สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการภูเก็ตเมืองต้นแบบในการส่งเสริมพื้นที่สุขภาวะเพื่อเพิ่มกิจกรรมทางกาย (งานบริหารกลาง)

แบบการติดตามประเมินผลการดำเนินกิจกรรมของโครงการ (Process Evaluation)

กิจกรรมระยะเวลาเป้าหมาย/วิธีการผลการดำเนินงานปัญหา/อุปสรรค/แนวทางแก้ไข
ตามแผนปฏิบัติจริงตามแผนปฏิบัติจริงตามแผนปฏิบัติจริง
1. การทบทวนรูปแบบเมืองต้นแบบทั้งในและต่างประเทศ 1 ก.พ. 2565

 

 

 

 

 

3. การประชุมเชิงปฏิบัติการการออกแบบพื้นที่และสร้างร่วมมือ 5 ครั้ง 24 มี.ค. 2565

 

 

 

 

 

4. กระบวนการออกแบบทางสถาปัตยกรรมในพื้นที่และการสนับสนุนปฏิบัติการในพื้นที่ 24 มี.ค. 2565

 

 

 

 

 

5. การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการทบทวนและสรุปแบบพื้นที่และการวางแผนการดำเนินงาน 5 ครั้ง กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการทบทวนและสรุปแบบพื้นที่และการวางแผนการดำเนินงาน 5 ครั้ง กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 24 มี.ค. 2565

 

 

 

 

 

6. การประชุมรับฟังความเห็นและการสร้างพันธะสัญญาสาธารณะระหว่าง หน่วยงานรัฐ ท้องถิ่น ภาคประชาชน ภาคผู้ประกอบการ ในการขับเคลื่อนตัวแบบในพื้นที่ต่างๆ รวมถึงการนำไปประชาสัมพันธ์ต่อสาธารณะทั้งในพื้นที่และต่างประเทศ 24 มี.ค. 2565

 

 

 

 

 

7. การประชุมเพื่อวางระบบการติดตามประเมินผลของกลไกขับเคลื่อนในพื้นที่ 24 มี.ค. 2565

 

 

 

 

 

8. สรุปโครงการและจัดทำรายงาน 24 มี.ค. 2565

 

 

 

 

 

2. การประสานความร่วมมือกับ 8 กลุ่มเป้าหมายที่จะเป็นเครือข่ายและกลไกทางสังคม 1 เม.ย. 2565

 

 

 

 

 

ค่าบริหารจัดการ 11 เม.ย. 2565

 

 

 

 

 

การประชุมเชิงปฏิบัติการการออกแบบพื้นที่และสร้างร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โครงการภูเก็ตเมืองต้นแบบในการส่งเสริมพื้นที่สุขภาวะเพื่อเพิ่มกิจกรรมทางกาย 13 มี.ค. 2565 13 มี.ค. 2565

 

14.30 - 15.30 น.
ชี้แจ้งวัตถุประสงค์ของการประชุม และวัตถุประสงค์ของโครงการ นำเสนอข้อมูลการออกแบบพื้นที่ทางสถาปัตยกรรม ของพื้นที่บริเวณในและนอกอาคารโรงแรม โดย... ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
และนายณัฐวิช วิเศษสินธุ สถาปนิกนักวิชาการอิสระ

15.30 – 16.00 น.
แลกเปลี่ยนเสนอความคิดเห็นและความต้องการเพิ่มเติม
โดย….นายสมพงศ์ ดาวพิเศษ ประธานสมาคมโรงแรมที่พักส่งเสริมสุขภาพอันดามันและอ่าวไทยและคณาจารย์จากคณะแพทย์แผนไทย และคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

16.00 - 19.00 น.
สำรวจพื้นที่บริเวณในและนอกอาคารโรงแรม โดย…. นายณัฐวิช วิเศษสินธุ สถาปนิกนักวิชาการอิสระ และคณะ

 

กิจกรรม 1. ชี้แจ้งวัตถุประสงค์ของการประชุม และวัตถุประสงค์ของโครงการ และนำเสนอข้อมูลการออกแบบพื้นที่ทาง สถาปัตยกรรม ของพื้นที่บริเวณในและนอกอาคารโรงแรม
2. แลกเปลี่ยนเสนอความคิดเห็นและความต้องการ
3. สำรวจพื้นที่บริเวณในและนอกอาคารโรงแรม

สถาปนิก ทำหน้าที่ ดังนี้ 1. ออกแบบด้านสถาปัตยกรรม
2. ออกแบบสถาปัตยกรรมสวนสมุนไพร และการมีกิจกรรมทางกาย (PA) 3. ออกแบบกิจกรรมดูกระบวนการผลิตสมุนไพร
4. ลงเก็บข้อมูล

“ร้านอาหาร” - อาหารใต้เป็นตัวชูโรง - ทำข้อมูลอาหารใต้มีสรรพคุณอะไรบ้าง
- ผลิตภัณฑ์อาหาร เช่น เบเกอรี่ ขนมสมุนไพร

บริบทรอบๆพื้นที่ต้นแบบ 1. มีสวนสาธารณะตรงกันข้าม 2. มีศูนย์การแพทย์เขาหลัก
3. มีศูนย์เด็กเล็ก

กระบวนการทำงาน 1. กระบวนการออกแบบ - คุยกับชุมชน
- นักท่องเที่ยว
- หน่วยงานต่างๆ 2. การเขียนแบบ / ออกแบบ
- ทีมสถาปนิก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- สถาปนิกนักวิชาการอิสระ สนส.ม.อ.
3. เป็นศูนย์เรียนรู้ เป็นตัวอย่างให้ที่อื่นมาเรียนรู้ 4. ขยายผลของคณะแพทย์แผนไทย Post Covid Rehab
- อบรมผู้ประกอบการ - อบรมแพทย์แผนไทย
- อบรมคนนวดทั่วไป

กระบวนนโยบาย
1. มอ.คุยกับสาธารณสุขจังหวัด เรื่อง Post Covid Rehab

กิจกรรมทางกาย มีดังนี้

 1. ลานกิจกรรมให้เด็กมาเล่น
 2. นักท่องเที่ยวมาเดินท่องเที่ยวสวนสมุนไพรและมีกิจกรรมทางกายในพื้นที่
 3. ชุมชนเข้ามาใช้ประโยชน์ในพื้นที่/จัดกิจกรรมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม
 4. ให้หน่วยงานสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ในพื้นที่
 5. มีศูนย์แพทย์แผนไทย
 6. มีร้านอาหารสมุนไพร
 7. มีผลิตภัณฑ์แพทย์แผนไทย

 

การประชุมเชิงปฏิบัติการการออกแบบพื้นที่และสร้างร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โครงการภูเก็ตเมืองต้นแบบในการส่งเสริมพื้นที่สุขภาวะเพื่อเพิ่มกิจกรรมทางกาย 14 มี.ค. 2565 14 มี.ค. 2565

 

10.00 - 10.15 น.
ชี้แจ้งวัตถุประสงค์ของการประชุม และวัตถุประสงค์ของโครงการ โดย... ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

10.15 – 11.00 น. นำเสนอข้อมูลการออกแบบพื้นที่ทางสถาปัตยกรรม ของพื้นที่บนบริเวณชายหาดป่าตอง พื้นที่ย่านเมืองเก่า และพื้นที่สวนสาธารณะสะพานหิน เขารัง และสวนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 โดย….รองศาสตราจารย์ ดร.พนิต ภู่จินดา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะ

11.00 – 12.00 น.
แลกเปลี่ยนเสนอความคิดเห็นและความต้องการเพิ่มเติม
โดย….นายเฉลิมศักดิ์ มณีศรี นายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง
นายสาโรจน์ อังคณาพิลาส นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต รองศาสตราจารย์ ดร.พันธ์ ทองชุมนุม รองอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต

13.00-14.30 น. (ใช้ห้องประชุมต่อ) นำเสนอข้อมูลการออกแบบพื้นที่ทางสถาปัตยกรรม ของพื้นที่ศูนย์กีฬาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต โดย... ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และนายณัฐวิช วิเศษสินธุ สถาปนิกนักวิชาการอิสระ สำรวจพื้นที่ศูนย์กีฬาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต (เวลา 14.30 น.หลังจากประชุมเสร็จสิ้น) โดย…. นายณัฐวิช วิเศษสินธุ สถาปนิกนักวิชาการอิสระ และคณะ

 

1.พื้นที่สุขภาวะภายในวิทยาเขต 2.พื้นที่สุขภาวะของภาคเอกชน(สถานประกอบการ) – พื้นที่หน้าสวนสาธารณะ - Post Covid-19 Rehab 1.พื้นที่ภายในวิทยาเขต: พื้นที่สุขภาวะเพิ่ม PA ของคนใน มอ. / ชุมชนรอบ มอ. ทุน: ศูนย์กีฬา : แพทย์แผนไทย สนามกีฬา พื้นที่สาธารณะ Obj: ให้ชุมชนมี PA เพิ่ม
ชุมชนเข้าใจ/มีส่วนร่วมกับโครงการ wellness ของ มอ. ภูเก็ต วิธีการทำงาน : 1.สำรวจ/ให้ข้อมูลกับชุมขน : เด็กนศ./อสม. ผู้สูงอายุ , ผู้หญิง เพื่อหาความต้องการของชุมชน 2.ให้ชุมชนมีส่วนร่วมกิจกรรมในการออกแบบโครงสร้าง/กิจกรรม 3.ออกแบบ 4.ทำเวทีรับฟังความเห็น/หากลุ่มเครือข่าย ที่จะมาดำเนินกิจกรรม 5.ได้แผน > แผนของวิทยาเขต, บางกิจกรรมอาจจะนำร่อง

Post Covid Program 1. เปิดบริการจริงที่ เขาหลัก La Flora Program/บาท แพทย์แผนไทย/ /บริหารจัดการ Product
ได้เป็นต้นแบบ 3 - 4 เดือน 2.เริ่มอบรม – ผู้ประกอบการ: การอบรมผู้ประกอบการ/เตรียมความพร้อม/ hotel wellness - แพทย์แผนไทย ขยายในภูเก็ต/เขาหลัก - prachtion หลักสูตร/งาน Wellness วิทยาเขต

 

การประชุมเชิงปฏิบัติการการออกแบบพื้นที่และสร้างร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โครงการภูเก็ตเมืองต้นแบบในการส่งเสริมพื้นที่สุขภาวะเพื่อเพิ่มกิจกรรมทางกาย 15 มี.ค. 2565 15 มี.ค. 2565

 

สำรวจพื้นที่บนบริเวณชายหาดป่าตอง พื้นที่ย่านเมืองเก่า และพื้นที่สวนสาธารณะสะพานหิน เขารัง และสวนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 (ต่อ) โดย….รองศาสตราจารย์ ดร.พนิต ภู่จินดา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะ

สำรวจพื้นที่ศูนย์กีฬาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต (ต่อ) โดย…. นายณัฐวิช วิเศษสินธุ  สถาปนิกนักวิชาการอิสระ และคณะ

 

-

 

วางแผนงาน 24 มี.ค.65 (ครั้งที่ 1/2565) 24 มี.ค. 2565 24 มี.ค. 2565

 

วางแผนงาน

 

 • เรื่อง tor
 1. ทีมงานเร่งจัดทำ tor กับ ม.อ.ภูเก็ต
 2. ทีมงานเร่งจัดทำ tor กับ จุฬาฯ
 3. ติดตามสัญญาโครงการ PA ภูเก็ต เบื้องต้นทาง ม.อ.ได้ส่งเอกสารจัดทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว เรื่องอยู่ที่ศูนย์สัญญาฯกำลังเร่งออกสัญญาโครงการ และอนุมัติงบประมาณ (ข้อมูล ณ วันที่ 23 มีค.65)

เรื่องผลการลงพื้นที่จัดเวทีครั้งที่ 1
1. ติดตามความก้าวหน้าการออกแบบของทีมจุฬาฯ วันที่ 24 มีค.65 เวลา 16.30 น.

 

วางแผนงาน 30 มีค.65 (ครั้งที่ 2/2565) 30 มี.ค. 2565 30 มี.ค. 2565

 

วางแผนงาน

 

สรุปความก้าวหน้า

 1. tor ได้รับสัญญาให้ทาง สนส.เซ็นเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 65
 2. ทีมจุฬารายงานผลจากการสำรวจวันที่ 13-15 ม่ี.ค.65

- ปรับพื้นที่หอนาฬิกาไปทำที่ย่านเมืองเก่า (บริเวณพื้นที่รับผิดชอบของคุณสมยศ) - โจทย์ คน active เมือง active
สิ่งที่คาดหวัง คือ ออกแบบให้คนรู้สึกกระตือรือล้น / ยกระดับเพื้นที่เป้นพื้นที่สุขภาวะ ไม่ใช้

กระบวนการ 1. สำรวจ พื้นที่
- ดูความ active ของคนของเมือง ดูพฤติกรรมสุขภาพคนในพื้นที่ - ออกแบบ หรือ รีวิว - แล้วนำผู้นำชุมชนพื้นที่ ดูแบบที่สถาปนิกได้ออกแบบ หรือ รีวิว มา ให้ร่วมออกแบบและแสดงความคิดเห็น ในการร่วมออกแบบพื้นที่ ให้คนในพื้นที่ตระหนักเรื่อง PA
เราต้องออกแบบการใช้พื้นที่ กิจกรรม (activity) เพื่อเกิดการดำเนินการต่อไปในอนาคต
หลังออกแบบจะต้องมีการก่อสร้าง เพื่อคนในพื้นที่จะสามารถเห็นตัวอย่างผลลัพธ์
งบประมาณการก่อสร้าง สสส ไม่ให้ได้งบมา แต่สนับสนุนการสร้างกระบวนการ

พื้นที่ทีม HSF
- ต้องปรับตัวเลือกพื้นที่ เพื่อออกแบบ แล้วเสนอให้หน่วยงานที่มีอำนาจในการดำเนินการต่อไปต้องเสนอเรื่องตัวเลขที่เป็นผลประโยชน์ให้ชัดเจน
ว่าเมื่อดำเนินการตามที่โครงการได้ออกแบบแล้ว คุณสามารถนำไปประชาสัมพันธ์ ดันเป้นจุดขายของเมืองได้ ให้เห็นประโยชน์ที่ชัดเจนว่าสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาได้
เป็นจุดขายหนึ่งของพื้นที่ได้ นอกเหนือจากสุขภาพของคนในพื้นที่แล้ว
- เช่น หาดป่าตองอาจเสริมเรื่องการออกกำลัง มีหลักสูตรการสอนเต้นแอโรบิค
เลือกพื้นที่ที่เชื่อมกันได้ เช่นเขารังไปย่านเมืองเก่า


ใน ม.อ. มีสนามกีฬา เเต่ไม่มีคนเล่น เเต่เราจะทำอย่างไรใให้ คนมาใช้พื้นที่นั้น งานเเรก พฤติกรรมสุขภาพของคนเเถวนั้นเป็นอย่างไร จากนั้น รีวิวเป็นดราฟ จากนั้นไปจัดกระบวนการกับคนในชุมชน ว่าต้องการอะไร ต้องการเเก้ปัญหาอะไร จะเพิ่มอะไร อยากได้รูปเเบบไหนในพื้นที่กลาง นั้นๆ คิดร่วมกัน ทำนองเดียวกัน ที่เขาหลัก ผู้ประกอบการ เจ้าของเป็นนักธุรกิจ มีโรงเเรมที่เขาหลัก เเละมีพื้นที่ 50-60 ไร่ เเละต้องการขับเคลื่อนเป็นสวนสุขภาพ เเต่ไม่มี activity เลย ตอนเเรกคาดหวังนักท่องเที่ยว ก็เลยคุยกันว่า เอาพื้นที่ เอาเครือข่ายในชุมชนมาทำสมุนไพร ไม่ใช่ผู้ประกอบการทำลำพัง เอากลุ่มในชุมชนมาทำ เช่น กลุ่มปลูกสมุนไพร กลุ่มผลิต ปลูกกัญชา เเล้วนำมาเเปรรูป เเละที่ตรงนี้อยู่ตรงข้ามสวนสาธาณะ เเล้วเวลาคนมาสวน ก็จะสามารถมาทำกิจกรรมที่พืนที่โรงเเรมนี้ด้วย ให้โรงแรมทำงานกับชุมชน ทำงานกับหน่วยงานราชการ สสจ. เทศบาล ศูนย์การเเพทย์กระทรวงสาธาฯ เเละอยู่ติดกับศูนย์เด็กเล็ก เราต้องามองดูความเชื่อมโยง กับหน่วยงานเหล่านี้

