สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการถอดบทเรียนการบริการสุขภาพในพหุวัฒนธรรมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

แบบรายงานการดำเนินงานฉบับสมบูรณ์

รายงานฉบับสมบูรณ์

สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.)


“ โครงการถอดบทเรียนการบริการสุขภาพในพหุวัฒนธรรมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ”

จังหวัดปัตตานี

หัวหน้าโครงการ
อิลฟาน ตอแลมา

ชื่อโครงการ โครงการถอดบทเรียนการบริการสุขภาพในพหุวัฒนธรรมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

ที่อยู่ จังหวัดปัตตานี จังหวัด ปัตตานี

รหัสโครงการ 59-ข-039 เลขที่ข้อตกลง 59-ข-039

ระยะเวลาดำเนินงาน ตั้งแต่ 20 กรกฎาคม 2559 ถึง 20 กุมภาพันธ์ 2560


กิตติกรรมประกาศ

"โครงการถอดบทเรียนการบริการสุขภาพในพหุวัฒนธรรมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดปัตตานี" สำเร็จได้ด้วยดี ด้วยความร่วมมือจาก สมาชิกในชุมชน จังหวัดปัตตานี

คณะทำงานโครงการฯ ขอขอบคุณ สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) ที่ให้การสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการฯ รวมทั้ง ภาคีเครือข่ายที่สำคัญระดับพื้นที่ ที่ให้การสนับสนุน ช่วยเหลือ ชี้แนะ สุดท้ายขอขอบคุณผู้เกี่ยวข้องที่มิได้ระบุชื่อไว้ในที่นี้ ซึ่งมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงานให้มีความยั่งยืนในพื้นที่ต่อไป

คณะทำงานโครงการ
โครงการถอดบทเรียนการบริการสุขภาพในพหุวัฒนธรรมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้บทคัดย่อ

โครงการ " โครงการถอดบทเรียนการบริการสุขภาพในพหุวัฒนธรรมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ " ดำเนินการในพื้นที่ จังหวัดปัตตานี รหัสโครงการ 59-ข-039 ระยะเวลาการดำเนินงาน 20 กรกฎาคม 2559 - 20 กุมภาพันธ์ 2560 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจำนวน 110,000.00 บาท จาก สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) เพื่อใช้ในการดำเนินกิจกรรมโครงการ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นสมาชิกในชุมชนจำนวน 135 คน หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาโครงการ ผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานปรากฏดังนี้

โครงการนี้ยังไม่มีการเขียนหรือแก้ไขบทคัดย่อ

หมายเหตุ : รายละเอียดของบทสรุปคัดย่อการดำเนินงาน ให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้เขียนสรุปภาพรวมของโครงการใน "ผลลัพธ์โครงการ"


สารบัญ

กิตติกรรมประกาศ»
บทคัดย่อ»
   ความเป็นมา/หลักการเหตุผล»
   วัตถุประสงค์โครงการ»
   กิจกรรม/การดำเนินงาน»
   กลุ่มเป้าหมาย»
   ผลลัพธ์ที่ได้»
   การประเมินผล»
   ปัญหาและอุปสรรค»
   ข้อเสนอแนะ»
   เอกสารประกอบอื่นๆ»

ความเป็นมา/หลักการเหตุผล

 

สถานการณ์

วัตถุประสงค์โครงการ

 1. เพื่อจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพในพหุวัฒนธรรมในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้
 2. เพื่อค้นหาและถอดบทเรียนการบริการสุขภาพที่สอดคล้องกับบริบทพื้นที่พหุวัฒนธรรมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
 3. เพื่อเรียนรู้และถอดบทเรียนการจัดบริการสุขภาพวิถีอิสลาม และการจัดบริการสุขภาพวิถีพุทธ
 4. เพื่อจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเปิดพื้นที่นำร่องการจัดบริการสุขภาพตามวิถีชุมชน (อิสลาม-พุทธ)

กิจกรรม/การดำเนินงาน

  กลุ่มเป้าหมาย

  กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้

  ผลที่คาดว่าจะได้รับ

   


  ส่วนที่ 1 ผลการดำเนินงาน

  วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
  ผลลัพธ์และตัวชี้วัดผลลัพธ์**
  กิจกรรมของโครงการ
  ผลผลิต*
  ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

  1. จัดประชุมคณะทำงานเพื่อทบทวนเนื้อหา

  วันที่ 23 กรกฎาคม 2559 เวลา 09:00 น.

  กิจกรรมที่ทำ

  .

  ผลผลิต/ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

  .

   

  10 0

  2. ลงพื้นที่ถอดบทเรียน รพ.สต.บ้านใหญ่ อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี

  วันที่ 15 สิงหาคม 2559 เวลา 09:00-12.00 น.

