สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการถอดบทเรียนการบริการสุขภาพในพหุวัฒนธรรมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

สรุปจัดทำเอกสารถอดบทเรียน

15 พฤษภาคม 2560
SyuwariSyuwari
รายงานจากพื้นที่
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

-

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 lock_open

จัดประชุมคณะทำงานเพื่อปรับปรุง แก้ไข และจัดทำเอกสารข้อเสนอ

24 กันยายน 2559
นส.นูรตักวา สะมะดีนส.นูรตักวา สะมะดี
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

  . 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

  . 

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 10 คน จากที่ตั้งไว้ 10 คน
ประกอบด้วย

คณะกรรมการโครงการ

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 lock

จัดประชุมคณะทำงานเพื่อยกร่างเนื้อการจัดการระบบบริการสุขภาพ

17 กันยายน 2559
นส.นูรตักวา สะมะดีนส.นูรตักวา สะมะดี
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประชุมคณะทำงาน ร่างเนื้อการจัดการระบบบริการสุขภาพ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

องค์ความรู้สุขภาพวิถีอิสลาม และได้รายชื่อเครือข่ายของสถานบริการสุขภาพ และเครือข่ายผู้รับบริการ

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 10 คน จากที่ตั้งไว้ 10 คน
ประกอบด้วย

คณะกรรมการโครงการ

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 lock

จัดประชุมคณะทำงานเพื่อทบทวนเนื้อหา

23 กรกฎาคม 2559
นส.นูรตักวา สะมะดีนส.นูรตักวา สะมะดี
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

.

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

.

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 lock

ถอดบทเรียนการระบบสุขภาพในสังคมพหุวัฒนธรรม: ระบบบริการสุขภาพวิถีพุทธ

9 พฤษภาคม 2560
SyuwariSyuwari
รายงานจากพื้นที่
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 • สัมภาษณ์เชิงลึกรายบุคคลผู้ให้บริการในระบบสุขภาพพยาบาลวิชาชีพ
 • สัมภาษณ์เชิงลึกการจัดบริการสุขภาพวิถีพุทธกับนักวิชาการด้านการพยาบาลพหุวัฒนธรรม
 • สนทนากลุ่มย่อย ผู้รับบริการ ในการจัดบริการสุขภาพวิถีพุทธ
 • สนทนากลุ่มผู้นำศาสนาพุทธ ในการจัดระบบดูแลสุขภาพวิถีพุทธ
 • สัมภาษณ์เชิงลึกการจัดบริการสุขภาพวิถีพุทธในพื้นที่พหุวัฒนธรรมเจ้าหน้าที่วิชาการสาธารณสุข

ระหว่างวันที่ 4 ตค. - 6 พย. 2559

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต (Output)
- เกิดกิจกรรมวงคุยรายบุคลและรายกลุ่ม จำนวน 4 ครั้ง

ผลลัพธ์ (Outcome)
- ข้อมูลการประยุกต์วิถีพุทธในการดูแลสุขภาพระดับ โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 1 ชุด เครือข่ายนักปฏิบัติการสุขภาพที่ประยุกต์วิถีพุทธในการดูแลสุขภาพ 1 เครือข่าย สาระสำคัญของการประยุกต์ใช้พบว่า เป็นการใช้ระดับบุคคลที่มีความสนใจ และเชี่ยวชาญเฉพาะ การยกระดับวิถีพุทธเข้าสู่ระบบโรงพยาบาลที่เป็นนโยบายการปฏิบัติยังไม่ชัดเจนและไม่พบแนวปฏิบัติการดูแลวิถีพุทธในระบบสุขภาพ ที่ชัดเจนแต่บุคคลากรและชุมชนพุทธอยากให้นำแนวคิดนี้มาใช้อย่างจริงจังเพื่อส่งเสริมสุขภาพบุคลากรที่ปฏิบัติงานและผู้ใช้บริการ

ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
- มีพื้นที่ให้บริการที่สนใจพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพที่ประยุกต์วิถีพุทธไปใช้ในระบบสุขภาพ ระดับโรงพยาบาลชุมชน 2 พื้นที่ ระดับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบล 2 แห่ง
- บุคคลากรสาธารณสุขอยากให้มีการพัฒนาสมรรถนะทางวัฒนธรรมและสมรรถนะการดูแลผู้รับบริการวิถีพุทธ
- พื้นที่นำร่องการขับเคลื่อนระบบสุขภาพพหุวัฒนธรรมระดับต่างๆ อย่างชัดเจนในพื้นที่นำร่อง
- กลุ่มบุคคลทั่วไปบางกลุ่มยังมีความไม่เข้าใจเป้าหมายการขับเคลื่อนของระบบสุขภาพในสังคมพหุวัฒนธรรมว่าเป็นการเพิ่มอัตลักษณ์ชาวพุทธในพื้นที่อาจถูกหยิบยกเป็นเครื่องมือสร้างความแตกแยกในพื้นที่ จำเป็นต้องมีการรณรงค์สาธารณะทุกภาคส่วนในสังคมให้เข้าใจ
- สมรรถนะภิกษุในการมีส่วนร่วมขับเคลื่อนการแพทย์พหุวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพยังไม่มีข้อมูลพื้นฐานที่ชัดเจน

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 15,005.00 0.00 0.00 0.00 15,005.00 lock_open

ประชุมเวทีถอดบทเรียนการจัดบริการสุขภาพวิถีพุทธ

27 กุมภาพันธ์ 2560
นส.นูรตักวา สะมะดีนส.นูรตักวา สะมะดี
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 • จัดประชุมถอดบทเรียนวิถีพุทธ ......................................
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ข้อสรุปจากเวที มีอะไรบ้าง........................................

 • คุณภาพชีวิต ยอมรับความเจ็บป่วย
 • คุณลักษณะพยาบาล เมตตา กรุณา
 • ความร่วมมือในการรักษา
 • เครือข่ายกลุ่มสนับสนุน
 • ถอดบทเรียน
 • การตอบรับของประชาชน ความพึงพอใจระบบ
 • รางวัล
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 17 คน จากที่ตั้งไว้ 40 คน
ประกอบด้วย

อาจารย์คณะแพทย์ แพทย์ พยาบาล อาสาพัฒนาชุมชน นักวิชาการสาธารณสุข พระสงฆ์ ตำรวจ

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
4,218.00 0.00 10,475.00 0.00 307.00 0.00 15,000.00 lock

ลงพื้นที่ถอดบทเรียน รพ.รามัน อ.รามัน จ.ยะลา

7 กันยายน 2559
นส.นูรตักวา สะมะดีนส.นูรตักวา สะมะดี
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

หัวหน้าโครงการชี้แจงวัตถุประสงค์ของการมาถอดบทเรียนและกรอบของการถอดบทเรียน โดยให้พื้นที่ได้นำเสนอประบวนการ กิจกรรม ผลของการดำเนินการจัดการสุขภาพในชุมชน และเปิดให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการพูดคุย โดยวิทยากรถอดบทเรียนจับประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องและสอบถามประเด็นเพิ่มเติมที่เกี่ยวกับสาระของการดำเนินงาน
ผู้รับผิดชอบโครงการแจ้งกิจกรรมหลังจากที่ได้สรุปการถอดบทเรียนของทุกพื้นที่จะมีการจัดกิจกรรมแสดงความเห็นการจัดบริการสุขภาพวิถีอิสลามและการร่วมงานกิจกรรมสร้างสุข วันที่ 3-5 ตุลาคม 2559

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

สรุปประเด็นเบื้องต้น ในส่วนของ อบต.รพ.รามัน อสม. ผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา และชาวบ้าน ได้ให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาต่างๆ จุดเด่นคือ ชุมชนแห่งนี้จะมีจิตใจอามาอย่างมากในการทำงาน ทุกคนมีบทบาทและมีความสำคัญในการแก้ไขปัญหาอย่างมาก ได้มีการลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง สร้างกำลังใจแก่ผู้ป่วยติดเตียง

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 19 คน จากที่ตั้งไว้ 15 คน
ประกอบด้วย

ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในประเด็นผู้ป่วยติดเตียง เจ้าหน้าที่ รพ.รามัน ผู็นำชุมชน ผู้นำศาสนา อสม. นายก อบต.รองปลัด และชาวบ้าน

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
2,100.00 0.00 4,924.00 0.00 0.00 0.00 7,024.00 lock