ทีม อ.พนิต เช่น หอนาฬิกาไม่ปิ้งเท่าไหร่ เเต่ย่านเมืองเก่าที่คนไปเยอะ เราจะขยายไปสู่พื้นที่รอบข้างให้มีกิจกรรมเพิ่มขึ้นอย่างไร สวนสะพานหินก็เช่นกัน เราจะต้องทำอย่างไรให้มีกิจกรรมเพิ่มขึ้น ย่านเมืองเก่าปกติ ก็มีร้านค้า เเละคนก็เดินไปดูร้านค้าซื้อของ เเต่สิ่งสำคัญต้องทำความร่วมมือกับ stake holder ตรงนั้น เเละออกเเบบทำความร่วมมือกัน เอาเค้าเข้ามาสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม ตระหนักถึง pa เเละช่วยทำให้เมืองเเอคทีฟ ที่ปาตองเราจะไม่เปลี่ยนเเบบเค้า เเต่จะไปเสริมเเบบ ตามมุมมองเรา เค้ามีเเบบหมด เเต่เค้าไม่มีกระบวนการจะทำให้เกิด activity เข่น กีฬาทางน้ำที่ป่าต้อง อาจต้องมีใครมาช่วย เป็น activity ที่ทุกคนต้องเห็นพ้องต้องกัน เเละอยากใช้ ทำอย่างไรให้มีคนรับผิดชอบเรื่องการบริหารจัดการพื้นที่ตรงนี้ต่อได้ด้วย พนิต เราเห็นตรงกันอยู่เเล้ว คือ ร่วมกันออกเเเบบ กับ stake holder เช่น ชมรมไทเก็ก เเละอาจต้องมีส่วนร่วมของเทศบาลด้วย เช่น เทศบาลอาจชวนมาด้วยภายในหนึ่งสัปดาห์ เเละ เค้าจัดการกันเอง ในเวลาที่เหลือ การทำ stakeholder analysis

อ.พนิต : หลังที่ออกเเบบเเล้ว ใครจะมาดำเนินการก่อสร้างต่อเพราะโดยปกติ ที่ทำอยู่ก็คือ ออกเเบบเสร็จ ก็จะมีการจัดการสร้างพื้นที่นั้นๆได้เลยทันที ในงบประมาณที่ไม่มาก พงค์เทพ : สสส.ให้งบเเค่ทำกระบวนการ ในส่วน ม.อ.ภูเก็ต อาจจะมีการปรับพื้นที่เล็กๆน้อยๆ ซึ่งทางมหาวิทยาลัยก็น่าจะใช้เงินของ มหาวิทยาลัยในการปรับปรุงซึ่งนี่าจะเป็นเงินไม่มาก ในส่วนพื้นที่ทั้งสามพื้นที่ก็ต้องใช้ลักษณะเเบบนี้ ก็คือ เจ้าของพื้นที่ก็ต้องมีการบูรณาการการใช้งบ หรือ สนับสนุน อาจคุยกับท้องถิ่นในการสนับสนุน

อ.พนิต : หารือ เป็นไปได้หรือไม่บางส่วนของบางพื้นที่เป็นพื้นที่ที่เอกชน หรือคนที่พร้อมที่จะทำต่อจะได้เป็นภาพลักษณ์ที่ดี ถ้าอาจารย์สามารถหาพื้นที่ที่มีเอกชนพร้อมที่จะเอาไปทำต่อ เราจะได้ทำตรงนีได้อย่างชัดเจน

อ.พงค์เทพ : ที่ผมเลือกพื้นที่ย่านเมืองเก่า ประธานอยากทำมา (คุณสมยศ) เเต่พอถ้าเลือกหอนาฬิกาเเล้วเป็นของเทศบาล เค้าอาจจะไม่ไ่ด้มีใครสานต่อ หรือสานต่อยาก ป่าตอง : เค้ามีเเบบ เค้าอยากให้เราร่วมออกเเบบ เป็นย่านปราบเศียร ย่านโลกีย์ เเละมีผู้ประกอบการอยู่เยอะ เเต่ถ้าเราทำได้ จะทำให้ผู้ประกอบการเห็นโอกาส เเละได้ใช้พื้นที่ได้อย่างเต็มที่ สวนสาธารณะ : เทศบาลรับผิดชอบ


เป้า
1. เห็นแบบของทั้ง 2 ทีม เป็นรูปร่างที่ชัดเจน

1) พื้นที่บนบริเวณชายหาดป่าตอง ที่จะมีกิจกรรมเดิน วิ่ง จักรยาน การละเล่น กีฬา อาหาร 2) พื้นที่ย่านเมืองเก่า ที่จะมีกิจกรรมการเดิน การละเล่น อาหาร และเป็นโครงข่ายเชื่อมพื้นที่ที่มีกิจกรรมทางกายในเขตเมือง 3) พื้นที่สวนสาธารณะสะพานหิน เขารัง และสวนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ที่จะมีกิจกรรมเดิน วิ่ง จักรยาน การละเล่น กีฬา อาหาร 4) พื้นที่ศูนย์กีฬาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ที่จะมีกิจกรรมการฟื้นฟูสมรรถนะร่างกายโดยกีฬา การละเล่น และ ศาสตร์แพทย์แผนไทย 5) พื้นที่ในโรงแรม ที่จะมีกิจกรรมการฟื้นฟูสมรรถนะร่างกายโดยกีฬา การละเล่น อาหารและ ศาสตร์แพทย์แผนไทย


 1. เอาแบบที่ได้ไปนำเสนอกับชุมชนเพื่อร่วมรับฟังความคิดเห็น
  โดยนัดคนในพื้นที่มาร่วมแสดงความคิดเห็น
  ต้องนัดคนในชุมชน

 1. นัดคุยกับนัท ดูแบบสถาปนิค

- นัดคุยกับอาจารย์พัน


 1. ให้ทีมรองพัน และทีมอาจารย์พนิตจัดทำแผนการดำเนินงาน พร้อมงบประมาณ
  เอาแผนนี้มานำเสนอ

 1. สนส.เตรียม tor ย่อยให้กับ 2 ทีม เซ็นต์

 1. สนส.ส่งเอกสารที่เกี่ยวกับการเงินและร่างแผนกิจกรรม

- ทีม อ.พนิต - ทีมรองพัน


 1. การตอบตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดโครงการ 1. ประชาชนที่มีภาวะเนือยนิ่งมีกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้น ร้อยละ 10 (วัดจากกลุ่มที่มาทำกิจกรรมทางกายใน 5 พื้นที่) - วัดก่อนศึกษา /ศึกษาข้อมูล PA ใน 5 พื้นที่ก่อน / ศึกษาทุติยภูมิ / จัดวงคุยในพื้นที่ / ขอข้อมูลอาจารย์ปูประเมิน HIA - ตอนนี้มีคนออกกำลังกายเท่าไร

 1. ประชาชนที่มีกิจกรรมทางกายอยู่แล้ว เพิ่มการมีกิจกรรมทางกายในระดับที่เพียงพอ ร้อยละ 10 (วัดจากกลุ่มที่มาทำกิจกรรมทางกายใน 5 พื้นที่)

- วัดก่อนศึกษา / ศึกษาข้อมูล PA ใน 5 พื้นที่ก่อน / ศึกษาทุติยภูมิ / จัดวงคุยในพื้นที่ / ขอข้อมูลอาจารย์ปูประเมิน HIA

 1. นักท่องเที่ยวที่เข้ามาใน 5 พื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้น ร้อยละ 20

- วัดก่อนข้อมูลนักท่องเที่ยวเข้ามาเพิ่มขึ้น / สำรวจก่อน / หรือข้อมูลทุติยภูมิ

 1. ใน 5 พื้นที่มีแผนและโครงการปรับสภาพแวดล้อมและมีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพออย่างต่อเนื่อง

 2. มีข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างภาคเอกชน ท้องถิ่น ชุมชน และภาคการศึกษา ในการพัฒนาภูเก็ตเป็นเมืองต้นแบบในการส่งเสริมพื้นที่สุขภาวะเพื่อเพิ่มกิจกรรมทางกายระดับประเทศและนานาชาติ

 3. มีแผนในการพัฒนาภูเก็ตเป็นเมืองต้นแบบในการส่งเสริมพื้นที่สุขภาวะเพื่อเพิ่มกิจกรรมทางกายระดับประเทศและนานาชาติ

 4. แผนและโครงการใน 5 พื้นที่ มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการเพิ่มกิจกรรมทางกายและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมพื้นถิ่น

- คุยกับ อปท.โรงแรม มหาวิทยาลัย


โรงแรม การจัดวงคุยในระดับนโยบาย
- โปรแกรม post covid ติดต่อกับสาธารณสุขจังหวัด - อาหารสมุนไพร ติดต่อกับสาธารณสุขจังหวัด/ ผู้ว่าราชการจังหวัด

Post Covid Program 1. เปิดบริการจริงที่ เขาหลัก La Flora Program/บาท แพทย์แผนไทย/ /บริหารจัดการ Product
ได้เป็นต้นแบบ 3 - 4 เดือน 2.เริ่มอบรม – ผู้ประกอบการ: การอบรมผู้ประกอบการ/เตรียมความพร้อม/ hotel wellness - แพทย์แผนไทย ขยายในภูเก็ต/เขาหลัก - prachtion หลักสูตร/งาน Wellness วิทยาเขต

 

ค่าบริหารจัดการเดือนกุมภาพันธ์-ธันวาคม 2565 31 มี.ค. 2565 31 มี.ค. 2565

 

ค่าบริหารจัดการเดือนมีนาคม 2565

 

ค่าตอบแทนสถาปนิก และเจ้าหน้าที่การเงิน งวดที่ 1 กุมภาพันธ์ - ธันวาคม 2565 จำนวน 11 เดือน รววม 3 คน เท่ากับ 660,000 บาท

 

วางแผนงาน 11 เม.ย. 65 (ครั้งที่ 3/2565) 11 เม.ย. 2565 11 เม.ย. 2565

 

วางแผนงาน 11 เม.ย. 65

 

เป้าหมาย pa ภุเก็ตช่วงเดือนเมษายน 65

 1. ทำเอกสารการเงินเอาเงินมหาวิทยาลัย>เข้าสถาบันฯ >เข้าบัญชีโครงการ
 2. รีบโอนเงินงวดแรกให้ อ.พนิต กับ อ.พันธ์
 3. นัดคุยความก้าวหน้าและแผนงานกับ นัท ก่อน / ตามด้วยทีมรองพันและแพทย์แผนไทย
 4. นัดคุยแผนงาน กับทีมอาจารย์พนิต

ขั้นตอน การเงิน ปัจจุบัน สสส.โอนเงินงวดแรกเข้ามหาวิทยาลัย

ขั้นตอน

 1. ประมาณการค่าใ้ช้จ่ายไปที่มหาวิทยาลัย (พี่เล็ก กองบริการวิชาการ)
 2. ขออนุมัติทำเบิกจ่ายไปกองคลังมหาวิทยาลัย / แนบเอกสารการโอนเงินจาก สสส.มาที่มหาวิทยาลัย (ส่งพี่ทิพย์ เป็นคนคีย์ข้อมูล ในระบบ) ทำเอกสารเบิกจ่ายนี้ก่อน ไม่ต้องรอ
 3. เปิดบัญชีโครงการได้เลย เปิดเลย และให้ทุกคนในบัญชีเซ็นเอกสาร
 4. ถ้าพี่ทิพย์คีย์ลงระบบแล้ว รอกองคลังตอบกลับทางอีเมล์พี่ทิพย์ ภายใน 1 อาทิตย์ / ถ้ายังไม่ตอบกลับภายใน 1 อาทิตย์ให้เราโทรไปเช็คที่กองคลัง
  คาดว่าจะคีย์ได้วันที่ 12 เมษายน 65
 5. คาดว่าภายใน วันที่ 27 เมษายน 65 ระบบการเงินจะดำเนินการเรียบร้อย
 6. รอเงินโอนมาสถาบัน
 7. เมื่อเงินโอนเข้าสถาบันเรียบร้อยแล้ว พี่ทิพย์จะทำโอนเงินเข้าบัญชีโครงการ ภายในวันที่ 29 เมษายน 65
 8. ดังนั้น เงินงวด 1 จะโอนให้ทีม อ.พนิต และ อ.พันธ์ ได้วันที่ 1 พ.ค.65 เป็นต้นไป

รีบโอนเงินงวดแรกให้ อ.พนิต กับ อ.พันธ์

ขั้นตอน

 1. ทำ tor ทีม แนบกับแผนงาน ประมาณการค่าใช้จ่าย ทำเลย
 2. แจ้งให้ทั้งสองทีมเปิดบัญชี เบิกจ่าย 2 ใน 3 คน ดีที่สุด แจ้งเลย
 3. สนส. ทำเอกสารเบิกจ่ายปฏิบัติงานวิชาการ งวดที่ 1 ให้ทั้งสองทีม
 4. โอนเงินเข้าบัญชีที่เปิดไว้

แผนงาน โรงแรม
1. นัดรองพันธ์คุยเรื่องแผนงาน
2. นัดคุณนัท สถาปนิก คุยแบบสถาปนิก

ความก้าวหน้า ได้ทำแนวคิดเบื้องต้นออกมา หลักๆงานก็จะมี 2 ส่วน

 1. เรื่องการปรับรูปแบบการใช้พื้นที่ (ต้องคุยกับคุณสมพงษ์)
 2. การใช้พื้นที่ส่วนแพทย์แผนไทย (ต้องคุยกับแพทย์แผนไทย)
 3. ส่วนพื้นที่ มอ.กำลังทำการวิเคราะห์พื้นที่คาดว่าภายในอาทิตย์หน้า 11-15 เม.ย. 65 จะได้แนวคิด

ขั้นตอน

 1. ทีม PAภูเก็ต นัดคุยกับรองพันธ์ (หาคนประสานหลัก) นัท แพทย์แผนไทย คุยแผนงานและความก้าวหน้า คก.PAภูเก็ต
  วัน อังคาร 19 เมษายน 2565 เวลา 16:30 - 18:30 น.
  *** ทำเอกสารชี้แจงความพร้อม 1) ชี้แจงการเปิดบัญชี 2) เรื่องตรวจบัญชีเอกสารการเงิน 3) งวดเงิน งวดงาน
  4) ความก้าวหน้างานออกแบบ 5) แผนงาน

 2. ทีม PAภูเก็ต workshop ดูร่างแบบสถาปัตกรรมฯ ครั้งที่ 2 (โรงแรมพังงา+มอ.ภูเก็ต) วัน พฤหัสบดี 12 พฤษภาคม 2565 - ศุกร์ 13 พฤษภาคม 2565 เวลา 09:00 - 16:30 น.แผนงาน ม.อ.ภูเก็ต - ความก้าวหน้า Sheet 1 : แผนการดำเนินงาน
Sheet 2 : งบประมาณในการลงพื้นที่ - ในส่วนของงบประมาณ ทีมขอใส่เฉพาะกิจกรรมที่ 1 และ 2 สำรวจพื้นที่และเชิงสังคม ก่อน ส่วน กิจกรรมที 3 และ 4 ทางทีมขอประเมินสถานการณ์หลังจากช่วงวันหยุดสงกรานต์ก่อน เนื่องจากเป็นกิจกรรมกระบวนการมีส่วนร่วมต้องคำนึงถึง การระบาด สถานที่ รูปแบบกิจกรรม และจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ซึ่งมีผลต่อการคำนวณงบประมาณที่ใช้ ค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ ทางทีม pending ไว้ หากมีการอัพเดตเพิ่มเติมทางทีมจะเพิ่มลงไปในลิ้งค์ข้างต้น และจะแจ้งให้ทราบ

ขั้นตอน
1. ทีม PAภูเก็ต นัดคุยกับทีมจุฬาฯ คุยแผนงานและความก้าวหน้า คก.PAภูเก็ต วัน พุธ 20 เมษายน 2565 เวลา 16:30 - 18:30 น. *** ทำเอกสารชี้แจงความพร้อม 1) ชี้แจงการเปิดบัญชี 2) เรื่องตรวจบัญชีเอกสารการเงิน 3) งวดเงิน งวดงาน
4) ความก้าวหน้างานออกแบบ 5) แผนงาน


ส่วนกลาง
1. ทำเอกสารเบิกค่าใช้จ่ายรายเดือน แนบใบสำคัญรับเงิน
2. จัดการติดตามความก้าวหน้าทั้งหมด


