สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

งานบริหาร โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพในพื้นที่ พหุวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้

แบบประเมินผลการดำเนินงาน (Performance/Product Evaluation)

 เป้าประสงค์หรือวัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด(Indicator)สถานการณ์เป้าหมายผลผลิต
(Output)
ผลลัพธ์
(Outcome)
ผลกระทบ
(Impact)
อธิบายข้อสังเกตที่สำคัญ
1 เพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้สอดคล้องกับพื้นที่พหุวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้
ตัวชี้วัด : ประชาชนได้รับการบริการทางด้านสุขภาพที่สอดคล้องกับแนวคิดหลักการปฏิบัติและวิถีความเชื่อทางศาสนา สร้างความเข้าใจต่อการบริการด้านสุขภาพและส่งผลต่อสุขภาพของประชาชนให้ดีขึ้น

 

 

 

2 เพื่อเพิ่มศักยภาพแก่บุคลากรสาธารณสุขในหลักการและวิถีทางศาสนาต่อการให้บริการสุขภาพแก่ประชาชนที่ถูกต้อง
ตัวชี้วัด : เพื่อให้บุคคลกรทางสาธารณสุข มีความเข้าใจในการบริการสุขภาพตามวิถีทางศาสนา

 

 

 

3 เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับบริการสุขภาพที่ถูกต้องตามหลักการศาสนา
ตัวชี้วัด : สุขภาพของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามหลักการศาสนา