สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการลดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ โดยระบบสุขภาพชุมชน จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบประเมินผลการดำเนินงาน (Performance/Product Evaluation)

 เป้าประสงค์หรือวัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด(Indicator)สถานการณ์เป้าหมายผลผลิต
(Output)
ผลลัพธ์
(Outcome)
ผลกระทบ
(Impact)
อธิบายข้อสังเกตที่สำคัญ
1 เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่ดำเนินงานด้านปัจจัยเสี่ยง
ตัวชี้วัด : 1. เกิดภาคีความร่วมมือ จาก 6 ภาคส่วน 2. ภาคีมีความเข้าใจในเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการ 3. คณะทำงานฯเกิดเป้าหมายร่วม มีทักษะการคิดเชิงระบบ สามารถมองปัญหาได้แบบองค์รวม 4. คณะทำงานฯมียุทธศาสตร์ร่วมที่ชัดเจน เกิดการแก้ไขปัญหาที่ตรงจุด และมีแคมเปญในการรณรงค์ 5. เกิดพื้นที่กลางในการพูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรู้

 

 

 

2 เพื่อพัฒนาศักยภาพระบบสุขภาพในพื้นที่ให้มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด : 1. เกิดข้อมูลอย่างน้อย 5 ด้าน คือ - สถานการณ์ปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพในอำเภอเมืองนครศรีฯ - ผลกระทบที่เกิดจากปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ - แนวโน้มความรุนแรง -กลไกหรือโครงสร้างที่เกี่ยวข้อง - แนวทางแก้ไขและแผนปฏิบัติการโครงการ ของหน่วยงานและแผนปฏิบัติการร่วม 2. เรื่องปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพถูกบรรจุในวาระของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอเมืองนครศรีฯ 3. เกิดอนุกรรมการด้านการลดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพอำเภอเมืองนครศรี - ร้อยละ 80 ของจำนวนกองทุนฯมีความตระหนักในเรื่องปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ - ร้อยละ 20 ของจำนวนกองทุนฯ มีการขับเคลื่อนเรื่องการลดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ

 

 

 

3 เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านงานวิชาการที่เกี่ยวข้องกับระบบสุขภาพในพื้นที่
ตัวชี้วัด : 1. เกิดข้อมูลด้านพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ คือ - จำนวนประชากรที่มีพฤติกรรมเสี่ยง - ผลกระทบจากการมีพฤติกรรมเสี่ยง - ทัศนคติ ความรู้ ของประชากรที่มีพฤติกรรมเสี่ยง - ชนิด ประเภท ความถี่ ของพฤติกรรมการทำให้เกิดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ - สาเหตุ ปัจจัย ที่ทำให้เกิดพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ 2. เกิดงานวิชาการ 1 เล่ม 3. เกิดการนำเสนอต่อฝ่ายนโยบายของจังหวัดนครศรีฯ

 

 

 

4 เพื่อหนุนเสริมกระบวนการทำงานให้ดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด : 1. รายงานความก้าวหน้าโครงการ ทุก 6 เดือน 2. รับทราบความก้าวหน้าทุกระยะ