สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (HIA) ด้านความมั่นคงทางอาหารที่ยั่งยืน ในจังหวัดนครศรีธรรมราช

การพัฒนาเครื่องมือการประเมินผลกระทบทางสุขภาพความมั่นคงทางอาหาร จ.นครศรีธรรมราช

1 กุมภาพันธ์ 2562
areeandamanareeandaman
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project trainer
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 • ทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้อง และพัฒนาเครื่องมือ ตัวชี้วัดสำหรับเก็บข้อมูลการประเมิน
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ได้เครื่องมือการเก็บข้อมูล สำหรับการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ และจะส่งให้ผุ้ทรงคุณวุฒิได้ให้ข้อเสนอแนะก่อนเก้บข้อมูล
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 8 คน จากที่ตั้งไว้ 8 คน
ประกอบด้วย

ทีมนักวิจัย

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
8,500.00 0.00 813.00 0.00 0.00 0.00 9,313.00 lock_open

รายงานการประเมินผลกระทบทางสุขภาพในการจัดการระบบความมั่นคงทางอาหาร จ.นครศรีธรรมราช

30 สิงหาคม 2562
areeandamanareeandaman
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project trainer
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 • จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ได้รายงานผลการประเมินผลกระทบทางสุขภาพด้านความมั่นคงทางอาหารในจังหวัดนครศรีธรรมราช ส่งให้ สจรส.ม.อ.
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 4 คน จากที่ตั้งไว้ 4 คน
ประกอบด้วย

ทีมนักวิจัย

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
5,000.00 0.00 1,914.00 0.00 0.00 0.00 6,914.00 lock_open

การนำเสนอข้อมูลถอดบทเรียน การทำHIA Forum

25 มิถุนายน 2562
areeandamanareeandaman
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project trainer
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 1. จัดเวทีทบทวน เวทีคืนข้อมูล โดยผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และชุมชน เพื่อให้ข้อเสนอแนะต่อร่างแผนยุทธศาสตร์ระบบอาหารด้านความมั่นคงทางอาหาร
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ได้สรุปและสังเคราะห์ข้อมูลการจัดเวทีที่ผ่านมา มีการรวบรวมข้อมูล และเตรียมการจัดทำรายงาน
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 8 คน จากที่ตั้งไว้ 8 คน
ประกอบด้วย

ทีมนักวิจัย

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
11,500.00 0.00 7,044.00 0.00 0.00 0.00 18,544.00 lock_open

ประชุมคณะทำงานยุทธศาสตร์อาหาร จ.นครศรีธรรมราช

4 มิถุนายน 2562
areeandamanareeandaman
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project trainer
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

กำหนดการประชุมคณะทำงานยุทธศาสตร์ระบบอาหารจังหวัดนครศรีธรรมราช วันอังคารที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๓๐ น. ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

 • ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม
 • ๐๙.๐๐ - ๐๙.๒๐ น. เปิดการประชุม ทิศทางการทำงานยุทธศาสตร์ระบบอาหารจังหวัดนครศรีธรรมราช โดย นายวิรัตน์ รักษ์พันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ๐๙.๒๐ - ๐๙.๕๐ น. นำเสนอภาพรวมผลการจัดทำยุทธศาสตร์ระบบอาหารจังหวัดนครศรีธรรมราช โดย นายแพทย์จรัสพงษ์ สุขกรี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ๐๙.๕๐ - ๑๐.๓๐ น. นำเสนอผลการประเมินยุทธศาสตร์ระบบอาหารในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 4 พื้นที่ คือ อบต.เขาแก้ว อ.ลานสกา อบต.หูล่อง อ.ปากพนัง อบต.ไสหร้า และเทศบาลจันดี อ.ฉวาง โดย สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ ผู้แทนจาก 4 ตำบล
 • ๑๐.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ระดมความเห็นแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ระบบอาหารจังหวัดนครศรีธรรมราช โดย คณะทำงานยุทธศาสตร์ระบบอาหารจังหวัดนครศรีธรรมราช และ ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๑ สุราษฎร์ธานี
 • ๑๒.๐๐ - ๑๒.๓๐ น. สรุปและปิดการประชุม โดย ฝ่ายเลขานุการ
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ได้ข้อเสนอต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ระบบอาหาร ดังนี้

