สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

แบบการติดตามประเมินผลการดำเนินกิจกรรมของโครงการ (Process Evaluation)

กิจกรรมระยะเวลาเป้าหมาย/วิธีการผลการดำเนินงานปัญหา/อุปสรรค/แนวทางแก้ไข
ตามแผนปฏิบัติจริงตามแผนปฏิบัติจริงตามแผนปฏิบัติจริง
ประชุมทบทวนรายละเอียดข้อเสนอโครงการ และกำหนดทิศทางในการจัดทำร่างตัวชี้วัดการประเมิน 1 ส.ค. 2563

 

 

 

 

 

ประชุมพิจารณาร่างขอบเขตและตัวชี้วัดการประเมิน พร้อมทั้งปรับแก้ไขรายละเอียด และจัดทำเครืองมือตามตัวชีวัด 25 ก.ย. 2563

 

 

 

 

 

ลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อประเมินการดำเนินโครงการตามกรอบการประเมินอันดามัน 3 ต.ค. 2563

 

 

 

 

 

ลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อประเมินการดำเนินโครงการตามกรอบการประเมินจังหวัดนราธิวาส 5 ก.พ. 2564

 

 

 

 

 

ประชุมจัดทำร่างรายงานโครงการภัยพิบัตของจังหวัดในพื้นที่อันดามัน 6 ก.พ. 2564

 

 

 

 

 

นำเสนอร่างรายงานต่อผู้รับผิดชอบโครงการและผู้ที่เกี่ยวข้อง 1 มี.ค. 2564

 

 

 

 

 

ประชุมจัดทำร่างรายงานโครงการภัยพิบัตของจังหวัดนราธิวาส 1 พ.ค. 2564

 

 

 

 

 

ติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการ พร้อมทั้งจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ 1 มิ.ย. 2564