สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

แบบรายงานการดำเนินงานฉบับสมบูรณ์

รายงานฉบับสมบูรณ์

สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.)


“ งานบริหารจัดการกลาง ศวสต. ปี 2 ”หัวหน้าโครงการ
ซูวารี มอซู

ชื่อโครงการ งานบริหารจัดการกลาง ศวสต. ปี 2

ที่อยู่ จังหวัด

รหัสโครงการ 60-00-18 เลขที่ข้อตกลง 60-00-1889

ระยะเวลาดำเนินงาน ตั้งแต่ 1 กันยายน 2560 ถึง 31 สิงหาคม 2562


กิตติกรรมประกาศ

"งานบริหารจัดการกลาง ศวสต. ปี 2 จังหวัด" สำเร็จได้ด้วยดี ด้วยความร่วมมือจาก สมาชิกในชุมชน

คณะทำงานโครงการฯ ขอขอบคุณ สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) ที่ให้การสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการฯ รวมทั้ง ภาคีเครือข่ายที่สำคัญระดับพื้นที่ ที่ให้การสนับสนุน ช่วยเหลือ ชี้แนะ สุดท้ายขอขอบคุณผู้เกี่ยวข้องที่มิได้ระบุชื่อไว้ในที่นี้ ซึ่งมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงานให้มีความยั่งยืนในพื้นที่ต่อไป

คณะทำงานโครงการ
งานบริหารจัดการกลาง ศวสต. ปี 2บทคัดย่อ

โครงการ " งานบริหารจัดการกลาง ศวสต. ปี 2 " ดำเนินการในพื้นที่ รหัสโครงการ 60-00-18 ระยะเวลาการดำเนินงาน 1 กันยายน 2560 - 31 สิงหาคม 2562 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจำนวน 736,739.00 บาท จาก สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) เพื่อใช้ในการดำเนินกิจกรรมโครงการ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นสมาชิกในชุมชนจำนวน 60 คน หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาโครงการ ผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานปรากฏดังนี้

โครงการนี้ยังไม่มีการเขียนหรือแก้ไขบทคัดย่อ

หมายเหตุ : รายละเอียดของบทสรุปคัดย่อการดำเนินงาน ให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้เขียนสรุปภาพรวมของโครงการใน "ผลลัพธ์โครงการ"


สารบัญ

กิตติกรรมประกาศ»
บทคัดย่อ»
   ความเป็นมา/หลักการเหตุผล»
   วัตถุประสงค์โครงการ»
   กิจกรรม/การดำเนินงาน»
   กลุ่มเป้าหมาย»
   ผลลัพธ์ที่ได้»
   การประเมินผล»
   ปัญหาและอุปสรรค»
   ข้อเสนอแนะ»
   เอกสารประกอบอื่นๆ»

ความเป็นมา/หลักการเหตุผล

 

สถานการณ์

วัตถุประสงค์โครงการ

 1. บริหารจัดการโครงการ ศวสต.

กิจกรรม/การดำเนินงาน

  กลุ่มเป้าหมาย

  กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้

  ผลที่คาดว่าจะได้รับ

   


  ส่วนที่ 1 ผลการดำเนินงาน

  วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
  ผลลัพธ์และตัวชี้วัดผลลัพธ์**
  กิจกรรมของโครงการ
  ผลผลิต*
  ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

  1. ประชุมคณะทำงานวางแผนการดำเนินงานโครงการ ศวสต.ปี 2

  วันที่ 5 ตุลาคม 2560

  กิจกรรมที่ทำ

  • ประชุมคณะทำงานในโครงการ ศวสต. เพื่อวางแผนการดำเนินงาน และมอบหมายงานให้รับผิดชอบ โดยแบ่งตามโซนที่รับผิดชอบ

  ผลผลิต/ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

  • ได้มอบหมายงานตามโซนให้รับผิดชอบ ดังนี้
  • โซนใต้บน ทำเรื่องการจัดการปัจจัยเสี่ยง ผู้รับผิดชอบ น.ส.ซุวารี มอซู
  • โซนใต้กลาง ทำเรื่องระบบอาหารในจังหวัดสงขลา และพัทลุง ให้ น.ส.วรรณา สุวรรณชาตร รับผิดชอบ ส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ให้ น.ส.ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์
  • โซนใต้ล่าง ทำเรื่องสันติสุขภาวะและการแพทย์พหุวัฒนธรรมให้ น.ส.ซูวารี มอซู
  • โซนอันดามัน ทำเรื่องการท่องเที่ยวโดยชุมชน มอบหมายให่ น.ส.ซุวารี มอซู
   ซึ่งทั้งหมดมี อ.เพ็ญ สุขมาก เป็นผู้ดูแลภาพรวมและที่ปรึกษาในการทำโครงการ

   

  10 0

  2. ค่าธรรมเนียมบริการวิชาการ 15% งวดที่ 1

  วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09:00 น.

