สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

จัดรายการวิทยุและถ่ายทอดสัญญาณวิทยุกินอิ่มนอนอุ่นบนแผ่นดินใต้ ทางFacebook Live

17 มิถุนายน 2561
วิลาสลักษณ์ แก้วบุญเรืองวิลาสลักษณ์ แก้วบุญเรือง
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จัดรายการวิทยุ จำนวน 2 ครั้ง/ชั่วโมง  เชื่อมสัญญาณถ่ายทอดออกอากาศ จำนวน 8 ครั้ง/ชั่วโมง และจัดรายการเผยแพร่ผ่านface book live  จำนวน 2 ครั้ง /ชั่วโมง สาระสำคัญที่นำเสนอใน เดือนนี้ คือ ที่นี่พัทลุง .. ช่วงนี้พัทลุงกำลังอยู่ในความสนใจของนักท่องเที่ยวและผู้เดินทางทั่วไปในด้านการท่องเที่ยวเมืองรอง ให้เกิดผลให้นักท่องเที่ยวเข้ามายังพัทลุงจำนวนมาก  ไม่ว่าจะเที่ยวชมธรรมชาติ  ภูเขา  น้ำตก  บ่อน้ำร้อน  ย้อนยุคการทำนา  ตลาดขายของ  ล่องแก่ง  ทะเลหมอก  ตะวันตกดิน  ตามรอยสมเสร็จเขาเจ็ดยอด  แหล่งท่องเที่ยวหลายแห่งกำลังเกิดขึ้น  และหลายแห่งกำลังได้รับการพัฒนา  มาพัทลุงอยู่กิน  7  วัน เที่ยวไม่หมด  เป็นโอกาสดีของคนเมืองลุงที่นักท่องเที่ยวกระจายไปยังเมืองรองหรือระดับชุมชนมากขึ้น  ส่งผลให้กระจายรายได้สู่ประชาชนชาวพัทลุงเพิ่มขึ้น แต่อย่าลืม...เป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับนักท่องเที่ยวนะครับ เจ้าบ้าน หมายถึงบุคคลผู้เป็นเจ้าของบ้านเรือน ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ?เจ้าบ้าน? หมายรวมถึง ประชาชน พ่อค้า แม่ค้า นักเรียน และผู้ประกอบการอาชีพใดๆ ที่อาศัยอยู่ในท่องถิ่นที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ การเป็นเจ้าบ้านที่ดี จึงหมายถึงกลุ่มบุคคลเหล่านี้มีความเป็นมิตร มีความเชื่อมั่น รอบรู้เรื่องราวในท้องถิ่น ให้การตอบรับ ดูแลผู้มาเยือนหรือนักท่องเที่ยวให้มีความสุข และรู้สึกปลอดภัยเพราะเมื่อผู้มาเยือนได้รับความมีอัธยาศัยไมตรี และเจ้าบ้านให้การตอบรับอย่างอบอุ่น ย่อมทำให้ผู้มาเยือนเกิดความประทับใจ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

องค์ความรู้ ที่สื่อสาร
1)ประเด็น ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น โดยวัดจากจำนวนพาหนะเดินทาง(รถโดยสาร รถรับจ้าง รถยนต์ส่วนบุคคล)รายได้ของลานรับฝากจอดรถ เพิ่มขึ้นวันละ 10,000-20,000 บาท 2)ประเด็นเฝ้าระวังป้องกันปัจจัยเสี่ยง ผู้ประกอบการและหน่วยงานที่รับผิดชอบ มีระบบการจัดการขยะที่ดี มีการสร้างถังแยกขยะ 3)ประเด็นการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน สำนักงานพลังงานจังหวัด มีการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือก โซลาเซล  แก็สชีวมวล  ตู้อบพลังงานแสงแดด ผู้ประกอบการมีการใช้พลังงานทดแทน ลดค่าใช้จ่าย ใช้เตาถ่านแทนเตาแก๊ส ป้องกันการปนเปื้อน ในการหุงอบปิ้งย่างปรุงอาหาร

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 100 คน จากที่ตั้งไว้ 100 คน
ประกอบด้วย

