สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการถอดบทเรียนการบริการสุขภาพในพหุวัฒนธรรมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

assignment
บันทึกกิจกรรม
สรุปจัดทำเอกสารถอดบทเรียน15 พฤษภาคม 2560
15
พฤษภาคม 2560รายงานจากพื้นที่ โดย Syuwari
circle
วัตถุประสงค์

-

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

-

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

ถอดบทเรียนการระบบสุขภาพในสังคมพหุวัฒนธรรม: ระบบบริการสุขภาพวิถีพุทธ9 พฤษภาคม 2560
9
พฤษภาคม 2560รายงานจากพื้นที่ โดย Syuwari
circle
วัตถุประสงค์

-

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง
 • สัมภาษณ์เชิงลึกรายบุคคลผู้ให้บริการในระบบสุขภาพพยาบาลวิชาชีพ
 • สัมภาษณ์เชิงลึกการจัดบริการสุขภาพวิถีพุทธกับนักวิชาการด้านการพยาบาลพหุวัฒนธรรม
 • สนทนากลุ่มย่อย ผู้รับบริการ ในการจัดบริการสุขภาพวิถีพุทธ
 • สนทนากลุ่มผู้นำศาสนาพุทธ ในการจัดระบบดูแลสุขภาพวิถีพุทธ
 • สัมภาษณ์เชิงลึกการจัดบริการสุขภาพวิถีพุทธในพื้นที่พหุวัฒนธรรมเจ้าหน้าที่วิชาการสาธารณสุข

ระหว่างวันที่ 4 ตค. - 6 พย. 2559

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต (Output)
- เกิดกิจกรรมวงคุยรายบุคลและรายกลุ่ม จำนวน 4 ครั้ง

ผลลัพธ์ (Outcome)
- ข้อมูลการประยุกต์วิถีพุทธในการดูแลสุขภาพระดับ โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 1 ชุด เครือข่ายนักปฏิบัติการสุขภาพที่ประยุกต์วิถีพุทธในการดูแลสุขภาพ 1 เครือข่าย สาระสำคัญของการประยุกต์ใช้พบว่า เป็นการใช้ระดับบุคคลที่มีความสนใจ และเชี่ยวชาญเฉพาะ การยกระดับวิถีพุทธเข้าสู่ระบบโรงพยาบาลที่เป็นนโยบายการปฏิบัติยังไม่ชัดเจนและไม่พบแนวปฏิบัติการดูแลวิถีพุทธในระบบสุขภาพ ที่ชัดเจนแต่บุคคลากรและชุมชนพุทธอยากให้นำแนวคิดนี้มาใช้อย่างจริงจังเพื่อส่งเสริมสุขภาพบุคลากรที่ปฏิบัติงานและผู้ใช้บริการ

ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
- มีพื้นที่ให้บริการที่สนใจพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพที่ประยุกต์วิถีพุทธไปใช้ในระบบสุขภาพ ระดับโรงพยาบาลชุมชน 2 พื้นที่ ระดับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบล 2 แห่ง
- บุคคลากรสาธารณสุขอยากให้มีการพัฒนาสมรรถนะทางวัฒนธรรมและสมรรถนะการดูแลผู้รับบริการวิถีพุทธ
- พื้นที่นำร่องการขับเคลื่อนระบบสุขภาพพหุวัฒนธรรมระดับต่างๆ อย่างชัดเจนในพื้นที่นำร่อง
- กลุ่มบุคคลทั่วไปบางกลุ่มยังมีความไม่เข้าใจเป้าหมายการขับเคลื่อนของระบบสุขภาพในสังคมพหุวัฒนธรรมว่าเป็นการเพิ่มอัตลักษณ์ชาวพุทธในพื้นที่อาจถูกหยิบยกเป็นเครื่องมือสร้างความแตกแยกในพื้นที่ จำเป็นต้องมีการรณรงค์สาธารณะทุกภาคส่วนในสังคมให้เข้าใจ
- สมรรถนะภิกษุในการมีส่วนร่วมขับเคลื่อนการแพทย์พหุวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพยังไม่มีข้อมูลพื้นฐานที่ชัดเจน

