สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
13 ม.ค. 61 จัดรายการวิทยุและถ่ายทอดสัญญาณวิทยุกินอิ่มนอนอุ่นบนแผ่นดินใต้ 500 6,500.00 6,500.00
19 - 20 ม.ค. 61 ร่วมเวทีเตรียมงานสร้างสุขภาคใต้ปี 2561 ห้องย่อยการท่องเที่ยวโดยชุมชนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติโซนอันดามัน 3 2,240.00 2,200.00
3 ก.พ. 61 จัดรายการวิทยุและถ่ายทอดสัญญาณวิทยุ กินอิ่ม นอนอุ่น บนแผ่นดินใต้ 500 6,500.00 6,500.00
14 ก.พ. 61 จัดรายการ “ท่องเที่ยวชุมชน” ทาง face book live 500 2,500.00 2,500.00
4 มี.ค. 61 จัดรายการวิทยุและถ่ายทอดสัญญาณวิทยุกินอิ่มนอนอุ่นบนแผ่นดินใต้ 500 6,500.00 6,500.00
10 มี.ค. 61 จัดรายการ “ท่องเที่ยวชุมชน” ทาง face book live 500 2,500.00 2,500.00
10 มี.ค. 61 ประชุมคณะทำงานเครือข่ายสื่อสร้างสุข จังหวัดพัทลุง 5 2,240.00 800.00
8 เม.ย. 61 จัดรายการวิทยุและถ่ายทอดสัญญาณวิทยุกินอิ่มนอนอุ่นบนแผ่นดินใต้ รายการวิทยุ 500 6,500.00 6,500.00
22 เม.ย. 61 จัดรายการวิทยุและถ่ายทอดสัญญาณวิทยุกินอิ่มนอนอุ่นบนแผ่นดินใต้ ทางFacebook Live 500 2,500.00 2,500.00
6 พ.ค. 61 จัดรายการวิทยุและถ่ายทอดสัญญาณวิทยุกินอิ่มนอนอุ่นบนแผ่นดินใต้ รายการวิทยุ 500 6,500.00 6,500.00
8 พ.ค. 61 จัดรายการวิทยุและถ่ายทอดสัญญาณวิทยุกินอิ่มนอนอุ่นบนแผ่นดินใต้ ทางFacebook Live 500 2,500.00 2,500.00
17 มิ.ย. 61 จัดรายการวิทยุและถ่ายทอดสัญญาณวิทยุกินอิ่มนอนอุ่นบนแผ่นดินใต้ รายการวิทยุ 500 6,500.00 6,500.00
17 มิ.ย. 61 จัดรายการวิทยุและถ่ายทอดสัญญาณวิทยุกินอิ่มนอนอุ่นบนแผ่นดินใต้ ทางFacebook Live 100 2,500.00 2,500.00
รวม 5,108 55,980.00 13 54,500.00