สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
18 ต.ค. 60 ประชุมวางแผนการดำเนินโครงการ ศวสต.พื้นที่โซนอันดามัน(แผนงานภัยพิบัติ) 10 2,000.00 1,690.00
17 พ.ย. 60 ประชุมปรึกษาหารือเพื่อวางแผนการดำเนินงานโครงการ ศวสต.ปีที่ 2 พื้นที่โซนอันดามัน 50 99,000.00 50,358.00
10 ม.ค. 61 ปรึกษาหารือวางแผนการดำเนินงาน โครงการย่อยพื้นที่โซนอันดามัน 12 40,000.00 18,692.00
4 พ.ค. 61 การประชุมรายงานผลการดำเนินงานเพื่อปิดโครงการการบันทึกข้อมูลกิจกรรมออนไลน์ และการตรวจเอกสารการเงิน 23 15,970.00 15,970.00
19 มิ.ย. 61 เบิกจ่ายเงินสนับสนุนการปฎิบัติงานวิชาการ การประเมินผลกระทบทางสุขภาพเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวชุมชน จังหวัดตรัง งวดที่1 1 50,000.00 50,000.00
28 มิ.ย. 61 เบิกจ่ายเงินสนับสนุนการปฎิบัติงานวิชาการ แผนงานการประเมินผลกระทบทางสุขภาพเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวชุมชนโซนอันดามัน งวดที่1 5 350.00 350,000.00
29 มิ.ย. 61 ประชุมปรึกษาหารือวางแผนการดำเนินงานการประเมินผลกระทบทางสุขภาพยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนโซนอันดามัน 12 15.00 16,495.00
13 - 14 ก.ค. 61 ประชุมพัฒนาศักยภาพทีมวิชาการเรื่อง การประเมินผลกระทบการท่องเที่ยวชุมชนพื้นที่โซนอันดามัน 10 0.00 67,711.00
5 ต.ค. 61 ประชุมรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ การประเมินผลกระทบการท่องเที่ยวชุมชนพื้นที่อันดามัน 26 10,500.00 10,500.00
17 ธ.ค. 61 ประชชุมรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ การประเมินผลกระทบการท่องเที่ยวชุมชนพื้นที่โซนอันดามัน 25 13.00 11,600.00
25 ธ.ค. 61 เบิกจ่ายเงินสนับสนุนการปฎิบัติงานวิชาการ การพัฒนากลไกการจัดการภัยภิบัติอันดามันและการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน งวดที่2 2 350,000.00 350,000.00
29 ม.ค. 62 เบิกจ่ายเงินสนับสนุนการศึกษาศักยภาพและความพร้อมในการจัดทำหลักสูตรและการจัดตั้งสถาบันการเรียนรู้ท่องเที่ยวชุมชน 1 50,000.00 50,000.00
4 พ.ค. 62 ประชุมรายงานผลการดำเนินงานเพื่อปิดโครงการการบันทึกข้อมูลกิจกรรมออนไลน์และการตรวจเอกสารการเงินโครงการประเมินผลกระทบการท่องเที่ยวชุมชน 23 15,970.00 15,970.00
28 มิ.ย. 62 เบิกจ่ายเงินสนับสนุนการศึกษาศักยภาพและความพร้อมในการจัดทำหลักสูตรและการจัดตั้งสถาบันการเรียนรู้ท่องเที่ยวชุมชน งวดที่2 1 90,000.00 90,000.00
รวม 201 723,818.00 14 1,098,986.00