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
 • การประสานงานระหว่างทีม สวสต และผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ (คณะทำงานจากคณะพยาบาลศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี) ไม่ชัดเจน ในเรื่องความต้องการของแหล่งทุน เป้าหมายการขับเคลื่อนงาน การส่งมอบงานและงบประมาณ ทำให้เกิดการล่าช้า (ประมาณ 4 เดือน) ในการดำเนินงาน ส่งผลให้ไม่สามารถวางแผนงานที่ชัดเจน การเร่งรัดทำงานในช่วงท้ายทำให้ผลงานที่ได้มาจึงขาดความชัดเจน
 • ระเบียบการเบิกจ่ายงบประมาณ
  ดังนั้น การทำงานในระยะต่อไปควรเชิญภาคีที่รับผิดชอบ มาทำควาามเข้าใจเป้าหมายของการขับเคลื่อนงาน ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ ผลผลิตที่ต้งอการ รวมไปถึง การจัดการเอกสารการเงิน
circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ
 • สร้างสื่อรณรงค์สาธารณะเรื่องการแพทย์พหุวัฒนธรรม
 • มีเวทีขับเคลื่อน ให้ประเด็นการแพทย์พหุวัฒนธรรม ในประเด็นพุทธ นี้ไม่นำไปสู่การใช้เพื่อสร้างความแตกแยกในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้
 • การยกระดับให้คุณค่า กับพื้นที่รูปธรรมที่ใช้การแพทย์พหุวัฒนธรรมในการแก้ไขปัญหาสุขภาพ ที่ประสบความสำเร็จ
circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่
 • การเตรียมความพร้อมทีมทำงาน ก่อนลบงมือปฏิบัติงาน เนื่องจากคณะพยาบาลศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี เป็นภาคีใหม่
ประชุมเวทีถอดบทเรียนการจัดบริการสุขภาพวิถีพุทธ27 กุมภาพันธ์ 2560
27
กุมภาพันธ์ 2560รายงานจากพื้นที่ โดย นส.นูรตักวา สะมะดี
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดบริการสุขภาพวิถีพุทธ

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง
 • จัดประชุมถอดบทเรียนวิถีพุทธ ......................................
circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ข้อสรุปจากเวที มีอะไรบ้าง........................................

 • คุณภาพชีวิต ยอมรับความเจ็บป่วย
 • คุณลักษณะพยาบาล เมตตา กรุณา
 • ความร่วมมือในการรักษา
 • เครือข่ายกลุ่มสนับสนุน
 • ถอดบทเรียน
 • การตอบรับของประชาชน ความพึงพอใจระบบ
 • รางวัล
circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 17 คน จากที่ตั้งไว้ 40 คน
ประกอบด้วย

อาจารย์คณะแพทย์ แพทย์ พยาบาล อาสาพัฒนาชุมชน นักวิชาการสาธารณสุข พระสงฆ์ ตำรวจ

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

จัดประชุมคณะทำงานเพื่อปรับปรุง แก้ไข และจัดทำเอกสารข้อเสนอ24 กันยายน 2559
24
กันยายน 2559รายงานจากพื้นที่ โดย นส.นูรตักวา สะมะดี
circle
วัตถุประสงค์

  .

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

  . 

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

  . 

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 10 คน จากที่ตั้งไว้ 10 คน
ประกอบด้วย

คณะกรรมการโครงการ

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

  . 