จำนวนคน ดำเนินการ 5 คน  ผู้ฟังวิทยุและสื่อสมาร์ทโฟน จำนวน 100 คน

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,500.00 2,500.00 lock_open

จัดรายการวิทยุและถ่ายทอดสัญญาณวิทยุกินอิ่มนอนอุ่นบนแผ่นดินใต้ รายการวิทยุ

17 มิถุนายน 2561
วิลาสลักษณ์ แก้วบุญเรืองวิลาสลักษณ์ แก้วบุญเรือง
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จัดรายการวิทยุ จำนวน 2 ครั้ง/ชั่วโมง  เชื่อมสัญญาณถ่ายทอดออกอากาศ จำนวน 8 ครั้ง/ชั่วโมง และจัดรายการเผยแพร่ผ่านface book live  จำนวน 2 ครั้ง /ชั่วโมง สาระสำคัญที่นำเสนอใน รายการวิทยุ ใครที่เคยเดินทางมาจังหวัดตรัง แล้วใช้เส้นทางเขาพับผ้า เพื่อไปยังจังหวัดพัทลุง เคยสงสัยกันใช่ไม่ว่าทำไมมีทั้งคนบีบแตรรถหรือจอดรถลงไปไหว้พ่อทวดหลักเขต ...     ตามประวัติเล่าว่า พ่อทวดหลักเขตเดิมเป็นชาวพัทลุง อยู่บ้านลำไน ได้ย้ายมาอยู่บ้านช่องในเขตหมู่ที่ 4 ตำบลช่อง อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง ปัจจุบันนี้ (หลังค่ายลูกเสือรัษฎานุประดิษฐ์) พ่อทวดหลักเขตมีชื่อว่า พ่อทวดบุญ ชื่อภรรยา สืบไม่ได้ เป็นต้นสกุล บุญเอียด ในสมัยที่มีการปักปันเขตแดนระหว่างจังหวัดตรังกับจังหวัดพัทลุง ปี พ.ศ. ใด สืบไม่ได้ ทางกรมการเมืองพัทลุงและเมืองตรังได้เลือก สถานที่ ซึ่งเป็นสันเขาที่สูงสุดและมีน้ำปัน คือ น้ำในลำธารไหลแยกเป็นคนละทิศ น้ำที่ไหลไปทางทิศตะวันออกไปลงจังหวัดพัทลุง น้ำที่ไหลไปทางทิศตะวันตกไปลงจังหวัดตรัง กำหนดให้ที่ตรงนั้นเป็นที่ปักหลักเขต แล้วจึงเกณฑ์ให้ชาวบ้านให้ช่วยกันตัดแกนไม้แคข่อยขนาดใหญ่ต้นหนึ่ง ซึ่งอยู่บริเวณทุ่งนาเหนือ (ตรงข้ามบ้านขุนช่อง ปัจจุบันนี้) ทำเป็นหลัก เมื่อทำหลักเสร็จแล้วเอาเชือกผูกให้ชาวบ้านทั้งตำบลเข้าชักลาก เพื่อนำไปฝั่งที่ ๆ ที่ได้กำหนดไว้ ตามประวัติเล่าว่าชาวบ้านทั้งตำบลไม่สามารถชักลากเสาหลักนั้นได้ ในจำนวนชาวบ้านเหล่านั้นมีคนหนึ่งได้เสนอแนะให้ไปตามทวดบุญ มาช่วยลาก ซึ่งท่านมีความรู้เกี่ยวกับวิชาไสยศาสตร์ขลังมากในเวลานั้น เมื่อไปตามท่านมาถึง ท่านก็จับเสาหลักนั้นเข้าและบอกให้ชาวบ้านเข้าลากพร้อม ๆ กัน แล้วบอกว่า "ลากไปได้แล้ว" นั่นแหละจึงสามารถลากเสาหลักไปได้ เมื่อถึงพิธีฝังเสาหลักไม่มีใครสามารถยกเสาหลักให้ตั้งยืนบนหลุมได้ พ่อทวดบุญสามารถยกเสาหลักลงฝังได้แต่ผู้เดียว ต่อแต่นั้นมาชาวบ้านก็พากันเชื่อว่าท่านเป็นผู้วิเศษ เมื่อท่านตายไปก็ได้นำกระดูกของท่านไปฝังไว้ที่หลักเขตแห่งนั้น และชาวบ้านเชื่อว่า วิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์ของท่านคงสิงสถิติอยู่ ณ ที่นั้น ชาวบ้านทั่วไปจึงบนบานศาลกล่าวให้ขับรถเดินทางถึงป้าหมายด้วยความคลาดแคล้วปลอดภัยกันมิได้ขาด ทุกวันนี้มีคนแก้บน ด้วยการจุดปะทัด และเซ่นไหว้ด้วยเครื่องสังเวยต่างๆ เช่น เหล้า ไก่ หัวหมู เป็นต้น เกือบทุกวัน รู้ไว้ได้ปัญญา..เชื่อไว้บ้างไม่เสียหาย

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

  องค์ความรู้ ที่สื่อสาร 1)ประเด็น ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น โดยวัดจากจำนวนพาหนะเดินทาง(รถโดยสารรับจ้าง  รถยนต์ส่วนบุคคล)รายได้ของลานรับฝากจอดรถ เพิ่มขี้นวันละ 10,000-20,000 บาท 2)ประเด็นเฝ้าระวังป้องกันปัจจัยเสี่ยง ผู้ประกอบการและหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีระบบการจัดการขยะที่ดี มีการสร้างถังแยกขยะ 3)ประเด็นการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน ผู้ประกอบการในพื้นที่ท่องเที่ยว มีการใช้พลังงานทดแทน ใช้เตาถ่านแทนเตาแก๊ส ป้องกันการปนเปื้อน ในการหุงอบปิ้งย่างปรุงอาหาร