  กิจกรรมที่ทำ

  หัวหน้าโครงการชี้แจงวัตถุประสงค์ของการมาถอดบทเรียนและกรอบของการถอดบทเรียน โดยให้พื้นที่ได้นำเสนอประบวนการ กิจกรรม ผลของการดำเนินการจัดการสุขภาพในชุมชน และเปิดให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการพูดคุย โดยวิทยากรถอดบทเรียนจับประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องและสอบถามประเด็นเพิ่มเติมที่เกี่ยวกับสาระของการดำเนินงาน
  ผู้รับผิดชอบโครงการแจ้งกิจกรรมหลังจากที่ได้สรุปการถอดบทเรียนของทุกพื้นที่จะมีการจัดกิจกรรมแสดงความเห็นการจัดบริการสุขภาพวิถีอิสลามและการร่วมงานกิจกรรมสร้างสุข วันที่ 3-5 ตุลาคม 2559

  ผลผลิต/ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

  การถอดบทเรียนในครั้งนี้ ได้รู้ถึงปัญหาของชุมชนแห่งนี้ ได้แก่ปัญหา โรคเรื้อรัง แม่และเด็ก ยาเสพติด ทันตสุขภาพ เจ้าหน้าที่ รพ.สต.ได้ให้ความรู้แก่ชาวบ้านในเรื่องต่างๆ และชาวบ้านก็ได้นำกลับไปปฎิบัติอย่างเคร่งครัด เพราะเจ้าหน้าที่ รพ.สต.ได้เน้นเรื่องอาหารการกิน การออกกำลังกาย การปฎิบัติต่อตนเองเมื่อรู้ว่าตั้งครรภ์ และสร้างแรงจูงใจในการประกอบอาชีพ

   

  15 18

  3. ลงพืนที่ถอดบทเรียน (รพ.สต.จะกว๊ะ อ.รามัน จ.ยะลา)

  วันที่ 16 สิงหาคม 2559 เวลา 13:30-16.00 น.

  กิจกรรมที่ทำ

  หัวหน้าโครงการชี้แจงวัตถุประสงค์ของการมาถอดบทเรียนและกรอบของการถอดบทเรียน โดยให้พื้นที่ได้นำเสนอประบวนการ กิจกรรม ผลของการดำเนินการจัดการสุขภาพในชุมชน และเปิดให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการพูดคุย โดยวิทยากรถอดบทเรียนจับประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องและสอบถามประเด็นเพิ่มเติมที่เกี่ยวกับสาระของการดำเนินงาน
  ผู้รับผิดชอบโครงการแจ้งกิจกรรมหลังจากที่ได้สรุปการถอดบทเรียนของทุกพื้นที่จะมีการจัดกิจกรรมแสดงความเห็นการจัดบริการสุขภาพวิถีอิสลามและการร่วมงานกิจกรรมสร้างสุข วันที่ 3-5 ตุลาคม 2559

  ผลผลิต/ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

  หมู่บ้านนี้จะมีผู้สูงอายุเป็นบุคคลหลักในแก้ไขปัญหา และยังมีประเด็นสุขภาพที่น่าสนใจในเรื่อง แคกิ๊ปเวอร์คือการดูแลผู้สูงอายุ เป็นการดูแลที่สอดคล้องกับระบบอิสลาม มีผลตอบรับดีมาก

   

  15 18

  4. ลงพื้นที่ถอดบทเรียน รพ.จะแนะ อ.จะแนะ จ.นราธิวาส

  วันที่ 17 สิงหาคม 2559 เวลา 13:30 น.

  กิจกรรมที่ทำ

  หัวหน้าโครงการชี้แจงวัตถุประสงค์ของการมาถอดบทเรียนและกรอบของการถอดบทเรียน โดยให้พื้นที่ได้นำเสนอประบวนการ กิจกรรม ผลของการดำเนินการจัดการสุขภาพในชุมชน และเปิดให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการพูดคุย โดยวิทยากรถอดบทเรียนจับประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องและสอบถามประเด็นเพิ่มเติมที่เกี่ยวกับสาระของการดำเนินงาน
  ผู้รับผิดชอบโครงการแจ้งกิจกรรมหลังจากที่ได้สรุปการถอดบทเรียนของทุกพื้นที่จะมีการจัดกิจกรรมแสดงความเห็นการจัดบริการสุขภาพวิถีอิสลามและการร่วมงานกิจกรรมสร้างสุข วันที่ 3-5 ตุลาคม 2559

  ผลผลิต/ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

  ทาง รพ.จะมีการให้ความรู้แก่หมอตำแยและชาวบ้านที่มารับบริการ และยังให้หมอตำแยเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลผู้มารับบริการโดยต้องผ่านการอบรมจากเจ้าหน้าที่ รพ. ทาง รพ.ได้มีผู้รู้ทางศาสนามาให้ความรู้ที่เกี่ยวกับการดูแลตนเองตอนตั้งครรภ์และหลังคลอด

   

  15 13

  5. ลงพื้นที่ถอดบทเรียน รพ.สต.สะดาวา ต.สะดาวา อ.เมือง จ.ปัตตานี

  วันที่ 18 สิงหาคม 2559 เวลา 09:00 น.