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ
circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่
จัดประชุมคณะทำงานเพื่อยกร่างเนื้อการจัดการระบบบริการสุขภาพ17 กันยายน 2559
17
กันยายน 2559รายงานจากพื้นที่ โดย นส.นูรตักวา สะมะดี
circle
วัตถุประสงค์

  เพื่อทบทวนและปรับปรุงเนื้อหายกร่างการจัดบริการสุขภาพวิถีอิสลาม

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

ประชุมคณะทำงาน ร่างเนื้อการจัดการระบบบริการสุขภาพ

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

องค์ความรู้สุขภาพวิถีอิสลาม และได้รายชื่อเครือข่ายของสถานบริการสุขภาพ และเครือข่ายผู้รับบริการ

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 10 คน จากที่ตั้งไว้ 10 คน
ประกอบด้วย

คณะกรรมการโครงการ

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

  . 

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

.

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

  .

ลงพื้นที่ถอดบทเรียน รพ.รามัน อ.รามัน จ.ยะลา7 กันยายน 2559
7
กันยายน 2559รายงานจากพื้นที่ โดย นส.นูรตักวา สะมะดี
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อค้นหาและถอดบทเรียนการบริการสุขภาพที่สอดคล้องกับบริบทพื้นที่พหุวัฒนธรรมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

หัวหน้าโครงการชี้แจงวัตถุประสงค์ของการมาถอดบทเรียนและกรอบของการถอดบทเรียน โดยให้พื้นที่ได้นำเสนอประบวนการ กิจกรรม ผลของการดำเนินการจัดการสุขภาพในชุมชน และเปิดให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการพูดคุย โดยวิทยากรถอดบทเรียนจับประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องและสอบถามประเด็นเพิ่มเติมที่เกี่ยวกับสาระของการดำเนินงาน
ผู้รับผิดชอบโครงการแจ้งกิจกรรมหลังจากที่ได้สรุปการถอดบทเรียนของทุกพื้นที่จะมีการจัดกิจกรรมแสดงความเห็นการจัดบริการสุขภาพวิถีอิสลามและการร่วมงานกิจกรรมสร้างสุข วันที่ 3-5 ตุลาคม 2559

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

สรุปประเด็นเบื้องต้น ในส่วนของ อบต.รพ.รามัน อสม. ผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา และชาวบ้าน ได้ให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาต่างๆ จุดเด่นคือ ชุมชนแห่งนี้จะมีจิตใจอามาอย่างมากในการทำงาน ทุกคนมีบทบาทและมีความสำคัญในการแก้ไขปัญหาอย่างมาก ได้มีการลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง สร้างกำลังใจแก่ผู้ป่วยติดเตียง

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 19 คน จากที่ตั้งไว้ 15 คน
ประกอบด้วย

ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในประเด็นผู้ป่วยติดเตียง เจ้าหน้าที่ รพ.รามัน ผู็นำชุมชน ผู้นำศาสนา อสม. นายก อบต.รองปลัด และชาวบ้าน

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

ลงพื้นที่ถอดบทเรียน รพ.สต.ลาโล๊ะ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส5 กันยายน 2559
5
กันยายน 2559รายงานจากพื้นที่ โดย นส.นูรตักวา สะมะดี
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อค้นหาและถอดบทเรียนการบริการสุขภาพที่สอดคล้องกับบริบทพื้นที่พหุวัฒนธรรมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

หัวหน้าโครงการชี้แจงวัตถุประสงค์ของการมาถอดบทเรียนและกรอบของการถอดบทเรียน โดยให้พื้นที่ได้นำเสนอประบวนการ กิจกรรม ผลของการดำเนินการจัดการสุขภาพในชุมชน และเปิดให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการพูดคุย โดยวิทยากรถอดบทเรียนจับประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องและสอบถามประเด็นเพิ่มเติมที่เกี่ยวกับสาระของการดำเนินงาน
ผู้รับผิดชอบโครงการแจ้งกิจกรรมหลังจากที่ได้สรุปการถอดบทเรียนของทุกพื้นที่จะมีการจัดกิจกรรมแสดงความเห็นการจัดบริการสุขภาพวิถีอิสลามและการร่วมงานกิจกรรมสร้างสุข วันที่ 3-5 ตุลาคม 2559