เงินงวด งวดที่ 1 ปิดเดือนสิงหาคม 65 จำนวนเงิน 3,333,333 บาท
งวดที่ 2 ปิดเดือนกุมภาพันธ์ 66 จำนวนเงิน 3,333,333 บาท งวดที่ 3 ปิดเดือนกรกฏาคม 66 จำนวนเงิน 3,271,885 บาท
งวดที่ 4 ปิดเดือนสิงหาคม 66 จำนวนเงิน 61,449 บาท

ณ ปัจจุบันเหลือเวลาปิดงวดที่ 1 เหลือเวลา 4 เดือน คือต้องให้ 2 ทีมเคลียร์เงินงวดที่ 1 ให้เสร็จ จ่ายเกิน 50 เปอร์เซ็นต์ จำนวนเงิน 1,666,666.50 บาท
ค่าใช้จ่าย 1. โอนให้ทีม มอ.ภูเก็ต งวดที่ 1 จำนวน 1,000,000 บาท
2. โอนให้ทีมจุฬา งวดที่ 1 จำนวน 1,500,000 บาท 3. จัดประชุมครั้งที่ 1 ภูเก็ต จำนวน 181,308 บาท 4. เงินเดือนสถาปนิก 30,000 บาท


เอกสารการเงิน 1. กิจกรรม 13-15 มีนาคม ค่าใช้จ่าย 181,308 บาท
ตอนนี้เคลียรเอกสารหมดแล้ว รอทำหนังสือเบิกให้พีี่ทิพย์ตรวจ (ส่งตรวจได้เลย) แต่ต้องรอให้เงินเข้าโครงการก่อน ประมาณวันที่ 1 พค. (ดังนั้นต้องเร่งทำเอกสารและให้พี่ทิพย์คีย์เข้าระบบกองคลังเพื่อเอาเงินเข้าบัญชีโครงการ) จากนั้นเอาเงินไปคืนสถาบัน 350,000 บาท 2. เงินเดือนสถาปนิก 30,000 บาท ยืมสถาบันเบิกไปแล้ว ดังนั้นต้องเบิกจากโครงการมาคืนสถาบัน
ส่งไฟล์เซ็นใบสำคัญรับเงินให้สถาปินกเซ็นแนบเบิกจ่าย

 

ค่าธรรมเนียมบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย งวดที่ 1 11 เม.ย. 2565 11 เม.ย. 2565

 

ค่าธรรมเนียมบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย งวดที่ 1

 

ค่าธรรมเนียมบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย งวดที่ 1

 

ทีม PA ภูเก็ต ติดตามความก้าวหน้าการออกแบบของสถาปนิกและดูstakeholder(พื้นที่ มอ.และโรงแรม) / ใช้ zoom 4 (ครั้งที่ 4/2565) 21 เม.ย. 2565 20 เม.ย. 2565

 

ติดตามความก้าวหน้าการออกแบบของสถาปนิกและดูstakeholder(พื้นที่ มอ.และโรงแรม)

 

 • ได้กำหนดการจัดประชุมวันที่ 13-16 พ.ค.65
 • ได้ร่างการออกแบบทางสถาปิก นำไปสุ่การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเจ้าของพื้นที่และผุ้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดในครั้งต่อไป
 • ได้แนวทางดำเนินงาน ดังนี้
 1. Review
 2. สำรวจข้อมูล

- สถานการณ์ - สัมภาษณ์กลุ่ม Fungus group - ทบทวนข้อมูล/สถานการณ์
3. ปรับแบบ 4. คืนข้อมูล เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมออกแบบ ออกแบบกิจกรรม
5. ปรับแผน
6. สรุปแบบ 7. ทดลองกิจกรรม

การออกแบบำื้นที่และกิจกรรมคำนึง การเพิ่มกิจกรรมทางกายให้พอเพียงด้วย ครอบคุลม 3 ช่วงวัย เด็ก วัยทำงาน ผู้สูงอายุ และครอบคลุม setting ตามบริบทของพื้นที่

ผลที่ได้ 2 ส่วน 1. แบบสถาปัตกรรม 2. โปรแกรมกิจกรรม

 

วางแผนการทำงาน 6 พค 65 (ครั้งที่ 5/2565) 6 พ.ค. 2565 6 พ.ค. 2565

 

วางแผนงาน

 

 1. รอเงินเข้าบัญชีโครงการ
 2. นัดคุณอ็อด คุยร่างแผนงาน
 3. โอนเงินเข้าไปให้ 2 ทีม
  ขั้นตอน
 4. ทำหนังสือเบิก พร้อมแนบ tor ของ 2 ทีม
 5. ปริ้น tor เซ็น / ของทีม อ.พนิต ส่งไปให้ อ.พนิต / ทีมรองพัน พาไปเซ็นที่ ม.อ.

เตรียมงานภูเก็ต 13-16 พค.65

 1. ส่งหนังสือขอใช้ห้องประชุม
 2. ส่งหนังสือขอใช้รถ / ขอใ้ช้รถตู้ 1 คัน และรถยนต์ 1 คัน
 3. ติดต่อเรื่องอาหาร

 

การประชุมเชิงปฏิบัติการการออกแบบพื้นที่โครงการภูเก็ตเมืองต้นแบบในการส่งเสริมพื้นที่สุขภาวะเพื่อเพิ่มกิจกรรมทางกาย(มอ.ภูเก็ต-เขาหลัก จ.พังงา) 13 พ.ค. 2565 17 พ.ค. 2565

 

1.การกำหนดและออกแบบการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตภูเก็ต 2.โครงการประยุกต์ใช้แนวทางบริการทางสุขภาพแบบพหุวัฒนธรรมในสถานพยาบาลภูเก็ต การปรับปรุงโรงพยาบาลแพทย์แผนไทย 3.หารือการกำหนดและออกแบบการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในเขาหลัก การประยุกต์การบริการสุขภาพแบบพหุวัฒนธรรม 4.หารือเรื่องแบบสถาปัตยกรรมเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกาย

 

 • การเพิ่มกิจกรรมทางกาย
 1. สำรวจข้อมูล พื้นที่
 2. ทบทวน สำรวจ
 3. แบบ 1 ไปถามความเห็น/ความต้องการของชุมชน -รอบวิทยาเขต -ในวิทยาเขต -กลุ่มองค์กร หรือ ที่จะมาใช้บริการ -- รพ. -- รพ แพทย์แผนไทย -- ศูนย์กีฬา
 4. ปรับแบบ
 5. จัดเวลา รับฟังความคิดเห็น   ออกแบบหากลไกการขับเคลื่อนให้มี PA

การนำเสนอกรอบแนวคิดเบื้องต้น 1 พื้นที่โครงการ 2 การสำรวจสภาพปัจจุบัน 3 แนวทางการออกแบบ ทำอย่างไรให้คนในพื้นที่สามารถมาใช้พื้นที่ หรือ ออกกำลังกาย หากจับกลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้สุงอายุกระทู้ รวมกลุ่มกัน มีชมรมไลน์แด้นซ์ เลยทำให้ มอ. อยู่ระหว่าง ตรงกลาง
นายกกระทู้เน้นเรื่องการออกกำลังกายในกระทู้เอง มอ.ก็ต้องทำในสิ่งนี้ให้ดีขึ้น มอ. ต้องปรับปรุงสถานที่ที่ดีขึ้น สิ่งที่นัฐพูดและสำรวจมา ทาง มอ. ต้องมาถกกันว่าจะทำอะไรต่อ แล้วเราต้องเก็บคนที่ตกหล่นอยู่ที่เค้าไม่มีโอกาสได้ออกกำลังกาย หรือ มีกิจกรรม รองพันธ์ จะตั้งกรรมการ จะได้นำองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องมาช่วยขับเคลื่อน (ตามที่นัฐบอก) จะทำให้ชัดเจน เพราะว่า ทางจังหวัดก็กำลังขับเคลื่อนเรื่องนี้เพราะทางจังหวัดก็มีกรรมการจาก expo จะมาดูพื้นที่ เราจึงต้องทำกิจกรรมอะไรบางอย่าง ที่ทำให้ทุกภาคส่วนเข้ามาทำให้มีการดูแลสุขภาพ และจะได้ดูว่า ทาง มอ.ภูเก็ต จะได้นำแผนเราที่กำลังทำน้ำเสนอกรรมการ expo และจะเหมาะสมเป็นเจ้าภาพงาน wellness expo หรือไม่


ความแตกต่างระหว่าง สวนสาธารณะ คือ ใน มอ. เราจะมีในความรู้เรื่องงานวิชาการที่ถูกต้องเกี่ยวกับการออกกำลังกาย เช่น การออกกำลังกายที่ถูกต้อง การวิ่ง การเดินทางถูกต้องและปลอดภัย
ต้องแสดงให้เห็นว่าสิ่งที่เราทำได้กับ คนภูเก็ต ไม่ใช่ได้ประโยชน์ แค่เฉพาะมหาวิทยาลัย
และสิ่งสำคัญที่แตกต่าง คือ ถ้ามามีกิจกรรมทางกาย คือ มีสะอาด และ มีความปลอดภัย ศูนย์กีฬา สระว่ายน้ำ ทำไมเด็กๆใน มอ. ไม่ค่อยมาใช้ใน มอ.
ดร.จันทนี บุญชัย เสนอ ขอทำ การตั้ง play ground กิจกรรมหรือ กลุ่มเด็กที่จะมาทำกิจกรรมร่วมกับ พ่อแม่ ในพื้นที่ ม.อ. อ๊อด เรามี รร.นานาชาติ ค่อนข้างเยอะ มีกีฬาชนิดใหม่ กีฬา เด็ก ออทิสติก เด็กโฮมสคูล


คุณสมพงษ์ สิ่งที่เราจะไปช่วย คือ
1. Product post covid การวาง poition 2. คลินิก แพทย์แผนไทย 3. ที่จอดรถ อาจดูตัวอย่างจากต่างประเทศ อาจจะมีสนาม play ground 4. วิธีการทำให้คนเดินข้ามสะพาน แต่ผ่อนแรง จะทำอย่างไร 5. หรือว่าจะมีร้านค้าของ ม.อ. อยู่ในนั้น จะเชื่อมกับสวนพฤษศาสตร์ อย่างไร ปลูก ต้นกล้า แปรรูป แล้วนำไปใช้เชื่อมต่อกันอย่างไร อบรม post covid อบรมให้แพทย์แผนไทย และผู้ประกอบการ เป็นหลักสูตร Non Degree ขึ้นมา และได้ประกาศนียบัตร ต้องสร้าง Brand ของ ม.อ. ต้องทำให้คนรู้สึกว่าต้องเป็น ม.อ.เท่านั้น product ของเรา คนต้องเชื่อมัน ต้องทำแพ็คเกจจิ้งให้ดูดี มีแบรนด์ สำหรับ local และ สำหรับ premium
อ.ฝน กำลังพัฒนาร่วมกันกับ คณะเภสัช จะเปลี่ยนรูปแบบแพ็จเกจให้ดูดีกว่าเดิม แพคเกจ ไม่ติดสติ๊กเกอร์ ต้องเป็น paint ไปเลย
ดร.จันทนี บุญชัย การออกแบบสวนสมุนไพรให้สอดรับกับธรรมชาติ การปลูกพืชที่ช่วยดูดซับคาร์บอน และจะไปดูให้เรื่อง play ground

 

การสนับสนุนปฏิบัติงานวิชาการ กระบวนการออกแบบทางสถาปัตยกรรม และการสนับสนุนการปฏิบัติการในพื้นที่บริเวณชายหาดป่าตอง ย่านเมืองเก่า และพื้นที่สวนสาธารณะ (สะพานหิน เขารัง และสวนเฉลิมพระเกียรติ ร.9) งวดที่ 1 15 พ.ค. 2565 15 พ.ค. 2565

 

การสนับสนุนปฏิบัติงานวิชาการ กระบวนการออกแบบทางสถาปัตยกรรม และการสนับสนุนการปฏิบัติการในพื้นที่บริเวณชายหาดป่าตอง ย่านเมืองเก่า และพื้นที่สวนสาธารณะ (สะพานหิน เขารัง และสวนเฉลิมพระเกียรติ ร.9) งวดที่ 1

 

การสนับสนุนปฏิบัติงานวิชาการ กระบวนการออกแบบทางสถาปัตยกรรม และการสนับสนุนการปฏิบัติการในพื้นที่บริเวณชายหาดป่าตอง ย่านเมืองเก่า และพื้นที่สวนสาธารณะ (สะพานหิน เขารัง และสวนเฉลิมพระเกียรติ ร.9) งวดที่ 1

 

จัดประชุมคณะทำงานเพื่อติดตามความก้าวหน้าการออกแบบพื้นที่โครงการภูเก็ตเมืองต้นแบบในการส่งเสริมพื้นที่สุขภาวะเพื่อเพิ่มกิจกรรมทางกายในพื้นที่โรงแรม 23 พ.ค. 2565 23 พ.ค. 2565

 

ติดตามความก้าวหน้าการออกแบบพื้นที่โครงการภูเก็ตเมืองต้นแบบในการส่งเสริมพื้นที่สุขภาวะเพื่อเพิ่มกิจกรรมทางกายในพื้นที่โรงแรม

 

ข้อมูลทบทวนเอกสารแสดงดังไฟล์แนบ

 

การประชุมเชิงปฏิบัติการการออกแบบพื้นที่โครงการภูเก็ตเมืองต้นแบบในการส่งเสริมพื้นที่สุขภาวะเพื่อเพิ่มกิจกรรมทางกาย (เขาหลัก จ.พังงา) 3 มิ.ย. 2565 3 มิ.ย. 2565

 

การรายงานความก้าวหน้าการกำหนดและออกแบบการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย (physical activity) ในพื้นที่โรงแรม (โปรแกรม post covid rehab / เบเกอรี่,กาแฟสูตรพิเศษ,อาหารเป็นยา/พืชเมืองหนาวอื่นๆที่จะใช้ปลูกในพื้นที่)

การรายงานความก้าวหน้าการออกแบบทางสถาปัตยกรรมเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกาย(physical activity) ในพื้นที่โรงแรม (แบบร่างพื้นที่สุขภาวะ)

โดย อาจารย์สมพงศ์ ดาวพิเศษ  ประธานสมาคมโรงแรมที่พักส่งเสริมสุขภาพอันดามันและอ่าวไทย
  ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  รศ.ดร.พันธ์ ทองชุมนุม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตภูเก็ต   ดร.พท.จุฬาลักษณ์ โชคไพศาล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   ผศ.ดร.พท.ธัญญลักษณ์ ศิริยงค์ คณะแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   ดร.เสถียรพงษ์ ภูผา คณะแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   นายณัฐวิช วิเศษสินธุ  สถาปนิกนักวิชาการอิสระ

 

พื้นที่สุขภาวะ แบ่งเป็น 5 ส่วน
ส่วนที่ 1 ส่วนหน้าโครงการลานจอดรถ จะมีการประยุกต์ปรับรูปแบบลานจอดรถให้เป็นพื้นที่ activity เช่น ถ้าไม่มีรถมาจอด ยังสามารถทำกิจกรรมทางกายในลานจอดรถได้
ส่วนที่ 2 สระน้ำ น้ำพุร้อน และสนามหญ้าหน้าโครงการ จะเป็นพื้นที่ส่งเสริมกิจกรรมทางกายและมีลู่เดินวิ่งรอบสระน้ำและสนามหญ้า
ส่วนที่ 3 พื้นที่คลินิกแพทย์แผนไทย/จัดฝึกอบรมแพทย์แผนไทย บริการใช้ product (ยา,น้ำมัน,ลูกประกบ อื่นๆ) ส่วนที่ 4 พื้นที่ร้านอาหารเป็นยา (สมุนไพรเป็นยา, อาหารเป็นยา) / คาเฟ่เบเกอรี่สมุนไพรฯลฯ /shopจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของ ม.อ. เครื่องสำอาง อาหาร ตำรับแพทย์แผนไทย อื่นๆ
ส่วนที่ 5 พื้นที่สุขภาวะเรียนรู้สวนสาธิตสมุนไพร

 

การประชุมเชิงปฏิบัติการการออกแบบพื้นที่โครงการภูเก็ตเมืองต้นแบบในการส่งเสริมพื้นที่สุขภาวะเพื่อเพิ่มกิจกรรมทางกาย (เขาหลัก จ.พังงา) วันที่ 2 4 มิ.ย. 2565 4 มิ.ย. 2565

 