  กิจกรรมที่ทำ

  หัวหน้าโครงการชี้แจงวัตถุประสงค์ของการมาถอดบทเรียนและกรอบของการถอดบทเรียน โดยให้พื้นที่ได้นำเสนอประบวนการ กิจกรรม ผลของการดำเนินการจัดการสุขภาพในชุมชน และเปิดให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการพูดคุย โดยวิทยากรถอดบทเรียนจับประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องและสอบถามประเด็นเพิ่มเติมที่เกี่ยวกับสาระของการดำเนินงาน
  ผู้รับผิดชอบโครงการแจ้งกิจกรรมหลังจากที่ได้สรุปการถอดบทเรียนของทุกพื้นที่จะมีการจัดกิจกรรมแสดงความเห็นการจัดบริการสุขภาพวิถีอิสลามและการร่วมงานกิจกรรมสร้างสุข วันที่ 3-5 ตุลาคม 2559

  ผลผลิต/ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

  สรุปผลเบื้องต้น รพ.สต ได้มีการเน้นเกี่ยวกับแม่และเด็ก วัคซีน ยาเสพติดมีการแก้ไขโดยมีการนำผู้นำศาสนามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา และส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ รพ.สต.เป็นตัวอย่างในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดำเนินชีวิต เช่น อาหาร การออกกำลังกาย การถือศีลอด เป็นต้น

   

  15 16

  6. ลงพื้นที่ถอดบทเรียน รพ.มายอ อ.มายอ จ.ปัตตานี

  วันที่ 19 สิงหาคม 2559 เวลา 09:00 น.

  กิจกรรมที่ทำ

  หัวหน้าโครงการชี้แจงวัตถุประสงค์ของการมาถอดบทเรียนและกรอบของการถอดบทเรียน โดยให้พื้นที่ได้นำเสนอประบวนการ กิจกรรม ผลของการดำเนินการจัดการสุขภาพในชุมชน และเปิดให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการพูดคุย โดยวิทยากรถอดบทเรียนจับประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องและสอบถามประเด็นเพิ่มเติมที่เกี่ยวกับสาระของการดำเนินงาน
  ผู้รับผิดชอบโครงการแจ้งกิจกรรมหลังจากที่ได้สรุปการถอดบทเรียนของทุกพื้นที่จะมีการจัดกิจกรรมแสดงความเห็นการจัดบริการสุขภาพวิถีอิสลามและการร่วมงานกิจกรรมสร้างสุข วันที่ 3-5 ตุลาคม 2559

  ผลผลิต/ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

  สรุปเบื้องต้น ยาเสพติดเกิดจากปัญหาเรื่องครอบครัว การศึกษา และขาดจิตสำนึกที่ดี เพราะฉะนั้นควรให้ความสำคัญกับครอบครัว ครอบครัวเป็นสิ่งสำคัญในการดูแลเยาวชนไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด การศึกษาเมื่อเยาวชนมีการศึกษาที่ดีจะทำให้เยาวชนไม่หันไปยุ่งกับยาเสพติด ส่วนด้านจิตใจจะมีการสร้างและตระหนักถึงโทษของยาเสพติดตั้งแต่วัยเด็ก

   

  15 11

  7. ลงพื้นที่ถอดบทเรียน รพ.สต.เจ๊ะเก ต.บาโงสะโต อ.ระแงะ จ.นราธิวาส

  วันที่ 28 สิงหาคม 2559 เวลา 13:30 น.

  กิจกรรมที่ทำ

  หัวหน้าโครงการชี้แจงวัตถุประสงค์ของการมาถอดบทเรียนและกรอบของการถอดบทเรียน โดยให้พื้นที่ได้นำเสนอประบวนการ กิจกรรม ผลของการดำเนินการจัดการสุขภาพในชุมชน และเปิดให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการพูดคุย โดยวิทยากรถอดบทเรียนจับประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องและสอบถามประเด็นเพิ่มเติมที่เกี่ยวกับสาระของการดำเนินงาน
  ผู้รับผิดชอบโครงการแจ้งกิจกรรมหลังจากที่ได้สรุปการถอดบทเรียนของทุกพื้นที่จะมีการจัดกิจกรรมแสดงความเห็นการจัดบริการสุขภาพวิถีอิสลามและการร่วมงานกิจกรรมสร้างสุข วันที่ 3-5 ตุลาคม 2559

  ผลผลิต/ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

  สรุปประเด็นเบื้องต้น ทางรพ.สต.เจ๊ะเกได้ให้ความสำคัญในการแก้ปัญหาในเรื่อง บุหรี่ วัคซีน แม่เเละเด็ก และโรงเรียนพ่อแม่

  1. บุหรี่ มีการแก้ไขโดยมีหลักสูตรที่ชัดเจนและสามารถดึงเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมที่สามารถทำให้เยาวชนเลิกบุหรี่ได้
  2. วัคซีน ทางรพ.สต.และผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนาเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาโดยการให้ผู้นำชุมชนให้ความรู้แก่ชาวบ้านเรื่องวัคซีน ได้บอกถึงหลักศาสนาพร้อมด้วยหลักวิทยาศาสตร์ทำให้ชาวบ้านเข้าใจและให้ความสำคัญกับการฉีดวัคซีน
  3. แม่และเด็ก รพ.สต.ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลตัวเองก่อนตั้งครรภ์และขณะตั้งครรภ์ ได้มีการดูแลตามหลักศาสนา
  4. โรงเรียนพ่อแม่ทาง รพ.สต.ได้เพิ่มหลักสูตรให้กับสามีเพื่อที่จะให้การวางแผนชีวิตในครอบครัวเป็นไปได้ง่ายยิ่งขึ้น มีการสอยนหลักการอิสลามให้หัวหน้าครอบครัวเข้าใจและตระหนักถึงการเป็นหัวหน้าครอบครัว จดบันทึกโดยนูรตักวา สะมะดี

   

  15 16

  8. ลงพื้นที่ถอดบทเรียน รพ.บาเจาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส

  วันที่ 30 สิงหาคม 2559 เวลา 09:00 น.

