สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (HIA) ด้านความมั่นคงทางอาหารที่ยั่งยืน ในจังหวัดนครศรีธรรมราช

รหัสโครงการ 61-ข-031
สัญญาเลขที่ 61-ข-031

รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ

ชื่อโครงการ การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (HIA) ด้านความมั่นคงทางอาหารที่ยั่งยืน ในจังหวัดนครศรีธรรมราช
รหัสโครงการ 61-ข-031 สัญญาเลขที่ 61-ข-031

ระยะเวลาตามสัญญา 7 พฤษภาคม 2561 - 31 สิงหาคม 2562
ระยะเวลาดำเนินการจริง 7 พฤษภาคม 2561 - 31 สิงหาคม 2562

จำนวนเงินตามสัญญา 165,000.00 บาท

จำนวนเงิน(บาท)
รายรับรวม (1) รับโอนจริงจาก สสส. งวดที่ 1 = 100,000.00 บาท

รวมโอนทั้งสิ้น 100,000.00 บาท
(2) ดอกเบี้ยรับ งวดที่ 1 = 0.00 บาท

รวมดอกเบี้ยรับทั้งสิ้น 0.00 บาท
(3) เงินรับอื่น ๆ งวดที่ 1 = 0.00 บาท

รวมเงินรับอื่น ๆ ทั้งสิ้น 0.00 บาท
รายจ่ายรวม (4) รายจ่ายทั้งโครงการ 166,062.00 บาท
สุทธิ รายรับหักรายจ่าย (1)+(2)+(3)-(4) -66,062.00 บาท

ตารางเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับ กับงบใช้จริง

กิจกรรมงบที่ได้รับ (บาท)งบใช้จริง (บาท)

รวมงบทั้งหมด

0.00 0.00

ยอดรวมของงบใช้จริง จะต้องเท่ากับ(4) รายจ่ายทั้งโครงการ

ขอรับรองรายงานการเงินข้างต้นถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ

ลงชื่อ .............................................. หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
          ( ชุติมา รอดเนียม )
วันที่รายงาน 31 สิงหาคม 2562