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

สรุปประเด็นเบื้องต้น เน้นเรื่องความสะอาด ชาวบ้านมีจิตอาสาในการทำงานช่วยเหลือชุมชนให้เกิดความสามัคคี เน้นเรื่องการทำกิจกรรมมีการฟังบรรยายทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อให้เกิดความเป็นพี่น้องความรัก มีการให้ความรู้แก่ชาวบ้าน โดยมีเจ้าหน้าที่ รพ.สต. อสม.และผู้นำศาสนาเข้ามามีส่วนร่วมในการทำงานเพื่อให้เกิดความสำเร็จ

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 14 คน จากที่ตั้งไว้ 15 คน
ประกอบด้วย

ผู้ที่มีส่วนร่วมในประเด็นการจัดการสุขภาพ เจ้าหน้าที่ รพ.รามัน อสม. ผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา และชาวบ้าน

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

เรื่องวัคซีน ชาวบ้านยังไม่เปิดใจเรื่องวัคซีน และยังขาดความรู้ที่แน่ชัดเกี่ยวกับวัคซีน

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

1.ควรมีการพูดและให้ความรู้ก่อนฉีดวัคซีน 2.ให้ความรู้ที่แน่ชัดเเก่พ่อและแม่

ลงพื้นที่ถอดบทเรียน รพ.บาเจาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส30 สิงหาคม 2559
30
สิงหาคม 2559รายงานจากพื้นที่ โดย อิลฟาน
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อค้นหาและถอดบทเรียนการบริการสุขภาพที่สอดคล้องกับบริบทพื้นที่พหุวัฒนธรรมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

หัวหน้าโครงการชี้แจงวัตถุประสงค์ของการมาถอดบทเรียนและกรอบของการถอดบทเรียน โดยให้พื้นที่ได้นำเสนอประบวนการ กิจกรรม ผลของการดำเนินการจัดการสุขภาพในชุมชน และเปิดให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการพูดคุย โดยวิทยากรถอดบทเรียนจับประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องและสอบถามประเด็นเพิ่มเติมที่เกี่ยวกับสาระของการดำเนินงาน
ผู้รับผิดชอบโครงการแจ้งกิจกรรมหลังจากที่ได้สรุปการถอดบทเรียนของทุกพื้นที่จะมีการจัดกิจกรรมแสดงความเห็นการจัดบริการสุขภาพวิถีอิสลามและการร่วมงานกิจกรรมสร้างสุข วันที่ 3-5 ตุลาคม 2559

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

สรุปประเด็นเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ รพ.สต ได้ให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพให้ห่างไกลจากโรค เน้นการออกกำลังกาย เช่นสนับสนุนให้เดินไปมัสยิดมากกว่าการขึ้นรถ ด้านอาหารการกิน เน้นการปลูกผักทานเองหลีกเลี่ยงการซื้อผักทาน
จุดเด่นของชาวบ้านคือ การทำฮาลาเกาะอัลกรุอ่าน มีการออกกำลังกาย และทานอาหารที่เป็นประโยชน์ได้ควบคุมอาหารตามที่เจ้าหน้าที่บอก และที่สำคัญชาวบ้านที่นี้ได้ให้ความสำคัญกับ

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 22 คน จากที่ตั้งไว้ 15 คน
ประกอบด้วย

เจ้าหน้าที่ รพ.สต. เจ้าหน้าที่ รพ.บาเจาะ อสม.ผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา  รองนายก อบต. และชาวบ้าน

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

ลงพื้นที่ถอดบทเรียน รพ.สต.เจ๊ะเก ต.บาโงสะโต อ.ระแงะ จ.นราธิวาส28 สิงหาคม 2559
28
สิงหาคม 2559รายงานจากพื้นที่ โดย อิลฟาน
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อค้นหาและถอดบทเรียนการบริการสุขภาพที่สอดคล้องกับบริบทพื้นที่พหุวัฒนธรรมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