  กิจกรรมที่ทำ

  หัวหน้าโครงการชี้แจงวัตถุประสงค์ของการมาถอดบทเรียนและกรอบของการถอดบทเรียน โดยให้พื้นที่ได้นำเสนอประบวนการ กิจกรรม ผลของการดำเนินการจัดการสุขภาพในชุมชน และเปิดให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการพูดคุย โดยวิทยากรถอดบทเรียนจับประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องและสอบถามประเด็นเพิ่มเติมที่เกี่ยวกับสาระของการดำเนินงาน
  ผู้รับผิดชอบโครงการแจ้งกิจกรรมหลังจากที่ได้สรุปการถอดบทเรียนของทุกพื้นที่จะมีการจัดกิจกรรมแสดงความเห็นการจัดบริการสุขภาพวิถีอิสลามและการร่วมงานกิจกรรมสร้างสุข วันที่ 3-5 ตุลาคม 2559

  ผลผลิต/ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

  สรุปประเด็นเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ รพ.สต ได้ให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพให้ห่างไกลจากโรค เน้นการออกกำลังกาย เช่นสนับสนุนให้เดินไปมัสยิดมากกว่าการขึ้นรถ ด้านอาหารการกิน เน้นการปลูกผักทานเองหลีกเลี่ยงการซื้อผักทาน
  จุดเด่นของชาวบ้านคือ การทำฮาลาเกาะอัลกรุอ่าน มีการออกกำลังกาย และทานอาหารที่เป็นประโยชน์ได้ควบคุมอาหารตามที่เจ้าหน้าที่บอก และที่สำคัญชาวบ้านที่นี้ได้ให้ความสำคัญกับ

   

  15 22

  9. ลงพื้นที่ถอดบทเรียน รพ.สต.ลาโล๊ะ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส

  วันที่ 5 กันยายน 2559 เวลา 13.00 น.

  กิจกรรมที่ทำ

  หัวหน้าโครงการชี้แจงวัตถุประสงค์ของการมาถอดบทเรียนและกรอบของการถอดบทเรียน โดยให้พื้นที่ได้นำเสนอประบวนการ กิจกรรม ผลของการดำเนินการจัดการสุขภาพในชุมชน และเปิดให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการพูดคุย โดยวิทยากรถอดบทเรียนจับประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องและสอบถามประเด็นเพิ่มเติมที่เกี่ยวกับสาระของการดำเนินงาน
  ผู้รับผิดชอบโครงการแจ้งกิจกรรมหลังจากที่ได้สรุปการถอดบทเรียนของทุกพื้นที่จะมีการจัดกิจกรรมแสดงความเห็นการจัดบริการสุขภาพวิถีอิสลามและการร่วมงานกิจกรรมสร้างสุข วันที่ 3-5 ตุลาคม 2559

  ผลผลิต/ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

  สรุปประเด็นเบื้องต้น เน้นเรื่องความสะอาด ชาวบ้านมีจิตอาสาในการทำงานช่วยเหลือชุมชนให้เกิดความสามัคคี เน้นเรื่องการทำกิจกรรมมีการฟังบรรยายทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อให้เกิดความเป็นพี่น้องความรัก มีการให้ความรู้แก่ชาวบ้าน โดยมีเจ้าหน้าที่ รพ.สต. อสม.และผู้นำศาสนาเข้ามามีส่วนร่วมในการทำงานเพื่อให้เกิดความสำเร็จ

   

  15 14

  10. ลงพื้นที่ถอดบทเรียน รพ.รามัน อ.รามัน จ.ยะลา

  วันที่ 7 กันยายน 2559 เวลา 09:00 น.

  กิจกรรมที่ทำ

  หัวหน้าโครงการชี้แจงวัตถุประสงค์ของการมาถอดบทเรียนและกรอบของการถอดบทเรียน โดยให้พื้นที่ได้นำเสนอประบวนการ กิจกรรม ผลของการดำเนินการจัดการสุขภาพในชุมชน และเปิดให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการพูดคุย โดยวิทยากรถอดบทเรียนจับประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องและสอบถามประเด็นเพิ่มเติมที่เกี่ยวกับสาระของการดำเนินงาน
  ผู้รับผิดชอบโครงการแจ้งกิจกรรมหลังจากที่ได้สรุปการถอดบทเรียนของทุกพื้นที่จะมีการจัดกิจกรรมแสดงความเห็นการจัดบริการสุขภาพวิถีอิสลามและการร่วมงานกิจกรรมสร้างสุข วันที่ 3-5 ตุลาคม 2559

  ผลผลิต/ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

  สรุปประเด็นเบื้องต้น ในส่วนของ อบต.รพ.รามัน อสม. ผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา และชาวบ้าน ได้ให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาต่างๆ จุดเด่นคือ ชุมชนแห่งนี้จะมีจิตใจอามาอย่างมากในการทำงาน ทุกคนมีบทบาทและมีความสำคัญในการแก้ไขปัญหาอย่างมาก ได้มีการลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง สร้างกำลังใจแก่ผู้ป่วยติดเตียง

   

  15 19

  11. จัดประชุมคณะทำงานเพื่อยกร่างเนื้อการจัดการระบบบริการสุขภาพ

  วันที่ 17 กันยายน 2559 เวลา 09:00 น.

