สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

ประชุมรายงานผลการดำเนินงานระบบอาหาร

ประชุมรายงานผลการดำเนินงานระบบอาหาร

24 กันยายน 2563
SyuwariSyuwari
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประชุมรายงานผลการดำเนินงานระบบอาหาร

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ประชุมรายงานผลการดำเนินงานระบบอาหาร

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
38,000.00 0.00 4,154.00 0.00 0.00 0.00 42,154.00 lock_open