สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

เกษตรอินทรีย์/เกษตรปลอดภัยเพื่อสุขภาพ นครศรีธรรมราช

hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรม 104 101,000.00 4 91,180.00
30 พ.ย. 63 ประชุมหารือการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ระบบอาหารจังหวัดนครศรีธรรมราช 20 15,000.00 14,416.00
28 ธ.ค. 63 ประชุมปรึกษาหารือการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการทำเกษตรผสมผสานในสวนยางพารา 4 6,000.00 5,564.00
15 ก.พ. 64 ประชุมหารือการขับเคลื่อนงานตลาดปลอดภัยในพื้นที่อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช 30 30,000.00 0.00
22 มี.ค. 64 ประชุมการจัดทำแผนขับเคลื่อนอาหารปลอดภัย (ตลาดปลอดภัย) อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช 50 50,000.00 71,200.00