  กิจกรรมที่ทำ

  ประชุมคณะทำงาน ร่างเนื้อการจัดการระบบบริการสุขภาพ

  ผลผลิต/ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

  องค์ความรู้สุขภาพวิถีอิสลาม และได้รายชื่อเครือข่ายของสถานบริการสุขภาพ และเครือข่ายผู้รับบริการ

   

  10 10

  12. จัดประชุมคณะทำงานเพื่อปรับปรุง แก้ไข และจัดทำเอกสารข้อเสนอ

  วันที่ 24 กันยายน 2559 เวลา 09:00 น.

  กิจกรรมที่ทำ

    . 

  ผลผลิต/ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

    . 

   

  10 10

  13. ประชุมเวทีถอดบทเรียนการจัดบริการสุขภาพวิถีพุทธ

  วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09:00 น.

  กิจกรรมที่ทำ

  • จัดประชุมถอดบทเรียนวิถีพุทธ ......................................

  ผลผลิต/ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

  ข้อสรุปจากเวที มีอะไรบ้าง........................................

  • คุณภาพชีวิต ยอมรับความเจ็บป่วย
  • คุณลักษณะพยาบาล เมตตา กรุณา
  • ความร่วมมือในการรักษา
  • เครือข่ายกลุ่มสนับสนุน
  • ถอดบทเรียน
  • การตอบรับของประชาชน ความพึงพอใจระบบ
  • รางวัล

   

  40 17

  14. ถอดบทเรียนการระบบสุขภาพในสังคมพหุวัฒนธรรม: ระบบบริการสุขภาพวิถีพุทธ

  วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 เวลา 09:00 น.

  กิจกรรมที่ทำ

  • สัมภาษณ์เชิงลึกรายบุคคลผู้ให้บริการในระบบสุขภาพพยาบาลวิชาชีพ
  • สัมภาษณ์เชิงลึกการจัดบริการสุขภาพวิถีพุทธกับนักวิชาการด้านการพยาบาลพหุวัฒนธรรม
  • สนทนากลุ่มย่อย ผู้รับบริการ ในการจัดบริการสุขภาพวิถีพุทธ
  • สนทนากลุ่มผู้นำศาสนาพุทธ ในการจัดระบบดูแลสุขภาพวิถีพุทธ
  • สัมภาษณ์เชิงลึกการจัดบริการสุขภาพวิถีพุทธในพื้นที่พหุวัฒนธรรมเจ้าหน้าที่วิชาการสาธารณสุข

  ระหว่างวันที่ 4 ตค. - 6 พย. 2559

  ผลผลิต/ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

  ผลผลิต (Output)
  - เกิดกิจกรรมวงคุยรายบุคลและรายกลุ่ม จำนวน 4 ครั้ง

  ผลลัพธ์ (Outcome)
  - ข้อมูลการประยุกต์วิถีพุทธในการดูแลสุขภาพระดับ โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 1 ชุด เครือข่ายนักปฏิบัติการสุขภาพที่ประยุกต์วิถีพุทธในการดูแลสุขภาพ 1 เครือข่าย สาระสำคัญของการประยุกต์ใช้พบว่า เป็นการใช้ระดับบุคคลที่มีความสนใจ และเชี่ยวชาญเฉพาะ การยกระดับวิถีพุทธเข้าสู่ระบบโรงพยาบาลที่เป็นนโยบายการปฏิบัติยังไม่ชัดเจนและไม่พบแนวปฏิบัติการดูแลวิถีพุทธในระบบสุขภาพ ที่ชัดเจนแต่บุคคลากรและชุมชนพุทธอยากให้นำแนวคิดนี้มาใช้อย่างจริงจังเพื่อส่งเสริมสุขภาพบุคลากรที่ปฏิบัติงานและผู้ใช้บริการ

  ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
  - มีพื้นที่ให้บริการที่สนใจพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพที่ประยุกต์วิถีพุทธไปใช้ในระบบสุขภาพ ระดับโรงพยาบาลชุมชน 2 พื้นที่ ระดับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบล 2 แห่ง
  - บุคคลากรสาธารณสุขอยากให้มีการพัฒนาสมรรถนะทางวัฒนธรรมและสมรรถนะการดูแลผู้รับบริการวิถีพุทธ
  - พื้นที่นำร่องการขับเคลื่อนระบบสุขภาพพหุวัฒนธรรมระดับต่างๆ อย่างชัดเจนในพื้นที่นำร่อง
  - กลุ่มบุคคลทั่วไปบางกลุ่มยังมีความไม่เข้าใจเป้าหมายการขับเคลื่อนของระบบสุขภาพในสังคมพหุวัฒนธรรมว่าเป็นการเพิ่มอัตลักษณ์ชาวพุทธในพื้นที่อาจถูกหยิบยกเป็นเครื่องมือสร้างความแตกแยกในพื้นที่ จำเป็นต้องมีการรณรงค์สาธารณะทุกภาคส่วนในสังคมให้เข้าใจ
  - สมรรถนะภิกษุในการมีส่วนร่วมขับเคลื่อนการแพทย์พหุวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพยังไม่มีข้อมูลพื้นฐานที่ชัดเจน

   

  20 0

  15. สรุปจัดทำเอกสารถอดบทเรียน

  วันที่ 15 พฤษภาคม 2560 เวลา 09:00 น.

  กิจกรรมที่ทำ

  -

  ผลผลิต/ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

  -

   

  3 0

  * ผลผลิต หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นเชิงปริมาณจากการทำกิจกรรม เช่น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม จำนวนผู้ผ่านการอบรม จำนวนครัวเรือนที่ปลูกผักสวนครัว เป็นต้น
  ** ผลลัพธ์ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่นำไปสู่การแก้ปัญหา เช่น หลังอบรมมีผู้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจำนวนกี่คน มีข้อบังคับหรือมาตรการของชุมชนที่นำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือสภาพแวดล้อม เป็นต้น ทั้งนี้ต้องมีข้อมูลอ้างอิงประกอบการรายงาน เช่น ข้อมูลรายชื่อแกนนำ , แบบสรุปการประเมินความรู้ , รูปภาพกิจกรรมพร้อมคำอธิบายใต้ภาพ เป็นต้น


  ส่วนที่ 2 ประเมินความพึงพอใจต่อความสำเร็จและปัญหาอุปสรรคในการดำเนินโครงการในภาพรวม

  ผลการดำเนินโครงการ

  สรุปผลการดำเนินโครงการ

  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม:
  บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
  บรรลุตามวัตถุประสงค์บางส่วนของโครงการ
  ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

   

  ผลผลิตโครงการ

  วัตถุประสงค์สถานการณ์เป้าหมายผลผลิตอธิบาย
  1 เพื่อจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพในพหุวัฒนธรรมในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้
  ตัวชี้วัด :

   

  2 เพื่อค้นหาและถอดบทเรียนการบริการสุขภาพที่สอดคล้องกับบริบทพื้นที่พหุวัฒนธรรมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
  ตัวชี้วัด :

   

  3 เพื่อเรียนรู้และถอดบทเรียนการจัดบริการสุขภาพวิถีอิสลาม และการจัดบริการสุขภาพวิถีพุทธ
  ตัวชี้วัด :

   

  4 เพื่อจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเปิดพื้นที่นำร่องการจัดบริการสุขภาพตามวิถีชุมชน (อิสลาม-พุทธ)
  ตัวชี้วัด :

   

  ผู้เข้าร่วมโครงการ

  กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
  จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
  กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)

  บทคัดย่อ*

  โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพในพหุวัฒนธรรมในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ (2) เพื่อค้นหาและถอดบทเรียนการบริการสุขภาพที่สอดคล้องกับบริบทพื้นที่พหุวัฒนธรรมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ (3) เพื่อเรียนรู้และถอดบทเรียนการจัดบริการสุขภาพวิถีอิสลาม และการจัดบริการสุขภาพวิถีพุทธ (4) เพื่อจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเปิดพื้นที่นำร่องการจัดบริการสุขภาพตามวิถีชุมชน (อิสลาม-พุทธ)

  ผลการดำเนินงานที่สำคัญ ได้แก่

  ข้อเสนอแนะ ได้แก่ (1) ...

  หมายเหตุ *

  • บทคัดย่อ จะนำไปใส่ในส่วนบทคัดย่อของรายงานฉบับสมบูรณ์
  • หากต้องการใช้ค่าเริ่มต้นของบทคัดย่อ ให้ลบข้อความในช่องบทคัดย่อ ทั้งหมด แล้วกดปุ่ม Refresh

  ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ

  ปัญหาและอุปสรรคสาเหตุข้อเสนอแนะ

   

   

   


  ส่วนที่ 3 ประเมินคุณค่าโครงการ

  แบบประเมินคุณค่าของโครงการที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพ

  ชื่อโครงการ โครงการถอดบทเรียนการบริการสุขภาพในพหุวัฒนธรรมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

  รหัสโครงการ 59-ข-039 รหัสสัญญา 59-ข-039 ระยะเวลาโครงการ 20 กรกฎาคม 2559 - 20 กุมภาพันธ์ 2560

  แบบประเมินคุณค่าของโครงการที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพ เป็นการคุณค่าที่เกิดจากโครงการในมิติต่อไปนี้

  • ความรู้ด้านการสร้างเสริมสุขภาพและนวัตกรรมเชิงระบบสุขภาพชุมชน
  • การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มีผลต่อสุขภาวะ
  • การปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาวะ
  • ผลกระทบเชิงบวกและนโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อการสร้างสุขภาวะชุมชน
  • กระบวนการชุมชน
  • มิติสุขภาวะปัญญา / สุขภาวะทางจิตวิญญาณ

  คุณค่าที่เกิดขึ้น
  ประเด็น
  ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียด/การจัดการหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
  ใช่ไม่ใช่

  1. เกิดความรู้ หรือ นวัตกรรมชุมชน

  คุณค่าที่เกิดขึ้น
  ประเด็น
  ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียด/การจัดการหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
  ใช่ไม่ใช่
  1. ความรู้ใหม่ / องค์ความรู้ใหม่