  กิจกรรมที่ทำ

  -

  ผลผลิต/ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

  -

   

  100 0

  3. ประชุุมคณะกรรมการกำกับทิศทางโครงการ ศวสต.ครั้งที่ 1/2560

  วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09:00 น.

  กิจกรรมที่ทำ

  วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 ลงพื้นที่อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

  • รับฟังการนำเสนอการทำงานเขตสุขภาพระดับอำเภอ (DHB) เรื่อง การจัดการบุหรี่ระดับอำเภอ โดย คณะทำงาน DHB บ้านนาสาร ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลบ้านนาสารจ.สุราษฎร์ธานี

  • ลงพื้นที่เยี่ยมชมการดำเนินงานบูรณาการระดับตำบล เรื่อง ความมั่นคงของมนุษย์ ประเด็น ผู้สูงอายุ หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และหมู่บ้านปลอดขยะ แลกเปลี่ยน/ให้ข้อเสนอแนะ โดย คณะกรรมการกำกับทิศ ศวสต. และ สจรส. ม.อ.

  วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 – 15.00 น. ประชุมคณะกรรมการกำกับทิศ โครงการ ศวสต. ณ ห้องประชุม สปสช.เขต 11 จ.สุราษฎร์ธานี

  ผลผลิต/ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

  1. ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานเรื่องการจัดการขยะและงานผู้สูงอายุในระดับตำบลและ พชอ.
  2. ได้คำแนะนำต่อการดำเนินงานโครงการ ศวสต.ในงวดที่ 1 และการดำเนินงานสร้างสุขภาคใต้ โดยเฉพาะการทำงานในพื้นที่โซนใต้บน ด้านการจัดการปัจจัยเสี่ยง และการขับเคลื่อนผ่าน พชอ.

   

  60 40

  4. ประชุมคณะกรรมการกำกับทิศทางครั้งที่ 2

  วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09:00 น.

  กิจกรรมที่ทำ

  1.นำเสนอการทำงาน เรื่อง การแพทย์พหุวัฒนธรรมชายแดนใต้ กรณีอำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ณ โรงพยาบาลรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส 2.ลงพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานระบบการแพทย์ฉุกเฉินวิถีชุมชน ชุมชนบ้านซือเลาะ ต.เรียง อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 3. ลงพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานชุมชนพหุวัฒนธรรม เรื่อง  “สุขภาพดีวิถีธรรม” ของชุมชนวัดและมัสยิด ต.ลาโละ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 4. รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ ศวสต. งวดที่ ๑ 5. การดำเนินงาน การจัดระบบบริการสุขภาพพหุวัฒนธรรม
  โรงพยาบาลยะหริ่ง  จังหวัดปัตตานี
  โรงพยาบาลธารโต  จังหวัดยะลา
  โรงพยาบาลรือเสาะ  จังหวัดนราธิวาส
  โรงพยาบาลเทพา จังหวัดสงขลา โรงพยาบาลสตูล  จังหวัดสตูล

  ผลผลิต/ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

  ผลผลิต 1. เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานประเด็นการแพทย์พหุวัฒนธรรมในพื้นที่บ้านซือเลาะ ดำเนินงานเรื่องการแพทย์ฉุกเฉิน และบ้านลาโล๊ะ ดำเนินงานเรื่องสังคม 2 ศาสนา ที่อยู่ร่วมกันอย่างสันติ 2. ได้จัดประชุมคณะกรรมการฯ และนำเสนอผลการดำเนินงานการแพทย์ฯพหุ ใน 5 โรงพยาบาล พร้อมกับคำแนะนำในการดำเนินงานจากทีมบอร์ด ศวสต.

  ผลลัพธ์ 1. ทางชุมชนและคณะทำงานทีมการแพทย์พหุทั้ง 5 โรงพยาบาล และชุมชนในพื้นที่ ได้รับแนวทางการหนุนเสริมงาน และความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ร่วมลงพื้นที่ 2. เกิดความร่วมมือการทำงานกับ กอ.รมน.ภาค 4 ในการแก้ไขปัญหาชายแดนใต้ โดยใช้เรื่องการแพทย์พหุ เป้นแนวทางสันติร่วมกัน

   

  100 120

  5. เบิกจ่ายเงินโครงการศูนย์วิชาการสร้าง้สริมสุขภาพภาคใต้ (ศวสต.) งวดที่2

  วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 เวลา 09:00 น.

