สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

เกษตรอินทรีย์/เกษตรปลอดภัยเพื่อสุขภาพ นครศรีธรรมราช

ประชุมปรึกษาหารือการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการทำเกษตรผสมผสานในสวนยางพารา

28 ธันวาคม 2563
SyuwariSyuwari
รายงานจากพื้นที่
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประชุมปรึกษาหารือการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการทำเกษตรผสมผสานในสวนยางพารา

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ประชุมปรึกษาหารือการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการทำเกษตรผสมผสานในสวนยางพารา

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
2,000.00 0.00 2,500.00 0.00 1,064.00 0.00 5,564.00 lock_open

ประชุมหารือการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ระบบอาหารจังหวัดนครศรีธรรมราช

30 พฤศจิกายน 2563
ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์
รายงานจากพื้นที่
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

เข้าพบท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด และ สส.เขต 2 เพื่อหารือการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ระบบอาหารในจังหวัดนครศรีธรรมราช

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ข้อสรุปจากการประชุมหารือ 1. การเลือกพื้นทีนำร่องการขับเคลื่อนงานยุทธศาสตร์ระบบอาหาร ทำในเรื่องอาหารปลอดภัย ได้เลือกอำเภอหัวไทร จัดทำเรื่องตลาดปลอดภัย สร้างให้เกิดต้นแบบตลาดปลอดภัย ตั้งแต่การผลิต การตลาด และการบริโภคที่ปลอดภัย 2. การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ระดับจังหวัด ต้องเชื่อมการทำงานกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและสำนักงานจังหวัด ในการผลักดันเข้าสู่แผนจังหวัด และผู้ที่มีส่วนสำคัญในการผลักดันคือหัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ 3. จัดประชุมคณะทำงานตามคำสั่งเพื่อนำไปสู่การผลักดันยุทธศาสตร์ระบบอาหารเข้าสู่งานแผนจังหวัดในปีถัดไป

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
5,000.00 0.00 9,310.00 0.00 106.00 0.00 14,416.00 lock_open

ประชุมการจัดทำแผนขับเคลื่อนอาหารปลอดภัย (ตลาดปลอดภัย) อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

22 มีนาคม 2564
AitsaraAitsara
รายงานจากพื้นที่
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 1. ชี้แจงรูปแบบ เป้าหมาย ตัวชี้วัด และกระบวนการดำเนินงาน ในการจัดทำแผนขับเคลื่อน งานอาหารปลอดภัย
 2. แบ่งกลุ่มจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนงานอาหารปลอดภัยในระดับอำเภอ • ต้นน้ำ หน่วยผลิต/ผู้ผลิต • กลางน้ำ การจัดทำมาตรฐานอาหารปลอดภัย • ปลายน้ำ ผู้บริโภค
 3. นำเสนอแผนปฏิบัติการ และให้ข้อเสนอแนะ
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ได้ข้อเสนอแนะการจัดทำตลาดปลอดภัยของอำเภอหัวไทร นำร่องในพื้นที่เทศบาลตำบลหังไทร "หลาดริมคลองหัวไทร" และ (ร่าง) ชุดคณะทำงาน ได้แก่ พชอ.หัวไทร พัฒนาชุมชน สาธารณสุข เกษตร โรงเรียน (กลุ่มจัดตั้งโครงการ อย.น้อย) สื่อวิทยุ กศน. ท่องเที่ยวเชิงเกษตร วัฒนธรรม และตัวแทนผู้บริโภค

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
13,500.00 2,500.00 54,576.00 0.00 624.00 0.00 71,200.00 lock_open

ประชุมหารือการขับเคลื่อนงานตลาดปลอดภัยในพื้นที่อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

15 กุมภาพันธ์ 2564
AitsaraAitsara
รายงานจากพื้นที่
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 1. ชี้แจงวัตถุประสงค์การจัดประชุม และการจัดทำยุทธศาสตร์ระบบอาหารจังหวัดนครศรีธรรมราช ปี พ.ศ.2562 – 2566
 2. หารือการขับเคลื่อนงานตลาดปลอดภัยในพื้นที่อำเภอหัวไทร
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

แนวทางการขับเคลื่อนงานตลาดปลอดภัยในอำเภอหัวไทร
1.สร้างกฎ/กติกา ข้อตกลงร่วมกันในการทำตลาดปลอดภัย เช่น สินค้าที่สามารถวางจำหน่ายได้ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานต่างๆ อย่างน้อย 1 มาตรฐาน (GMP) พ่อค้าแม่ค้าที่จะเข้ามาค้าขายในตลาดจะต้องมีการตรวจสุขภาพ สุขลักษณะของผู้จำหน่ายสินค้า เป็นต้น 2.ข้อมูลสนับสนุนของตลาดที่ได้รับมาตรฐาน เพื่อนำมาปรับใช้กับตลาดในอำเภอหัวไทร เช่น กฎ กติกา โครงสร้าง เป็นต้น 3.Mapping กลุ่มเป้าหมาย ฐานลูกค้า ที่มีกำลังซื้อและมีความต้องการหรือมีความรู้ความเข้าใจที่จะบริโภคอาหารปลอดภัย รวมทั้งบริบทพื้นที่ที่เหมาะสมที่จะทำตลาด 4.ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น มีหน่วยงานในพื้นที่เข้ามาช่วยเหลือในการทำความสะอาดตลาดอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 5.กลไกสำคัญ คือ กลไกความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และ อปท. 6.โรงเรียนทำเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเต็มรูปแบบ พร้อมมีการจำหน่ายและตลาด เช่น ผักบุ้ง ส่งร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ ด้วยเป็นสินค้าปลอดสารพิษ ซึ่งโรงเรียนได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่นๆ ด้วย เช่น CP all และเป็นต้นแบบให้กับโรงเรียนอื่นๆ เข้ามาศึกษาดูงานและกลับไปพัฒนาโรงเรียนตนเอง
7.ขยายสู่ตลาด online ในอนาคต และเชื่อมโยงอาหารกับการท่องเที่ยว 8.เทศบาลตำบลหัวไทรเสนอเป็นศูนย์กลางการทำอาหารปลอดภัยของอำเภอ และเสนอให้เป็นวาระของอำเภอหัวไทร ในการขับเคลื่อนอาหารปลอดภัย พัฒนาตลาดและตลาดสดของเทศบาลตำบลหัวไทร

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 lock_open