ลงพื้นที่ถอดบทเรียน รพ.สต.ลาโล๊ะ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส

5 กันยายน 2559
นส.นูรตักวา สะมะดีนส.นูรตักวา สะมะดี
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

หัวหน้าโครงการชี้แจงวัตถุประสงค์ของการมาถอดบทเรียนและกรอบของการถอดบทเรียน โดยให้พื้นที่ได้นำเสนอประบวนการ กิจกรรม ผลของการดำเนินการจัดการสุขภาพในชุมชน และเปิดให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการพูดคุย โดยวิทยากรถอดบทเรียนจับประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องและสอบถามประเด็นเพิ่มเติมที่เกี่ยวกับสาระของการดำเนินงาน
ผู้รับผิดชอบโครงการแจ้งกิจกรรมหลังจากที่ได้สรุปการถอดบทเรียนของทุกพื้นที่จะมีการจัดกิจกรรมแสดงความเห็นการจัดบริการสุขภาพวิถีอิสลามและการร่วมงานกิจกรรมสร้างสุข วันที่ 3-5 ตุลาคม 2559

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

สรุปประเด็นเบื้องต้น เน้นเรื่องความสะอาด ชาวบ้านมีจิตอาสาในการทำงานช่วยเหลือชุมชนให้เกิดความสามัคคี เน้นเรื่องการทำกิจกรรมมีการฟังบรรยายทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อให้เกิดความเป็นพี่น้องความรัก มีการให้ความรู้แก่ชาวบ้าน โดยมีเจ้าหน้าที่ รพ.สต. อสม.และผู้นำศาสนาเข้ามามีส่วนร่วมในการทำงานเพื่อให้เกิดความสำเร็จ

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 14 คน จากที่ตั้งไว้ 15 คน
ประกอบด้วย

ผู้ที่มีส่วนร่วมในประเด็นการจัดการสุขภาพ เจ้าหน้าที่ รพ.รามัน อสม. ผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา และชาวบ้าน

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
900.00 0.00 3,960.00 0.00 0.00 0.00 4,860.00 lock

ลงพื้นที่ถอดบทเรียน รพ.บาเจาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส

30 สิงหาคม 2559
อิลฟานอิลฟาน
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

หัวหน้าโครงการชี้แจงวัตถุประสงค์ของการมาถอดบทเรียนและกรอบของการถอดบทเรียน โดยให้พื้นที่ได้นำเสนอประบวนการ กิจกรรม ผลของการดำเนินการจัดการสุขภาพในชุมชน และเปิดให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการพูดคุย โดยวิทยากรถอดบทเรียนจับประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องและสอบถามประเด็นเพิ่มเติมที่เกี่ยวกับสาระของการดำเนินงาน
ผู้รับผิดชอบโครงการแจ้งกิจกรรมหลังจากที่ได้สรุปการถอดบทเรียนของทุกพื้นที่จะมีการจัดกิจกรรมแสดงความเห็นการจัดบริการสุขภาพวิถีอิสลามและการร่วมงานกิจกรรมสร้างสุข วันที่ 3-5 ตุลาคม 2559

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

สรุปประเด็นเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ รพ.สต ได้ให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพให้ห่างไกลจากโรค เน้นการออกกำลังกาย เช่นสนับสนุนให้เดินไปมัสยิดมากกว่าการขึ้นรถ ด้านอาหารการกิน เน้นการปลูกผักทานเองหลีกเลี่ยงการซื้อผักทาน
จุดเด่นของชาวบ้านคือ การทำฮาลาเกาะอัลกรุอ่าน มีการออกกำลังกาย และทานอาหารที่เป็นประโยชน์ได้ควบคุมอาหารตามที่เจ้าหน้าที่บอก และที่สำคัญชาวบ้านที่นี้ได้ให้ความสำคัญกับ

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 22 คน จากที่ตั้งไว้ 15 คน
ประกอบด้วย

เจ้าหน้าที่ รพ.สต. เจ้าหน้าที่ รพ.บาเจาะ อสม.ผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา  รองนายก อบต. และชาวบ้าน

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
600.00 0.00 2,712.00 0.00 0.00 0.00 3,312.00 lock_open

ลงพื้นที่ถอดบทเรียน รพ.สต.เจ๊ะเก ต.บาโงสะโต อ.ระแงะ จ.นราธิวาส

28 สิงหาคม 2559
อิลฟานอิลฟาน
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