๑. ยุทธศาสตร์ความมั่นคงทางอาหาร จัดทำ Mapping ข้อมูลแหล่งอาหารที่เพียงพอในภาวะปกติและช่วงวิกฤต แบ่งออกเป็นพื้นที่ทางทะเล พื้นที่นา พื้นที่สวน ข้าว ๒. ยุทธศาสตร์อาหารปลอดภัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จะรับทำในยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านอาหารปลอดภัย ในงาน ดังนี้ - เก็บข้อมูลเกี่ยวกับอาหารที่ปนเปื้อนในตลาด - ทำเรื่องตลาดปลอดภัยร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเริ่มด้วยการใช้งบกองทุนสุขภาพตำบล
- การตรวจสอบสารตกค้างในพืชผักผลไม้แหล่งตลาดหัวอิฐ ต้องบูรณาการทั้งชุมชน รพ.สต. สร้างจุดแข็งด้านการบูรณาการให้ทุกคนมีสุขภาพดี ทางหอการค้ายินดีจะผลักดันโครงการนี้ ๓. สปสช.มีงบกองทุนตำบลที่เหลือและสามารถนำมาทำเรื่องระบบอาหารใน ๓ ประเด็นได้ ๔. ข้อเสนอแนะต่อภาคประชาสังคมต่อการใช้งบกองทุนตำบล คือ การสื่อสารของคณะกรรมการกองทุนกับภาคประชาชนในพื้นที่ยังไม่เข้าใจตรงกัน โครงการกองทุนตำบลส่วนใหญ่จะเน้นเรื่องสุขภาพเป็นหลัก จึงมีข้อเสนอต่อท้องถิ่นจังหวัดหาวิธีการสร้างการสื่อสารให้เข้าใจตรงกัน ๕. ใช้กลไกสมัชชาสุขภาพและธรรมนูญสุขภาพขับเคลื่อนยุทธศาสตร์อาหารทั้ง ๓ ประเด็น โดยคณะกรรมการชุดอำนวยการจะนำร่องขับเคลื่อนทั้ง ๒๖ อำเภอ ๖. การแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ มีกลไก คือ
- ระดับตำบล ใช้งบกองทุนตำบล พัฒนาศักยภาพการเขียนโครงการเพื่อขอใช้งบกองทุนตำบล - ระดับอำเภอ ดำเนินงานร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.)
- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนำเรื่องยุทธศาสตร์ระบบอาหารเข้าสู่แผนระดับจังหวัด

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 49 คน จากที่ตั้งไว้ 49 คน
ประกอบด้วย
 • รอง ผจว.นครศรีธรรมราช
 • อาจารย์
 • เภสัชกร
 • นักวิชาการสาธารณสุข
 • สจรส.มอ.
รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
10,000.00 0.00 23,400.00 0.00 0.00 0.00 33,400.00 lock_open

การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ โดยการจัดการระบบความมั่นคงทางอาหารที่ยั่งยืน จ.นครศรีธรรมราช

31 พฤษภาคม 2562
areeandamanareeandaman
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project trainer
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 1. ประชุมกลุ่มย่อยผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ภาครัฐ ท้องถิ่น 4 แห่ง และผู้ดำเนินโครงการชุมชนน่าอยู่
 2. สัมภาษณ์เชิงลึกผู้รับผิดชอบงานความมั่นคงทางอาหาร
 3. รวบรวมข้อมูล ตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อจัดทำร่างยุทธศาสตร์ระบบอาหารด้านความมั่นคงทางอาหารในระดับจังหวัด
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

เก็บข้อมูลเพิ่มเติมในประเด็นความมันคงทางอาหาร เพื่อนำข้อมูลที่ได้ประมวลเป็นข้อมูลนำเสนอในเวทีระดับจังหวัด ในวันที่ 4 มิ.ย.62

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 26 คน จากที่ตั้งไว้ 26 คน
ประกอบด้วย

ตัวแทนพื้นที่ ต.หูล่อง,ต.เขาแก้ว,ต.จันดี,ต.ไสหร้า

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
4,500.00 0.00 5,485.00 1,517.00 0.00 0.00 11,502.00 lock_open

ถอดทบเรียนการประเมินผลกระทบทางสุขภาพความมั่นคงทางอาหาร จ.นครศรีธรรมราช

21 พฤษภาคม 2562
areeandamanareeandaman
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project trainer
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

-

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 4 คน จากที่ตั้งไว้ 4 คน
ประกอบด้วย

-ทีมนักวิจัย -สจรส.มอ.