  กิจกรรมที่ทำ

  -

  ผลผลิต/ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

  -

   

  1 1

  6. ค่าธรรมเนียมบริการวิชาการ 15% งวดที่ 2

  วันที่ 1 มิถุนายน 2561 เวลา 09:00 น.

  กิจกรรมที่ทำ

  -

  ผลผลิต/ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

  -

   

  100 0

  7. ประชุมปรึกษาหารือร่วมกับ HIA RC

  วันที่ 4 มิถุนายน 2561 เวลา 09:00 น.

  กิจกรรมที่ทำ

  1.วางแผนการดำเนินงานร่วมกัน 

  ผลผลิต/ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

  -

   

  8 0

  8. วางแผนการประเมินแผนงานสุขภาวะท่ามกลางวิกฤตความรุนแรง ปีที่ 1

  วันที่ 5 มิถุนายน 2561 เวลา 09:00 น.

  กิจกรรมที่ทำ

  1.ประชุมปรึกษาหารือแผนการประเมินแผนงานสุขภาวะท่ามกลางวิกฤตความรุนแรง ปีที่ 1 2.วางแนวทางและกรอบการประเมิน

  ผลผลิต/ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

  -

   

  4 4

  9. ประชุมกรรมการกำกับทิศ ศวสต

  วันที่ 30 กรกฎาคม 2561 เวลา 09:00 น.

  กิจกรรมที่ทำ

  ประชุม คณะกรรรมการกำกับทิศ

  ผลผลิต/ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

  ประชุมคณะกรรรมการกำกับทิศ

   

  30 185

  10. ประชุมคณะกรรมการกำกับทิศทางโครงการศูนย์วิชาการสร้างเสริมสุขภาพภาคใต้(ศวสต) ปีที่2 พ.ศ.2561-2562ครั้งที่4

  วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09:00 น.

  กิจกรรมที่ทำ

  -

  ผลผลิต/ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

  -

   

  64 64

  * ผลผลิต หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นเชิงปริมาณจากการทำกิจกรรม เช่น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม จำนวนผู้ผ่านการอบรม จำนวนครัวเรือนที่ปลูกผักสวนครัว เป็นต้น
  ** ผลลัพธ์ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่นำไปสู่การแก้ปัญหา เช่น หลังอบรมมีผู้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจำนวนกี่คน มีข้อบังคับหรือมาตรการของชุมชนที่นำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือสภาพแวดล้อม เป็นต้น ทั้งนี้ต้องมีข้อมูลอ้างอิงประกอบการรายงาน เช่น ข้อมูลรายชื่อแกนนำ , แบบสรุปการประเมินความรู้ , รูปภาพกิจกรรมพร้อมคำอธิบายใต้ภาพ เป็นต้น


  ส่วนที่ 2 ประเมินความพึงพอใจต่อความสำเร็จและปัญหาอุปสรรคในการดำเนินโครงการในภาพรวม

  ผลการดำเนินโครงการ

  สรุปผลการดำเนินโครงการ

  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม:
  บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
  บรรลุตามวัตถุประสงค์บางส่วนของโครงการ
  ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

   

  ผลผลิตโครงการ

  วัตถุประสงค์สถานการณ์เป้าหมายผลผลิตอธิบาย
  1 บริหารจัดการโครงการ ศวสต.
  ตัวชี้วัด :

   

  ผู้เข้าร่วมโครงการ

  กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
  จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
  กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)

  บทคัดย่อ*

  โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) บริหารจัดการโครงการ ศวสต.

  ผลการดำเนินงานที่สำคัญ ได้แก่

  ข้อเสนอแนะ ได้แก่ (1) ...

  หมายเหตุ *

  • บทคัดย่อ จะนำไปใส่ในส่วนบทคัดย่อของรายงานฉบับสมบูรณ์
  • หากต้องการใช้ค่าเริ่มต้นของบทคัดย่อ ให้ลบข้อความในช่องบทคัดย่อ ทั้งหมด แล้วกดปุ่ม Refresh

  ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ

  ปัญหาและอุปสรรคสาเหตุข้อเสนอแนะ

   

   

   


  งานบริหารจัดการกลาง ศวสต. ปี 2 จังหวัด

  รหัสโครงการ 60-00-18

  ได้ดำเนินกิจกรรมตามที่เสนอไว้เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว

  ................................
  ( ซูวารี มอซู )
  ผู้รับผิดชอบโครงการ
  ......./............/.......

  vertical_align_topไปบนสุด