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 500 คน จากที่ตั้งไว้ 500 คน
ประกอบด้วย

1.ผู้ดำเนินรายการ และเจ้าหน้าที่ จำนวน 5 คน 2.กลุ่มผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงในพื้นที่ ภาคใต้ที่ ฟังวิทยุระบบ เอฟ.เอ็ม.
3.กลุ่มเครือข่ายที่ เปิดชม face book live

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,500.00 6,500.00 lock_open

จัดรายการวิทยุและถ่ายทอดสัญญาณวิทยุกินอิ่มนอนอุ่นบนแผ่นดินใต้ ทางFacebook Live

8 พฤษภาคม 2561
วิลาสลักษณ์ แก้วบุญเรืองวิลาสลักษณ์ แก้วบุญเรือง
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จัดรายการวิทยุ จำนวน 2 ครั้ง/ชั่วโมง  เชื่อมสัญญาณถ่ายทอดออกอากาศ จำนวน 8 ครั้ง/ชั่วโมง และจัดรายการเผยแพร่ผ่านface book live  จำนวน 2 ครั้ง /ชั่วโมง - การส่งเสริมเทคโนโลยีบ่อแก๊สชีวภาพ ขนาด 4 ลบ.ม. ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงหนึ่งไร่หนึ่งแสน ค่ายอภัยบริรักษ์ ช.402 ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง  มีการแบ่งพื้นที่สร้างอาคารโรงเรือนขนาด 7+8+4.5 ม. 1 หลัง คอกวัว 10 ตัว คอกหมูหลุม 20 ตัว โรงเรือนขนาด  3+6 ม.สำหรับเก็บวัสดุ 1 หลัง  บ่อแก๊สชีวภาพขนาด 4 ลบ.ม. 1 ระบบ การผลิตแก๊สชีวภาพ  วันหนึ่งๆจะได้วัตถุดิบจากขี้หมูและขี้วัว ประมาณ 5-10 กก. ได้แก๊สเพื่อการหุงต้มเพียงพอบ่อเลี้ยงปลาขนาด 10+10+3 ม. 1 บ่อ บ่อคอนกรีตเลี้ยงปลาดุก ขนาด 3+12 +.90 ม.1 บ่อ บ่อเลี้ยงกบขนาด  2+12+.90 ม. 1 บ่อ แปลงปลูกพืชสวนครัวตะไคร้ ผักชี พริก มะเขือ ขมิ้น ถั่วฝักยาว แตงกวา มะระ บวบ หม่อน กระเจี๊ยบ  มะนาว เนื้อที่ประมาณ 1 งาน และปลูกกล้วยน้ำว้า กล้วยหอม กล้วยไข่ กล้วยหิน ประมาณ 2 ไร่  ใช้แรงงานทหารเกณฑ์หมุนเวียนดูแล 1 กองร้อย โดยผลที่ได้รับคือ ทหารเกณฑ์มี ความรู้ มีทักษะ สามารถประกอบอาชีพได้เมื่อปลดประจำการ 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

    องค์ความรู้ ที่สื่อสาร 1)ประเด็น ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น โดยวัดจากจำนวนพาหนะเดินทาง(รถโดยสาร รถยนต์ส่วนบุคคล)รายได้ของลานรับฝากจอดรถ เพิ่มขี้นวันละ 10,000-20,000 บาท 2)ประเด็นเฝ้าระวังป้องกันปัจจัยเสี่ยง มีระบบการจัดการขยะที่ดี มีการสร้างถังแยกขยะ 3)ประเด็นการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน มีการใช้พลังงานทดแทน ใช้เตาถ่านแทนเตาแก๊ส ป้องกันการปนเปิ้อน ในการหุงอบปิ้งย่างปรุงอาหาร

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 500 คน จากที่ตั้งไว้ 500 คน
ประกอบด้วย

ผู้ดำเนินรายการ และเจ้าหน้าที่ จำนวน 5 คน

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,500.00 2,500.00 lock_open

จัดรายการวิทยุและถ่ายทอดสัญญาณวิทยุกินอิ่มนอนอุ่นบนแผ่นดินใต้ รายการวิทยุ

6 พฤษภาคม 2561
วิลาสลักษณ์ แก้วบุญเรืองวิลาสลักษณ์ แก้วบุญเรือง
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จัดรายการวิทยุ จำนวน 2 ครั้ง/ชั่วโมง  เชื่อมสัญญาณถ่ายทอดออกอากาศ จำนวน 8 ครั้ง/ชั่วโมง และจัดรายการเผยแพร่ผ่านfacebook live  จำนวน 2 ครั้ง /ชั่วโมง