09.00 - 12.00 น. สรุปแนวทางการดำเนินงานในการกำหนดและออกแบบการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย (physical activity) และการออกแบบทางสถาปัตยกรรมเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกาย ในพื้นที่โรงแรม โดย อาจารย์สมพงศ์ ดาวพิเศษ  ประธานสมาคมโรงแรมที่พักส่งเสริมสุขภาพอันดามันและอ่าวไทย
      ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
      รศ.ดร.พันธ์ ทองชุมนุม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตภูเก็ต       ดร.พท.จุฬาลักษณ์ โชคไพศาล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์       ผศ.ดร.พท.ธัญญลักษณ์ ศิริยงค์ คณะแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์       ดร.เสถียรพงษ์ ภูผา คณะแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์       นายณัฐวิช วิเศษสินธุ  สถาปนิกนักวิชาการอิสระ
13.00 -18.00 น. ลงพื้นที่เพื่อดูแบบแปลนในพื้นที่โรงแรม และสรุปแบบพื้นที่สุขภาวะ
โดย อาจารย์สมพงศ์ ดาวพิเศษ  ประธานสมาคมโรงแรมที่พักส่งเสริมสุขภาพอันดามันและอ่าวไทย
      ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
      รศ.ดร.ภก.ภาณุพงศ์ พุทธรักษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายระบบขับเคลื่อนวิจัยและนวัตกรรมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์       ดร.พท.จุฬาลักษณ์ โชคไพศาล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์       ดร.เสถียรพงษ์ ภูผา คณะแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์       นายณัฐวิช วิเศษสินธุ  สถาปนิกนักวิชาการอิสระ

 

พื้นที่สุขภาวะสวนสาธิตสมุนไพร
- สวนสมุนไพรที่เกี่ยวข้องกับอาหาร / ผลผลิตภัณฑ์ใช้ในคลินิกแพทย์แผนไทย
- รูปแบบเรียนรู้ 1. เพาะพันธุ์/คัดเลือกพันธุ๋ 2. พื้นที่ปลูก 3.พื้นที่แปรรูป 4. ทำเป็นผลิตภัณฑ์
- แบ่งตามโซนอาหารเป็นยา เช่น โซนเครื่องแกง โซนต้มยำ เดินตามธาตุ พื้นที่เรียนรู้ผลิตภัณฑ์ ลานกิจกรรมต่างๆ
- ชนิดสมุนไพรมากกว่า 102 ชนิด (พืชยืนต้น 36 ชนิด, ไม้พุ่ม 25 ชนิด, ยกแปลง 31 ชนิด, แปลงปิดพืขเมืองหนาว 10 ชนิด)

กิจกรรมในสวนสาธิตสมุนไพร 1) ตรวจธาตุเจ้าเรือน 2) เดินชมสวนสมุนไพร 3) เดินเก็บพืชส่งมาปรุงอาหาร 4) ความรู้เรื่องอาหารสมุนไพร 5) ดูกระบวนการผลิตเครื่องแกง

ผลิตภัณฑ์วางจำหน่ายใน shop
- ดู product champion คืออะไร ของ มอ.
- ยกระดับผลิตภัณฑ์ ในเชิงอุตสาหกรรม โดยการร่วมทุน /อาจจะเป็น co brand เพราะเราผลิตเองคงไม่ได้ / จ้าง OME

โปรแกรม post covid rehab - การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้ post covid จัดอบรม 3 กลุ่ม 1. กลุ่มผู้ประกอบการ 2. กลุ่มวิชาชีพแพทย์แผนไทย 3. กลุ่มผู้ดูแลผู้ป่วย
- เริ่มจัดอบรมช่วงเดือนกรกฎาคม 2565 / จัดประชาสัมพันธ์ปิดตัวโปรแกรม post covid
- ผู้ผ่านการฝึกอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรจาก ม.อ.
- โปรแกรม post covid rehab 3 วันสำหรับคนไทย / ต่างชาติ 7 วันฯลฯ - อนาคตยกระดับให้ได้มาตรฐานการรองรับจาก WHO

อาหารเป็นยา ชนิดอาหารเป็นยาที่จะผลิตให้สอดคล้องกับพื้นที่สุขภาวะ ได้แก่ - อาหารธาตุเจ้าเรือน (ดิน น้ำ ลม ไฟ) - อาหาร post Covid - อาหารผู้สูงวัยตามกลุ่มโรค
- อาหารเครื่องดื่มตามกรุ๊ปเลือด

กิจกรรมที่จะดำเนินการกับเชฟของโรงแรม 1 list รายการ
2 ออกแบบเมนูอาหาร 3 ชื่ออาหารมีการประกวด ชื่อ ให้มีคำว่าเขาหลัก 4 เมื่อได้เมนูอาหารเรียบร้อยแล้ว ให้อาจารย์แพทย์แผนไทยมาอบรมเรื่องอาหาร สมุนไพร /มีใบประกาศนียบัตร

นัดประชุมครั้งต่อไป
- วันที่ 13-15 มิถุนายน 2565 เพื่อทดลองปรุงเมนูอาหารตามพืชสมุนไพร
- ศึกษาดูงานที่อภัยภูเบศร

 

ประชุมความก้าวหน้า pa ภูเก็ต (ย่านเมืองเก่า หาดป่าตอง สะพานหิน) (ครั้งที่ 6/2565) 17 มิ.ย. 2565 17 มิ.ย. 2565

 

ประชุมความก้าวหน้า PA ภูเก็ต (ย่านเมืองเก่า หาดป่าตอง สะพานหิน) Phuket Healthy space แนวทางการออกแบบพื้นที่สุขภาวะต้นแบบ จังหวัดภูเก็ต พื้นที่ย่านเมืองเก่า ศูนย์ทันคกรรมดิจิทัล สะพานหิน และชายหาดป่าตอง
Site potential / Stakeholder Analysis / User Requirement / Case Study/ Concept Design/ Pilot Area/

 

-

 

ประชุมเชิงปฏิบัติการศึกษาดูงานเพื่อการทบทวนรูปแบบเมืองต้นแบบในประเทศ เพื่อใช้เป็นข้อมูลนำเข้าสำหรับการออกแบบพื้นที่โรงแรม 19 มิ.ย. 2565 19 มิ.ย. 2565

 

ประชุมเชิงปฏิบัติการศึกษาดูงานเพื่อการทบทวนรูปแบบเมืองต้นแบบในประเทศเพื่อใช้เป็นข้อมูลนำเข้าสำหรับการออกแบบพื้นที่โรงแรม
โครงการภูเก็ตเมืองต้นแบบในการส่งเสริมพื้นที่สุขภาวะเพื่อเพิ่มกิจกรรมทางกาย

อาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน 2565
ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

เวลา 13.30-16.00 น. การศึกษาดูงานเพื่อการทบทวนรูปแบบเมืองต้นแบบในประเทศเพื่อใช้เป็นข้อมูลนำเข้าสำหรับออกแบบการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย (physical activity) และการออกแบบทางสถาปัตยกรรม
                เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกาย ในพื้นที่โรงแรม
              โดย ดร.พท.จุฬาลักษณ์ โชคไพศาล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
                  ดร.เสถียรพงษ์ ภูผา คณะแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
                  นายณัฐวิช วิเศษสินธุ  สถาปนิกนักวิชาการอิสระ

วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2565
ณ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี

เวลา 09.00 - 16.00 น. การศึกษาดูงานเพื่อการทบทวนรูปแบบเมืองต้นแบบในประเทศเพื่อใช้เป็นข้อมูลนำเข้าสำหรับออกแบบการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย (physical activity) และการออกแบบทางสถาปัตยกรรม
                เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกาย ในพื้นที่โรงแรม
              โดย ดร.พท.จุฬาลักษณ์ โชคไพศาล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
                  ดร.เสถียรพงษ์ ภูผา คณะแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
                  นายณัฐวิช วิเศษสินธุ  สถาปนิกนักวิชาการอิสระ

 

..

 

ทีม HSF ลงพื้นที่สำรวจเเละเข้าสัมภาษณ์หน่วยงานในพื้นที่ 27 มิ.ย. 2565 27 มิ.ย. 2565

 

ทีม HSF ลงพื้นที่สำรวจเเละเข้าสัมภาษณ์หน่วยงานในพื้นที่

 

วันที่ 27 มิถุนายน-1 กรกฎาคม 2565 ทีม HSF ลงพื้นที่สำรวจเเละเข้าสัมภาษณ์หน่วยงานในพื้นที่ ได้เเก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เทศบาลนครภูเก็ต เทศบาลเมืองป่าตอง หอการค้าจังหวัดภูเก็ต สาธารณสุขจังหวัด เเละภาคเอกชนในพื้นที่ ซึ่งการลงพื้นที่ในครั้งนี้จะนำไปสู่เเนวทางการออกแบบพัฒนาพื้นที่สุขภาวะ พร้อมทั้งการออกแบบรูปแบบกิจกรรมส่งเสริมกิจกรรมทางกายที่สอดคล้องกับเเผนการพัฒนาเมือง เเละความต้องการของชาวภูเก็ต

 

การสนับสนุนปฏิบัติงานวิชาการ กระบวนการออกแบบทางสถาปัตยกรรมและการสนับสนุนการปฏิบัติการในพื้นที่ศูนย์กีฬาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต และในพื้นที่โรงแรม ทั้งบริเวณในและนอกอาคารโรงแรม งวดที่ 1 18 ก.ค. 2565 18 ก.ค. 2565

 

การสนับสนุนปฏิบัติงานวิชาการ กระบวนการออกแบบทางสถาปัตยกรรมและการสนับสนุนการปฏิบัติการในพื้นที่ศูนย์กีฬาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต และในพื้นที่โรงแรม ทั้งบริเวณในและนอกอาคารโรงแรม งวดที่ 1

 

การสนับสนุนปฏิบัติงานวิชาการ กระบวนการออกแบบทางสถาปัตยกรรมและการสนับสนุนการปฏิบัติการในพื้นที่ศูนย์กีฬาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต และในพื้นที่โรงแรม ทั้งบริเวณในและนอกอาคารโรงแรม งวดที่ 1

 

เปิดตัวโปรแกรมฟื้นฟูอาการ post covid แบบองค์รวม ที่เขาหลักพังงา ในพื้นที่ต้นแบบสุขภาวะสวนสมุนไพร 24 ก.ค. 2565 24 ก.ค. 2565

 

เปิดตัวโปรแกรมฟื้นฟูอาการ post covid แบบองค์รวม ที่เขาหลักพังงา ในพื้นที่ต้นแบบสุขภาวะสวนสมุนไพร

 

โปรแกรมฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ที่มีอาการ Post Covid Syndrome แบบองค์รวมด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน ร่วมพัฒนาขึ้นโดยคณะการแพทย์แผนไทย คณะพยาบาลศาสตร์ และภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์และกายภาพบำบัด คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อนำมาใช้รักษาดูแลกลุ่มผู้ป่วยผู้ที่ยังคงมีอาการผิดปกติยาวนานหลังจากหายจากเชื้อโควิดแล้ว โดยเน้นการดูแลแบบองค์รวมผสมผสานองค์ความรู้ทางการแพทย์แผนไทยและการแพทย์แผนตะวันตก เช่น การนวดกดจุดกระตุ้นการหายใจ การสุมยา การฝึกหายใจ สมาธิบำบัด กิจกรรมบำบัด และอาหารบำบัด เป็นต้น ซึ่งจากการที่ได้ทดลองนำโปรแกรมดังกล่าว ไปใช้เพื่อการรักษาผู้ป่วยอาสาสมัครจริง ณ สถานประกอบการในเครือโรงแรม La Vela เขาหลัก จังหวัดพังงา ผลปรากฏว่าสามารถช่วยลดความรุนแรงของอาการในผู้ป่วยกลุ่ม Post COVID syndrome ได้เป็นอย่างดี นอกจากนั้นยังได้มีการพัฒนาเป็นหลักสูตรอบรมระยะสั้นในการดูแลผู้ป่วยกลุ่ม Post COVID Syndrome จำนวน 3 หลักสูตร เพื่อพัฒนาทักษะให้แก่ผู้ประกอบการ บุคลากรทางสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง หวังยกระดับการบริการในสถานประกอบการสู่การเป็น medical wellness and tourism และกระตุ้นให้ประเทศไทยเป็นอีกหนึ่งหมุดหมายใหม่ๆ ในการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของโลก

 

วางแผนงานโครงการ PA Masterplan ภูเก็ต (ครั้งที่ 7/2565) 25 ก.ค. 2565 25 ก.ค. 2565

 

ทีม pa สนส. ทีมสถาปนิกจุฬา ประชุมคุณหมอบัญชา ที่ปรึกษาพิเศษนายก อบจ. เพื่อวางแผนงานโครงการ PA Masterplan ภูเก็ต

 

 • ได้แผนงานร่วมกันพัฒนาพื้นที่สุขภาวะในจังหวัดภูเก็ต
 • พื้นที่บริเวณรอบ รพ.อบจ.มีความสนใจจะดำเนินการทำพื้นที่สุขภาวะและอาหารปลอดภัย ทั้งนี้มีเครือข่าย รพสต.อีกจำนวน 21 แห่ง มีความสนใจในการดำเนินการต่อในประเด็นทีร่มกันหารือ

 

ค่าธรรมเนียมบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย งวดที่ 2 10 ส.ค. 2565 10 ส.ค. 2565

 

ค่าธรรมเนียมบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย งวดที่ 2

 

ค่าธรรมเนียมบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย งวดที่ 2

 

วางแผนงาน 25 ส.ค.65 (ครั้งที่ 8/2565) 25 ส.ค. 2565 25 ส.ค. 2565

 

วางแผนการติดตามความก้าวหน้างาน 2 ทีม ได้แก่ ทีม ม.อ.ภูเก็ต และทีมจุฬาฯ

 

ติดตามความก้าวหน้าดังนี้
1. ผลสถานการณ์การมีกิจกรรมทั้ง 5 พื้นที่ ได้แก่ ม.อ.ภูเก็ต เขาหลัก ย่านเมืองเก่า ป่าตอง สะพานหิน 2. ผลการออกแบบด้านสถาปตยกรรม 3. กิจกรรมที่จะเกิดขึ้นใน 5 พื้นที่
4. ความก้าวหน้างาน
5. แผนการใช้เงิน


พื้นที่ ม.อ. ภูเก็ต
จากพื้นที่สาธารณะใน มอ.ยังขาดการใช้ประโยชน์ให้เต็มประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการใช้พื้นที่เพื่อมีกิจกรรรมทางกายและการออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพให้คนในพื้นที่มีสุขภาพที่ดี เช่น ใน ม.อ.มีศูนย์กีฬาแต่คนเข้ามาใช้ประโยชน์ยังน้อยอยู่ คนรอบๆ ม.อ.ยังไม่ได้มีส่วนร่วมเข้ามาใช้ประโยชน์
พื้นที่สาธารณะ ม.อ.ภูเก็ต เช่น
- ศูนย์กีฬา (มีฟิตเนส, เต้นแอโรบิค, สนามบอล, สนามเทนนิส, สนามบาส, สระว่ายน้ำ)
- อาคารเรียน
- หอพัก
- โรงแรม
- อ่างเก็บน้ำ
ส่วนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาใช้ประโยชน์ มีดังนี้
- เครือข่ายผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
- อสม. - เครือข่ายชุมชน/ชมรมกีฬา
- ประชาชนทั่วไปรอบๆ ชุมชน ม.อ. - นักศึกษา - บุคลากร
- ผู้ประกอบการ/Event

กิจกรรมทางกายที่สามารถทำได้ใน ม.อ.ภูเก็ต
- เดิน/วิ่ง - กีฬา - กิจกรรมนันทนาการ / การละเล่น
- กิจกรรมกลุ่ม - มีชมรม / เครือข่ายมาใช้พื้นที่

การเข้ามาใช้พื้นที่เป็น ประจำ หรือ Event เป็นช่วงๆ

กระบวนการ 1. วิเคราะห์พื้นที่ใน ม.อ.ภูเก็ต ว่าสามารถใช้ประโยชน์จากพื้นที่ทำกิจกรรมโปรแกรมอะไรได้บ้าง / และจะออกแบบพื้นที่อย่างไร
2. วิเคราะห์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถเข้ามาใช้ทำกิจกรรมอะไรได้บ้าง
3. เก็บข้อมูลสถานการณ์ PA และระดมความคิดเห็นร่วมกันออกแบบการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ ม.อ.ภูเก็ต