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
8,500.00 0.00 1,929.00 0.00 0.00 0.00 10,429.00 lock_open

การประเมินยุทธศาสตร์ความมั่นคงทางอาหาร จ.นครศรีธรรมราช

13 พฤษภาคม 2562
areeandamanareeandaman
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project trainer
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

เวทีการประเมินยุทธศาสตร์ความมั่นคงทางอาหารในระดับองค์กรปกรองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.2562 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ โรงแรมทวินโลตัส อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช มีกำหนดการ

 • 12.30 – 13.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมเวที
 • 13.00 – 13.30 น. กล่าวต้อนรับ ชี้แจงวัตถุประสงค์การจัดเวทีประเมินยุทธศาสตร์ความมั่นคงทางอาหารในระดับองค์กรปกรองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช โดย ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและนโยบายสาธารณะมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ อาจารย์ชุติมา รอดเนียม สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 • 13.30 – 15.00 น. แบ่งกลุ่มตามพื้นที่ให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะตามแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงทางอาหารในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ตำบล ได้แก่ อบต.หูล่อง อ.ปากพนัง อบต.เขาแก้ว อ.ลานสกา อบต.ไสหร้า และเทศบาลตำบลจันดี
 • 15.00 – 16.00 น. นำเสนอข้อมูลสถานการณ์และข้อเสนอแนะต่อแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงทางอาหาร
 • 16.00 – 16.30 น. สรุปการผลการประเมินเวที
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ได้ผลการประเมินแผนยุทธศาสตร์ระบบอาหารด้านความมั่นคงทางอาหารทั้ง 4 ตำบล พร้อมข้อเสนอแผนงานโครงการที่จะนำเข้าในเวทีคืนข้อมูลสู่ชุมชนระดับจังหวัดในวันที่ 4 มิถุนายน 62 ณ ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 39 คน จากที่ตั้งไว้ 39 คน
ประกอบด้วย

-เจ้าหน้าที่อปท. -ครู, -อสม. -สจรส.มอ. -นักวิจัย

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
20,300.00 0.00 20,693.00 0.00 0.00 0.00 40,993.00 lock_open

ค่าธรรมเนียมบริหารจัดการมหาวิทยาลัย

17 ธันวาคม 2561
areeandamanareeandaman
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project trainer
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จ่ายค่าธรรมเนียมบริหารจัดการมหาวิทยาลัย

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

มหาวิทยาลัยได้รับเงินเป็นที่เรียบร้อย

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 4 คน จากที่ตั้งไว้ 4 คน
ประกอบด้วย

ทีมนักวิจัย

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
500.00 0.00 16,000.00 0.00 0.00 0.00 16,500.00 lock_open

การทบทวนวรรณกรรมและจัดเตรียมโครงร่างการวิจัยการประเมินผลกระทบทางสุขภาพHIA

11 กันยายน 2561
areeandamanareeandaman
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project trainer
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประชุมคณะทำงาน ทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้อง เรื่อง การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ HIA และ สถานการณ์ความมั่นคงทางอาหาร

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ได้เอกสารและข้อมูลเกี่ยวกับความมั่นคงทางอาหารในจังหวัดนครศรีธรรมราช
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 8 คน จากที่ตั้งไว้ 8 คน
ประกอบด้วย

ทีมนักวิจัย

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
8,500.00 0.00 967.00 9,000.00 0.00 0.00 18,467.00 lock_open

ประชุมเพื่อชี้แจงการรายงานผลกิจกรรมของโครงการและการจัดทำรายงานการเงินผ่านระบบออนไลน์ ร่วมกับ สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ

19 มิถุนายน 2561
Chutima RodniamChutima Rodniam
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

10.00-11.00 น. วิทยากรจากทีม สจรส. ม.อ. แนะนำเวปไซต์ศูนย์วิชาการการสร้างเสริมสุขภาพภาคใต้ (ศวสต.) http://hsmi2.psu.ac.th/scac/และการใช้คู่มือปฏิบัติการของระบบออนไลน์
11.00-12.00 น. นักวิจัยสมัครสมาชิกและเข้าระบบข้อมูล โดยผู้รับผิดชอบโครงการและคณะทำงาน ทั้ง 3 โครงการ 13.00-14.00 น. นักวิจัยลงบันทึกข้อมูล

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. เกิดความรู้ ความเข้าใจในการลงบันทึกข้อมูลและหลักการบริหารจัดการโครงการ
 2. สามารถบันทึกข้อมูลกิจกรรมของโครงการในระบบ
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 10 คน จากที่ตั้งไว้ 10 คน
ประกอบด้วย

คณาจารย์ในสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์จำนวน 10 คน

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 lock_open

1. ยื่นเอกสารประกอบการขอพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

27 มิถุนายน 2561
Chutima RodniamChutima Rodniam
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 1. ประชุมเตรียมเอกสารโครงการร่วมกับคณะทำงาน
 2. ยื่นเอกสารประกอบการขอพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

โครงการวิจัยผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 5 คน จากที่ตั้งไว้ 4 คน
ประกอบด้วย
 • คณะทำงานจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  
รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 lock_open