สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (HIA) ด้านความมั่นคงทางอาหารที่ยั่งยืน ในจังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
19 มิ.ย. 61 ประชุมเพื่อชี้แจงการรายงานผลกิจกรรมของโครงการและการจัดทำรายงานการเงินผ่านระบบออนไลน์ ร่วมกับ สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ 10 0.00 0.00
27 มิ.ย. 61 1. ยื่นเอกสารประกอบการขอพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 4 0.00 0.00
11 ก.ย. 61 การทบทวนวรรณกรรมและจัดเตรียมโครงร่างการวิจัยการประเมินผลกระทบทางสุขภาพHIA 8 18,467.00 18,467.00
17 ธ.ค. 61 ค่าธรรมเนียมบริหารจัดการมหาวิทยาลัย 4 15,438.00 16,500.00
1 ก.พ. 62 การพัฒนาเครื่องมือการประเมินผลกระทบทางสุขภาพความมั่นคงทางอาหาร จ.นครศรีธรรมราช 8 9,313.00 9,313.00
13 พ.ค. 62 การประเมินยุทธศาสตร์ความมั่นคงทางอาหาร จ.นครศรีธรรมราช 39 40,993.00 40,993.00
21 พ.ค. 62 ถอดทบเรียนการประเมินผลกระทบทางสุขภาพความมั่นคงทางอาหาร จ.นครศรีธรรมราช 4 10,429.00 10,429.00
31 พ.ค. 62 การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ โดยการจัดการระบบความมั่นคงทางอาหารที่ยั่งยืน จ.นครศรีธรรมราช 26 11,502.00 11,502.00
4 มิ.ย. 62 ประชุมคณะทำงานยุทธศาสตร์อาหาร จ.นครศรีธรรมราช 49 33,400.00 33,400.00
25 - 26 มิ.ย. 62 การนำเสนอข้อมูลถอดบทเรียน การทำHIA Forum 8 18,544.00 18,544.00
30 ส.ค. 62 รายงานการประเมินผลกระทบทางสุขภาพในการจัดการระบบความมั่นคงทางอาหาร จ.นครศรีธรรมราช 4 6,914.00 6,914.00
รวม 164 165,000.00 11 166,062.00