การเก็บข้อมูลสถานการณ์ PA (วางแผน: อยู่ไหน จะไปไหน ไปอย่าง ไปถึงหรือยัง) วิธีการเก็บ > ประชุมแต่ละกลุ่มวิเคราะห์สถานการณ์ PA / เป้าหมาย อยากให้สุขภาพดีขึ้นอย่างไร/ PA ดีขึ้นอย่างไร
(อยู่ไหน)
ประชุมแต่ละกลุ่มวิเคราะห์สถานการณ์ PA / สถานการณ์สุขภาพ (จะไปไหน) สุขภาพดีขึ้น ? PA ที่เพียงพอเพิ่มขึ้น ? (ไปอย่างไร) จะมีกิจกรรมอะไร > มาออกแบบกิจกรรม
(ไปถึงหรือยัง) ติดตามประเมินประเมินผล > ประชุมสรุปบทเรียน

 1. ผล 4.1 Map พื้นที่ ม.อ. / รอบๆ ม.อ. 4.2 กลุ่ม stakeholder / กลุ่มเครือข่าย
  4.3 โปรแกรมกิจกรรม
  4.4 ผลการออกแบบสถาปนิค
  4.5 ผลจากแบบสอบถาม PA
  4.6 จัดเวที /ปรับแบบ/ทดลองใช้/นำไปใช้

 

ค่าตรวจสอบเอกสารการเงินและรับรองบัญชี งวดที่ 1 31 ส.ค. 2565 31 ก.ค. 2565

 

ค่าตรวจสอบเอกสารการเงินและรับรองบัญชี งวดที่ 1

 

ค่าตรวจสอบเอกสารการเงินและรับรองบัญชี งวดที่ 1

 

ประชุมคณะทำงานเพื่อติดตามความก้าวหน้าการออกแบบพื้นที่โครงการภูเก็ตเมืองต้นแบบในการส่งเสริมพื้นที่สุขภาวะเพื่อเพิ่มกิจกรรมทางกายในพื้นที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต และในพื้นที่โรงแรม 2 ก.ย. 2565 2 ก.ย. 2565

 

ประชุมคณะทำงานเพื่อติดตามความก้าวหน้าการออกแบบพื้นที่โครงการภูเก็ตเมืองต้นแบบ

 

ข้อมูลแสดงดังไฟล์แนบ

 

ประชุมคณะทำงานเพื่อติดตามความก้าวหน้าการออกแบบพื้นที่โครงการภูเก็ตเมืองต้นแบบในการส่งเสริมพื้นที่สุขภาวะเพื่อเพิ่มกิจกรรมทางกายใน 5 พื้นที่ 7 ก.ย. 2565 7 ก.ย. 2565

 

ประชุมคณะทำงานเพื่อติดตามความก้าวหน้าการออกแบบพื้นที่โครงการภูเก็ตเมืองต้นแบบ

 

ข้อมูลแสดงดังไฟล์แนบ

 

Healthy Space Forum ได้ลงพื้นที่ภูเก็ต เพื่อนำเสนอเเนวคิดเเละรายละเอียดการออกแบบให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ 13 ก.ย. 2565 13 ก.ย. 2565

 

Healthy Space Forum ได้ลงพื้นที่ภูเก็ต เพื่อนำเสนอเเนวคิดเเละรายละเอียดการออกแบบให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่

 

เมื่อวันที่ 13-16 กันยายนที่ผ่านมา ทางทีม Healthy Space Forum ได้ลงพื้นที่ภูเก็ต เพื่อนำเสนอเเนวคิดเเละรายละเอียดการออกแบบให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ได้เเก่ เทศบาลนครภูเก็ต เทศบาลเมืองป่าตอง พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว เเละชุมชนในพื้นที่ย่านเมืองเก่าภูเก็ต ซึ่งการลงพื้นที่ในครั้งนี้จะนำไปสู่การพัฒนารายละเอียดการออกแบบ เเละเเนวทางในการจัดกิจกรรมสาธารณะที่ช่วยกระตุ้นให้เกิดสภาพเเวดล้อมกระฉับกระเฉงหรือเพิ่มกิจกรรมทางกายภายในเมืองภูเก็ต ซึ่งหลังจากนี้ทางทีมจะดำเนินการจัดกระบวนการมีส่วน ร่วมกับทุกภาคส่วนในพื้นที่ เพื่อร่วมกันออกแบบเเละหาคำตอบให้กับเเนวทางการพัฒนาเมืองภูเก็ตสู่การเป็น Healthy City

 

ทีมpaภูเก็ตประชุมวางแผนงานเพื่อกำหนดกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ ม.อ.ภูเก็ต และวางแผนประชาคม (ครั้งที่ 9/2565) 19 ก.ย. 2565 19 ก.ย. 2565

 

วางแผนงานเพื่อกำหนดกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ ม.อ.ภูเก็ต และวางแผนประชาคม

 

กลุ่มเป้าหมาย ม.อ.ภูเก็ต
สำรวจข้อมูล pa ก่อน /ในวันเวทีประชาคม ประมาณ 100 คน
- บุคลากร มอ. > แบบสอบถามออนไลน์ - นักศึกษา > แบบสอบถามออนไลน์ - ประชาคม 19 ชุมชน เชิญผู้นำชุมชน 19 แห่ง - เทศบาลกระทู้ - สาธารณสุขกระทู้
- โรงเรียนในพื้นที่
- ประปา/พื้นที่อ่างเก็บน้ำ - ผู้ประกอบการ - โรงแรม


เวทีประชาคม
- เล่าให้ฟังว่ามีทุนอะไรบ้าง - สถานการณ์ pa - ตุ๊กตากิจกรรมที่สอดคล้องกับพื้นที่ / การใช้พื้นที่ / ผู้ใช้ - WS พื้นที่อื่นๆของ ม.อ. มีอาคารนี้เกิดกิจกรรมอะไรได้บ้าง
- ใครเป็นเจ้าภาพกิจกรรม - แบ่งกลุ่มย่อย นักศึกษา / บุคลากร / ชุมชน  ออกแบบให้ตรงกับความต้องการผู้ใช้ - สำรวจ pa ในกลุ่มด้วย

 

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “นโยบายสาธารณะและการมีส่วนร่วมในกระบวนการนโยบายสาธารณะ” เพื่อวางระบบติดตามประเมินผลโครงการภูเก็ตเมืองต้นแบบในการส่งเสริมพื้นที่สุขภาวะเพื่อเพิ่มกิจกรรมทางกาย 26 ก.ย. 2565 26 ก.ย. 2565

 

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “นโยบายสาธารณะและการมีส่วนร่วมในกระบวนการนโยบายสาธารณะ” เพื่อวางระบบติดตามประเมินผลโครงการภูเก็ตเมืองต้นแบบในการส่งเสริมพื้นที่สุขภาวะเพื่อเพิ่มกิจกรรมทางกาย

 

ได้แผนการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะส่งเสริมกิจกรรมทางกายของโครงการ

 

การประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นโครงการภูเก็ตเมืองต้นแบบในการส่งเสริมพื้นที่สุขภาวะเพื่อเพิ่มกิจกรรมทางกายพื้นที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต 5 ต.ค. 2565 5 ต.ค. 2565

 

กำหนดการการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น
โครงการภูเก็ตเมืองต้นแบบในการส่งเสริมพื้นที่สุขภาวะเพื่อเพิ่มกิจกรรมทางกาย พื้นที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
วันที่ 5 ตุลาคม 2565 เวลา 13.00-16.30 น.
ณ ห้องฉายภาพยนต์ ชั้น 1 อาคาร 5A

13.00 – 13.30 น. ลงทะเบียน 13.30 – 13.40 น. กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.พันธ์ ทองชุมนุม
                รองอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต
13.40 - 14.10  แนะนำ/ความสำคัญ โครงการภูเก็ตเมืองต้นแบบใน การส่งเสริมพื้นที่สุขภาวะเพื่อเพิ่มกิจกรรมทางกาย แนวคิดเรื่องการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย โดย ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 14.10 -14.30 น.  วัตถุประสงค์การดำเนินโครงการ สถานการณ์กิจกรรมทางกายในพื้นที่วิทยาเขตภูเก็ต
พื้นที่ทางกายภาพที่สามารถใช้ประโยชน์ในการเพิ่มกิจกรรมทางกาย โดยนายสุรวุฒิ จาปรัง ประธานคณะทำงาน หน่วยบริหารทรัพย์สิน และ คณะทำงาน
14.30-14.50 น.  ศักยภาพของพื้นที่วิทยาเขตภูเก็ตในการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย โดยนายณัฐวิช วิเศษสินธุ สถาปนิกนักวิชาการอิสระ 14.50-15.45 น แบ่งกลุ่มแสดงความคิดเห็นการสนับสนุนให้เกิด กิจกรรมทางกายในพื้นที่วิทยาเขตภูเก็ตในอนาคต
กลุ่ม 1 บุคลากร ม.อ.ภูเก็ต นักศึกษา ม.อ. กลุ่ม 2 ชุมชนรอบๆ มหาวิทยาลัย กลุ่ม 3 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ท้องถิ่น วัด โรงเรียน รพ.สต. สาธารณสุข การท่องเที่ยวและกีฬาฯลฯ) กลุ่ม 4 ผู้ประกอบการรอบมหาวิทยาลัย (ร้านค้า โรงแรม)
กลุ่มที่ 5 ชมรมเดินวิ่ง, ชมรมจักรยาน , ชมรมแอโรบิค, ชมรมต่างๆ ในพื้นที่
15.45-16.20 น.  นำเสนอผลการระดมความคิดเห็น
16.20–16.30 น. สรุปผลการประชุม


 

ได้แบบพืื้นที่จากความต้องการของบุคลากร นักศึกษา ผู้นำท้องถิิ่น และหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่

 

การประชุมคณะทำงานเพื่อติดตามความก้าวหน้า (ครั้งที่ 10/2565) 26 ต.ค. 2565 26 ต.ค. 2565

 

สรุปการประชุมคณะทำงานเพื่อติดตามความก้าวหน้าการออกแบบพื้นที่โครงการภูเก็ตเมืองต้นแบบในการส่งเสริมพื้นที่สุขภาวะเพื่อเพิ่มกิจกรรมทางกายในพื้นที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
วันพุธที่ 26 ตุลาคม 2565 เวลา 16.00 - 17.30 น. ณ ห้องประชุมออนไลน์ https://zoom.us/j/9019029104 สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

สรุปการออกแบบสถาปนิก 1 ตลาดนัดบ้านซ่าน ตลาดนัดบ้านซ่าน ที่ต้องใช้สถาปนิกมาช่วย คงจะไม่เหมือนตลาดทั่วไป เรากำหนดพื้นที่คร่าว ๆ ไว้ ส่วนรูปแบบทางผู้รับผิดชอบโครงการกำลังคุยกับสถาปนิก อาจจะต้องให้ concept ว่าเป็นตลาดแบบ Green เข้ากับ concept ของอ.พันธ์ด้วย ที่ต้องเป็นเรื่อง Healthy 2 ลานเด็กเล่น สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา
3 เส้นทางเดิน – วิ่ง เส้นทางใน ม.อ.เชื่อมกับชุมชนรอบๆ 4 ลาดจอดรถเอนกประสงค์ - พื้นที่ว่างจากการจอดรถ ออกแบบให้เป็นลานเต้น Zumba Dance จะใช้บริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยอยู่แล้ว อาจจะเพิ่มเติมเรื่องป้ายเชิญชวน กิจกรรม Zumba Dance เป็นกิจกรรมที่พื้นที่จะกำหนดชัดเจน

สรุปลำดับ Timeline กิจกรรม ดังนี้ ลำดับ วิธีการ กิจกรรม ผลลัพธ์ 1 ทบทวนเอกสาร ในประเทศ และต่างประเทศ ให้ทีมวิชาการทบทวน เพื่อมาตอบเรื่องลานกีฬา ตลาดบ้านซ่าน เส้นทางเดิน - วิ่ง และอื่น ๆ ที่ชุมชน/เครือข่าย เสนอมา สามารถทบทวนได้ตลอดทั้งโครงการ 1) ข้อมูลการออกแบบลานเด็กเล่น 2) ข้อมูลการออกแบบตลาดสุขภาพ 3) ข้อมูลการออกแบบเส้นทางเดินวิ่ง 4) ข้อมูลการออกแบบพื้นที่สุขภาวะ
2 ประชุมกลุ่มเป้าหมาย - ก่อตัวเครือข่าย - ออกแบบโครงการ 2.1 ก่อตัวเครือข่าย ได้จัดไปแล้วทั้งนักศึกษา บุคลากร และท้องถิ่น ส่วนทางชุมชน จะใช้รูปแบบการสื่อสารประชาสัมพันธ์ ชวนมาให้ความรู้และสร้างเครือข่ายในรูปแบบเดียวกัน สร้างแบบสอบถามว่าชุมชนต้องการอะไรเพิ่มเติม 2.2 ออกแบบโครงการร่วมกัน อาจจะเป็นโครงการที่เราหยิบมาทำ หรือตั้งไว้เป็นแผนเพื่อไปเสนอ MOU ว่าจะชวนใครมาทำ เครือข่ายต่าง ๆ ที่สามารถมารองรับโครงการที่เราออกแบบไว้ได้ 1) รายชื่อเครือข่าย /จำนวนสมาชิก 2) รูปแบบโครงการ/กิจกรรม pa
3) พื้นที่ออกแบบทางสถาปนิก
4) หน่วยงานที่จะทำ MOU
3 การมีส่วนร่วมในการออกแบบพื้นที่ การมีส่วนร่วมในการออกแบบพื้นที่ ต้องให้ชัดว่าได้พื้นที่ที่สถาปนิกออกแบบส่วนไหนบ้าง ได้กิจกรรมที่ชัดเจน เช่น เต้น Zumba ต้องมีการออกแบบอย่างไรให้ดึงดูด หรือขยายพื้นที่กิจกรรมอื่น มีตัวอย่างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาของ สสส. จะส่งให้ทางคุณธนวัฒน์อีกครั้ง 3.1 พื้นที่ออกแบบด้านสถาปนิก 3.2 กิจกรรมที่ไปทำกับพื้นที่

4 สถาปนิกออกแบบ สถาปนิกออกแบบสถาปัตย์พื้นที่ ผลการออกแบบ (ร่าง) 1) ตลาดนัดบ้านซ่าน 2) ลานเด็กเล่น 3) เส้นทางเดิน – วิ่ง
4) ลาดจอดรถเอนกประสงค์ 5 ทบทวนแบบสถาปัตย์ ทบทวนแบบกับกลุ่มเครือข่ายว่าจะปรับ เพิ่มกิจกรรมอะไรบ้าง ได้แบบสถาปัตย์
6 ทดลองทำกิจกรรม ทดลองทำกิจกรรม ตั้งแต่ช่วงเริ่มโครงการ ถึงหลังโครงการได้ ไม่จำกัดว่าต้องทำช่วงไหน เพิ่มกิจกรรมทางกาย 7 ทำ MOU กับหน่วย ทำ MOU กับหน่วยงานรัฐ ท้องถิ่น ภาคประชาชน ผู้ประกอบการ รองรับโครงการว่าแผน โครงการที่เราออกแบบไว้ ใครจะมาช่วยในปีถัดไป เมื่อจบโครงการแล้ว Mou แบ่งบทบาทความรับผิดชอบ

แผนงานการดำเนินงานต่อในเดือนพฤจิกายน 2565
1. การออกแบบทางสถาปนิก ลานเด็กเล่น ตลาดนัด เส้นทางเดินวิ่ง ลานจอดรถเต้นแอโรบิก
2. หลังจากนี้จะคุยเรื่องเครือข่าย ส่วนเรื่องกิจกรรมที่วางแผนว่าจะจัด กิจกรรมไหนที่จัดได้ก่อนก็จะจัด กิจกรรม อีกส่วนที่จะทำควบคู่กัน คือ การสร้างเครือข่าย ตอนนี้เรามีปัญหาจาก 2 กิจกรรมที่ดำเนินการไปแล้วทั้งเดิน - วิ่ง และ Zumba ชุมชนรอบข้างยังมาร่วมไม่มากเท่าไหร่ อาจจะต้องลงไปทำกลุ่มย่อยในพื้นที่ 3. การทำแบบสำรวจ Pre Test จะเร่งทำในช่วงนี้ แบบสอบถามสุ่มจำนวน 300 ชุด
4. การตั้งทีมติดตามประเมินผล จะไปช่วยสนับสนุน

 

ประชุมอัพเดทความก้าวหน้าการออกแบบพื้นที่สุขภาวะ โครงการ ภูเก็ตเมืองต้นแบบฯ ร่วมกับทีมสถาปนิกจุฬา (HSF) (ครั้งที่ 11/2565) 3 พ.ย. 2565 3 พ.ย. 2565

 

