สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการบริหาร/ติดตาม ประเด็นการจัดการฐานทรัพยากรธรรมชาติ

การประชุมวางแผนการดำเนินงานความมั่นคงทางฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโซนอันดามัน

การประชุมวางแผนการดำเนินงานความมั่นคงทางฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโซนอันดามัน

1 มิถุนายน 2565
อารียา มอซูอารียา มอซู
รายงานจากพื้นที่
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

ไฟล์ประกอบกิจกรรม

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

กำหนดการประชุม จัดทำแผนการดำเนินงานความมั่นทางฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโซนอันดามัน
วันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2565 ณ ห้องเซาท์ซีเพิร์ล 1 ชั้น 2 โรงแรม เพิร์ลภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 1. ลงทะเบียน 2. หลักการแนวคิด โครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ โดย ดร.เพ็ญ สุขมาก สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 3. แผนการดำเนินงานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโซนอันดามัน โดย ดร.เพ็ญ สุขมาก สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 4. แบ่งกลุ่ม จัดทำแผนการดำเนินกิจกรรมจังหวัดพังงา และจังหวัดกระบี่ 5. นำเสนอ (ร่าง) แผนการดำเนินกิจกรรมจังหวัดพังงา และจังหวัดกระบี่ โดย ตัวแทนกลุ่ม ให้ข้อเสนอแนะ โดย ดร.เพ็ญ สุขมาก / ดร.พัชกุล ตรีพันธ์ 6. สรุปผล และปิดการประชุม

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. ได้แผนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตำบลมะรุ๋ย จ.พังงา
 2. ได้แผนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตำบลศาลาด่าน จ.กระบี่
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 29 คน จากที่ตั้งไว้ 50 คน
ประกอบด้วย
 1. ภาควิชาการ
 2. ภาครัฐ
 3. ภาคเอกชน
  4.ภาคประชาสังคม
รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
15,500.00 0.00 78,779.00 3,070.00 0.00 0.00 97,349.00 lock_open