สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

พัฒนาการศักยภาพผู้รับผิดชอบในการบันทึกข้อมูลในระบบติดตาม ประเมินผล

แบบประเมินผลการดำเนินงาน (Performance/Product Evaluation)

 เป้าประสงค์หรือวัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด(Indicator)สถานการณ์เป้าหมายผลผลิต
(Output)
ผลลัพธ์
(Outcome)
ผลกระทบ
(Impact)
อธิบายข้อสังเกตที่สำคัญ
1 ปรับปรุงระบบติดตามประเมินผลบน Website และ บน Smart phone ให้สอดคล้องกับแนวทางของ สตง.และกรมสรรพากร (เป็นการสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกันกับ สตง.และสรรพากรเขตพื้นที่) พร้อมทั้งพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบแผนงานเพื่อเพิ่มคุณภาพการบันทึกข้อมูลในระบบติดตามประเมินผล นอกจากนี้ยังสามารถทำให้ผู้รับผิดชอบแผนงาน นำระบบนี้ไปใช้กับงานอื่น ๆ ของเครือข่าย
ตัวชี้วัด : 1. ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด 2. คุณภาพการบันทึกข้อมูล (ความทันเวลา ความครอบคลุม ถูกต้อง) ลงในระบบติดตามประเมินผล online บน website ของผู้รับผิดชอบแผนงานย่อย