ประชุมอัพเดทความก้าวหน้าการออกแบบพื้นที่สุขภาวะ โครงการ ภูเก็ตเมืองต้นแบบฯ ร่วมกับทีมสถาปนิกจุฬา (HSF) วัน พฤหัสบดี 3 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09:00 - 11:00 น.ประชุมออนไลน์ ผ่าน zoom : https://zoom.us/j/9019029104

 

ประชุมอัพเดทความก้าวหน้าการออกแบบพื้นที่สุขภาวะ โครงการ ภูเก็ตเมืองต้นแบบฯ ร่วมกับทีมสถาปนิกจุฬา (HSF) วัน พฤหัสบดี 3 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09:00 - 11:00 น.ประชุมออนไลน์ ผ่าน zoom :  https://zoom.us/j/9019029104
1) city lab ป่าตอง จะทำโซนครอบครัว ได้ออกแบบ  สนามเด็กเล่น ปรับไฟโซนกลางคืนเป็นตัวดึงดูด เฟอร์นิเจอร์โต๊ะ ลานสเก็ตเด็ก  ถังขยะรีไซเคิล  เครื่องปั่นทราย กรองขยะ ชวนศิลปินมาวาดรูป โต๊ะยืน ถังขยะ แนะนำพื้นที่ป่าตอง
1. ให้มองความยั่งยืนของกิจกรรม ก่อนมี event คุยกับท้องถิ่น ผู้รับผิดชอบพื้นที่ ให้สร้างคงามตระหนักต่อ pa
2. ทำควบคู่กับเรื่องอาหาร 3. รองรับงาน expo 2028

2) ย่านเมืองเก่า การละเล่นย่านเมืองเก่าให้ดึงนักท่องเที่ยวเข้ามามีกิจกรรมทางกาย
- ออกเเบบมาให้เพิ่มการเดิน ซึ่ง pa มันเป็นการ pa แบบ เบา ซึ่งอาจไม่เพียงพอ ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ ทำให้คนมี pa ที่เพียงพอ ยังไม่ตอบโจทย์ ว่าจะเพิ่ม pa ให้เพียงพอได้อย่างไร - ไอเดีย ถ้าไปเดินทางย่างเมืองเก่า หอนาฬิกา จะมีพื้นที่ที่วาง cutout ถ้าเดินเข้าไปในย่านเมืองเก่าจะมีภาพวาด ลองคิดว่า สมมุติให้คนไปถ่ายรูปแล้วมีไฟส่อง แล้วเราให้คนปั่นจักรยาน หรือ ลู่วิง และสามารถผลิตไฟให้ส่อง หรือ ไฟวิบวับๆ ขึ้นมา ทำให้มีการปั่น หรือ วิ่ง ทำให้เกิดพลังงานขึ้นแล้วมีไฟสวยๆให้สามารถถ่ายรูปได้ หรือ มีภาพ event การวิ่งอยู่ข้างๆ เหมือนนักท่องเที่ยวได้ไปร่วมวิ่งอยู่ด้วยในภาพนั้น
- ย่าน old town (ซึ่งมีการจัดทุกสัปดาห์อยู่แล้ว ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์) จัดให้มีการละเล่น”เชิงวัฒนธรรม” เช่น มอญซ่อนผ้า วิ่งเปี้ยว ได้วิ่งสัก 2-3 รอบ และสามารถเก็บตังค์ได้ด้วย เช่น รอบละ 10 บาท 100 บาท ให้ดึงนักท่องเที่ยว มาเต้นรำ สักเพลง 2 เพลง ก็จะทำให้เกิดกิจกรรมทางกายขึ้นได้ - ขณะเดียวกันในย่านนี้มีเรื่องการกินอย่างเดียว ทำย่านนี้ให้เป็นเรื่องอาหารปลอดภัยและดีต่อสุขภาพ มันจะช่วยทำให้ดีมากขึ้น แนะนำจากให้พูดเรื่องความเข้าใจเรื่องประเด็นกิจกรรมทางการ ความสำคัญของกิจกรรมทางกาย ที่สำคัญ ทำอย่างให้มีผู้รับผิดชอบต่อเนื่อง เพราะทางทีมไม่ได้ช่วยเราได้ตลอดเวลา - ในกระบวนการออกแบบ อาจจะให้ชุมชนแบ่งความรับผิดชอบด้วย เข่น การละเล่นวิ่งเปรี้ยว แห่สิงโต มีใครทำกิจกรรมนี้อยู่ เป็นไปได้ไหมถ้า นักท่องเที่ยวเข้ามาจะมีกิจกรรมร่วมกับนักท่องเที่ยว - อยากให้กระบวนการพุดคุย เพิ่มความสำคัญเรื่อง pa เพียงพอ สิ่งที่เราทำจะเป็นประโยชน์ในคนและนักท่องเที่ยวมี pa เพียงพอ คน active ประเทศ active การพัฒนาเมือง ประเทศจะดีขึ้น ให้คนรับผิดชอบทำเรื่องนี้อย่างต่อเนื่อง - ทำเรื่องอาหารปลอดพิษ กินให้เหมาะสม ย่านเมืองเก่าอาหารดีต่อสุขภาพ - ปฏิทินจะถูกใช้ในแบบสอบถาม ตัวอย่างกิจกรรมการผลิตสาเก ตอนทำปฏิทินกิจกรรมให้ชวนวิทยาเขตภูเก็ต 11 ,  13 พ.ย.2565ให้ทีม มอ.มาร่วมสังเกตการณ์การจัดระดมความคิดเห็น

 

Workshop ในหัวข้อ “ชวนชุมชนออกแบบพื้นที่สุขภาวะให้กับย่านเมืองเก่าภูเก็ต” ร่วมกับ 3 ชุมชน 11 พ.ย. 2565 11 พ.ย. 2565

 

Workshop ในหัวข้อ “ชวนชุมชนออกแบบพื้นที่สุขภาวะให้กับย่านเมืองเก่าภูเก็ต” ร่วมกับ 3 ชุมชน

 

เมื่อวันที่ 11-13 พฤศจิกายน Healthy Space Forum ได้เดินทางไปภูเก็ต เพื่อจัดกิจกรรม Workshop ในหัวข้อ “ชวนชุมชนออกแบบพื้นที่สุขภาวะให้กับย่านเมืองเก่าภูเก็ต” ร่วมกับ 3 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนย่านเมืองเก่าภูเก็ต ชุมชนชาร์เตอร์เเบงค์ เเละชุมชนบ่านซ้านจุ้ยตุ่ย โดยเเต่ละชุมชนจะได้มีส่วนร่วมในการออกแบบพื้นที่ในชุมชนของตัวเองด้วย ซึ่งทางโครงการได้เสนอเเนวทางการออกแบบให้กับ 4 พื้นที่ ได้เเก่ ลานสีเขียวบริเวณสี่เเยกชาร์เตอร์ พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว ตรอกตั่วเเจ้ เเละพื้นที่ตลาดบ่านซ้าน

การ Workshop ครั้งนี้ทำให้ทีมได้ลงไปพูดคุย เเลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคนในชุมชน ทั้งในด้านกายภาพเเละรูปแบบกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นภายในย่าน ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมสาธารณะ งานเทศกาลประจำปี รวมถึงกิจกรรมการเรียนรู้ที่จะชวนทุกคนมาเรียนรู้ผ่านชุมชน ซึ่งหลังจากนี้ทางทีมจะเอาสิ่งที่ทุกคนแชร์ไอเดียกันมาพัฒนาแนวทางการออกแบบและรูปแบบกิจกรรมที่เหมาะสม เพื่อให้ภูเก็ตก้าวสู่การเป็น Healthy City สำหรับทุกคน

 

ประชุมคณะทำงานเพื่ออัพเดทความก้าวหน้าการออกแบบพื้นที่สุขภาวะ ในพื้นที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต (ครั้งที่ 12/2565) 15 พ.ย. 2565 15 พ.ย. 2565

 

ประชุมคณะทำงานเพื่ออัพเดทความก้าวหน้าการออกแบบพื้นที่สุขภาวะ ในพื้นที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต วันอังคาร ที่ 16 พฤศจิกายน 2565 เวลา 16.00-18.00 น.ประชุมออนไลน์ ผ่าน zoom : https://zoom.us/j/9019029104

 

....

 

ค่าวัสดุสิ้นเปลืองและอุปกรณ์สำนักงาน 30 พ.ย. 2565 30 พ.ย. 2565

 

ค่าวัสดุสิ้นเปลืองและอุปกรณ์สำนักงาน

 

ค่าวัสดุสิ้นเปลืองและอุปกรณ์สำนักงาน

 

การสนับสนุนปฏิบัติงานวิชาการ กระบวนการออกแบบทางสถาปัตยกรรม และการสนับสนุนการปฏิบัติการในพื้นที่บริเวณชายหาดป่าตอง ย่านเมืองเก่า และพื้นที่สวนสาธารณะ (สะพานหิน เขารัง และสวนเฉลิมพระเกียรติ ร.9) งวดที่ 2 1 ธ.ค. 2565 1 ธ.ค. 2565

 

การสนับสนุนปฏิบัติงานวิชาการ กระบวนการออกแบบทางสถาปัตยกรรม และการสนับสนุนการปฏิบัติการในพื้นที่บริเวณชายหาดป่าตอง ย่านเมืองเก่า และพื้นที่สวนสาธารณะ (สะพานหิน เขารัง และสวนเฉลิมพระเกียรติ ร.9) งวดที่ 2

 

การสนับสนุนปฏิบัติงานวิชาการ กระบวนการออกแบบทางสถาปัตยกรรม และการสนับสนุนการปฏิบัติการในพื้นที่บริเวณชายหาดป่าตอง ย่านเมืองเก่า และพื้นที่สวนสาธารณะ (สะพานหิน เขารัง และสวนเฉลิมพระเกียรติ ร.9) งวดที่ 2

 

ประชุมอัพเดท pa ภูเก็ตกับทีมสถาปนิกจุฬา (HSF) /ใช้ zoom 4 (ครั้งที่ 13/2565) 1 ธ.ค. 2565 1 ธ.ค. 2565

 

HSF อัปเดทการออกแบบพื้นที่

 

 1. ปรับแบบการออกแบบพื้นที่ ย่านเมืองเก่า และป่าตอง ตามคำแนะนำของพื้นที่
 2. จะมีการจัดกิจกรรม city lab ที่หาดป่าตองวันที่ 16-18 ธันวาคม 2565
 3. จะมีการจัดงานวันเด็กปี 66

แนวทางดำเนินการต่อ 1. สนส.ออกแบบการเก็บข้อมูลในงานวันเด็กและงาน city lab 2. นัดทาง ม.อ.ภูเก็ตอัปเดทงาน

 

ประชุมวางแผนติดตามประเมินผลโครงการ paภูเก็ต (ครั้งที่ 14/2565) 7 ธ.ค. 2565 7 ธ.ค. 2565

 

วางแผนติดตามประเมินผลโครงการ paภูเก็ต

 

 1. วางแผนสำรวจข้อมูล pa
 2. สามารถทำ mou ได้ตลอดทั้งโครงการ เช่น เมื่อเห็นความร่วมมือกับเทศบาลกระทู้แล้วสามารถเข้าไปคุยความร่วมมือกับหน่วยงานได้เลย
 3. ให้จัดทำแผนและโครงการผ่านระบบออนไลน์
 4. พัฒนาศักยภาพเครือข่าย pa ให้เขียนขอทุนในพื้นที่ ม.อ.ภูเก็ต ป่าตอง ย่านเมืองเก่า สะพานหิน
 5. วางแผนการตดตามประเมินผล
 6. ทำร่างแผน pa เมืองภูเก็ต
 7. พื้นที่สุขภาวะ pa ร่วมกับอาหาร ใน ม.อ.ภูเก็ตทำตลาดสุขภาพ, ย่านเมืองเก่าแผงผักอินทรีย์, พื้นที่เขาหลักแปลงสมุนไพร

 

ประชุมคณะทำงานเพื่อติดตามความก้าวหน้าการออกแบบพื้นที่โครงการ (ครัั้งที่ 15/2565) 13 ธ.ค. 2565 13 ธ.ค. 2565

 

ประชุมคณะทำงานเพื่อติดตามความก้าวหน้าการออกแบบพื้นที่โครงการ

 

1 ปรับแบบสอบถามเพิ่มเติม ให้ทราบถึงข้อมูลสถานการณ์ และสอดรับแนวคิดศูนย์สุขภาพนานาชาติและศูนย์การแพทย์แผนไทย

2 การเก็บข้อมูลสถานการณ์ PA - เก็บข้อมูลใน มอ เพิ่มเติมในส่วนของบุคลากรและนักศึกษา - เก็บข้อมูล ในกลุ่มประชาชนรอบมหาวิทยาลัย ครอบคลุมทุกชุมชน และทุกช่วงวัย (เด็ก วัยทำงาน ผู้สูงอายุ) โดยอาจจะจ้างนักศึกษาช่วยเก็บข้อมูล

3 การสอบถามความคิดเห็นกับกลุ่มประชาชนรอบ มอ. - เนื่องจากการนัดกลุ่มประชาชนในพื้นที่ค่อนข้างยาก จึงอาจนัดคุยกับชุมชนในช่วงที่ชุมชนมีการประชุมอยู่แล้ว สำหรับชุมชนโดยรอบ มอ. - เก็บข้อมูล ตามกลุ่มวัย เช่น กลุ่มผู้สูงอายุจากชมรม กลุ่มวัยเด็กจากโรงเรียน กลุ่มวัยทำงานจากวิสาหกิจชุมชน แกนนำชุมชน กรรมการชุมชน โดยประชุมกลุ่มแต่ละกลุ่มเพื่อสอบถามความคิดเห็น ความต้องการเข้ามาใช้ประโยชน์พื้นที่ มอ.

4 การเปิดโอกาสให้แต่ละกลุ่มเข้ามามีส่วนร่วมในการออกแบบพื้นที่ โดยจัดกิจกรรมสำรวจพื้นที่ มอ. ในกลุ่มเด็กจากโรงเรียนในพื้นที่ และให้กลุ่มผู้สูงอายุ และวัยทำงานเข้าร่วมกิจกรรม

 

อัปเดทงาน pa กับทีม ม.อ.ภูเก็ต (ครั้งที่ 16/2565) 15 ธ.ค. 2565 15 ธ.ค. 2565

 

อัปเดทงาน pa กับทีม ม.อ.ภูเก็ต (ครั้งที่ 16/2565)

 