หัวหน้าโครงการชี้แจงวัตถุประสงค์ของการมาถอดบทเรียนและกรอบของการถอดบทเรียน โดยให้พื้นที่ได้นำเสนอประบวนการ กิจกรรม ผลของการดำเนินการจัดการสุขภาพในชุมชน และเปิดให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการพูดคุย โดยวิทยากรถอดบทเรียนจับประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องและสอบถามประเด็นเพิ่มเติมที่เกี่ยวกับสาระของการดำเนินงาน
ผู้รับผิดชอบโครงการแจ้งกิจกรรมหลังจากที่ได้สรุปการถอดบทเรียนของทุกพื้นที่จะมีการจัดกิจกรรมแสดงความเห็นการจัดบริการสุขภาพวิถีอิสลามและการร่วมงานกิจกรรมสร้างสุข วันที่ 3-5 ตุลาคม 2559

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

สรุปประเด็นเบื้องต้น ทางรพ.สต.เจ๊ะเกได้ให้ความสำคัญในการแก้ปัญหาในเรื่อง บุหรี่ วัคซีน แม่เเละเด็ก และโรงเรียนพ่อแม่

 1. บุหรี่ มีการแก้ไขโดยมีหลักสูตรที่ชัดเจนและสามารถดึงเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมที่สามารถทำให้เยาวชนเลิกบุหรี่ได้
 2. วัคซีน ทางรพ.สต.และผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนาเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาโดยการให้ผู้นำชุมชนให้ความรู้แก่ชาวบ้านเรื่องวัคซีน ได้บอกถึงหลักศาสนาพร้อมด้วยหลักวิทยาศาสตร์ทำให้ชาวบ้านเข้าใจและให้ความสำคัญกับการฉีดวัคซีน
 3. แม่และเด็ก รพ.สต.ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลตัวเองก่อนตั้งครรภ์และขณะตั้งครรภ์ ได้มีการดูแลตามหลักศาสนา
 4. โรงเรียนพ่อแม่ทาง รพ.สต.ได้เพิ่มหลักสูตรให้กับสามีเพื่อที่จะให้การวางแผนชีวิตในครอบครัวเป็นไปได้ง่ายยิ่งขึ้น มีการสอยนหลักการอิสลามให้หัวหน้าครอบครัวเข้าใจและตระหนักถึงการเป็นหัวหน้าครอบครัว จดบันทึกโดยนูรตักวา สะมะดี
circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 16 คน จากที่ตั้งไว้ 15 คน
ประกอบด้วย

เจ้าหน้าที่ รพ.สต. อสม.ผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา และชาวบ้าน

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

การแก้ไขปัญหาเรื่องบุหรี่ โดยให้มัสยิดและโรงเรียนเป็นสถานที่ปลอดบุหรี่และให้ชาวบ้านให้ความร่วมมือในเรื่องนี้

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

ลงพื้นที่ถอดบทเรียน รพ.มายอ อ.มายอ จ.ปัตตานี19 สิงหาคม 2559
19
สิงหาคม 2559รายงานจากพื้นที่ โดย อิลฟาน
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อค้นหาและถอดบทเรียนการบริการสุขภาพที่สอดคล้องกับบริบทพื้นที่พหุวัฒนธรรมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

หัวหน้าโครงการชี้แจงวัตถุประสงค์ของการมาถอดบทเรียนและกรอบของการถอดบทเรียน โดยให้พื้นที่ได้นำเสนอประบวนการ กิจกรรม ผลของการดำเนินการจัดการสุขภาพในชุมชน และเปิดให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการพูดคุย โดยวิทยากรถอดบทเรียนจับประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องและสอบถามประเด็นเพิ่มเติมที่เกี่ยวกับสาระของการดำเนินงาน
ผู้รับผิดชอบโครงการแจ้งกิจกรรมหลังจากที่ได้สรุปการถอดบทเรียนของทุกพื้นที่จะมีการจัดกิจกรรมแสดงความเห็นการจัดบริการสุขภาพวิถีอิสลามและการร่วมงานกิจกรรมสร้างสุข วันที่ 3-5 ตุลาคม 2559