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

องค์ความรู้ ที่สื่อสาร
1)ประเด็น ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น โดยวัดจากจำนวนพาหนะเดินทาง(รถโดยสาร รถยนต์ส่วนบุคคล)รายได้ของลานรับฝากจอดรถ เพิ่มขี้นวันละ 10,000-20,000 บาท 2)ประเด็นเฝ้าระวังป้องกันปัจจัยเสี่ยง มีระบบการจัดการขยะที่ดี มีการสร้างถังแยกขยะ 3)ประเด็นการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน มีการใช้พลังงานทดแทน ใช้เตาถ่านแทนเตาแก๊ส ป้องกันการปนเปื้อน ในการหุงอบปิ้งย่างปรุงอาหาร

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 500 คน จากที่ตั้งไว้ 500 คน
ประกอบด้วย

ผู้ดำเนินรายการ และเจ้าหน้าที่ จำนวน 5 คน

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,500.00 6,500.00 lock_open

จัดรายการวิทยุและถ่ายทอดสัญญาณวิทยุกินอิ่มนอนอุ่นบนแผ่นดินใต้ ทางFacebook Live

28 เมษายน 2561
วิลาสลักษณ์ แก้วบุญเรืองวิลาสลักษณ์ แก้วบุญเรือง
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จัดรายการวิทยุ จำนวน 2 ครั้ง/ชั่วโมง  เชื่อมสัญญาณถ่ายทอดออกอากาศ จำนวน 8 ครั้ง/ชั่วโมง และจัดรายการเผยแพร่ผ่านface book live  จำนวน 2 ครั้ง /ชั่วโมง

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

    องค์ความรู้ ที่สื่อสาร
1)ประเด็น ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน
จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น โดยวัดจากจำนวนพาหนะเดินทาง(รถโดยสาร รถยนต์ส่วนบุคคล)รายได้ของลานรับฝากจอดรถ เพิ่มขี้นวันละ 10,000-20,000 บาท 2)ประเด็นเฝ้าระวังป้องกันปัจจัยเสี่ยง มีระบบการจัดการขยะที่ดี มีการสร้างถังแยกขยะ 3)ประเด็นการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน
มีการใช้พลังงานทดแทน ใช้เตาถ่านแทนเตาแก๊ส ป้องกันการปนเปื้อน ในการหุงอบปิ้งย่างปรุงอาหาร

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 500 คน จากที่ตั้งไว้ 500 คน
ประกอบด้วย

ผู้ดำเนินรายการ และเจ้าหน้าที่ จำนวน 5 คน

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,500.00 2,500.00 lock_open

จัดรายการวิทยุและถ่ายทอดสัญญาณวิทยุกินอิ่มนอนอุ่นบนแผ่นดินใต้ รายการวิทยุ

8 เมษายน 2561
วิลาสลักษณ์ แก้วบุญเรืองวิลาสลักษณ์ แก้วบุญเรือง
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จัดรายการวิทยุ จำนวน 2 ครั้ง/ชั่วโมง  เชื่อมสัญญาณถ่ายทอดออกอากาศ จำนวน 8 ครั้ง/ชั่วโมง
เนื้อหาการจัดกิจกรรมประเด็น  เฝ้าระวังปัจจัยเสี่ยงเทศกาลสงกรานต์ โดยนายชนม์ชนันท์  โต๊ะเจ๊ะ ผู้อำนวยการ คปภ.จังหวัดพัทลุง เป็นวิทยากรจัดรายการร่วมให้ความรู้ หน้าที่การกำกับและส่งเสริมกิจการประกันภัย อาทิ 1)คนทุกคนมีประกันชีวิต รถทุกคันมีประกันภัย  2)คนขับรถทุกคนมีสติทำตามกฎจราจร  รถทุกคันอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ถนนทุกเส้นทางมีป้ายสัญญาณจราจร คนร่วมทางไม่ประมาทและคึกคะนอง 4.ในช่วงเทศกาลสงกรานต์มีแบบประกันภัยรายย่อย ไมโครอินชัวรันส์ 100 และ 222  เป็นหลักประกันราคาพิเศษสำหรับผู้ที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

องค์ความรู้ ที่สื่อสาร 1)ประเด็น ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น โดยวัดจากจำนวนพาหนะเดินทาง(รถโดยสาร รถยนต์ส่วนบุคคล)รายได้ของลานรับฝากจอดรถ เพิ่มขี้นวันละ 10,000-20,000 บาท 2)ประเด็นเฝ้าระวังป้องกันปัจจัยเสี่ยง มีระบบการจัดการขยะที่ดี มีการสร้างถังแยกขยะ 3)ประเด็นการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน มีการใช้พลังงานทดแทน ใช้เตาถ่านแทนเตาแก๊ส ป้องกันการปนเปื้อน ในการหุงอบปิ้งย่างปรุงอาหาร

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 500 คน จากที่ตั้งไว้ 500 คน
ประกอบด้วย

ผู้ดำเนินรายการ และเจ้าหน้าที่ จำนวน 5คน

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,500.00 6,500.00 lock_open

ร่วมเวทีเตรียมงานสร้างสุขภาคใต้ปี 2561 ห้องย่อยการท่องเที่ยวโดยชุมชนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติโซนอันดามัน

19 มกราคม 2561
วิลาสลักษณ์ แก้วบุญเรืองวิลาสลักษณ์ แก้วบุญเรือง
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

1.เวทีประชุมนำเสนอสถานการณ์การดำเนินงานท่องเที่ยวโดยชุมชน โซนอันดามัน ร่วมแลกเปลี่ยน  ความคิดเห็นปัญหาอุปสรรคและแนวทางในอนาคต
2.รับชมการถ่ายทอดสดเวทีสาธารณะ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1.ได้ข้อมูลการท่องเที่ยวโดยชุมชน ที่ผ่านการวิเคราะห์กลั่นกรอง  สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ได้ 2.เนื้อหาการสื่อสารที่มีความชัดเจนและเห็นถึงบริบทของผู้ทำการขับเคลื่อนประเด็น 3.เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นที่พูดคุย

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 3 คน จากที่ตั้งไว้ 3 คน
ประกอบด้วย

คณะทำงานเครือข่ายสื่อสร้างสุข จังหวัดพัทลุง

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 2,200.00 0.00 0.00 0.00 2,200.00 lock_open

ประชุมคณะทำงานเครือข่ายสื่อสร้างสุข จังหวัดพัทลุง

10 มีนาคม 2561
วิลาสลักษณ์ แก้วบุญเรืองวิลาสลักษณ์ แก้วบุญเรือง
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

1.ทำความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการ 2.ร่วมกันกำหนดประเด็นที่ใช้ในการสื่อสาร 3.วิเคราะห์  เนื้อหา/รูปแบบการสื่อสารเพื่อเป็นข้อมูลในการศึกษาแนวปฏิบัติจริยธรรมสื่อ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1.เนื้อหาการขับเคลื่อนชุมชนเรื่อง  การท่องเที่ยวชุมชน สิ่งแวดล้อม  อาหาร และอื่นๆได้สื่อสารผ่านรูปแบบต่างๆให้สังคมได้รับรู้ทั้งภายในจังหวัดและเครือข่ายภาคใต้ 2.เพื่อให้เกิดการสนับสนุนและให้เกิดการทำงานแบบบูรณาการเชื่อมร้อยเพื่อให้เกิดประโยชน์ สูงสุดกับกลุ่มคนที่ได้ใช้ประโยชน์ กับเครือข่ายสื่อสร้างสุขภาคใต้ในทุกระดับกลุ่มคน

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 5 คน จากที่ตั้งไว้ 5 คน
ประกอบด้วย

1.เครือข่าย อสม.ควนขนุน จ.พัทลุง 2.สถานีวิทยุพัทลุงซิตี้เรดิโอ  อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 3.เครือข่ายสื่อสร้างสุข จังหวัดพัทลุง

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 800.00 0.00 0.00 0.00 800.00 lock_open

จัดรายการ “ท่องเที่ยวชุมชน” ทาง face book live

10 มีนาคม 2561
วิลาสลักษณ์ แก้วบุญเรืองวิลาสลักษณ์ แก้วบุญเรือง
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จัดรายการวิทยุโดยทีมสื่อ จังหวัดพัทลุง เชื่อมสัญญาณถ่ายทอดออกอากาศและจัดรายการเผยแพร่ผ่านทาง face book live ในประเด็นท่องเที่ยวชุมชน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

กิจกรรมประเด็นการท่องเที่ยวชุมชนที่เที่ยวผจญภัยสุดฮิตของจังหวัดพัทลุง ไปเที่ยวพัทลุงต้องไม่พลาดไปล่องแก่งลานข่อย สุดสนุกบนสายน้ำสุดเย็นฉ่ำ เที่ยวได้ตลอดทั้งปี สนุกสนานได้ทั้งครอบครัว  จังหวัดพัทลุง เป็นอีกหนึ่งจังหวัดของภาคใต้ที่มีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมให้เราได้ไปสัมผัสมากมาย ซึ่งความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติในจังหวัดพัทลุงนี่เองที่ก่อเกิดสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามและน่าสนใจมากมาย ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือการล่องแก่ง โดยเฉพาะในท้องที่ตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม ที่คนทั่วไปมักจะรู้จักกันในชื่อ ล่องแก่งหนานมดแดง ล่องแก่งหนานท่าส้าน, ล่องแก่งชมดาว เป็นต้น การล่องแก่งลานข่อย มีระยะทางทั้งหมดประมาณ 5-6.5 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 1.30-2 ชั่วโมง สามารถมาเที่ยวได้ตลอดทั้งปี เพราะน้ำจะมาจากอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำใส ซึ่งสามารถบังคับให้น้ำไหลมากน้อยได้ และไม่มีอันตรายจากน้ำป่าไหลหลาก อีกทั้งแต่ละรีสอร์ทจะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลอย่างใกล้ชิด ใครพายเรือคายักไม่เป็นก็จะมีเจ้าหน้าที่พายให้ สำหรับค่าบริการล่องแก่งนั้น จะอยู่ที่ประมาณคนละ 200 บาท มีอุปกรณ์ทั้งเสื้อชูชีพ หมวกกันน็อกให้พร้อม คนที่พายเรือไม่เป็นก็จะมีเจ้าหน้าที่ไปพายให้โดยที่ไม่ต้องจ่ายเพิ่ม   