พื้นที่วิทยาเขตภูเก็ต

ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ โจทย์เราต้องการให้พื้นที่เป็นพื้นที่ที่ทำให้คนมี PA เพียงพอ เพิ่มขึ้น เวลาเราจะวัดผล เราต้องวัดว่ากิจกรรมหรือ intervention ที่เราลงไป เขามี PA เพียงพอจริง ถ้าเราจะวัดผลแบบนี้ ต้องรู้ว่าก่อนเข้าร่วม หลังเข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างไร
ยกตัวอย่าง สถาบันนโยบายสาธารณะ มีคน 10 คน มีคนที่มี PA เพียงพอ 2 คน เวลาทำกิจกรรมเต้นแอโรบิค คนเต้นก็คือคนที่มี PA อยู่แล้ว คือ 2 คน พอเราวัดเราก็บอกว่ากิจกรรมเรามีคนเข้าร่วม 2 คน และมี PA 2 คนที่เพียงพอ อันนี้ไม่ใช่โจทย์ แต่โจทย์คือ 8 คน ที่ไม่มี PA จะทำอย่างไรให้มี PA และมี PA ที่เพียงพอ เมื่อเราอยากรู้แบบนี้
ขั้นตอนแรก เราก็ต้องสำรวจดูว่า 10 คนนี้มี PA ระดับไหน ถ้าจะทำให้ 8 คน มี PA เพิ่มขึ้น และมี PA ที่เพียงพอจะทำอย่างไร จะเอาไปวิ่ง ไปว่ายน้ำ หรือไม่ แล้วถ้าเขาไม่อยากวิ่ง ไม่อยากว่ายน้ำ แต่อยากเข้าร่วมจะมีวิธีการอื่นอีกหรือไม่ แสดงว่าตอนที่เราไปถามคน เราต้องถามว่าถ้าเขาจะมี PA เพียงพอ เขาเหมาะกับ PA ลักษณะแบบไหน เพราะบางคนก็ไม่ได้ถนัดเต้นแอโรบิค
ขั้นตอนที่สอง หลังจากที่เรารู้แล้วว่าใครมี PA มากน้อยแค่ไหน ใคร PA ไม่เพียงพอ ไม่มี PA เลย เราก็ต้องถามเขาว่าอยากมี PA อะไร อย่างไรบ้าง เราถึงจะมา design ว่า วิทยาเขตภูเก็ตจะออกแบบให้ตรงกับกลุ่มเหล่านี้ได้อย่างไร เวลาเรา design เราก็อาจดูว่าคนในชุมชนมีประเภทกลุ่มคนอย่างไรบ้าง วัยเด็ก วัยทำงาน ผู้สูงอายุ คนทำงานออฟฟิศ คนทำงานค้าขายตามร้านอาหาร แสดงว่าเราต้องดูกลุ่มวัย กลุ่มอาชีพ เป็นอย่างไร อะไรที่เหมาะกับเขา ช่วงเวลาไหนที่เขาสามารถมาใช้พื้นที่ของวิทยาเขตภูเก็ตได้ ช่วงเช้า กลางวัน เย็น หรือค่ำ
เราต้องกลับมาดูว่าที่วิทยาเขตภูเก็ตมีอะไรบ้าง เรามีศูนย์กีฬา สนามกีฬา ลู่วิ่ง ต่าง ๆ จะจัดวิทยาเขตเราให้สอดคล้องกับเขาได้อย่างไร เรามีหน้าที่แค่อำนวยความสะดวกด้านสถานที่ ถ้าเขาจะมาใช้ อย่างกลุ่มผู้สูงอายุ เขาจะมาหรือไม่ สามารถบริหารจัดการเองได้หรือไม่ ถ้ากลุ่มเด็กเยาวชนจะมาเล่นกีฬาบาสเก็ตบอล เทนนิส ว่ายน้ำ ซึ่งเรามี facilities เหล่านี้อยู่ เขาจะจัดการได้หรือไม่ มีกลุ่ม/ชมรมของเขาที่จะเข้ามาใช้สถานที่ของเราหรือไม่ คนแก่เข้ามาเดินแล้วอยากตั้งวงกินน้ำชา เขาจะสามารถจัดการเองได้หรือไม่ เราต้องทำให้พื้นที่เราเอื้อต่อความต้องการของแต่ละกลุ่มเพื่อทำให้เขาเปลี่ยนพฤติกรรมให้มีกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้นอย่างเพียงพอ แต่ตอนนี้กระบวนการ คือ วิทยาเขตภูเก็ตไปจัดให้เอง มีจัดกิจกรรมอะไรบ้าง
ทำให้วิทยาเขตมีพื้นที่มี PA เพิ่มขึ้น โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ประโยชน์ที่แฝงอยู่ด้วย คือ วิทยาเขตกำลังจะทำศูนย์สุขภาพนานาชาติ Wellness Hub ขึ้นมา อนาคตจะมีโรงพยาบาล มีโรงพยาบาลแพทย์แผนไทย อยู่ที่นี่ ทำอย่างไรให้คนรู้จัก ม.อ. มาใช้พื้นที่ อย่าง Wellness Hub ถ้าจะมีศาสตร์ของแพทย์แผนไทยมาทำเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพ กลุ่มชมรมผู้สูงอายุ จะเข้ามาได้อย่างไร ยกตัวอย่าง คณะพยาบาลของ ม.อ. วันเสาร์-อาทิตย์ เครือข่ายผู้สูงอายุจะเข้ามาใช้พื้นที่ของคณะพยาบาลทำกิจกรรมของเขา เป็นศูนย์รวมในการทำกิจกรรมของเขา แล้วเขามาเอง หาเงินเอง คณะพยาบาลแค่เอื้อเฟื้อสถานที่ แต่สิ่งที่ได้ คือ เวลาคณะจะจัดกิจกรรมต่าง ๆ เครือข่ายผู้สูงอายุที่เข้มแข็งมากจะมาช่วยคณะในการจัดการต่าง ๆ ตลอด ในอนาคตถ้ามหาวิทยาลัยจะเป็น Wellness Hub ต้องเอาชุมชนเข้ามา ไม่ใช่เราจัดบริการอย่างเดียว ตอนนี้วิทยาเขตภูเก็ตเรามีศักยภาพสถานที่ ศูนย์กีฬา เราลองดูว่าจะจัดการกับมันอย่างไร ขณะเดียวกัน ปี 2566 จะมีโรงพยาบาลแพทย์แผนไทยเกิดขึ้น ถ้าคนจะมาใช้บริการต้องมีความเชื่อมั่น ศรัทธา ถ้ามีเครือข่ายชุมชนเข้ามาเห็นอยู่แล้วก็จะดึงคนเข้ามา อนาคตจะมีโรงพยาบาลขนาด 300 เตียง มันต้องมีกลุ่มเครือข่ายที่มาทำงานร่วมกันอีกเยอะ เช่น เครือข่ายผู้สูงอายุ เครือข่ายผู้หญิง เครือข่ายผู้ป่วย สมมุติว่าเมื่อเครือข่ายเข้ามาแล้วเรามีกิจกรรมบางอย่างไปสนับสนุนเขา เช่น มี PA แล้วจะช่วยควบคุมอาการโรคเรื้อรังไม่ให้มีเพิ่มขึ้น หรืออาจจะหายได้ ส่งผลให้ความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชนดีขึ้น
จึงบอกว่าต้องเน้นกระบวนการ แต่ตอนนี้เหมือนกับเอาสิ่งที่เราคิดไปยัดให้กับชุมชน เราไม่เคยเห็น หรือไม่เคยรู้ว่าชุมชนต้องการอะไร และอนาคตเราต้องทำความร่วมมือกับผู้ประกอบการ นักท่องเที่ยว ต้องมาใช้บริการที่นี่ ไม่เช่นนั้น ใครจะมาใช้บริการโรงพยาบาล สิ่งที่คุณต้องเชื่อม คือ คุณกำลังจะทำ Post Covid Rehab Center ที่นี่ คณะแพทย์แผนไทยจะเปิดเดือนมกราคมนี้ ก็ต้องไปคุยกับแพทย์แผนไทยว่าศาสตร์ของแพทย์แผนไทยที่จะ Rehab จะใช้ Sport มาช่วยได้อย่างไร พื้นที่ต่าง ๆ ของ ม.อ. ภูเก็ต จะเอื้อต่อ Post Covid Rehab Program ได้อย่างไร ต้องมองภาพทั้งหมด อย่ามองแค่กิจกรรมที่จะจัดไม่เช่นนั้น ก็มีแต่เต้น Zumba แอโรบิค เป็น event
สิ่งสำคัญตอนนี้ต้องไปดูว่าสถานการณ์ PA 3 กลุ่ม นักท่องเที่ยวถ้าได้ก็ดี แต่เน้น 2 กลุ่มหลัก คือ คนในชุมชน กับบุคลากรในวิทยาเขตต้องรู้แล้วว่าสถานการณ์เป็นอย่างไร ต้องรู้ว่าถ้าเขาอยากจะมี PA เพิ่มขึ้นและเพียงพอ เขาจะมาใช้พื้นที่ ม.อ. อย่างไรบ้าง เมื่อรู้ตรงนี้แล้วเราก็คุยว่าเขามีกลุ่ม เครือข่าย อะไรบ้าง ถ้ากลุ่ม เครือข่ายจะมาช่วยจัดการ เราเอื้อเรื่องสถานที่ สนับสนุนกิจกรรมบางอย่าง แต่ถ้าเขาจะมาทำอย่างต่อเนื่อง เขาจะรับผิดชอบได้หรือไม่
ยกตัวอย่าง กลุ่มผู้สูงอายุ มีกิจกรรมออกกำลังกาย จัดกิจกรรมแต่ละสัปดาห์ เช่น สอนปลูกไม้ประดับ ทำเกษตร เอาเด็ก เยาวชน มาเรียนด้วย ผู้พิการเข้ามาแล้วจะมีโปรแกรมอะไร สามารถมาใช้บริการของกลุ่มกีฬาอะไรได้บ้าง หรือจะเสนอให้เขาเลยว่าถ้าผู้พิการ ผู้สูงอายุ จะมาใช้สนามกีฬาของ ม.อ. ถ้าเป็นสมาชิกจะลดราคา 50 เปอร์เซ็นต์ คนทั่วไปที่จะมาเป็นสมาชิกมีแพ็คเกจอะไรบ้าง เพื่อสนับสนุนให้เขามาออกกำลังกาย เพิ่มกิจกรรมทางกาย หรือกลุ่ม ชุมชน จะมาจัด event ใน ม.อ. ก็ได้ ไม่จำเป็นว่าต้องมาออกกำลังกายอย่างเดียว อาจจะมีตามที่รองพันธ์เคยบอก ตลาดเกษตรทุกสัปดาห์ ก็ได้ กรณีแบบนี้มีกิจกรรมก็จะทำให้คน active
Physical Activity คือ ทำอย่างไรให้คน active ตัว Activity = Active แต่ถ้า active แล้วให้ได้ดี คือ ต้องเพียงพอ

ดร.สุวภาคย์ เบญจธนวัฒน์
กิจกรรมแบบสอบถามเป็นกิจกรรมหนึ่ง ส่วนอีกกิจกรรมเราจะลงชุมชน ทราบจากคุณธนวัฒน์ว่าการจะดึงชุมชนเข้ามาคุยใน ม.อ. ค่อนข้างยาก จึงจะใช้วิธีลงไปในชุมชนเอง โดยให้คุณธนวัฒน์ประสานกับชุมชน โดยเน้นชุมชนที่อยู่ติดกับรั้ว ม.อ. ก่อน คงไม่ครบทั้ง 19 ชุมชน แล้วลงไปคุย อาจจะ 2 – 3 วง

คุณธนวัฒน์ วงศ์ลักษณพันธ์ ได้มีโอกาสไปร่วมประชุมกับผู้นำชุมชน และประชาสัมพันธ์ว่าเรามีพื้นที่ในมหาวิทยาลัยยินดีให้ชาวบ้านเข้ามาใช้ มีกิจกรรม เช่น Zumba ก็มี feedback ชุมชนที่อยู่ไกล ๆ ห่างจากมหาวิทยาลัย 5 กิโลเมตร เขาจะบอกว่ามันไกลเกิน เพราะในกะทู้มีจุดให้ออกกำลังกายหลายจุด กลายเป็นว่ากิจกรรมที่เราเล่าให้เขาฟังอาจจะไม่ใช่กิจกรรมที่เขาต้องการ

คุณธนวัฒน์ วงศ์ลักษณพันธ์ มี feedback กิจกรรมที่เราสำรวจแล้ว และการทำ Focus Group เขาบอกว่าถ้าเรามีลานเด็กเล่น จะดึงดูดให้ผู้ปกครอง และทุกช่วงวัยเข้ามาในมหาวิทยาลัย ตอนนี้เราก็วางแผนอยู่ ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ ลานเด็กเล่น ดี เพราะเรารู้ว่า PA ในเด็กของประเทศไทย น้อยมาก ต่ำมาก แต่ของกะทู้เราไม่รู้ ต้องมีข้อมูลออกมา พอเห็นแล้วรู้ว่าเป็นปัญหาใหญ่ ควรจะมีลานเด็กเล็ก เด็กโต วัยรุ่น เล่นกีฬาได้ ใครจะเป็นคนเข้ามาใช้บริการ พ่อแม่ เด็ก ครอบครัว หรือว่าต้องสื่อกับกลุ่มเครือข่ายครอบครัว ขณะเดียวกันกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ดี เทศบาลที่เรามีความสัมพันธ์ที่ดีด้วยอยู่แล้ว ก็คุยกันว่าจะมีกิจกรรมอะไรมาเสริมกัน แต่คุณต้องทำให้เห็นว่าลานเด็กเล่นของคุณแตกต่างจากสนามเด็กเล่นสาธารณะทั่วไป เพราะเราเป็นสถาบันวิชาการ เราต้องบอกว่าเด็กวัยนี้ควรจะเล่นอะไร พัฒนาการควรจะเป็นอย่างไร เวลามีคนมาใช้บริการ พ่อแม่พาเด็กมาได้รับความรู้ด้วยว่ากิจกรรมอะไรควรทำให้กับเด็ก กลับไปเขาเปลี่ยนพฤติกรรม ไม่ใช่พาเด็กมาเล่นอย่างเดียวแล้วจบ ถ้าทำแบบนี้ได้ต่อให้ระยะทางไกลเขาก็มา

คุณธนวัฒน์ วงศ์ลักษณพันธ์ การสำรวจสถานการณ์ PA เป็นจุดด้อยของเราที่ยังไม่ได้ทำอย่างจริงจัง ของวิทยาเขตมีเบื้องต้นแล้ว ของชุมชนเราวางไว้ 3 วัย คือ เด็ก วัยทำงาน ผู้สูงอายุ ตอนนี้เรากำหนดกลุ่มเป้าหมายแล้ว เราสันนิษฐานว่าจะตอบโจทย์ลานเด็กเล่นได้แน่นอน และในลานเด็กเล่นอาจจะผนวกกิจกรรมอื่น ๆ เช่น ตลาดบ่านซ้าน รวมถึงกิจกรรมแพทย์แผนไทยให้ความรู้ด้านอาหารสุขภาพ ลักษณะกิจกรรมหลังจากนี้จะไม่ใช่เชิง event แล้ว แต่จะเป็นกิจกรรมต่อเนื่อง และคาดหวังผลเรื่อง PA สูงขึ้นได้
เรื่องนักท่องเที่ยวก็มองไว้ ตอนนี้สวนสาธารณะเริ่มมีชาวต่างชาติเข้ามาใช้บริการมากขึ้น แต่ในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยยังไม่มาใช้ ถ้าเราโปรโมทจุดนี้ และมีลานเด็กเล่น ตลาด หรือกิจกรรม Wellness Training ให้อาจารย์ที่เชี่ยวชาญมาช่วยก็น่าจะเห็นอะไรมากกว่านี้

ดร.สุวภาคย์ เบญจธนวัฒน์
นอกจากเราลงไปสำรวจในชุมชนแล้ว ได้บอกคุณธนวัฒน์ว่าอาจจะต้องดูกลุ่มผู้สูงอายุ นักเรียนในโรงเรียน กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ซึ่งน่าจะมาเชื่อมกัน ในโรงเรียนเราจะเจาะกลุ่มเด็กเก็บทั้งแบบสอบถามและสำรวจความคิดเห็น อาจจะจัดกิจกรรมให้เด็กมาสำรวจพื้นที่รอบ ๆ เหมือนทัศนศึกษา ชวนกลุ่มผู้สูงอายุมาดูด้วยกันและช่วยกันออกไอเดียให้

ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ หลัก ๆ ต้องถามสถานการณ์ ถามความต้องการว่าถ้าเขาอยากมีกิจกรรมทางกาย เขาอยากจะมีกิจกรรมทางกายแบบไหน เราอาจจะให้ข้อมูลว่าในวิทยาเขตมีแบบนี้อยู่
ถ้าเราคุยกับกลุ่ม เครือข่าย ชมรม ก็ถามว่ามีโอกาสมากน้อยแค่ไหนที่เขาจะมาใช้และช่วยบริหารจัดการ อยากเห็นหลาย ๆ แห่ง สุดท้ายแล้วเราเปิดพื้นที่และให้เขาเข้ามาช่วยบริหารจัดการกันเอง ยกตัวอย่าง ที่สวนลุม จะมีกลุ่มรำไทเก๊ก โยคะ กลุ่มต่าง ๆ บริหารจัดการกันเอง นำอุปกรณ์ อาหารการกินมา เมื่อเสร็จแล้วก็ทำความสะอาด เราอาจจะไม่ถึงขั้นสวนลุมเอาแค่ facility ที่เรามีอยู่


