สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรม 20 43,000.00 1 42,154.00
24 ก.ย. 64 ประชุมรายงานผลการดำเนินงานระบบอาหาร 20 43,000.00 42,154.00