  ร่างแนวปฏิบัติการจัดบริการสุขภาพในพื้นที่พหุวัฒนธรรม(วิถีอิสลาม และวิถีพุทธ)

  ร่างแนวปฏิบัติ

  ทดลองใช้ในหน่วยบริการ และชุมชนพื้นที่นำร่อง และพัฒนาแนวปฏิบัติ

  คุณค่าที่เกิดขึ้น
  ประเด็น
  ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียด/การจัดการหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
  ใช่ไม่ใช่
  2. สิ่งประดิษฐ์ / ผลผลิตใหม่

   

   

   

  คุณค่าที่เกิดขึ้น
  ประเด็น
  ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียด/การจัดการหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
  ใช่ไม่ใช่
  3. กระบวนการใหม่

   

   

   

  คุณค่าที่เกิดขึ้น
  ประเด็น
  ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียด/การจัดการหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
  ใช่ไม่ใช่
  4. วิธีการทำงาน / การจัดการใหม่

   

   

   

  คุณค่าที่เกิดขึ้น
  ประเด็น
  ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียด/การจัดการหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
  ใช่ไม่ใช่
  5. การเกิดกลุ่ม / โครงสร้างในชุมชนใหม่

   

   

   

  คุณค่าที่เกิดขึ้น
  ประเด็น
  ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียด/การจัดการหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
  ใช่ไม่ใช่
  6. แหล่งเรียนรู้ใหม่

  โรงพยาบาลต้นแบบการดูแลสุขภาพในสังคมพหุวัฒนธรรมที่ประยุกต์ใช้วิถีพุทธ/อิสลาม

  โรงพยาบาลสะบ้าย้อย อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา

  เป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษาดูงานกระบวนการทำงาน

  คุณค่าที่เกิดขึ้น
  ประเด็น
  ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียด/การจัดการหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
  ใช่ไม่ใช่
  99. อื่นๆ

   

   

   

  2. เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เอื้อต่อสุขภาพ

  คุณค่าที่เกิดขึ้น
  ประเด็น
  ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียด/การจัดการหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
  ใช่ไม่ใช่
  1. การดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคล

   

   

   

  คุณค่าที่เกิดขึ้น
  ประเด็น
  ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียด/การจัดการหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
  ใช่ไม่ใช่
  2. การบริโภค

   

   

   

  คุณค่าที่เกิดขึ้น
  ประเด็น
  ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียด/การจัดการหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
  ใช่ไม่ใช่
  3. การออกกำลังกาย

   

   

   

  คุณค่าที่เกิดขึ้น
  ประเด็น
  ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียด/การจัดการหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
  ใช่ไม่ใช่
  4. การลด ละ เลิก อบายมุข เช่น การพนัน เหล้า บุหรี่

   

   

   

  คุณค่าที่เกิดขึ้น
  ประเด็น
  ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียด/การจัดการหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
  ใช่ไม่ใช่
  5. การลดพฤติกรรมเสี่ยง เช่น พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ การขับรถโดยประมาท

   

   

   

  คุณค่าที่เกิดขึ้น
  ประเด็น
  ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียด/การจัดการหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
  ใช่ไม่ใช่
  6. การจัดการอารมณ์ / ความเครียด

   

   

   

  คุณค่าที่เกิดขึ้น
  ประเด็น
  ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียด/การจัดการหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
  ใช่ไม่ใช่
  7. การดำรงชีวิต / วิถีชีวิต เช่น การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น / สมุนไพรในการดูแลสุขภาพตนเอง

   

   

   

  คุณค่าที่เกิดขึ้น
  ประเด็น
  ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียด/การจัดการหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
  ใช่ไม่ใช่
  8. พฤติกรรมการจัดการตนเอง ครอบครัว ชุมชน

   

   

   

  คุณค่าที่เกิดขึ้น
  ประเด็น
  ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียด/การจัดการหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
  ใช่ไม่ใช่
  9. อื่นๆ

   

   

   

  3. การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ (กายภาพ สังคม และเศรษฐกิจ)

  คุณค่าที่เกิดขึ้น
  ประเด็น
  ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียด/การจัดการหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
  ใช่ไม่ใช่
  1. กายภาพ เช่น มีการจัดการขยะ ป่า น้ำ การใช้สารเคมีเกษตร และการสร้างสิ่งแวดล้อมในครัวเรือนที่ถูกสุขลักษณะ

   

   

   

  คุณค่าที่เกิดขึ้น
  ประเด็น
  ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียด/การจัดการหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
  ใช่ไม่ใช่
  2. สังคม เช่น มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ลดการเกิดอุบัติเหตุ ครอบครัวอบอุ่น การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อเด็ก เยาวชน และกลุ่มวัยต่าง ๆ มีพื้นที่สาธารณะ/พื้นที่ทางสังคม เพื่อเอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพของคนในชุมชน มีการใช้ศาสนา/วัฒนธรรมเป็นฐานการพัฒนา

   

   

   

  คุณค่าที่เกิดขึ้น
  ประเด็น
  ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียด/การจัดการหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
  ใช่ไม่ใช่
  3. เศรษฐกิจสร้างสรรค์สังคม /สร้างอาชีพ / เพิ่มรายได้

   

   