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 500 คน จากที่ตั้งไว้ 500 คน
ประกอบด้วย

1.กลุ่มผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงในพื้นที่ ภาคใต้ที่ ฟังวิทยุระบบ เอฟ.เอ็ม.
2.กลุ่มเครือข่ายที่ เปิดชม  face book live 3.ผู้ดำเนินรายการและเจ้าหน้าที่เครือข่ายสื่อสร้างสุข จังหวัดพัทลุง

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,500.00 2,500.00 lock_open

จัดรายการ “ท่องเที่ยวชุมชน” ทาง face book live

14 กุมภาพันธ์ 2561
วิลาสลักษณ์ แก้วบุญเรืองวิลาสลักษณ์ แก้วบุญเรือง
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จัดรายการวิทยุโดยทีมสื่อ จังหวัดพัทลุง เชื่อมสัญญาณถ่ายทอดออกอากาศและจัดรายการเผยแพร่ผ่านทาง face book live ในประเด็นท่องเที่ยวชุมชน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

          การจัดกิจกรรมวันแห่งความรัก โดยเครือข่ายหลายภาคส่วนร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และการสร้างความสัมพันธ์สานรักสามัคคี โดยใช้การจดทะเบียนสมรส สำหรับคู่แต่งงาน
ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ถ้าพูดถึงพัทลุงในตอนนี้ หลายคนคงนึกถึงการท่องเที่ยวที่ออกแนวธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็น ล่องแก่ง น้ำตก หรือเลน้อย และยังมีวิถีบ้านๆเช่น หลาดใต้โหนด สวนไผ่ขวัญใจ ซึ่งที่เป็นสถานที่ๆทำให้พัทลุงมีชื่อเสียง และเรียกนักท่องเที่ยวเข้ามาได้อย่างดีที่เดียว  แต่วันนี้เราไม่ขอพูดถึงสถานที่ดังกล่าวกัน เพราะที่ดังมันก็ดังไปแล้ว ที่สวยงามคนก็รู้จักและแวะมาเที่ยวอยู่เรื่อยๆ วันนี้ #ที่นี่พัทลุงขอแนะนำอีกสถานที่ท่องเที่ยวที่คาดว่า พลาดไม่ได้เลยทีเดียว นั่นคือ “นาโปแก”เอ๋! อะไรนะ นา โป แก มันคืออะไร ชื่อแปลกๆ พิลึกชอบกล หลายคนที่ได้ยินในตอนนี้ก็คงคิดไม่ต่างกัน เพราะตอนนี้ทีมงานเค้ากำลังก่อร่างสร้างฝันทำให้มันเป็นอีกจุดที่เมื่อมาพัทลุงแล้ว ต้องมาให้ถึงจริงๆ นาโปแก คาดว่าเป็นภาษาพื้นบ้านท้องถิ่น #นา คือนาข้าว #โปแก เป็นสำเนียงพูดของคนพัทลุงที่หมายถึงพ่อของแม่ หรือพ่อแก่ นั่นก็คือคุณตานั่นเอง #โป คำเดียวสั้นๆหมายถึงปู่ในภาษาถิ่นของคนพัทลุง เมื่อรวมความหมายที่เข้าใจได้คือ ที่นาของคุณตา นั่นเองแล้วเราจะไปเที่ยวอะไรที่นาของคนอื่นละ? นั่นไง ขี้สงสัยจัง อธิบายให้ฟังละกัน นาโปแก เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สร้างขึ้นเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้ได้มาสัมผัสกลิ่นอายของธรรมชาติท้องไร่ท้องนา ชมการสาธิตการปลูกข้าว การสีข้าวของคนรุ่นปู่รุ่นย่าของเรา ชมวิถีชีวิตเด็กเลี้ยงวัว นอกจากนี้ เค้ายังมีสิ่งก่อสร้างแบบอินดี้เพื่อให้สามารถใช้เป็นจุดดึงดูดให้ใครต่อใครมาถ่ายรูป มาเซลฟี่ อวดโฉมกันในโลกออนไลน์อีกด้วย แต่ต้องขอโทษทีที่เราจะบอกว่า ตอนนี้ยังเปิดแบบไม่เป็นทางการ เพราะอยู่ในระหว่างการปรับสถานที่ให้รองรับนักท่องเที่ยว เปิดให้เข้าชมฟรีทุกวัน ถ้าจะมาให้ได้บรรยากาศให้มาช่วงเย็นๆ

