สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

แบบประเมินผลการดำเนินงาน (Performance/Product Evaluation)

 เป้าประสงค์หรือวัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด(Indicator)สถานการณ์เป้าหมายผลผลิต
(Output)
ผลลัพธ์
(Outcome)
ผลกระทบ
(Impact)
อธิบายข้อสังเกตที่สำคัญ
1 เพื่อศึกษารายละเอียดโครงการภัยพิบัตภาคใต้ และสร้างการรับรู้ร่วมกันของโครงการจัดการภัยพิบัต
ตัวชี้วัด : เกิดคณะทำงานระดับจังหวัดที่มีความหลากหลาย -มีข้อมูลสถานการณ์ภัยพิบัติในพื้นที่
0.00

 

 

 

2 เพื่อกำหนดกรอบแนวคิดเชิงเนื้อหา/ขอบเขตการประเมิน รวบรวมข้อมูลตามแผนงาน และจัดทำตัวชี้วัดตามเป้าหมายของการประเมินในกรอบของ สสส.
ตัวชี้วัด : เกิดชุดความรู้ในการจัดการภัยพิบัติโดยชุมชน
0.00

 

 

 

3 เพื่อประเมินและติดตามการดำเนินโครงการตามกรอบการประเมิน และเป็นแนวทางการพัฒนาโครงการในระยะต่อไป
ตัวชี้วัด : มีระบบเครือข่ายชัดเจน -ระบบการดำเนินงาน และเป็นแนวทางในการพัฒนาต่อไปในอนาคตได้
0.00