หัวหน้าโครงการชี้แจงวัตถุประสงค์ของการมาถอดบทเรียนและกรอบของการถอดบทเรียน โดยให้พื้นที่ได้นำเสนอประบวนการ กิจกรรม ผลของการดำเนินการจัดการสุขภาพในชุมชน และเปิดให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการพูดคุย โดยวิทยากรถอดบทเรียนจับประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องและสอบถามประเด็นเพิ่มเติมที่เกี่ยวกับสาระของการดำเนินงาน
ผู้รับผิดชอบโครงการแจ้งกิจกรรมหลังจากที่ได้สรุปการถอดบทเรียนของทุกพื้นที่จะมีการจัดกิจกรรมแสดงความเห็นการจัดบริการสุขภาพวิถีอิสลามและการร่วมงานกิจกรรมสร้างสุข วันที่ 3-5 ตุลาคม 2559

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

สรุปประเด็นเบื้องต้น ทางรพ.สต.เจ๊ะเกได้ให้ความสำคัญในการแก้ปัญหาในเรื่อง บุหรี่ วัคซีน แม่เเละเด็ก และโรงเรียนพ่อแม่

 1. บุหรี่ มีการแก้ไขโดยมีหลักสูตรที่ชัดเจนและสามารถดึงเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมที่สามารถทำให้เยาวชนเลิกบุหรี่ได้
 2. วัคซีน ทางรพ.สต.และผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนาเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาโดยการให้ผู้นำชุมชนให้ความรู้แก่ชาวบ้านเรื่องวัคซีน ได้บอกถึงหลักศาสนาพร้อมด้วยหลักวิทยาศาสตร์ทำให้ชาวบ้านเข้าใจและให้ความสำคัญกับการฉีดวัคซีน
 3. แม่และเด็ก รพ.สต.ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลตัวเองก่อนตั้งครรภ์และขณะตั้งครรภ์ ได้มีการดูแลตามหลักศาสนา
 4. โรงเรียนพ่อแม่ทาง รพ.สต.ได้เพิ่มหลักสูตรให้กับสามีเพื่อที่จะให้การวางแผนชีวิตในครอบครัวเป็นไปได้ง่ายยิ่งขึ้น มีการสอยนหลักการอิสลามให้หัวหน้าครอบครัวเข้าใจและตระหนักถึงการเป็นหัวหน้าครอบครัว จดบันทึกโดยนูรตักวา สะมะดี
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 16 คน จากที่ตั้งไว้ 15 คน
ประกอบด้วย

เจ้าหน้าที่ รพ.สต. อสม.ผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา และชาวบ้าน

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
600.00 0.00 3,344.00 0.00 90.00 0.00 4,034.00 lock

ลงพื้นที่ถอดบทเรียน รพ.มายอ อ.มายอ จ.ปัตตานี

19 สิงหาคม 2559
อิลฟานอิลฟาน
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

หัวหน้าโครงการชี้แจงวัตถุประสงค์ของการมาถอดบทเรียนและกรอบของการถอดบทเรียน โดยให้พื้นที่ได้นำเสนอประบวนการ กิจกรรม ผลของการดำเนินการจัดการสุขภาพในชุมชน และเปิดให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการพูดคุย โดยวิทยากรถอดบทเรียนจับประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องและสอบถามประเด็นเพิ่มเติมที่เกี่ยวกับสาระของการดำเนินงาน
ผู้รับผิดชอบโครงการแจ้งกิจกรรมหลังจากที่ได้สรุปการถอดบทเรียนของทุกพื้นที่จะมีการจัดกิจกรรมแสดงความเห็นการจัดบริการสุขภาพวิถีอิสลามและการร่วมงานกิจกรรมสร้างสุข วันที่ 3-5 ตุลาคม 2559

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

สรุปเบื้องต้น ยาเสพติดเกิดจากปัญหาเรื่องครอบครัว การศึกษา และขาดจิตสำนึกที่ดี เพราะฉะนั้นควรให้ความสำคัญกับครอบครัว ครอบครัวเป็นสิ่งสำคัญในการดูแลเยาวชนไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด การศึกษาเมื่อเยาวชนมีการศึกษาที่ดีจะทำให้เยาวชนไม่หันไปยุ่งกับยาเสพติด ส่วนด้านจิตใจจะมีการสร้างและตระหนักถึงโทษของยาเสพติดตั้งแต่วัยเด็ก