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 500 คน จากที่ตั้งไว้ 500 คน
ประกอบด้วย

1.กลุ่มผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงในพื้นที่ ภาคใต้ที่ ฟังวิทยุระบบ เอฟ.เอ็ม.
2.กลุ่มเครือข่ายที่ เปิดชม  face book live 3.ผู้ดำเนินรายการและเจ้าหน้าที่เครือข่ายสื่อสร้างสุข จังหวัดพัทลุง

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,500.00 2,500.00 lock_open

จัดรายการวิทยุและถ่ายทอดสัญญาณวิทยุกินอิ่มนอนอุ่นบนแผ่นดินใต้

4 มีนาคม 2561
วิลาสลักษณ์ แก้วบุญเรืองวิลาสลักษณ์ แก้วบุญเรือง
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จัดรายการวิทยุโดยทีมสื่อ จังหวัดพัทลุง และเชื่อมถ่ายทอดสัญญาณจากสถานีเครือข่าย  ทางสถานีวิทยุพัทลุงซิตี้เรดิโอ 99.75 และป่าบอนซิตี้เรดิโอ 107.25  จังหวัดพัทลุง พูดคุยในประเด็นท่องเที่ยวชุมชนพื้นที่พัทลุง

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

          ตลาดต้องชม “กรีนมุ้งมิ้งแบบไทย” ซึ่งอยู่ริมถนนสายเพชรเกษม ตำบลท่าแค อำเภอเมืองพัทลุง ห่างจากตัวเมืองจังหวัดพัทลุงประมาณ 4 กม. ในภายตลาดมีสินค้าพื้นบ้าน ประเภทอาหาร และสินค้าอื่นๆ เป็นตลาดที่เปิดให้ประชาชนในพื้นที่นำสินค้าพื้นที่เข้ามาจำหน่ายโดยเปิดเฉพาะวันอาทิตย์  ขณะเดียวกันตลาดแห่งนี้มีนักท่องเที่ยวได้เข้าเที่ยวชมสินค้าซึ่งสร้างรายได้ให้กับผู้ขาย         ตลาดกรีนมุ้งมิ้งแบบไทย เป็นตลาดชุมชนที่เกิดจากความร่วมมือกันของคนในชุมชน ที่มีจุดมุ่งหมายเดียวกัน คือ การสร้างสุขภาพที่ดี ความเป็นอยู่ที่ดี บนฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย ภายใต้สโลแกน “สุขภาพ ธรรมชาติ วิถีธรรม วิถีไทย” โดยมีเครือข่ายผู้ผลิต ผู้จำหน่ายหัวใจสีเขียว จาก 200 ครัวเรือน บนพื้นที่ร้านแบบไทยจิระพัฒน์วู๊ด  มีกระบวนการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้ค้าทุกคน เปิดทำการซื้อขายทุกวันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 12.00 – 20.00 น. สินค้าจำหน่ายจากชุมชน ได้แก่ พืช ผัก ผลไม้พื้นบ้านตามฤดูกาล ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ อาหารแบบไทย อาหารพื้นบ้านปลอดผงชูรส และปลอดเนื้อสัตว์ใหญ่ งานหัตถกรรมทำมือ และบริการนวดแผนไทย จำนวน ๖๐ ราย มีการแสดงหนังตะลุง ดนตรีในสวน และมโนราห์ ทุกวันที่เปิดซื้อขาย มีประชาชนเดินเข้าซื้อขายสินค้าพื้นบ้านเป็นจำนวนมาก ขณะสินค้าส่วนใหญ่เป็นสินค้าที่ดีต่อสุภาพ ปลอดสารพิษ

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 500 คน จากที่ตั้งไว้ 500 คน
ประกอบด้วย

1.กลุ่มผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงในพื้นที่ ภาคใต้ที่ ฟังวิทยุระบบ เอฟ.เอ็ม.
2.กลุ่มเครือข่ายที่ เปิดชม  face book live 3.ผู้ดำเนินรายการและเจ้าหน้าที่เครือข่ายสื่อสร้างสุข จังหวัดพัทลุง

