหวัดกระบี่ โดย ตัวแทนกลุ่ม ให้ข้อเสนอแนะ โดย ดร.เพ็ญ สุขมาก / ดร.พัชกุล ตรีพันธ์ 6. สรุปผล และปิดการประชุม

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
  1. ได้แผนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตำบลมะรุ๋ย จ.พังงา
  2. ได้แผนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตำบลศาลาด่าน จ.กระบี่
circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 29 คน จากที่ตั้งไว้ 50 คน
ประกอบด้วย
  1. ภาควิชาการ
  2. ภาครัฐ
  3. ภาคเอกชน
    4.ภาคประชาสังคม
circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

 

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่