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 11 คน จากที่ตั้งไว้ 15 คน
ประกอบด้วย

ผู้ที่มีส่วนร่วมในประเด็นยาเสพติด ผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา อสม. เจ้าหน้าที่ รพ. เยาวชน

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
1,500.00 0.00 3,420.00 0.00 0.00 0.00 4,920.00 lock

ลงพื้นที่ถอดบทเรียน รพ.สต.สะดาวา ต.สะดาวา อ.เมือง จ.ปัตตานี

18 สิงหาคม 2559
อิลฟานอิลฟาน
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

หัวหน้าโครงการชี้แจงวัตถุประสงค์ของการมาถอดบทเรียนและกรอบของการถอดบทเรียน โดยให้พื้นที่ได้นำเสนอประบวนการ กิจกรรม ผลของการดำเนินการจัดการสุขภาพในชุมชน และเปิดให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการพูดคุย โดยวิทยากรถอดบทเรียนจับประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องและสอบถามประเด็นเพิ่มเติมที่เกี่ยวกับสาระของการดำเนินงาน
ผู้รับผิดชอบโครงการแจ้งกิจกรรมหลังจากที่ได้สรุปการถอดบทเรียนของทุกพื้นที่จะมีการจัดกิจกรรมแสดงความเห็นการจัดบริการสุขภาพวิถีอิสลามและการร่วมงานกิจกรรมสร้างสุข วันที่ 3-5 ตุลาคม 2559

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

สรุปผลเบื้องต้น รพ.สต ได้มีการเน้นเกี่ยวกับแม่และเด็ก วัคซีน ยาเสพติดมีการแก้ไขโดยมีการนำผู้นำศาสนามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา และส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ รพ.สต.เป็นตัวอย่างในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดำเนินชีวิต เช่น อาหาร การออกกำลังกาย การถือศีลอด เป็นต้น

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 16 คน จากที่ตั้งไว้ 15 คน
ประกอบด้วย
 • เจ้าหน้าที่ รพ.สต
 • ผู้นำชุมชน
 • ผู้นำศาสนา
 • ชาวบ้าน
 • อสม.
รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
2,100.00 0.00 2,800.00 0.00 0.00 0.00 4,900.00 lock

ลงพื้นที่ถอดบทเรียน รพ.จะแนะ อ.จะแนะ จ.นราธิวาส

17 สิงหาคม 2559
อิลฟานอิลฟาน
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

หัวหน้าโครงการชี้แจงวัตถุประสงค์ของการมาถอดบทเรียนและกรอบของการถอดบทเรียน โดยให้พื้นที่ได้นำเสนอประบวนการ กิจกรรม ผลของการดำเนินการจัดการสุขภาพในชุมชน และเปิดให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการพูดคุย โดยวิทยากรถอดบทเรียนจับประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องและสอบถามประเด็นเพิ่มเติมที่เกี่ยวกับสาระของการดำเนินงาน
ผู้รับผิดชอบโครงการแจ้งกิจกรรมหลังจากที่ได้สรุปการถอดบทเรียนของทุกพื้นที่จะมีการจัดกิจกรรมแสดงความเห็นการจัดบริการสุขภาพวิถีอิสลามและการร่วมงานกิจกรรมสร้างสุข วันที่ 3-5 ตุลาคม 2559

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ทาง รพ.จะมีการให้ความรู้แก่หมอตำแยและชาวบ้านที่มารับบริการ และยังให้หมอตำแยเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลผู้มารับบริการโดยต้องผ่านการอบรมจากเจ้าหน้าที่ รพ. ทาง รพ.ได้มีผู้รู้ทางศาสนามาให้ความรู้ที่เกี่ยวกับการดูแลตนเองตอนตั้งครรภ์และหลังคลอด

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 13 คน จากที่ตั้งไว้ 15 คน
ประกอบด้วย

ผู้อำนวยการ รพ เจ้าหน้าที่ รพ

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
1,500.00 0.00 4,252.00 0.00 0.00 0.00 5,752.00 lock