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,500.00 6,500.00 lock_open

จัดรายการวิทยุและถ่ายทอดสัญญาณวิทยุ กินอิ่ม นอนอุ่น บนแผ่นดินใต้

3 กุมภาพันธ์ 2561
วิลาสลักษณ์ แก้วบุญเรืองวิลาสลักษณ์ แก้วบุญเรือง
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จัดรายการวิทยุโดยทีมสื่อ จังหวัดพัทลุง และเชื่อมถ่ายทอดสัญญาณจากสถานีเครือข่าย  ทางสถานีวิทยุพัทลุงซิตี้เรดิโอ 99.75 และป่าบอนซิตี้เรดิโอ 107.25 จังหวัดพัทลุง  พูดคุยในประเด็นท่องเที่ยวชุมชนพื้นที่พัทลุง 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ชาวนาเมืองลุงเจ๋งพัฒนาสายพันธุ์ “ข้าวเล็บนกดำ” สำเร็จ นายอำนาจ เกตุขาว อายุ 52 ปี เกษตรกรชาวนาในพื้นที่ ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง ซึ่งใช้เวลาในการปลูก 5 รอบ และไม่ใช้สารเคมีในการปลูกเพื่อเป็นข้าวอินทรีย์จนกระทั่งได้สายพันธุ์ที่นิ่งในปัจจุบัน สายพันธุ์ “ข้าวเล็บนกดำพัทลุง” จนสำเร็จ มีคุณค่าทางอาหารสูง มีวิตามิน แคลเซียม และธาตุเหล็ก รสชาตินุ่ม หอมอร่อยน่ารับประทาน ตลอดชีวิตความเป็นชาวนาบรรลุสู่ปราชญ์ชาวบ้าน  ศึกษา และพัฒนาสายพันธุ์ข้าวเป็นของตัวเอง จากต้นข้าวที่เป็นข้าวเหนียวดำ มาปรับปรุงพันธุ์เป็นข้าวเจ้า โดยเอาจุดเด่นของสีดำมาเป็นตัวกระตุ้นให้ข้าวสีขาวเป็นสีดำ จนกลายมาเป็นข้าวเล็บนกดำพัทลุงในที่สุด
เมื่อถึงช่วงฤดูเก็บเกี่ยวผลผลิตที่ได้ก็ได้มีสูงกว่าข้าวสายพันธุ์พื้นเมืองอื่นๆ ในรวงจะมีเม็ดข้าวเยอะ ซึ่งไร่หนึ่งจะตกอยู่ที่ 750-800 กิโลกรัม ล่าสุด หลังจากที่สายพันธุ์ข้าวเล็บนกดำที่คัดสายพันธุ์มาได้ ก็ได้นำไปพิสูจน์ในห้องแล็บเพื่อหาคุณค่าทางโภชนาการในอาหาร พบว่า มีคุณค่าทางอาหารที่สูงกว่าข้าวพื้นเมืองสายพันธุ์อื่นๆ ซึ่งตัวเองรู้สึกดีใจ ภูมิใจที่เป็นชาวนาพัฒนาสายพันธุ์ข้าวเองจนสำเร็จ

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 500 คน จากที่ตั้งไว้ 500 คน
ประกอบด้วย

1.กลุ่มผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงในพื้นที่ ภาคใต้ที่ ฟังวิทยุระบบ เอฟ.เอ็ม.
2.กลุ่มเครือข่ายที่ เปิดชม  face book live 3.ผู้ดำเนินรายการและเจ้าหน้าที่เครือข่ายสื่อสร้างสุข จังหวัดพัทลุง

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,500.00 6,500.00 lock_open

จัดรายการวิทยุและถ่ายทอดสัญญาณวิทยุกินอิ่มนอนอุ่นบนแผ่นดินใต้

13 มกราคม 2561
วิลาสลักษณ์ แก้วบุญเรืองวิลาสลักษณ์ แก้วบุญเรือง
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จัดรายการวิทยุ กินอิ่ม นอนอุ่น บนแผ่นดินใต้  ออกอากาศทางสถานีวิทยุพัทลุงซิตี้เรดิโอ99.75 / ป่าบอนซิตี้เรดิโอ107.25   

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

จัดรายการวิทยุกินอิ่มนอนอุ่นบนแผ่นดินใต้ ประเด็น  ท่องเที่ยวชุมชนเชิงนิเวศทะเลน้อย พัทลุง      จากการสนทนากับเครือข่ายสมาคมสื่อมวลชนเพื่อการท่องเที่ยวพัทลุง เน้นมิติส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านการประชาสัมพันธ์แนะนำแหล่งท่องเที่ยว เพื่อเชื่อมโยงสานต่อนโยบายชาติ ที่กล่าวว่า รายได้จากการท่องเที่ยว ครองอับดับ 3 ของประเทศ  กลวิธีสร้างความเชื่อถือและความมั่นใจต่อนักท่องเที่ยว(ลูกค้า) คือ คนในพื้นที่ ชวนคนนอกเข้ามาในพื้นที่ ด้วย รอยยิ้ม คำพูดสุภาพ ความจริงใจ ประเด็นปัญหาท้าทาย การส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน รัฐและชุมชน จะต้องร่วมใช้ร่วมรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ระบบการจัดการป้องกัน บำบัดขยะและมลพิษให้มีความยั่งยืน ได้อย่างไร ?

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 500 คน จากที่ตั้งไว้ 500 คน
ประกอบด้วย

ผู้ดำเนินรายการ และเจ้าหน้าที่จำนวน  5  คนและกลุ่มผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงในพื้นที่ ภาคใต้ที่ ฟังวิทยุระบบ เอฟ.เอ็ม. กลุ่มเครือข่ายที่ เปิดชม face book live ไม่ต่ำกว่า 500 คน   

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,500.00 6,500.00 lock_open