สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (HIA) ด้านความมั่นคงทางอาหารที่ยั่งยืน ในจังหวัดนครศรีธรรมราช

ผลการดำเนินโครงการ

สรุปผลการดำเนินโครงการ

ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม:
บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
บรรลุตามวัตถุประสงค์บางส่วนของโครงการ
ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

 

ผลผลิตโครงการ

วัตถุประสงค์สถานการณ์เป้าหมายผลผลิตอธิบาย
1 เพื่อประเมินสถานการณ์ความมั่นคงทางอาหารของจังหวัดนครศรีธรรมราช
ตัวชี้วัด : 1. เกิดการจัดการข้อมูลด้านแผนงาน ยุทธศาสตร์ โครงการ กิจกรรมของหน่วยงานที่ดำเนินงานด้านความมั่นคงทางอาหาร 2. เกิดการจัดการข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ความมั่นคงทางอาหาร ทั้ง 4 พื้นที่ 3. เกิดเครื่องมือการประเมินผลกระทบทางสุขภาพต่อความมั่นคงทางอาหาร ใน 3 ระดับ คือ ภาครัฐ ภาคท้องถิ่น และชุมชน

 

2 เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางอาหาร
ตัวชี้วัด : 1. เกิดตัวชี้วัดที่ระบุถึงปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางอาหารใน 4 ด้าน คือ การมีอาหารพอเพียง การเข้าถืงอาหาร การมีเสถียรภาพ และการนำไปใช้ประโยชน์

 

3 เพื่อประเมินผลกระทบทางสุขภาพด้านความมั่นคงทางอาหาร
ตัวชี้วัด : 1. เกิดการแลกเปลี่ยนเชิงวิชาการประเด็นความมั่นคงทางอาหาร 2. เกิดการทำงานเชิงประเด็นความมั่นคงทางอาหาร ใน 3 ระดับ คือ ภาครัฐ ภาคท้องถิ่น และชุมชน 3. เกิดรูปแบบการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ระบบอาหารประเด็นความมั่นคงทางอาหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

ผู้เข้าร่วมโครงการ

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)

บทคัดย่อ*

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อประเมินสถานการณ์ความมั่นคงทางอาหารของจังหวัดนครศรีธรรมราช (2) เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางอาหาร (3) เพื่อประเมินผลกระทบทางสุขภาพด้านความมั่นคงทางอาหาร

ผลการดำเนินงานที่สำคัญ ได้แก่

ข้อเสนอแนะ ได้แก่ (1) ...

หมายเหตุ *

  • บทคัดย่อ จะนำไปใส่ในส่วนบทคัดย่อของรายงานฉบับสมบูรณ์
  • หากต้องการใช้ค่าเริ่มต้นของบทคัดย่อ ให้ลบข้อความในช่องบทคัดย่อ ทั้งหมด แล้วกดปุ่ม Refresh