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

สรุปเบื้องต้น ยาเสพติดเกิดจากปัญหาเรื่องครอบครัว การศึกษา และขาดจิตสำนึกที่ดี เพราะฉะนั้นควรให้ความสำคัญกับครอบครัว ครอบครัวเป็นสิ่งสำคัญในการดูแลเยาวชนไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด การศึกษาเมื่อเยาวชนมีการศึกษาที่ดีจะทำให้เยาวชนไม่หันไปยุ่งกับยาเสพติด ส่วนด้านจิตใจจะมีการสร้างและตระหนักถึงโทษของยาเสพติดตั้งแต่วัยเด็ก

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 11 คน จากที่ตั้งไว้ 15 คน
ประกอบด้วย

ผู้ที่มีส่วนร่วมในประเด็นยาเสพติด ผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา อสม. เจ้าหน้าที่ รพ. เยาวชน

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

วิธีการแก้ไขและเข้าถึงเยาวชนและให้ความสำคัญเน้นเรื่องการศึกษาเพื่อให้เยาวชนห่างไกลยาเสพติด

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

ลงพื้นที่ถอดบทเรียน รพ.สต.สะดาวา ต.สะดาวา อ.เมือง จ.ปัตตานี18 สิงหาคม 2559
18
สิงหาคม 2559รายงานจากพื้นที่ โดย อิลฟาน
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อค้นหาและถอดบทเรียนการบริการสุขภาพที่สอดคล้องกับบริบทพื้นที่พหุวัฒนธรรมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

หัวหน้าโครงการชี้แจงวัตถุประสงค์ของการมาถอดบทเรียนและกรอบของการถอดบทเรียน โดยให้พื้นที่ได้นำเสนอประบวนการ กิจกรรม ผลของการดำเนินการจัดการสุขภาพในชุมชน และเปิดให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการพูดคุย โดยวิทยากรถอดบทเรียนจับประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องและสอบถามประเด็นเพิ่มเติมที่เกี่ยวกับสาระของการดำเนินงาน
ผู้รับผิดชอบโครงการแจ้งกิจกรรมหลังจากที่ได้สรุปการถอดบทเรียนของทุกพื้นที่จะมีการจัดกิจกรรมแสดงความเห็นการจัดบริการสุขภาพวิถีอิสลามและการร่วมงานกิจกรรมสร้างสุข วันที่ 3-5 ตุลาคม 2559

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

สรุปผลเบื้องต้น รพ.สต ได้มีการเน้นเกี่ยวกับแม่และเด็ก วัคซีน ยาเสพติดมีการแก้ไขโดยมีการนำผู้นำศาสนามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา และส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ รพ.สต.เป็นตัวอย่างในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดำเนินชีวิต เช่น อาหาร การออกกำลังกาย การถือศีลอด เป็นต้น

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 16 คน จากที่ตั้งไว้ 15 คน
ประกอบด้วย
 • เจ้าหน้าที่ รพ.สต
 • ผู้นำชุมชน
 • ผู้นำศาสนา
 • ชาวบ้าน
 • อสม.
circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

จะแก้ไขเรื่องวัคซีน เพราะชาวบ้านยังมีความเชื่อเรื่องวัคซีนว่าไม่ฮาลาล ยังต้องการข้อมูลหรือผู้ที่มาให้ความรู้แก่ชาวบ้าน

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

ลงพื้นที่ถอดบทเรียน รพ.จะแนะ อ.จะแนะ จ.นราธิวาส17 สิงหาคม 2559
17
สิงหาคม 2559รายงานจากพื้นที่ โดย อิลฟาน
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อค้นหาและถอดบทเรียนการบริการสุขภาพที่สอดคล้องกับบริบทพื้นที่พหุวัฒนธรรมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