   

  คุณค่าที่เกิดขึ้น
  ประเด็น
  ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียด/การจัดการหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
  ใช่ไม่ใช่
  4. มีการบริการสุขภาพทางเลือก และมีช่องทางการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพ

   

   

   

  คุณค่าที่เกิดขึ้น
  ประเด็น
  ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียด/การจัดการหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
  ใช่ไม่ใช่
  5. อื่นๆ

   

   

   

  4. การพัฒนานโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อสุขภาวะ

  คุณค่าที่เกิดขึ้น
  ประเด็น
  ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียด/การจัดการหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
  ใช่ไม่ใช่
  1. มีกฎ / กติกา ของกลุ่ม ชุมชน

   

   

   

  คุณค่าที่เกิดขึ้น
  ประเด็น
  ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียด/การจัดการหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
  ใช่ไม่ใช่
  2. มีมาตรการทางสังคมของกลุ่ม ชุมชน

   

   

   

  คุณค่าที่เกิดขึ้น
  ประเด็น
  ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียด/การจัดการหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
  ใช่ไม่ใช่
  3. มีธรรมนูญของชุมชน

   

   

   

  คุณค่าที่เกิดขึ้น
  ประเด็น
  ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียด/การจัดการหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
  ใช่ไม่ใช่
  4. อื่นๆ เช่น ออกเป็นข้อบัญญัติท้องถิ่น ฯลฯ

   

   

   

  5. เกิดกระบวนการชุมชน

  คุณค่าที่เกิดขึ้น
  ประเด็น
  ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียด/การจัดการหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
  ใช่ไม่ใช่
  1. เกิดการเชื่อมโยงประสานงานระหว่างกลุ่ม / เครือข่าย (ใน และหรือนอกชุมชน)

   

  มีทะเบียนเครือข่ายและผู้รับผิดชอบของแต่ละเครือข่าย

   

  คุณค่าที่เกิดขึ้น
  ประเด็น
  ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียด/การจัดการหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
  ใช่ไม่ใช่
  2. การเรียนรู้การแก้ปัญหาชุมชน (การประเมินปัญหา การวางแผน การปฏิบัติการ และการประเมิน)

   

   

   

  คุณค่าที่เกิดขึ้น
  ประเด็น
  ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียด/การจัดการหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
  ใช่ไม่ใช่
  3. การใช้ประโยชน์จากทุนในชุมชน เช่น การระดมทุน การใช้ทรัพยากรบุคคลในชุมชน

   

   

   

  คุณค่าที่เกิดขึ้น
  ประเด็น
  ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียด/การจัดการหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
  ใช่ไม่ใช่
  4. มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานของกลุ่มและชุมชนที่เกิดจากโครงการอย่างต่อเนื่อง

   

   

   

  คุณค่าที่เกิดขึ้น
  ประเด็น
  ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียด/การจัดการหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
  ใช่ไม่ใช่
  5. เกิดกระบวนการจัดการความรู้ในชุมชน

   

   

   

  คุณค่าที่เกิดขึ้น
  ประเด็น
  ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียด/การจัดการหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
  ใช่ไม่ใช่
  6. เกิดทักษะในการจัดการโครงการ เช่น การใช้ข้อมูลในการตัดสินใจ การทำแผนปฏิบัติการ

   

   

   

  คุณค่าที่เกิดขึ้น
  ประเด็น
  ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียด/การจัดการหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
  ใช่ไม่ใช่
  7. อื่นๆ

   

   

   

  6. มิติสุขภาวะปัญญา / สุขภาวะทางจิตวิญญาณ

  คุณค่าที่เกิดขึ้น
  ประเด็น
  ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียด/การจัดการหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
  ใช่ไม่ใช่
  1. ความรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเอง / กลุ่ม / ชุมชน

   

   

   

  คุณค่าที่เกิดขึ้น
  ประเด็น
  ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียด/การจัดการหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
  ใช่ไม่ใช่
  2. การเห็นประโยชน์ส่วนรวมและส่วนตนอย่างสมดุล

   

   

   

  คุณค่าที่เกิดขึ้น
  ประเด็น
  ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียด/การจัดการหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
  ใช่ไม่ใช่
  3. การใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย และพอเพียง

   

   

   

  คุณค่าที่เกิดขึ้น
  ประเด็น
  ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียด/การจัดการหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
  ใช่ไม่ใช่
  4. ชุมชนมีความเอื้ออาทร

   

   

   

  คุณค่าที่เกิดขึ้น
  ประเด็น
  ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียด/การจัดการหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
  ใช่ไม่ใช่
  5. มีการตัดสินใจโดยใช้ฐานปัญญา

   

   

   

  คุณค่าที่เกิดขึ้น
  ประเด็น
  ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียด/การจัดการหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
  ใช่ไม่ใช่
  6. อื่นๆ

   

   

   

  โครงการถอดบทเรียนการบริการสุขภาพในพหุวัฒนธรรมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัด ปัตตานี

  รหัสโครงการ 59-ข-039

  ได้ดำเนินกิจกรรมตามที่เสนอไว้เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว

  ................................
  ( อิลฟาน ตอแลมา )
  ผู้รับผิดชอบโครงการ
  ......./............/.......

  vertical_align_topไปบนสุด