ลงพืนที่ถอดบทเรียน (รพ.สต.จะกว๊ะ อ.รามัน จ.ยะลา)

16 สิงหาคม 2559
อิลฟานอิลฟาน
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

หัวหน้าโครงการชี้แจงวัตถุประสงค์ของการมาถอดบทเรียนและกรอบของการถอดบทเรียน โดยให้พื้นที่ได้นำเสนอประบวนการ กิจกรรม ผลของการดำเนินการจัดการสุขภาพในชุมชน และเปิดให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการพูดคุย โดยวิทยากรถอดบทเรียนจับประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องและสอบถามประเด็นเพิ่มเติมที่เกี่ยวกับสาระของการดำเนินงาน
ผู้รับผิดชอบโครงการแจ้งกิจกรรมหลังจากที่ได้สรุปการถอดบทเรียนของทุกพื้นที่จะมีการจัดกิจกรรมแสดงความเห็นการจัดบริการสุขภาพวิถีอิสลามและการร่วมงานกิจกรรมสร้างสุข วันที่ 3-5 ตุลาคม 2559

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

หมู่บ้านนี้จะมีผู้สูงอายุเป็นบุคคลหลักในแก้ไขปัญหา และยังมีประเด็นสุขภาพที่น่าสนใจในเรื่อง แคกิ๊ปเวอร์คือการดูแลผู้สูงอายุ เป็นการดูแลที่สอดคล้องกับระบบอิสลาม มีผลตอบรับดีมาก

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 18 คน จากที่ตั้งไว้ 15 คน
ประกอบด้วย

  เจ้าหน้าที่ รพ.สต เจ้าหน้าที่ทันตสุภาพ ตัวแทน อสม. ตัวแทนผู้นำชุมชน ตัวแทนผู้นำศาสนา ปราชญ์ชาวบ้าน ชาวบ้าน

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
1,500.00 0.00 3,880.00 0.00 0.00 0.00 5,380.00 lock

ลงพื้นที่ถอดบทเรียน รพ.สต.บ้านใหญ่ อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี

15 สิงหาคม 2559
อิลฟานอิลฟาน
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

หัวหน้าโครงการชี้แจงวัตถุประสงค์ของการมาถอดบทเรียนและกรอบของการถอดบทเรียน โดยให้พื้นที่ได้นำเสนอประบวนการ กิจกรรม ผลของการดำเนินการจัดการสุขภาพในชุมชน และเปิดให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการพูดคุย โดยวิทยากรถอดบทเรียนจับประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องและสอบถามประเด็นเพิ่มเติมที่เกี่ยวกับสาระของการดำเนินงาน
ผู้รับผิดชอบโครงการแจ้งกิจกรรมหลังจากที่ได้สรุปการถอดบทเรียนของทุกพื้นที่จะมีการจัดกิจกรรมแสดงความเห็นการจัดบริการสุขภาพวิถีอิสลามและการร่วมงานกิจกรรมสร้างสุข วันที่ 3-5 ตุลาคม 2559

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

การถอดบทเรียนในครั้งนี้ ได้รู้ถึงปัญหาของชุมชนแห่งนี้ ได้แก่ปัญหา โรคเรื้อรัง แม่และเด็ก ยาเสพติด ทันตสุขภาพ เจ้าหน้าที่ รพ.สต.ได้ให้ความรู้แก่ชาวบ้านในเรื่องต่างๆ และชาวบ้านก็ได้นำกลับไปปฎิบัติอย่างเคร่งครัด เพราะเจ้าหน้าที่ รพ.สต.ได้เน้นเรื่องอาหารการกิน การออกกำลังกาย การปฎิบัติต่อตนเองเมื่อรู้ว่าตั้งครรภ์ และสร้างแรงจูงใจในการประกอบอาชีพ

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 18 คน จากที่ตั้งไว้ 15 คน
ประกอบด้วย

ผู้เข้าร่วมโครงการ เจ้าหน้าที่ รพ.สต  ตัวแทน อสม. ตัวแทนผู้นำศาสนา ตัวแทผู้นำชุมชน ชาวบ้าน และวิทยากรถอดบทเรียน

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
1,500.00 0.00 3,296.00 0.00 90.00 0.00 4,886.00 lock