หัวหน้าโครงการชี้แจงวัตถุประสงค์ของการมาถอดบทเรียนและกรอบของการถอดบทเรียน โดยให้พื้นที่ได้นำเสนอประบวนการ กิจกรรม ผลของการดำเนินการจัดการสุขภาพในชุมชน และเปิดให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการพูดคุย โดยวิทยากรถอดบทเรียนจับประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องและสอบถามประเด็นเพิ่มเติมที่เกี่ยวกับสาระของการดำเนินงาน
ผู้รับผิดชอบโครงการแจ้งกิจกรรมหลังจากที่ได้สรุปการถอดบทเรียนของทุกพื้นที่จะมีการจัดกิจกรรมแสดงความเห็นการจัดบริการสุขภาพวิถีอิสลามและการร่วมงานกิจกรรมสร้างสุข วันที่ 3-5 ตุลาคม 2559

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ทาง รพ.จะมีการให้ความรู้แก่หมอตำแยและชาวบ้านที่มารับบริการ และยังให้หมอตำแยเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลผู้มารับบริการโดยต้องผ่านการอบรมจากเจ้าหน้าที่ รพ. ทาง รพ.ได้มีผู้รู้ทางศาสนามาให้ความรู้ที่เกี่ยวกับการดูแลตนเองตอนตั้งครรภ์และหลังคลอด

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 13 คน จากที่ตั้งไว้ 15 คน
ประกอบด้วย

ผู้อำนวยการ รพ เจ้าหน้าที่ รพ

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ทาง รพ.พยายามให้ความรู้แก่ผู้มารับบริการที่สอดคล้องกับศาสนาเพื่อจะได้เข้าใจวิธีการรักษา

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

ลงพืนที่ถอดบทเรียน (รพ.สต.จะกว๊ะ อ.รามัน จ.ยะลา)16 สิงหาคม 2559
16
สิงหาคม 2559รายงานจากพื้นที่ โดย อิลฟาน
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อค้นหาและถอดบทเรียนการบริการสุขภาพที่สอดคล้องกับบริบทพื้นที่พหุวัฒนธรรมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

หัวหน้าโครงการชี้แจงวัตถุประสงค์ของการมาถอดบทเรียนและกรอบของการถอดบทเรียน โดยให้พื้นที่ได้นำเสนอประบวนการ กิจกรรม ผลของการดำเนินการจัดการสุขภาพในชุมชน และเปิดให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการพูดคุย โดยวิทยากรถอดบทเรียนจับประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องและสอบถามประเด็นเพิ่มเติมที่เกี่ยวกับสาระของการดำเนินงาน
ผู้รับผิดชอบโครงการแจ้งกิจกรรมหลังจากที่ได้สรุปการถอดบทเรียนของทุกพื้นที่จะมีการจัดกิจกรรมแสดงความเห็นการจัดบริการสุขภาพวิถีอิสลามและการร่วมงานกิจกรรมสร้างสุข วันที่ 3-5 ตุลาคม 2559

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

หมู่บ้านนี้จะมีผู้สูงอายุเป็นบุคคลหลักในแก้ไขปัญหา และยังมีประเด็นสุขภาพที่น่าสนใจในเรื่อง แคกิ๊ปเวอร์คือการดูแลผู้สูงอายุ เป็นการดูแลที่สอดคล้องกับระบบอิสลาม มีผลตอบรับดีมาก

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 18 คน จากที่ตั้งไว้ 15 คน
ประกอบด้วย

  เจ้าหน้าที่ รพ.สต เจ้าหน้าที่ทันตสุภาพ ตัวแทน อสม. ตัวแทนผู้นำชุมชน ตัวแทนผู้นำศาสนา ปราชญ์ชาวบ้าน ชาวบ้าน