พื้นที่เขาหลัก
ของเขาหลักเนื่องจากเป็นพื้นที่เอกชนก็จะมีความต่างกันอยู่ เขาจะมีไอเดียของเขา เราก็ใส่ไอเดียของเราเข้าไปบางส่วนได้แล้ว เราอาจจะช่วยในกรณีสำรวจว่าคนในชุมชนมี PA อย่างไรบ้าง ถ้านักท่องเที่ยวจะมาใช้บริการ Wellness Hub ของคุณสมพงษ์ มันต้องมีอะไรที่น่าสนใจ เช่น มีพื้นที่ที่เราออกแบบไว้ตรงสระน้ำมีลู่วิ่ง ตรงลานจอดรถมีที่ทำกิจกรรม เราสำรวจว่าคนในชุมชนจะมาใช้หรือไม่ เนื่องจากฝั่งตรงข้ามมีสวนสาธารณะ ต้องคิดแล้วว่าความสัมพันธ์ระหว่างสวนสาธารณะกับเราเป็นอย่างไร ถ้าคนไปวิ่งที่สวนสาธารณะอยู่แล้ว เราก็ไม่จำเป็นต้องทำที่วิ่ง เราอาจจะทำกิจกรรมให้ความรู้เหมือนกับวิทยาเขต ให้ความรู้ว่ายืดเหยียดเป็นอย่างไร การป้องกันการบาดเจ็บเป็นอย่างไร ถ้าบาดเจ็บจากการออกกำลังกายต้องทำอย่างไร เป็นกิจกรรมแบบนี้แทน ขณะเดียวกัน สวนสาธารณะอาจจะไม่เหมาะกับเด็กเล่น ตรงลานจอดรถก็อาจทำเป็นสนามเด็กเล่นให้เด็กมาเล่นได้ เช่น ขี่ม้าส่งเมือง วิ่งเปี้ยว หรือมีลานเด็กเล่น มีเครื่องเล่นเล็ก ๆ คุณสมพงษ์ก็ได้ประโยชน์เพราะถ้าเด็กมาเล่นผู้ใหญ่ก็มา ร้านอาหาร ร้านขายสินค้า อันที่สอง สำรวจดูว่าชาวต่างชาติจะมาใช้บริการอะไร เพราะมองว่าตรง Wellness Hub จะเป็น destination ของชาวต่างชาติ เราก็อาจจะสำรวจว่าถ้าเขาสนใจเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพเขาสนใจเรื่องอะไรบ้าง เรื่องแพทย์แผนไทย PA อาหาร สวนสมุนไพร

 

เปิดพื้นที่ทดลอง “แล เล่น รักษ์ เล” เพื่อเป็นพื้นที่สาธารณะริมชายหาดต้นแบบ ส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอในชีวิตประจำวันให้กับประชาชน 16 ธ.ค. 2565 16 ธ.ค. 2565

 

สสส. ร่วมกับ สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ศูนย์สร้างเสริมสุขภาวะเมือง และเทศบาลเมืองป่าตอง จังหวัดภูเก็ต เปิดพื้นที่ทดลอง “แล เล่น รักษ์ เล” เพื่อเป็นพื้นที่สาธารณะริมชายหาดต้นแบบ ส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอในชีวิตประจำวันให้กับประชาชน

 

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนักสร้างเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ แผนส่งเสริมกิจกรรมทางกาย ร่วมกับ สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ศูนย์สร้างเสริมสุขภาวะเมือง (Healthy Space Forum) และเทศบาลเมืองป่าตอง เปิดพื้นที่ทดลอง CityLab Patong “แล เล่น รักษ์ เล” ณ ลานโลมา หาดป่าตอง ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต เพื่อเป็นพื้นที่สาธารณะริมชายหาดต้นแบบที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ผ่านแนวคิด “CityLab” การทดลองปรับปรุงพื้นที่สาธารณะชั่วคราวในรูปแบบที่ทำง่าย รวดเร็ว และใช้ต้นทุนต่ำ พร้อมติดตามผลตอบรับจากผู้ใช้งาน และสรุปผลเป็นแนวทางการออกแบบพื้นที่ เพื่อส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนและพัฒนาเมืองในระยะยาว ในการส่งเสริมให้เกิดพื้นที่สุขภาวะใกล้บ้านที่ตอบโจทย์ความต้องการของคนในพื้นที่และนักท่องเที่ยว ให้มีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอในชีวิตประจำวัน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงค์เทพ&nbsp; สุธีรวุฒิ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ ที่ปรึกษาโครงการ กล่าวว่า “การพัฒนาพื้นที่ แล เล่น รักษ์ เล เป็นหนึ่งในการพัฒนาพื้นที่สาธารณะริมชายหาดต้นแบบที่ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกายอย่างสร้างสรรค์ผ่านพื้นที่เล่น โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชน ตลอดจนเป็นพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจสำหรับครอบครัว” โดยมีการจัดสรรพื้นที่ออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่<br />

(1) พื้นที่ “แล” ในภาษาใต้ คือ การมองดู โดยในงานจะมีพื้นที่นิทรรศการจัดแสดงถ่ายทอดความรู้ด้านพื้นที่สาธารณะ กิจกรรมทางกาย และการมีส่วนร่วม         (2) พื้นที่ “เล่น” คือ การเชิญชวนให้มาร่วมกิจกรรมนันทนาการและขยับร่างกายผ่านเฟอร์นิเจอร์และเครื่องเล่น รวมถึงในบริเวณพื้นที่นิทรรศการที่สามารถปรับเปลี่ยนเป็นสนามเด็กเล่นได้ในภายหลังจบงาน         (3) พื้นที่ “รักษ์ เล” คือ การออกแบบที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมโดยสอดแทรกไปกับกิจกรรมทางกาย การจัดการขยะ ประกอบกับภายในงานยังมีของตกแต่งจากวัสดุเหลือใช้อีกด้วย

ด้าน รองศาสตราจารย์ ดร. พนิต ภู่จินดา ผู้อำนวยการศูนย์สร้างเสริมสุขภาวะเมือง กล่าว่า “พื้นที่แล เล่น รักษ์ เล มีแนวคิดในการออกแบบที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม โดยเปิดกว้างให้ทุกคนร่วมทำกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างอิสระ ซึ่งทำให้มีโอกาสในการพบเจอผู้คนใหม่ๆ เกิดปฏิสัมพันธ์ที่ดีภายในเมือง ตลอดจนการช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจระดับท้องถิ่น และทำให้เมืองเกิดบรรยากาศที่น่าอยู่ยิ่งขึ้น ขณะเดียวกันการคำนึงถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมก็นับเป็นประเด็นสำคัญที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน จึงให้ความสำคัญต่อการสร้างความตระหนักถึงปัญหาขยะให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว ผ่านการสร้างสรรค์อุปกรณ์ต่าง ๆ จากวัสดุเหลือใช้ การออกแบบพื้นที่ส่งเสริมการแยกขยะเพื่อรวบรวมขยะพลาสติกส่งต่อสู่กระบวนการ Upcycling เป็น Street Furniture ในพื้นที่ชายหาดป่าตองต่อไป”

ขณะที่ นายเฉลิมศักดิ์ มณีศรี นายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง กล่าวว่า “การพัฒนาพื้นที่ดังกล่าวเป็นหนึ่งในนโยบายระดับท้องถิ่น ที่ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคมให้กับประชาชนทุกระดับ มีโอกาสเข้าถึงการมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอและเหมาะสมกับวัย สอดรับกับการพัฒนาให้ภูเก็ตเป็นเมืองสุขภาพดี ทั้งนี้เทศบาลเมืองป่าตอง

จึงให้การสนับสนุนโครงการ CityLab Patong เพื่อร่วมส่งเสริมให้เกิดพื้นที่สาธารณะซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสให้ประชาชนมีกิจกรรมทางกายและการมีสุขภาวะที่ดีเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ CityLab Patong “แล เล่น รักษ์ เล” ได้เปิดพื้นที่กิจกรรมเชิงทดลองเพื่อส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกายอย่างสร้างสรรค์ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมขึ้นระหว่างวันที่ 16 - 18 ธันวาคม 2565 บริเวณลานโลมา หาดป่าตอง ที่ผ่านมา พร้อมกับเชิญชวนชาวป่าตองและนักท่องเที่ยวมาร่วมแสดงความคิดเห็นต่อการพัฒนาพื้นที่สาธารณะและกิจกรรมที่ตอบโจทย์กับพื้นที่บริบทชายหาดป่าตองอย่างแท้จริง เพื่อมุ่งไปสู่การปรับเปลี่ยนพื้นที่สาธารณะแห่งนี้ให้เป็นพื้นที่สร้างปฏิสัมพันธ์ของคนในครอบครัว ชุมชน ตลอดจนส่งเสริมการมีกิจกรรรมทางกายที่เพียงพอในชีวิตประจำวันของชาวป่าตองและผู้มาเยี่ยมเยียนต่อไป

 

ลงพื้นที่สำรวจกิจกรรมทางกายและความต้องการของชุมชนรอบ ๆ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต 20 ธ.ค. 2565 20 ธ.ค. 2565

 

สสส. ร่วมกับ สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทีมงานโครงการภูเก็ตเมืองต้นแบบในการส่งเสริมพื้นที่สุขภาวะเพื่อเพิ่มกิจกรรมทางกายสำรวจ ลงพื้นที่สำรวจกิจกรรมทางกายและความต้องการของชุมชนรอบ ๆ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ระหว่างวันที่  20 – 22 ธันวาคม  2565

 

ทีมงาน ม.อ.ภูเก็ต ได้ลงพื้นที่สำรวจกิจกรรมทางกายและความต้องการของชุมชนรอบ ๆ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการออกแบบพื้นที่สาธารณะในพื้นที่มหาวิทยาลัย โดยแนวคิด ม.อ.ภูเก็ตเป็นของชุมชน ชุมชนมีรู้สึกความเป็นเจ้าของร่วมกันในการสร้างคุณค่าพื้นที่สาธารณะ และนำไปสู่การเข้ามาใช้ประโยชน์พื้นที่ส่งเสริมกิจกรรมทางกาย ออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพที่ดีของชุมชนต่อไป “ชุมชนแข็งแรง เมืองภูเก็ตแข็งแรง” โดยมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลสำรวจความคิดเห็นความมือจากประธานชุมชนและสมาชิก ดังนี้  1) ประธานชุมชนอิรวดี  2) ประธานชุมชนเก็ตโฮ่  3) ประธานชุมชนทุ่งทอง 4) ประธานชุมชนเบ๊ฮั๊ว 5) ประธานชุมชนควนลิ้มซ้าน  6) ประธานชุมชนบ้านตากแดด  พร้อมด้วยกลุ่ม อสม.7) ประธานกลุ่มผู้สูงอายุ    8) กลุ่ม อสม. 9) ประธานสภาเยาวชนเด็กและเยาวชนตำบลกะทู้ 10) ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอกะทู้ 11) ผอ.โรงเรียนบ้านกะทู้ 12) ผอ.โรงเรียนบ้านเก็ตโฮ่

 

ประชุมคระทำงานเพื่อติดตามความก้าวหน้าการออกแบบพื้นที่สุขภาวะและวางแผนติดตามประเมินผลโครงการฯ ร่วมกับทีมม.อ.ภูเก็ต (ครั้งที่ 17/2566) 4 ม.ค. 2566 4 ม.ค. 2566

 

ประชุมคณะทำงานเพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานในพื้นที่และวางแผนติดตามประเมินผลโครงการฯ ร่วมกับทีมม.อ.ภูเก็ต (ครั้งที่ 1/2566)

 

การอัพเดทการลงพื้นที่เพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ของมหาวิทยาลัยสงขานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จากกลงพื้นที่ในวันที่ 21-23 ธันวาคม 2565

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โรงเรียนใกล้มหาลัย -โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านกระทู้ ทางโรงเรียนมีโครงการลดความอ้วน แต่ขาดการให้ความรู้เรื่องอาหารและ pa การออกกำลังกาย /รร.ที่มีทุนในพื้นที่ แต่สนามเด็กเล่นพัง /มีเรื่องสวนผักพอเพียง มีส่งเสริมด้านกีฬา มีนักกีฬาทีมชาติระดับเยาวชน มีโครงการต่างๆเพราะมีงบจากเทศบาล และ - โรงเรียนบ้านเก็ตโฮ่ แทบไม่มีโครงการ เพราะไมมีงบ มีเด็กนักเรียนประมาณ 200 คน โดยทั้งสองโรงเรียนมีปัญหาที่กลุ่มเด็กนักเรียนที่มีปัญหาสุขภาพ เรื่องความอ้วน และการบริโภคอาหาร

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย บริเวณชุมชน 1.พื้นที่ชุมชนโดยรอบมอ. ขาดเรื่องการประชาสัมพันธ์ การเข้าถึงพื้นที่ มอ 2. จุดจอดรถรับส่ง รับส่ง 3. การเปิดโอกาสให้ชาวบ้านเข้ามีส่วนร่วมในการขายของในตลาดสินค้าเกษตร และร่วมทำกิจกรรมออกกำลังกาย

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กลุ่มผู้สูงวัย - มีปัญหาในเรื่องการเข้ามาในมอ. ลำบาก ส่วนใหญ่จะทำกิจกรรมรำกระบี่กระบองที่อนามัยเป็นประจำ ต้องการให้ส่งเสริมกีฬาและการออกกำลังกายของผู้สูงอายุ หรือเปิดพื้นที่ให้ช่วงเช้ากลุ่มผู้สูงอายุสามารถได้เข้ามาเดินออกกำลังกายได้ - ต้องการการตรวจสุขภาพให้ผู้สูงอายุ - ต้องการให้คิดกิจกรรมที่น่าสนใจอื่นๆ การอบรมทางด้านอาชีพ - ชมรมผู้สูงวัยกระทู้ เป็นคนภูเก็ตดั้งเดิม อยากให้มีผู้เชี่ยวชาญด้านการออกกำลังกายให้ความรู้เรื่องท่าการออกกำลังกาย

 

อบรมการใช้เครื่องมือเพื่อเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ชุมชน 11 ม.ค. 2566 11 ม.ค. 2566

 

การอบรมการใช้เครื่องมือเพื่อเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ชุมชน วันที่ 11 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุม 1405 สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และออนไลน์ผ่านระบบ Zoom ลิ้ง  https://zoom.us/j/9019029101

 

• ทีมเก็บข้อมูลเข้าใจการใช้เครื่องมือเพื่อเก็บข้อมูลสถานการณ์ (วิธีการเข้าใช้, ขั้นตอนและกระบวนการเก็บข้อมูล, รายละเอียดข้อคำถาม, ข้อเสนอแนะจากการทดลองเก็บข้อมูลจริง) • ได้ทดลองทำแบบสอบถามทั้ง 3 ชุด • ได้แผนการเก็บข้อมูลของพื้นที่

 

ประชุมวางแผนติดตามงานทีม HSF PA ภูเก็ต 12 ม.ค. 2566 12 ม.ค. 2566

 

ประชุมคณะทำงาน โครงการภูเก็ตเมืองต้นแบบฯ  ร่วมกับทีมสถาปนิกจุฬา (HSF) ในวันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2566  เวลา 13.00 น. ประชุมออนไลน์ ผ่าน zoom :  https://zoom.us/j/9019029104

 

 1. แนะนำการบันทึกข้อมูลกิจกรรมและค่าใช้จ่ายในเว็บ โครงการภูเก็ตเมืองต้นแบบในการส่งเสริมพื้นที่สุขภาวะเพื่อเพิ่มกิจกรรมทางกาย (ย่านเมืองเก่า, ป่าตอง, สะพานหิน) https://ppi.psu.ac.th/project/2014 ทีมงาน HSF สามารถปฏิบัติบันทึกข้อมูลในระบบได้
 2. ได้วางแผนการจัดการเงินและเอกสารการเงิน

 

ประชุมคณะทำงานวางแผนปิดงวด 2 และแผนงานภาพรวมโครงการ 12 ม.ค. 2566 12 ม.ค. 2566

 

ประชุมคณะทำงานวางแผนปิดงวด 2 และแผนงานภาพรวมโครงการภูเก็ตเมืองต้นแบบฯ
วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2566  เวลา 16.00 น. ณ สนส.ม.อ.

 

แผน 1. นัดทีม ม.อ.ภูเก็ต เพื่อติดตาม 2 ประเด็น
1) การลงบันทึกในเว็บติดตามประเมินผล
2) การจัดการเรื่องการเงิน 2. โอนเงินงวด 2 ให้ทีม ม.อ.ภูเก็ต
3. การแต่งตั้งคณะทำงานโครงการส่วนกลาง 4. ลง บน.ออนไลน์ของ สสส. และส่งตรวจการเงิน 5. เขียนรายงานงวดที่ 2
6. วางแผนจัดประชุมทำแผนและโครงการ ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 66 7. จัดทำร่างแผน PA ภูเก็ต
8. ติดตามการออกแบบและกิจกรรมของ 2 ทีม
9. เช็ครายละเอียด TOR/การจัดซื้อจัดจ้าง
10. การเก็บข้อมูล PA และข้อมูล 9 ประเด็นในจังหวัดภูเก็ต (80 ข้อ) 11. ออกแบบสอบถามนักท่องเที่ยว

 

ประชุมคณะทำงานเพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานในพื้นที่และวางแผนติดตามประเมินผลโครงการฯ ร่วมกับทีมม.อ.ภูเก็ต (ครั้งที่ 2/2566) 23 ม.ค. 2566 23 ม.ค. 2566

 

..

 

..

 

ประชุมวิชาการด้านกิจกรรมทางกายประเทศไทย ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 30 ม.ค. 2566