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

เยาวชนที่ติดยาเสพติดไม่ค่อยให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ รพ.สต.และผู้สูงอายุมากนัก แต่เจ้าหน้าที่พร้อมด้วยผู้สูงอายุก็พยายามเข้าหาเยาวชนเพื่อแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ
circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

ทางสมาคมได้ให้คำแนะนำในเรื่องบุหรี่โดยให้มัสยิดเป็นเขตปลอดบุหรี่และให้ผู้นำชุมชนเป็นแบบอย่างในการเลิกสูบบุหรี่

ลงพื้นที่ถอดบทเรียน รพ.สต.บ้านใหญ่ อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี15 สิงหาคม 2559
15
สิงหาคม 2559รายงานจากพื้นที่ โดย อิลฟาน
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อค้นหาและถอดบทเรียนการบริการสุขภาพที่สอดคล้องกับบริบทพื้นที่พหุวัฒนธรรมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

หัวหน้าโครงการชี้แจงวัตถุประสงค์ของการมาถอดบทเรียนและกรอบของการถอดบทเรียน โดยให้พื้นที่ได้นำเสนอประบวนการ กิจกรรม ผลของการดำเนินการจัดการสุขภาพในชุมชน และเปิดให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการพูดคุย โดยวิทยากรถอดบทเรียนจับประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องและสอบถามประเด็นเพิ่มเติมที่เกี่ยวกับสาระของการดำเนินงาน
ผู้รับผิดชอบโครงการแจ้งกิจกรรมหลังจากที่ได้สรุปการถอดบทเรียนของทุกพื้นที่จะมีการจัดกิจกรรมแสดงความเห็นการจัดบริการสุขภาพวิถีอิสลามและการร่วมงานกิจกรรมสร้างสุข วันที่ 3-5 ตุลาคม 2559

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

การถอดบทเรียนในครั้งนี้ ได้รู้ถึงปัญหาของชุมชนแห่งนี้ ได้แก่ปัญหา โรคเรื้อรัง แม่และเด็ก ยาเสพติด ทันตสุขภาพ เจ้าหน้าที่ รพ.สต.ได้ให้ความรู้แก่ชาวบ้านในเรื่องต่างๆ และชาวบ้านก็ได้นำกลับไปปฎิบัติอย่างเคร่งครัด เพราะเจ้าหน้าที่ รพ.สต.ได้เน้นเรื่องอาหารการกิน การออกกำลังกาย การปฎิบัติต่อตนเองเมื่อรู้ว่าตั้งครรภ์ และสร้างแรงจูงใจในการประกอบอาชีพ

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 18 คน จากที่ตั้งไว้ 15 คน
ประกอบด้วย

ผู้เข้าร่วมโครงการ เจ้าหน้าที่ รพ.สต  ตัวแทน อสม. ตัวแทนผู้นำศาสนา ตัวแทผู้นำชุมชน ชาวบ้าน และวิทยากรถอดบทเรียน

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ชาวบ้านบางส่วนให้ความร่วมมือเป็นบางส่วนในการแก้ไขปัญหายาเสพติด แต่ทางผู้นำศาสนา ผู้นำชุมชน รวมทั้งเจ้าหน้าที่ รพ.สต.ได้ให้ความร่วมมือในการแก้ไขอย่างเต็มที่ โดยการให้ความรู้ และสร้างจิตสำนึกแก่เยาวชน

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ
circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

ต้องพยายามให้ความรู้แก่ผู้ปกครองและต้องมีการจำแนกกลุ่มบุคคลออกอย่างชัดเจน เสี่ยง เสพ ติด เพื่อง่ายในการรักษาหรือป้องกันการเสพยาเพิ่มมากขึ้น

จัดประชุมคณะทำงานเพื่อทบทวนเนื้อหา23 กรกฎาคม 2559
23
กรกฎาคม 2559รายงานจากพื้นที่ โดย นส.นูรตักวา สะมะดี
circle
วัตถุประสงค์

-

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

.

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

.

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

.

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ
circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่